SEMNIFICAȚIA unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

" - ANEXA Nr I A -
SEMNIFICAȚIA
unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență

ciclu de viață al produsului - intervalul de timp cuprins între data de fabricație a unui produs și data când acesta devine deșeu;
colectare - strângerea, sortarea și/sau regruparea (depozitarea temporară) a deșeurilor, în vederea transportului lor;
deponii - material rezultat prin decopertarea solului în urma excavațiilor;

deșeu - orice substanță sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, pe care deținătorul le aruncă, are intenția sau obligația de a le arunca;
deșeuri menajere - deșeuri provenite din activități casnice sau asimilabile cu acestea și care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localități;
deșeuri asimilabile cu deșeuri menajere - deșeuri provenite din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeurile menajere și care sunt colectate, transportate, prelucrate și depozitate împreună cu acestea;
deșeuri periculoase - deșeurile menționate la art. 181 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deșeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, și constituenții acestor deșeuri, prezentați în anexa nr. I D, constituenți care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietățile descrise în anexa nr. I E;
deținător - producătorul de deșeuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfășoare activități independente ori persoana juridică care are deșeuri în posesia sa. Se consideră deținător și persoana care transportă deșeuri, pe toată durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane;
eliminare - orice operațiune prevăzută în anexa nr. II A;
gestionare - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;
operator - orice persoană fizică sau juridică învestită cu atribuții și responsabilități în activități autorizate în domeniul gestiunii deșeurilor;
producător - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deșeuri (producător inițial) și/sau care a efectuat operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;
reutilizare - orice operațiune prin care ambalajul care a fost conceput și proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului său de viață un număr minim de parcursuri sau rotații este reumplut sau reutilizat pentru același scop pentru care a fost conceput;

reciclare - operațiunea de reprelucrare într-un proces de producție a deșeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
titularul proprietății - administratorul sau deținătorul cu titlu al unei proprietăți ori arendașul care deține proprietatea în urma unui contract de arendare sau de locație. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență cu privire la deținătorii proprietății se vor aplica în egală măsură responsabililor cu întreținerea drumurilor publice, proprietarilor căilor ferate, deținătorilor micilor porturi și ai zonelor de recreare în aer liber;
tranzit - transportul pe teritoriul național de la o graniță la alta, cu staționări de scurtă durată, exclusiv cu caracter tehnic și fără modificarea cantității confirmate prin sigiliul vamal;
tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;
valorificare - orice operațiune menționată în anexa nr. II B;
zonă construibilă - suprafață pentru care s-a elaborat și s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de construcție pentru o clădire sau un magazin, dar și o suprafață în perimetrul căreia construcțiile sunt sistate pe durata elaborării planului de urbanizare sau a planului de construcție."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
SEMNIFICAȚIA unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență
CATEGORII de deșeuri
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deșeuri periculoase
CONSTITUENȚI ai deșeurilor cuprinse la lit B din anexa nr I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr I E
PROPRIETĂȚI ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
OPERAȚIUNI de eliminare a deșeurilor
OPERAȚIUNI de valorificare a deșeurilor
;
se încarcă...