Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare

Modificări (...), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 2301 alin. (8) și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 805.234 din 20 iunie 2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Se aprobă Procedura de mediere, precum și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul, caracteristicile de tipărire și conținutul următoarelor formulare:

a) Notificare privind intenția de mediere, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Înștiințare privind organizarea medierii, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Proces-verbal privind rezultatul medierii, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 28 iunie 2019.

Nr. 1.757.

ANEXA Nr. 1 Reviste (1)

PROCEDURA DE MEDIERE
și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare

ARTICOLUL 1 Dispoziții generale

(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenția de mediere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Reviste (1)

(2) Pentru debitorii, persoane juridice, care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, notificarea prevăzută la alin. (1) se depune de către debitorul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acesta.

(3) Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal și debitor obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea. Reviste (1)

(4) De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenția de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligațiile prevăzute la alin. (3).

(5) Procedura de mediere constă în: Reviste (1)

a) clarificarea situației obligațiilor prevăzute la alin. (3), înscrise în somație, dacă respectivul debitor are obiecții cu privire la acestea; Reviste (1)

b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

ARTICOLUL 2 Documente justificative anexate notificării privind intenția de mediere

(1) În cazul în care debitorii notifică organului fiscal intenția de mediere în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a), aceștia se pot prezenta la întâlnirea organizată de organul fiscal cu orice documente și informații relevante pentru clarificarea obligațiilor fiscale înscrise în somație.

(2) În cazul în care debitorii notifică organului fiscal intenția de mediere în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege, în notificare aceștia menționează orice informații relevante privind situația economică și financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și argumentarea posibilității plăților într-o anumită perioadă de timp.

ARTICOLUL 3 Procedura de mediere derulată la nivelul organelor fiscale

(1) În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal înștiințează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depășească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în spațiul privat virtual, înștiințarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se comunică prin această modalitate.

(2) Debitorul are obligația de a se prezenta la locul, data și ora stabilite prin Înștiințarea privind organizarea medierii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în vederea desfășurării procedurii de mediere.

(3) În situația în care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data și ora stabilite în înștiințare, acesta, împreună cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o altă dată și oră de organizare a întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere.

(4) Procedura de mediere se organizează de către organul fiscal, prin asigurarea participării a doi reprezentanți, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuții în evidența analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuții în executare silită. Ori de câte ori este necesar, la întâlnirea de mediere pot participa și șefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanți.

(5) În cadrul întâlnirii se au în vedere cel puțin următoarele:

a) punerea de acord între debitor și organul fiscal în legătură cu obligațiile fiscale înscrise în somație;

b) analiza situației economice și financiare pe baza justificării puse la dispoziție de către debitor, precum și a oricăror altor documente sau informații existente la nivelul organului fiscal;

c) identificarea soluțiilor optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condițiile prevăzute de lege.

(6) Pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal are în vedere următoarele:

a) fișa pe plătitori sau, după caz, situația analitică debite, plăți, solduri;

b) existența sumelor de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluționare;

c) situația depunerii declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

d) situația obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte instituții publice și transmise spre recuperare organului fiscal, după caz;

e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situației fiscale.

(7) În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situația fiscală și îi aduce la cunoștință posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum și, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligațiilor fiscale.

(8) În situația în care debitorul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoștință obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

(9) În situația în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligațiile înscrise în somație în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplinește condițiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau de alte legi speciale.

(10) În situația în care se constată că este suspendată executarea silită potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemnează în procesul-verbal privind rezultatul medierii.

(11) Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor se consemnează într-un proces-verbal privind rezultatul medierii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează debitorului, iar un alt exemplar se arhivează la organul fiscal.

(12) În cazul în care debitorul nu se prezintă la data și ora stabilite sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemnează acest fapt în procesul- verbal prevăzut la alin. (10), care se comunică debitorului. În acest caz executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.

(13) În situația în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligațiile înscrise în somație sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

(14) În cazul în care, după primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal constată că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu respectarea condițiilor și procedurilor legale în materie.

ANEXA Nr. 2

În atenția . . . . . . . . . .1)

1) Se vor menționa denumirea și adresa organului fiscal emitent al somației.

Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . .2), cu domiciliul/sediul în loc. . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., CIF . . . . . . . . . ., date personale de contact: e-mail . . . . . . . . . ., numărul de telefon/fax . . . . . . . . . ., prin reprezentantul legal . . . . . . . . . .3), formulez prezenta

2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.

3) Se vor menționa numele și prenumele reprezentantului legal al debitorului.

NOTIFICARE
privind intenția de mediere

Având în vedere Somația nr........... din data de.........., în temeiul art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, prin prezenta, vă notific intenția privind organizarea unei întâlniri în vederea medierii prevăzute de aceste dispoziții legale, care are ca obiect4):

4) Se va bifa în mod corespunzător, în funcție de obiectul solicitării.

□ - clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație

□ - analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului, în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

Informații relevante privind situația economică și financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și argumentarea posibilității plăților într-o anumită perioadă de timp:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Debitorul/Reprezentantul legal al debitorului,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

ANEXA Nr. 3 Reviste (1)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către2) . . . . . . . . . .
cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . .,
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . .,
localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .,
cod poștal . . . . . . . . . .

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act.

2) Se vor menționa numele, prenumele/denumirea debitorului.

ÎNȘTIINȚARE
privind organizarea medierii

În conformitate cu prevederile art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, vă înștiințăm că, urmare notificării dumneavoastră privind intenția de mediere, înregistrată la organul fiscal sub nr........... din data de.........., sunteți invitat în data de.........., la ora.........., la sediul nostru situat în localitatea.........., str........... nr..........., etaj.........., camera nr..........., pentru a participa la întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere.

În situația în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteți prezenta la data și ora stabilite prin prezenta înștiințare, vă rugăm să ne contactați, pentru fixarea de comun acord, a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data . . . . . . . . . ., respectiv data la care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul neprezentării până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de îndată, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează acest fapt.

Având în vedere faptul că, așa cum rezultă din notificare, obiectul medierii îl constituie3)

3) Se va bifa în mod corespunzător obiectul notificării.

□ - clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație, la întâlnire urmează să vă prezentați cu orice documente și informații pe care le considerați relevante în acest sens

□ - analiza de către organul fiscal împreună cu dumneavoastră a situației economice și financiare în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

Pe lângă informațiile menționate în notificare, la întâlnire puteți prezenta și alte date și documente pe care le considerați relevante în vederea susținerii situației economice și financiare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Înștiințare privind organizarea medierii

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește: în două exemplare de către organul fiscal.

6. Circulă: 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 4 Reviste (1)

ANTET1)

1) Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act.

Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
privind rezultatul medierii

Încheiat astăzi . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. 2301 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Notificarea privind intenția de mediere nr........... din data de.........., transmisă de către debitorul..........2) din localitatea.......... str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........3), urmare comunicării acestuia a Somației nr........... din data de.........., s-a întocmit prezentul proces-verbal:

2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.

3) Se vor menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

□ - prin care se constată faptul că debitorul, deși a expirat termenul de 10 zile de la data primirii notificării, nu s-a prezentat la data și ora stabilite pentru organizarea medierii comunicată prin Înștiințarea privind organizarea medierii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., sau stabilită de comun acord a se desfășura în data de . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . .

În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.

□ - urmare desfășurării procedurii de mediere, care are ca obiect clarificarea situației obligațiilor înscrise în Somația nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . și/sau analiza împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

În urma analizei situației fiscale s-a constatat că debitorul figurează la data de . . . . . . . . . . în evidența fiscală cu următoarele obligații fiscale/bugetare restante:

Denumirea obligației fiscale/bugetare Categorie suma de plată4) Suma datorată (lei)
Total, din care: Înscrisă în Somația care face obiectul medierii
Total general:

4) Se va menționa categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

Din analiza situației depunerii declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, rezultă următoarele:

□ - debitorul are toate declarațiile fiscale depuse

□ - debitorul nu are declarațiile fiscale depuse pentru următoarele perioade: . . . . . . . . . .

Debitorul înregistrează în evidența fiscală sume de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluționare, în limita sumei de . . . . . . . . . . lei.

Alte mențiuni ale organului fiscal:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Mențiuni efectuate de debitor în cadrul medierii:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Față de cele de mai sus, organul fiscal împreună cu debitorul au convenit următoarele:

□ - plata obligațiilor înscrise în somație va fi efectuată în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal

□ - debitorul solicită organului fiscal înlesnirile la plată prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal

□ - executarea silită este suspendată întrucât debitorul îndeplinește condițiile prevăzute de . . . . . . . . . . 5).

5) Se va indica temeiul legal (articol, alineat, literă, după caz, precum și actul normativ) în baza căruia este suspendată executarea silită.

În cazul în care nu este suspendată executarea silită, iar obligațiile fiscale nu sunt stinse ori debitorul nu solicită organului fiscal înlesniri la plată, potrivit legii, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal, măsurile de executare silită începute prin comunicarea somației continuă.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se înmânează sau se transmite debitorului, după caz.

Persoane participante la mediere:
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Funcția: . . . . . . . . . .
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Debitor (Reprezentantul legal al acestuia)
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Proces-verbal privind rezultatul medierii

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 2301 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește: în două exemplare de către organul fiscal.

6. Circul: 1 exemplar la debitor (sau reprezentantul său legal).

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Procedura medierii. Evitarea executării silite pentru unele obligații fiscale
Procedura medierii și noi activități de zilieri
;
se încarcă...