Agenția Națională Antidoping - ANAD

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de apel din 29.01.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2013 până la 19 octombrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 265/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. -

Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, organizează procedura de soluționare a contestațiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, în conformitate cu dispozițiile art. 60 și 63 din aceeași lege.

Art. 2. -

Procedura soluționării contestațiilor se desfășoară în fața Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care se constituie în temeiul art. 12 din Lege.

CAPITOLUL II Organizare

Art. 3. -

(1) Comisia este formată din 7 membri, reprezentanți ai autorităților guvernamentale și ai organizațiilor neguvernamentale, desemnați de către acestea după cum urmează:

a) 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;

b) un reprezentant al Ministerului Justiției;

c) un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului;

d) 2 reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român;

e) un reprezentant al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

(2) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției.

Art. 4. -

(1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agenției.

(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenția va declanșa procedura de numire a noilor membri.

Art. 5. -

Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să aibă o bună reputație și pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări;

e) să aibă studii superioare juridice cu durată stabilită de lege, atestate în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situații: Modificări (1)

a) prin renunțarea la calitatea de membru;

b) ca urmare a transferului în cadrul altei autorități/organizații;

c) prin revocare de către autoritățile/organizațiile care i-au desemnat;

d) ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce le revin, stabilite prin lege și prin prezentul regulament;

e) prin efectul prevederilor art. 9 alin. (5);

f) prin deces.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numește un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. -

(1) Pentru asigurarea condițiilor organizatorice necesare desfășurării activității Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către un angajat al Agenției anume desemnat prin ordin al președintelui Agenției.

(2) Secretarul Comisiei are calitatea de membru și nu are drept de vot.

CAPITOLUL III Funcționare

Art. 8. -

Ședințele Comisiei se desfășoară la sediul Agenției și nu sunt publice.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Comisia este legal întrunită în prezența a cel puțin 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.

(2) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), ședința se amână pentru cel mult 7 zile calendaristice.

(3) Decizia adoptată este obligatorie. În situația în care sunt opinii separate, acestea vor fi menționate în procesul-verbal al ședinței, ca anexă la decizie.

(4) Membrii Comisiei își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția celor absenți și a celor care au votat împotriva unei decizii și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(5) Mandatul unui membru al Comisiei încetează înainte de termen în cazul în care acesta absentează nemotivat la mai mult de 3 ședințe consecutive la care este convocat potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 10. -

Convocarea membrilor Comisiei se face prin poștă electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Confirmarea de primire poate fi făcută și telefonic. Prin grija secretariatului se va transmite fiecărui membru invitația de participare.

Art. 11. -

Pentru fiecare apel înregistrat conducerea ședințelor va fi încredințată unui președinte, denumit în continuare președinte de caz, ales cu votul majorității membrilor prezenți înaintea primei ședințe stabilite pentru respectivul apel. În cazul în care la una dintre ședințe președintele de caz nu va fi prezent, conducerea ședinței va fi asigurată de către un alt membru, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Art. 12. -

Președintele de caz are următoarele atribuții principale în legătură cu respectivul caz:

a) verifică existența cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea ședinței;

b) conduce ședința;

c) coordonează activitatea Comisiei și a secretariatului acesteia;

d) reprezintă Comisia în fața altor autorități ori instituții publice, precum și în fața oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 13. -

(1) Pentru fiecare apel soluționat de Comisie se întocmește un proces-verbal care se consemnează în registrul de procese-verbale. Fiecare proces-verbal se semnează de către membrii prezenți la ședință, de către contestator sau intimat ori de reprezentanții acestora, precum și de secretar. Dacă părțile sunt asistate de avocați, procesul-verbal va fi semnat și de aceștia. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretarul Comisiei.

(2) Refuzul semnării procesului-verbal de către contestator se consemnează în procesul-verbal al ședinței și se atestă prin semnătura membrilor prezenți.

Art. 14. -

(1) Activitatea de secretariat a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia.

