Săptămânalul de drept nr. 1/2015

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 11 noiembrie 2015 - Înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
de www.anaf.ro

11 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  
Nr. Crt. Întrebare Răspuns
1 Titularul unui PFA (sistem real, neplătitor TVA - servicii medicale și cursuri) decide să participe la cursuri de specializare oferite de un furnizor de specialitate din UE. Ce implică această situație pentru PFA ? Din punct de vedere al înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, în speța prezentată de dumneavoastră nu aveți această obligație. Precizăm că, potrivit prevederilor art. 1582din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari o au persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care efectuează operațiuni intracomunitare, respectiv:
- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) și care sunt scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) și d);
- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 132^1 alin. (5), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
- prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
- achiziții intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art. 132^1;
- achiziții intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153A1, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, și pentru care beneficiarul are obligația plății taxei potrivit art. 150 alin. (2).
2 Dacă înființez o firmă nouă pot să mă înscriu în registrul operatorilor intracomunitari și să mă înregistrez ca platitor de tva? La înființarea unei societăți se poate opta și pentru înregistrarea ca plătitor de TVA, scop în care se vor completa si depune formularele 088 - "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA" și 098 - "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal". Totodată, la înființarea societații, veți completa corespunzător și rubricile referitoare la TVA din Vectorul fiscal din formularul 010 - "Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică".
Concomitent veți efectua și înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, prin completarea si depunerea formularului 095 numai dacă intenționați să efectuați operațiuni intracomunitare, așa după cum acestea sunt definite la art. 1582alin. (1) din Codul fiscal.
3 Schimbarea administratorului unei societăți comerciale implică modificări din punctul de vedere al înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari? Trebuie reluată procedura? În situația în care intervin modificări ale listei asociaților și/sau administratorilor, ulterior înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, acestea trebuie aduse la cunoștința organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora. În acest sens, este necesară depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari (formular 095), însoțită de cazierul judiciar al noilor asociați și/sau administratori și, după caz, de documentele doveditoare.
4 Un SRL neînregistrat în scopuri de TVA în România presteaza servicii către un partener din UE. Vă rog să-mi spuneți dacă SRL-ul din România este obligat să se înscrie în ROI, ce obligații declarative are și dacă trebuie să verifice codul de înregistrare al partenerelui din UE ? (Decontul special de TVA sau declarația 390 ? ). Din aspectele prezentate de dumneavoastră rezultă că sunteti o persoană impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA în România, care prestează servicii pentru beneficiari stabiliți în UE. În situația în care beneficiarii sunt persoane impozabile, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliți aceștia. Beneficiarii serviciilor sunt persoane obligate la plata taxei conform legislației statului membru. În acest caz, aveți următoarele obligații: - sa vă înregistrati în scopuri de TVA pentru operațiuni intracomunitare (conform art. 1531alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declarației de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru alte persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dumneavoastră VEȚI FI ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA DOAR PENTRU OPERAȚIUNI
INTRACOMUNITARE.
5 Vă rog să îmi spuneți dacă pentru înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, pe lângă formularul 095, cazier judiciar administrator și certificat constatator, mai am nevoie de ceva? În cât timp de la depunerea actelor primesc răspunsul? În situația în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei persoane juridice, formularul 095 - Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari se depune însoțit de următoarele documente:
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritățile competente din România ale administratorilor, în cazul societăților pe acțiuni, inclusiv al celor în comandită pe acțiuni;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritățile competente din România ale administratorilor și ale asociaților care dețin minimum 5% din capitalul social al societății, în cazul celorlalte forme de societăți comerciale;
Certificatele de cazier judiciar trebuie să fie eliberate special în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari.
- certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociați, valabil la data depunerii cererii.
- precum și următoarele documente, după caz:
a) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mișcare a acțiunii penale față de oricare dintre asociați sau administratori,
contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau nu este în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 1582alin. (1) din Codul fiscal.
În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mișcare a acțiunii penale față de oricare dintre asociați sau administratori și s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau nu este în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. b) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracțiuni și/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești prin care au fost stabilite respectivele infracțiuni și/sau alte documente eliberate de organele competente, precum și documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcției generale a finanțelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, după caz, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracțiunea este sau nu în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 1582alin. (1) din Codul fiscal.
Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 095 odată cu formularul 098 - Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau, după caz, cu declarațiile de înregistrare fiscală/de mențiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153A1 din Codul fiscal (formularul 091 - Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare).
