Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1886/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.283 din data de 2.07.2019,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului «Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice», prevăzut în anexa nr. 11."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Formularele menționate la art. 1 și 11 se completează și se depun conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2."

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Formularele prevăzute la art. 1 și 11 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019."

4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Anexele nr. 1, 11, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin."

5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

6. La anexa nr. 2 "Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»", capitolul I "Termenul de depunere a declarației", punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Declarația se depune până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:

- declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;

- declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

- declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018."

7. La anexa nr. 2 "Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»", capitolul III "Modul de depunere a declarației" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

III. Modul de depunere a declarației

1. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz;

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual» (SPV);

- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

2. Formularul «Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» se depune numai cu «Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice». Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative."

8. La anexa nr. 2 "Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»", capitolul IV "Completarea declarației" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

IV. Completarea declarației

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2019 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând, dacă este cazul, și «Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice», care se atașează la declarația unică.

Persoanele fizice care utilizează programul de asistență pentru completarea și editarea declarației unice nu completează «Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»."

9. Anexa nr. 3 "Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 3 iulie 2019.

Nr. 1.886.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 49/2019)

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 49/2019)

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului
"Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"

Denumirea formularului: "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"

1. Format: A4/t2

2. Se difuzează gratuit.

3. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare și editare.

4. Se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate în anul 2018, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate în anul 2019.

5. Se întocmește de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

6. Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal competent; sau

- în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal competent.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...