Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 08 iulie 2019.

În vigoare de la 08 iulie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 278 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 783.609 din 25.06.2019,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Procedura de gestionare a formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 28 iunie 2019.

Nr. 1.783.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
a formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5)
lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

Formularul (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei impozabile care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), dar care optează pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

Caseta "Cod de înregistrare în scopuri de TVA" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secțiunea II "Reprezentare prin împuternicit" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal.

Rândul "Nume, prenume/Denumire" se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului.

Rândul "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Secțiunea III "Opțiunea privind aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" se bifează de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (10) din Codul fiscal, ca locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.

Secțiunea IV "Încetarea opțiunii privind aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" se bifează de către persoanele impozabile care au aplicat cel puțin doi ani calendaristici prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal și care urmează să aplice prevederile art. 278 alin. (8) din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 3

PROCEDURA DE GESTIONARE
a formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5)
lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

1. Formularul (085) se depune la organul fiscal competent de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei), și care optează pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal sau care, după cel puțin doi ani calendaristici, optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

2. Formularul se înregistrează la registratura organului fiscal competent și se transmite compartimentului cu atribuții în domeniul prelucrării declarațiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3. Compartimentul de specialitate verifică pentru fiecare formular (085) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile prin corelarea datelor de identificare înscrise în formular cu cele existente în registrul contribuabililor.

4. În cadrul registrului contribuabililor se organizează, cu ajutorul sistemului informatic, "Evidența persoanelor impozabile care au optat pentru aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal".

5. "Evidența persoanelor impozabile care au optat pentru aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal" cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumire persoană impozabilă;

b) cod de înregistrare în scopuri de TVA;

c) data înregistrării la organul fiscal competent a formularului prin care persoana impozabilă optează pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal;

d) data depunerii la organul fiscal competent a formularului prin care persoana impozabilă optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

6. Compartimentul de specialitate prelucrează formularele (085) corect completate și înscrie informațiile din acestea în evidența organizată conform pct. 4.

7. După prelucrare, formularul se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

8. După primirea formularului (085), având bifată secțiunea a IV-a, prin care persoanele impozabile optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică în evidență dacă perioada cuprinsă între data depunerii acestui formular și data depunerii opțiunii de aplicare a acestor prevederi este mai mare de 2 ani calendaristici.

9. Persoanele impozabile care depun formularul (085) având bifată secțiunea a IV-a într-o perioadă mai scurtă de 2 ani calendaristici de la data înregistrării opțiunii de aplicare a acestor prevederi sunt notificate de compartimentul de specialitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea formularului, cu privire la faptul că nu au dreptul, potrivit dispozițiilor art. 278 alin. (10) din Codul fiscal, să renunțe la aplicarea prevederilor alin. (5) lit. h) din același articol.

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

1. Denumire: "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. U.M.: set (o filă)

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează pentru notificarea organului fiscal cu privire la opțiunea de aplicare a prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (10) din Codul fiscal, sau cu privire la încetarea, după cel puțin doi ani calendaristici, a acestei opțiuni.

7. Se întocmește în două exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, sau de împuternicitul acesteia.

8. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la persoana impozabilă.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...