Procedura de mediere derulată la nivelul organelor fiscale | Ordin 1757/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 1 - PROCEDURA DE MEDIERE și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare -
ARTICOLUL 3
Procedura de mediere derulată la nivelul organelor fiscale

(1) În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal înștiințează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depășească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în spațiul privat virtual, înștiințarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se comunică prin această modalitate.

(2) Debitorul are obligația de a se prezenta la locul, data și ora stabilite prin Înștiințarea privind organizarea medierii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în vederea desfășurării procedurii de mediere.

(3) În situația în care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data și ora stabilite în înștiințare, acesta, împreună cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o altă dată și oră de organizare a întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere.

(4) Procedura de mediere se organizează de către organul fiscal, prin asigurarea participării a doi reprezentanți, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuții în evidența analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuții în executare silită. Ori de câte ori este necesar, la întâlnirea de mediere pot participa și șefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanți.

(5) În cadrul întâlnirii se au în vedere cel puțin următoarele:

a) punerea de acord între debitor și organul fiscal în legătură cu obligațiile fiscale înscrise în somație;

b) analiza situației economice și financiare pe baza justificării puse la dispoziție de către debitor, precum și a oricăror altor documente sau informații existente la nivelul organului fiscal;

c) identificarea soluțiilor optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condițiile prevăzute de lege.

(6) Pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal are în vedere următoarele:

a) fișa pe plătitori sau, după caz, situația analitică debite, plăți, solduri;

b) existența sumelor de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluționare;

c) situația depunerii declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

d) situația obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte instituții publice și transmise spre recuperare organului fiscal, după caz;

e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situației fiscale.

(7) În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situația fiscală și îi aduce la cunoștință posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum și, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligațiilor fiscale.

(8) În situația în care debitorul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoștință obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

(9) În situația în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligațiile înscrise în somație în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplinește condițiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau de alte legi speciale.

(10) În situația în care se constată că este suspendată executarea silită potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemnează în procesul-verbal privind rezultatul medierii.

(11) Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor se consemnează într-un proces-verbal privind rezultatul medierii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează debitorului, iar un alt exemplar se arhivează la organul fiscal.

(12) În cazul în care debitorul nu se prezintă la data și ora stabilite sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemnează acest fapt în procesul- verbal prevăzut la alin. (10), care se comunică debitorului. În acest caz executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.

(13) În situația în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligațiile înscrise în somație sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

(14) În cazul în care, după primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal constată că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu respectarea condițiilor și procedurilor legale în materie.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1757/2019:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Dispoziții generale
Documente justificative anexate notificării privind intenția de mediere
Procedura de mediere derulată la nivelul organelor fiscale
;
se încarcă...