Parlamentul României

Legea nr. 427/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învățământ recunoscute în România și care exercită efectiv profesiuni specifice activității în domeniul silviculturii."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Personalul silvic își poate desfășura activitatea în:

a) aparatul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național, precum și în oficiile cinegetice teritoriale;

b) unitățile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum și în cele de cercetare științifică și proiectare silvică;

c) unitățile care administrează fondul forestier proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii și în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparținând foștilor composesori, moșneni și răzeși sau moștenitorilor acestora, constituiți în asociații, în condițiile legii;

d) structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparținând unităților de cult, instituțiilor de învățământ sau altor persoane juridice;

e) structurile constituite de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier."

3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Categorii statutare ale personalului silvic"

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Personalul silvic se diferențiază, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, în următoarele categorii:

a) personal silvic cu pregătire superioară, format din absolvenți ai facultății de silvicultură și ai cursurilor de scurtă durată;

b) personal silvic cu pregătire medie, format din absolvenți ai liceului silvic și ai școlii tehnice silvice postliceale;

c) personal silvic cu pregătire de bază, format din absolvenți ai școlii profesionale silvice."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Admiterea în Corpul silvic se face în baza următoarelor condiții:

a) să fie cetățean român;

b) să aibă vârsta de 18 ani împliniți;

c) să aibă pregătirea profesională prevăzută la art. 4 și să fie angajat cu contract individual de muncă;

d) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni.

(2) Modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum și evidența membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucțiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

6. Articolul 6 se abrogă.

7. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obținut cel puțin calificativul anual «bine»."

8. După articolul 7 se introduce capitolul III.

9. La articolul 9, care devine articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Angajarea personalului silvic în unitățile silvice centrale și teritoriale se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare se face prin examen."

10. Articolul 8, care devine articolul 9, va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Personalului silvic i se va acorda pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 câte 3 gradații, I, II și III, gradația I fiind cea superioară.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, inginer silvic, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum și cel de inginer consilier silvic, care nu au gradații."

11. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se află încadrat fiecare angajat."

12. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare și pentru acordarea de gradații, potrivit prevederilor art. 7 și 9, se înființează comisiile de încadrare și promovare:"

13. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru activitate profesională deosebită și numai pentru cei care au calificativul anual «foarte bine», stagiul se poate reduce cu un an."

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învățământ prevăzute la art. 4, dar care și-au desfășurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activități din domeniul silviculturii și care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică se va proceda astfel:

a) cei care provin din activități desfășurate în afara domeniului silviculturii vor fi încadrați la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care o au;

b) cei care au desfășurat activități silvice și forestiere în învățământ, în cercetarea științifică de specialitate și în proiectarea silvică, în unități de exploatări forestiere, precum și în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadrați pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisiile de încadrare și promovare prevăzute la art. 11. Propunerile comisiilor se fac pe baza datelor prezentate în curriculum vitae și a interviului susținut de candidat."

15. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Modul de desfășurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum și validarea rezultatelor obținute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

16. La capitolul IV, titlul secțiunii 1 va avea următorul cuprins:

SECȚIUNEA 1 Prevederi generale"

17. La articolul 21, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Pentru personalul silvic angajat în unitățile silvice se întocmește în prima lună a fiecărui an, de către șeful ierarhic superior, caracterizarea activității pe care a desfășurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat, pe baza aprecierii activității și a comportării în serviciu, poate fi: «nesatisfăcător», «satisfăcător», «bine» și «foarte bine».

(2) Caracterizarea și calificativul propus de comisii se analizează și se definitivează de conducerea unității sau subunității silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea și se aprobă prin rezoluția conducătorului împuternicit să emită decizii de angajare. Notările au caracter confidențial, se aduc la cunoștință persoanei respective sub semnătură și se păstrează la dosarul profesional."

18. La articolul 24, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Personalul silvic cu rezultate foarte bune în activitatea profesională poate primi distincții, acte de mulțumire și premii.

................................................................................

(3) Acordarea de distincții sau de acte de mulțumire și premii se face pentru personalul din structurile prevăzute la art. 2, la propunerea direcției de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau a conducerii Regiei Naționale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine.

(4) Premiul poate fi până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat și se acordă de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens."