Organul fiscal analizează și dispune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
6 Inițial, înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari era valabila 2 ani. Mie la Cluj mi s-a spus că nu mai e cazul să o reînnoiesc după expirarea celor 2 ani, că sistemul informatic nu a permis/nu mai cere acest lucru. E corect? Da, este corect. Contribuabilii înscriși în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru de către organul fiscal, din oficiu dacă în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni intracomunitare (cei 2 ani). Dacă ați efectuat operațiuni intracomunitare în această perioadă, nu este nevoie să vă reînscrieți, deoarece nu ați fost radiat.
7 În urma schimbării sediului social trebuie depusă o adresă/notificare/formular la ANAF în ceea ce privește înregistrarea în ROI? Menționez că societatea (SRL) este înscrisă în ROI. Actualizarea informațiilor din Registrul operatorilor intracomunitari, în ceea ce privește schimbarea sediului/domiciliului contribuabilului, se realizază de către unitatea fiscală, prin preluarea informațiilor (actualizate) din Registrul contribuabililor, conform prevederilor OPANAF nr. 2101/2010, cu modificările și completările ulterioare.
8 Trebuie înscris în ROI în urmatoarele ipoteze, dacă
firma/PFA-ul nu sunt platitoare de TVA ?
1. Achizitie soft din UE (ex. o licenta Windows pentru uz intern), în afară de TVA mai implica si alte impozite/taxe în România?
2. Achizitii servicii publicitate prin Google Irlanda.
3. Achizitii servicii de gazduire site, intr-o tara UE (Offtopic) Pct. 1 de mai sus. Dar pentru achiziție din SUA.
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care efectuează operațiuni intracomunitare.
Pentru serviciile achiziționate de la furnizori din SUA nu aveți obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât nu vorbiți de un stat membru UE.
În situația în care achizițiile intracomunitare de bunuri nu depășesc pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, nu aveți obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari. .
De asemenea, nu aveți obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari pentru achiziția de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, într-o țară UE, obligat la plata taxei în România find prestatorul serviciului. Pentru informații ce nu se încadrează în tema de astăzi, sau informații suplimentare vă rugăm să vă adresați prin formularul de asistență prin e-mail https://www.anaf.ro/arondare/.
În ceea ce privește mențiunea noastră anterioară cu privire la faptul că, nu există obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari pentru achiziția de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, într-o tara UE, obligat la plata taxei în România find prestatorul serviciului, facem precizarea că această mențiune este valabilă pentru persoanele neimpozabile (prevăzute la art. 133, alin. (5) lit. h).
9 Un PFA neplătitor de TVA, care prestează servicii IT către SUA și Asia, este obligat să fie plătitor de TVA în România și să se înscrie în ROI? Dar dacă prestează servicii și în UE? Sunteți obligat să vă înregistrați ca plătitor de TVA în România doar la depășirea plafonului, potrivit art. 153 din Codul Fiscal. Trebuie să vă înregistrați în Registrul operatorilor intracomunitar pentru servicii IT efectuate pentru persoane impozabile stabilite în UE pentru care locul prestării este în statul membru. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari trebuie facută înainte de efectuarea operațiunilor intracomunitare. Pentru prestările de servicii în afara Uniunii Europene nu aveți obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.
10 Un SRL plătitor de TVA dorește să achiziționeze din Polonia bunuri in valoare de 1.400 euro. Este obligatorie înscrierea în ROI? Dacă nu, TVA-ul va fi deductibil? Conform prevederilor art. 158^2 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 și 153^1, vor solicita înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenționează să efectueze una sau mai multe operațiuni intracomunitare ÎNAINTE DE EFECTUAREA RESPECTIVELOR OPERAȚIUNI.
11 Un PFA neplătitor de TVA în România, prestează servicii de traducere către o societate din UE, înscrisă în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Prestarea serviciului are loc pe teritoriul României. PFA-ul are obligația înscrierii în ROI? Da, aveți obligația de a vă înregistra în Registrul operatorilor intracomunitari conform art. 158^2 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
12 Avem urmatoarea situație:
O societate neplătitoare de TVA înregistrată în ROI cu Cod special de TVA depășește plafonul de 220.000 lei. Comform procedurii trebuie să anulăm
înregistrarea în ROI a codul special, pentru a înregistra codul general de TVA în ROI.
Procedura este de a anula mai întâi primul cod și apoi de a-l înregistra pe cel de-al doilea, neputându-se depune ambele cereri și astfel societatea rămâne neînregistrată în ROI o periodă de 2-3 săptămâni.
