Administrarea deșeurilor" | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului II va avea următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL II
Administrarea deșeurilor"

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Gestionarea deșeurilor are în vedere utilizarea proceselor și metodelor care nu pun în pericol sănătatea populației și a mediului, iar autoritățile competente autorizează și controlează activitățile de valorificare și eliminare a deșeurilor, urmărind ca acestea:

a) să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populației și pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

(2) Se interzice persoanelor fizice și juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Autoritățile competente stabilesc norme, standarde și reguli și adoptă măsuri stimulative economice și financiare corespunzătoare pentru:

1. prevenirea generării deșeurilor și a efectelor nocive ale acestora prin:

a) dezvoltarea de tehnologii curate și economice în utilizarea resurselor naturale;

b) dezvoltarea tehnologiei în vederea obținerii de produse astfel proiectate încât prin caracteristicile lor de fabricație, prin comercializarea acestora pentru utilizare și prin eliminarea lor după utilizare să nu contribuie sau să contribuie în măsură cât mai mică la creșterea riscului de poluare și a gradului de nocivitate a deșeurilor;

c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substanțelor periculoase conținute în deșeurile destinate valorificării;

2. valorificarea deșeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizează obținerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deșeuri ca sursă de energie."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Autoritatea publică centrală de protecție a mediului va iniția și va realiza, pe baza consultării cu celelalte autorități publice centrale și locale menționate la cap. VI, un sistem adecvat și integrat la nivel național al instalațiilor de eliminare a deșeurilor, ținând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implică costuri excesive. Acest sistem trebuie să asigure eliminarea deșeurilor la nivel național și să își îndeplinească scopul la nivel local, ținând seama de condițiile geografice și de necesitatea unor instalații specifice pentru anumite tipuri de deșeuri.

(2) Sistemul menționat la alin. (1) trebuie să permită eliminarea deșeurilor prin instalații specifice și prin intermediul celor mai adecvate metode și tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății populației și a mediului."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) În vederea diminuării impactului negativ al deșeurilor asupra mediului și sănătății autoritatea publică centrală de protecție a mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie și control al gestiunii deșeurilor, va elabora Planul național de gestionare a deșeurilor. La elaborarea Planului național de gestionare a deșeurilor se are în vedere ca acesta să conțină:

a) în mod obligatoriu, informații referitoare la:

- tipurile, cantitățile și originea deșeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;

- măsuri specifice pentru categorii speciale de deșeuri;

- zone și instalații de valorificare sau de eliminare a deșeurilor;

b) după caz, informații cu privire la:

- persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități de gestionare a deșeurilor;

- costurile estimative ale operațiunilor de valorificare și eliminare a deșeurilor;

- măsuri pentru încurajarea colectării, valorificării și tratării deșeurilor.

(2) Actele normative privind gestionarea deșeurilor urmează să fie elaborate sau modificate în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor.

(3) Planul național de etapă trebuie să fie supus spre aprobare Guvernului în termen de un an de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Planul național definitiv trebuie finalizat în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență și supus spre aprobare Guvernului."

9. După articolul 8 se introduc articolele 81 și 82 cu următorul cuprins:

"

Art. 81. -

(1) Planul național de gestionare a deșeurilor se întocmește pe baza planurilor județene elaborate de autoritățile teritoriale de protecție a mediului.

(2) Planurile județene se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza planurilor întocmite de consiliile locale și a planurilor întocmite de producătorii de deșeuri din fiecare județ, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Planurile întocmite de consiliile locale și de producătorii de deșeuri au același conținut și aceeași formă ca ale celui național.

(3) Autoritatea teritorială de protecție a mediului solicită completarea și/sau modificarea planurilor întocmite de consiliile locale și de producătorii de deșeuri, dacă acestea nu sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1).

(4) Consiliile județene coordonează elaborarea planurilor consiliilor locale.

(5) Consiliul județean adoptă planul județean elaborat de autoritatea teritorială de protecție a mediului.

(6) Planul județean adoptat de consiliul județean este transmis de autoritatea teritorială de protecție a mediului autorității publice centrale de protecție a mediului, în vederea elaborării Planului național de gestionare a deșeurilor.

(7) Planul național de gestionare a deșeurilor trebuie revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic și cerințele de protecție a mediului, fără să se depășească însă 5 ani. Planurile sunt publice.

Art. 82. -

(1) Planurile pentru deșeuri vor furniza măsuri pentru următoarele obiective:

a) diminuarea sau limitarea generării de deșeuri și a gradului de periculozitate a acestora;

b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deșeurilor;

c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deșeurilor;

d) remedierea siturilor poluate.

(2) Programele pentru managementul activităților legate de deșeuri, prevăzute în planuri, vor cuprinde:

a) analiza situației și prognozarea tipului, proprietăților și cantităților de deșeuri generate și a celor supuse valorificării și eliminării;

b) obiectivele, etapele și termenele pentru implementarea programelor;

c) metodele, tehnologiile și instalațiile pentru tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor;

d) descrierea metodelor, tehnologiilor și instalațiilor de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor, precum și a amplasamentelor destinate acestora;

e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor și exploatarea instalațiilor de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor;

f) resursele pentru implementarea programului;

g) măsuri pentru sprijinirea, încurajarea și raționalizarea activităților de gestiune legate de deșeuri;

h) coordonarea cu alte programe legate de această activitate;

i) implementarea unui sistem de raportare și control, de intervenție imediată, de evaluare a rezultatelor și de aducere la zi a Planului național de gestionare a deșeurilor.

(3) Planificarea dezvoltării zonelor, cu menționarea amplasamentelor pentru instalațiile de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor specificate la alin. (2) lit. c) și d).

(4) Implicarea publicului și a organizațiilor neguvernamentale."

10. Articolul 9 se abrogă.

11. După articolul 9 se introduce secțiunea 11 cu următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Administrarea deșeurilor"
Gestionarea deșeurilor
Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației publice centrale și locale"
;
se încarcă...