19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Inginerii silvici care își exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 au dreptul de a executa măsurători topografice, expertize și lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum și hotărnicii, potrivit reglementărilor legale."

20. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minimă de 5 ani în domeniul silviculturii, care își desfășoară sau și-a desfășurat activitatea profesională în unitățile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, are dreptul să primească gratuit, o singură dată în timpul activității, un volum de 10 m3 lemn de lucru pentru construcții. De acest drept poate beneficia și personalul silvic ieșit la pensie, cu condiția să fi activat cel puțin 15 ani într-o unitate silvică și să nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în timpul cât a fost angajatul unității silvice respective."

21. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

Personalul silvic este obligat să cunoască și să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum și cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii."

22. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplină și prin respectarea întocmai a dispozițiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relațiile cu cetățenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine și să aibă o atitudine corectă și demnă."

23. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Personalului silvic aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau să desfășoare activități care contravin regimului silvic.

(2) Personalul silvic care deține o funcție de conducere răspunde pentru legalitatea dispozițiilor pe care le dă celor aflați în subordinea sa.

(3) Calitatea de personal silvic angajat al unei unități silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăți comerciale care desfășoară activitate concurențială sau cu care sunt stabilite relații contractuale. Incompatibilitatea are loc și atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situațiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăți comerciale. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege: soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună."

24. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Omorul săvârșit asupra personalului silvic, în condițiile stabilite de Codul penal la art. 175 alin. 1 lit. f), se pedepsește cu detenție pe viață.

(2) Tentativa se pedepsește."

25. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

(1) Personalul care încalcă legile și regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii și prestigiului instituției pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravențional, civil sau penal, în funcție de natura și de gravitatea faptei săvârșite."

26. La articolul 51, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Consiliul de disciplină al direcției de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, precum și cel al Regiei Naționale a Pădurilor sunt formate fiecare din 5 membri și 2 supleanți. Din aceste consilii vor face parte consilieri și inspectori generali silvici, un consilier juridic, precum și reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative, iar în atribuțiile lor intră, pe lângă analizarea cazurilor de abateri disciplinare, și cazurile care privesc retragerea calității de membru al Corpului silvic.

(2) Consiliile de disciplină din cadrul direcțiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 4 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale, consilierul juridic al direcției silvice respective și un reprezentant al sindicatului. Aceste consilii de disciplină analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcțiilor silvice, cu excepția celor care fac obiectul sancțiunii privind retragerea calității de membru al Corpului silvic."

27. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de către:

a) conducerea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, a Regiei Naționale a Pădurilor și a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplică personalului silvic aflat în subordine directă sancțiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv;

b) directorii direcțiilor silvice care aplică personalului silvic din cadrul acestor direcții, precum și personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancțiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregătire medie și de bază vor aplica sancțiunile prevăzute la lit. a)-g);

c) șefii ocoalelor silvice care aplică personalului silvic cu pregătire medie și de bază din subordine sancțiunile prevăzute la lit. a)-c) inclusiv."

28. Articolul 57 se abrogă.

29. Anexa va avea următorul cuprins:

"

ANEXĂ

Încadrarea pe grade profesionale a personalului silvic

Nr. crt. Gradul Vechimea minimă necesară1) - ani -
A. Personalul silvic cu pregătire superioară
1. Inginer silvic debutant -
2. Inginer silvic 1
3. Inginer-șef silvic 5
4. Inginer inspector silvic 132)
5. Inginer inspector general silvic 19
6. Inginer consilier silvic 25
7. Subinginer silvic debutant -
8. Subinginer silvic 1
9. Subinginer silvic principal 72)
B. Personalul silvic cu pregătire medie
10. Tehnician silvic debutant -3)
11. Tehnician silvic 1
12. Tehnician silvic principal 92)
C. Personalul silvic cu pregătire de bază
13. Brigadier silvic debutant -3)
14. Brigadier silvic 1
15. Pădurar debutant -3)
16. Pădurar 1

1) Se referă la vechimea în activitatea desfășurată în unitățile silvice.

2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal și de tehnician silvic principal se face pe baza unui examen și a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 10 și 11 din prezenta ordonanță de urgență.

3) Acordarea gradului și încadrarea ca pădurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condițiilor de studii și vechime."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 iulie 2001.

Nr. 427.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...