Cum putem proceda pentru a nu exista această perioadă?
În situația prezentată de dumneavoastră se aplică prevederile secțiunii a 6-a prevăzută în Ordinul președintelui ANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal anulează din oficiu codul TVA pentru achiziții intracomunitare astfel:
Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare conform art. 153^1 din Codul fiscal se aplică, ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 1531din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal.
Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
13 O societate din România neplătitoare de TVA, prestează servicii către o societate din UE, care nu este înregistrată în VIES. Avem obligația de a ne înregistra în ROI?
Societatea din România, neplătitoare de TVA, prestează servicii către o persoană FIZICĂ din UE. Are obligația înscrierii în ROI?
În funcție de serviciile prestate, potrivit art. 158A2 alin. (1) lit. c), din Codul Fiscal, pentru prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, persoana impozabilă din România are obligația înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari înainte de prestarea serviciului.
Dacă persoana către care se prestează serviciul este NEIMPOZABILĂ locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității sale economice (România) și nu este necesară înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.
14 În situația în care înregistrarea în ROI este anulată din oficiu pentru inactivitate intracomunitară, mai este necesar depunerea formularului 095, în cazul în care se schimbă asociații/administratorii ? Dacă unitarea fiscală competentă a radiat din oficiu persoana impozabilă/persoana juridică neimpozabilă din Registrul operatorilor intracomunitari, deci societatea nu mai figurează în ROI, în cazul schimbării asociaților sau a administratorilor, nu este necesară depunerea anexei la formularul 095.
15 Dacă se anulează înregistrarea în ROI pentru nedesfășurarea de tranzacții intracomunitare în anul precedent, se mai poate solicita înregistrarea în ROI, dacă firma respectivă intentionează să aibă din nou tranzacții intracomunitare? Da, persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate, la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, dar ulterior, după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, intenționează să efectueze una sau mai multe operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158A2 alin. (1) din Codul fiscal, pot solicita înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari prin depunerera formularului 095, înainte de efectuarea achiziției.
16 Este necesară înscrierea în ROI pentru achiziția de servicii intracomunitare (de ex. reclame plătite la Facebook sau Google)? Potrivit art. 158A2 alin. (1) lit. e), persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile au obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari în cazul achizițiilor intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2).
17 Este necesară înscrierea în ROI pentru achiziții de mărfuri, care nu depășesc valoarea de 10.000 euro pe an? Dacă persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153, pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri este necesară înscrierea în ROI, înainte de efectuarea achiziției, indiferent de valoarea acestora.
18 Dacă o societate românească neplătitoare de TVA facturează către o societate din UE, prestări de servicii cu materiale din România, trebuie să se înscrie în ROI? Activitatea se desfășoară pe teritoriul țării din UE. Pentru serviciile prestate de către o SC neînregistrată în scopuri de TVA în România, pentru beneficiari stabiliți în UE, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliți beneficiarii. În acest caz, aveți obligația să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru operațiuni intracomunitare (conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declarației de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru alte persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (091).
19 Un PFA plătitor de TVA, înscris în ROI prestează servicii de consultanță în management către o societate din Finlanda. Serviciile vor fi prestate atât pe teritoriul României (prin telefon, email) cât și pe teritoriul Finlandei. Se facturează cu TVA sau fără TVA aceste servicii? Dacă se alege facturarea cu TVA ce implicații fiscale ar fi? Presupun că i se refuză dreptul de deducere societății din Finlanda, dar PFA-ul din România ar putea să aibă probleme? În cazul prestărilor de servicii, definitorie pentru facturarea serviciului este analiza prevederilor art. 133 precum și a art. 143 din Codul fiscal.
Pentru informațiile solicitate, ce nu se încadrează în temă sau pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați pe formularul de asistență prin e-mail https://www.anaf.ro/arondare/.
20 Dacă un PFA neplătitor de TVA prestează servicii de consultanță IT unui beneficiar din Norvegia, iar PFA-ul respectiv nu este înscris în ROI, se poate remedia această problemă fără consecințe negative asupra nici uneia dintre părți?
Dacă situația era de așa natură încât statul era membru UE, cum se putea rezolva o astfel de problemă?
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care efectuează operațiuni intracomunitare. Deci trebuie să vă înregistrați doar daca prestați servicii de consultanta IT către un stat membru al UE.
Potrivit art. 2192din Codul de procedură fiscală, efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 5000 lei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...