Guvernul României

Hotărârea nr. 451/2019 privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2018, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 65.507.353.587 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018, care cuprinde la venituri suma de 126.906.283 lei și la cheltuieli suma de 52.639.234 lei și un excedent curent în sumă de 74.267.049 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 3 iulie 2019.

Nr. 451.

ANEXA Nr. 1

BUGETUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31 decembrie 2018

- lei -
Denumirea posturilor bilanțiere Sold la
începutul anului finele anului
A 1 2
A DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA 4.931.911.154 6.964.434.967
B ALTE ACTIVE 974.062 2.210.815.725
C DEFICITE , total, 57.956.069.506 56.332.102.895
din care:
C1 SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: 52.679.914.628 51.853.136.387
c11 Deficit al bugetului de stat 52.679.914.628 51.853.136.387
C2 SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total din care: 2.261.036.842 2.261.036.842
c22 Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat 2.261.036.842 2.261.036.842
C4 SECTORUL 05 "Bugetul fondului na țional unic de asigurări sociale de sănătate " total, din care: 3.015.118.036 2.217.929.666
c41 Deficit al bugetului fondului na țional unic de asigurări sociale de sănătate 3.015.118.036 2.217.929.666
TOTAL ACTIV 62.888.954.722 65.507.353.587
A DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI 21.491.345.952 21.086.956.466
a1 Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului 5.684.475.581 7.365.542.812
a2 Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului 4.448.121.692 4.430.624.680
a3 Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție 1.494.175.358 1.576.878.875
a4 Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare 5.419.977.770 3.988.774.450
a5 Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 - 2020 în conturile structurilor de implementare 238.961.026 550.596.497
a6 Disponibilități din certificate de depozit ale populației 245.483.703 216.075.503
a7 Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice 935.600.000 1.028.000.000
a8 Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici 11.000.000 9.000.000
a11 Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă 0 2.412.938
a12 Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene 1.213.615.400 720.100.604
a13 Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală 1.799.935.422 1.198.950.107
B CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE 4.089.677 1.444.671
C EXCEDENTE, total, 41.393.519.093 44.418.952.450
din care:
C1 SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: 17.011.487.847 17.710.017.750
c12 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică centrală 48.945.936 158.489.214
c13 Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile 15.562.335 14.505.466
c14 Excedent al bugetului aferent activitatii finantate integral din venituri proprii 4.246.479.679 4.276.806.848
c15 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total 5.345.989.967 6.066.513.897
- din care în depozite 400.010.000 333.065.000
c16 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții 1.677.614.033 2.105.221.193
c17 Excedent al bugetului aferent activității din privatizare 38.439.524 34.828.614
c18 Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total 2.726.557.205 2.067.486.301
- din care în depozite 2.598.000.000 1.300.000.000
c19 Excedent al bugetului trezoreriei statului 2.911.899.168 2.986.166.217
C2 SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care: 15.003.811.948 15.491.728.048
c21 Excedent al bugetului local 13.234.603.337 13.135.935.853
c22 Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrație publică locală 139.393.773 114.384.354
c23 Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent ui reportate în anul următor - sectorul administrație publică locală 302.265.221 656.443.376
c24 Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile 8.953.272 8.181.472
c25 Excedent al bugetului aferent activitatii finantate integral din venituri proprii 342.255.110 356.057.090
c26 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total 921.911.893 1.151.379.487
- din care în depozite 0 0
c27 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții 54.429.342 69.346.416
C3 SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total, din care: 5.131.535.812 5.372.006.061
c31 Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale, total 5.130.515.254 5.370.985.503
- din care în depozite 4.807.768.000 5.130.514.000
c33 Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile 1.020.558 1.020.558
C4 SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care: 4.246.401.921 5.842.745.974
c41 Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, total 2.479.184.472 3.354.366.066
- din care în depozite 2.134.516.000 2.479.184.000
c42 Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj 1.766.935.884 2.488.098.343
- din care în depozite 851.238.000 1.766.935.000
c43 Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile 281.565 281.565
C5 SECTORUL 05 "Bugetul fondului na țional unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care: 281.565 2.454.617
c52 Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile 281.565 2.454.617
TOTAL PASIV 62.888.954.722 65.507.353.587

ANEXA Nr. 2

Contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2018

- lei -
Capitol Subcapitol/ Paragraf Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Prevederi inițiale an 2018 Prevederi definitive an 2018 Încasări realizate/ Plăți efectuate 31 Decembrie 2018 %
3/2
A B 1 2 3 4
VENITURI 120.790.000 120.790.000 126.906.283 105,06%
I. Venituri curente 120.790.000 120.790.000 126.906.283 105,06%
C. VENITURI NEFISCALE 120.790.000 120.790.000 126.906.283 105,06%
CI. Venituri din proprietate 115.767.000 115.767.000 123.254.547 106,47%
31 Venituri din dobânzi 115.767.000 115.767.000 123.254.547 106,47%
01 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete 94.515.000 94.515.000 100.783.155 106,63%
02 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare 11.945.000 11.945.000 12.959.707 108,49%
03 Alte venituri din dobânzi 9.307.000 9.307.000 9.511.685 102,20%
C2. Vanzari de bunuri si servicii 5.023.000 5.023.000 3.651.736 72,70%
35 Amenzi, penalitati si confiscări 1.500.000 1.500.000 122.816 8,19%
04 Maj orari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen 1.500.000 1.500.000 122.816 8,19%
36 Diverse venituri 3.523.000 3.523.000 3.528.920 100,17%
50 Alte venituri 3.523.000 3.523.000 3.528.920 100,17%
CHELTUIELI 59.225.000 59.225.000 52.639.234 88,88%
a) Clasificatia funcționala
Partea a I a - Servicii publice generale 59.225.000 59.225.000 52.639.234 88,88%
51 Autoritati publice si acțiuni externe 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
01 Autoritati executive si legislative 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
01.03 Autoritati executive 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
55 Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi 47.087.000 46.724.000 41.526.217 88,88%
b. clasificatia economica
CHELTUIELI 59.225.000 59.225.000 52.639.234 88,88%
51 AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
01 CHELTUIELI CURENTE 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
20 Titlul II Bunuri si servicii 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
20.01 Bunuri si servicii 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 12.138.000 12.501.000 11.113.017 88,90%
55 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI 47.087.000 46.724.000 41.526.217 88,88%
01 CHELTUIELI CURENTE 47.087.000 46.724.000 41.526.217 88,88%
30 Titlul III - Dobânzi 47.087.000 46.724.000 41.526.217 88,88%
30.03 Alte dobânzi 47.087.000 46.724.000 41.526.217 88,88%
04 Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului 47.087.000 46.724.000 41.526.217 88,88%
98 Excedent 61.565.000 61.565.000 74.267.049 120,63%

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...