Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației publice centrale și locale" | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL VI
Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației
publice centrale și locale"

35. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență autoritatea competentă căreia îi revin atribuții și responsabilități în ceea ce privește regimul deșeurilor este Ministerul Apelor și Protecției Mediului. Alte autorități publice cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor sunt: Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației Publice, consiliile locale și județene."

36. La articolul 39, partea introductivă și literele a), c), g) și h) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Ministerul Apelor și Protecției Mediului are următoarele atribuții și răspunderi:

a) elaborează, împreună cu alte autorități ale administrației publice centrale și locale, Strategia națională pentru gestionarea deșeurilor și Planul național pentru gestionarea deșeurilor;

................................................................................

c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deșeurilor, elaborate de celelalte autorități publice;

................................................................................

g) organizează, împreună cu celelalte autorități publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale, programe de instruire și educare a populației în domeniul gestionării deșeurilor;

h) reglementează, împreună cu celelalte autorități publice, activitatea de import, export și tranzit al deșeurilor."

37. La articolul 40, partea introductivă și litera b) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

Ministerul Sănătății și Familiei are următoarele atribuții:

................................................................................

b) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor rezultate de la unitățile sanitare de asistență medicală, de cercetare medicală și învățământ medical de stat și privat și asigură condițiile de aducere la îndeplinire a acestora;"

38. La articolul 41, alineatul (1) partea introductivă, literele a), b), precum și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Ministerul Industriei și Resurselor are următoarele atribuții:

a) elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor industriale, de reconstrucție ecologică și urmărește aducerea la îndeplinire a acestora de către agenții economici;

b) participă la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deșeuri industriale, precum și pentru operațiunile de reciclare și de valorificare a acestor deșeuri, cu avizul autorității publice centrale de protecție a mediului;

................................................................................

(2) Ministerul Afacerilor Externe reglementează importurile și exporturile de deșeuri prin eliberarea licențelor de import-export pentru deșeurile supuse licențierii."

39. La articolul 42, partea introductivă și literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are următoarele atribuții:

................................................................................

b) participă, împreună cu alte autorități publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor menajere;

c) organizează și realizează, împreună cu autoritățile administrației publice locale, sisteme de gestionare a deșeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general și amenajare a teritoriului, și urmărește realizarea proiectelor din acest domeniu;"

40. La articolul 42, după litera d) se introduc literele e), f) și g) cu următorul cuprins:

"

e) participă la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare și urmărește realizarea acestora de către agenții economici aflați în subordinea sau în coordonarea sa;

f) participă la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare;

g) participă la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activității de transport al deșeurilor."

41. La articolul 43, partea introductivă și litera b) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor are următoarele atribuții:

................................................................................

b) participă la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din agricultură și din industria alimentară."

42. Articolul 44 se abrogă.

43. La articolul 45, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are următoarele atribuții:"

44. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

Ministerul de Interne sprijină autoritățile publice în îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a altor prevederi legale referitoare la deșeuri."

45. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor provenite din domeniul militar și asigură condițiile necesare pentru realizarea acestora;"

46. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

Ministerul Administrației Publice are următoarele atribuții:

a) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală;

b) urmărește îndeplinirea obiectivelor din Planul național de gestionare a deșeurilor și sprijină administrația publică locală pentru aplicarea acestora."

47. La articolul 49, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

Primarii și consiliile locale au următoarele obligații și atribuții:"

48. După partea introductivă a articolului 49 se introduce punctul 1 cu următorul cuprins:

"

1. urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deșeurilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 8, și asigură curățenia localităților prin:"

49. La articolul 49, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizată a colectării selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare și depozitare finală;"

50. La articolul 49, după litera h) se introduc punctele 2, 3 și 4 cu următorul cuprins:

"

2. aprobă studii și prognoze orientative privind gestionarea deșeurilor;

3. hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, precum și colaborarea cu agenții economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor;

4. acționează pentru refacerea și protecția mediului."

51. După articolul 49 se introduce articolul 491, cu următorul cuprins:

"

Art. 491. -

Consiliile județene au următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor;

b) acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în elaborarea planurilor locale de gestiune a deșeurilor;

c) adoptă planurile privind gestiunea deșeurilor;

d) hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice județene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor;

e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea și protecția mediului;

f) urmăresc și asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

52. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

În scopul îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților în domeniul gestionării deșeurilor, pentru coordonarea activităților și promovarea unor acțiuni eficiente în acest domeniu, precum și pentru realizarea unei bune colaborări între autoritățile competente responsabile de gestionarea deșeurilor, în cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului se constituie Direcția generală de deșeuri și substanțe chimice periculoase."

53. La articolul 51, partea introductivă a punctului 1 și litera b) vor avea următorul cuprins:

"

1. cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice și de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:

................................................................................

b) nerespectarea prevederilor Planului național de gestionare a deșeurilor;"

54. La articolul 51, după litera d) a punctului 1, se introduc literele e)-l), cu următorul cuprins:

"

e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor și măsurilor destinate reducerii cantității de deșeuri produse, colectării și colectării selective, transportului, valorificării și eliminării deșeurilor;

f) realizarea de lucrări și desfășurarea de activități care au ca obiect deșeurile, fără aprobările legale;

g) producerea de deșeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse și ambalaje, care depășesc necesitățile de producție, de consum și de desfacere;

h) transportul și eliminarea deșeurilor fără asigurarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului;

i) omiterea prezentării publice a proiectelor de investiții pentru eliminarea finală a deșeurilor;

j) acceptarea la depozitare a deșeurilor urbane și periculoase fără a fi supuse unor operațiuni de tratare;

k) nerespectarea prevederilor acordului și/sau autorizației de mediu pentru instalațiile și tehnologiile de eliminare finală a deșeurilor;

l) neanunțarea autorității teritoriale de protecție a mediului și a comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalațiile de eliminare finală a deșeurilor."

55. La articolul 51, punctul 2 se abrogă.

56. La articolul 51, punctul 3 va avea următorul cuprins:

"

3. cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce revin primarilor și consiliilor locale, după caz, conform art. 49;"

57. La articolul 51, după punctul 3 se introduce punctul 4 cu următorul cuprins:

"

4. cuantumul amenzilor contravenționale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului."

58. La articolul 53, după litera e) a alineatului (1) se introduc literele f)-h) cu următorul cuprins:

"

f) introducerea în țară a unor deșeuri în scopul depozitării finale;

g) acceptarea de către deținătorii de depozite, la depozitare, a unor deșeuri care au fost importate fără acord sau autorizație de mediu;

h) continuarea activității de eliminare finală a deșeurilor după expirarea termenului de suspendare a autorizației de către autoritatea teritorială de protecție a mediului."

59. La articolul 54 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

"

3. condițiile pentru transportul deșeurilor."

60. Anexa nr. I A va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. I A

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Administrarea deșeurilor"
Gestionarea deșeurilor
Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației publice centrale și locale"
;
se încarcă...