(2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuții principale:

a) înregistrarea apelului;

b) preluarea dosarului de la Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere;

c) convocarea membrilor Comisiei, a contestatorului, a reprezentantului Comisiei de audiere, a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenției, după caz, precum și, dacă este cazul, a persoanelor care urmează să fie audiate;

d) punerea la dispoziția membrilor Comisiei a documentației aferente apelului (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

e) redactarea procesului-verbal de ședință și a deciziei pronunțate;

f) comunicarea deciziei contestatorului, clubului la care acesta este legitimat, intimatului, Agenției, federației sportive naționale de specialitate, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale de specialitate, precum și Agenției Mondiale Anti-Doping, după caz;

g) păstrarea și arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13;

h) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul ședințelor și dispuse de președintele de caz sau, în absența acestuia, de înlocuitorul său.

Art. 15. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Comisia pronunță decizii, sub semnătura președintelui de caz, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

CAPITOLUL IV Atribuțiile Comisiei

Art. 16. -

Comisia are următoarele atribuții principale:

a) cercetează aspectele în legătură cu care a fost sesizată;

b) analizează cauza pe fond;

c) dispune menținerea, modificarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere, ale Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori ale Agenției, după caz;

d) dispune orice măsură necesară pentru justa soluționare a cauzei pentru care a fost sesizată.

CAPITOLUL V Confidențialitatea informațiilor

Art. 17. -

(1) Membrii Comisiei au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la activitatea legată de caz, precum și la orice informație la care au acces în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovăție și/sau a sancțiunilor.

(2) Membrii Comisiei semnează declarații de confidențialitate.

(3) Membrii Comisiei au obligația de a se abține de la participarea la soluționarea unui apel în situația unui conflict de interese și de a-i informa corespunzător în acest sens pe ceilalți membri ai Comisiei.

(4) Prin conflict de interese, în sensul alin. (3), se înțelege situația sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori indirect, al unui membru al Comisiei în exercitarea activității sale în această calitate afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în soluționarea unui apel.

CAPITOLUL VI Procedura de soluționare a apelurilor

Art. 18. -

(1) Procedura de soluționare a apelurilor se desfășoară într-un interval de 45 de zile calendaristice, calculat de la data stabilită pentru prima ședință, cu respectarea următoarelor principii:

a) dreptul la o audiere echitabilă și imparțială;

b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;

c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată și comunicată.

(2) În cazul în care administrarea de probe o impune, termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit cu cel mult 30 de zile.

Art. 19. -

(1) Comisia este competentă să soluționeze apelurile declarate împotriva:

a) deciziilor Comisiei de audiere, referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 2 din Lege;

b) deciziilor Comisiei de audiere, luate în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din Lege;

c) deciziilor pronunțate de Comisia de audiere, date cu încălcarea competenței materiale a acesteia;

d) deciziilor Agenției de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca pe o încălcare a reglementărilor antidoping, conform art. 28 alin. (4) și (7) din Lege;

e) deciziilor de a nu acționa în cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping după o investigație, conform art. 29 din Lege;

f) deciziilor de suspendare provizorie dispusă conform art. 31 din Lege;

g) deciziilor Agenției privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.

(2) Deciziile contestate își păstrează efectele pe durata desfășurării procedurii de soluționare a apelului, cu excepția situației în care Comisia decide, motivat, suspendarea efectelor acestora.

Art. 20. -

(1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea și înregistrarea apelului la secretariatul Agenției.

(2) Agenția va transmite de îndată apelul secretariatului Comisiei, care va verifica dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la art. 21. În cazul neconformității apelului, secretariatul Comisiei va transmite constatările sale în scris contestatorului și îi va pune în vedere să își completeze sau să își modifice apelul în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării, sub sancțiunea clasării acestuia.

Art. 21. -

(1) Apelul va cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, domiciliul sau reședința, precum și calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor. Se vor menționa totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail;

b) dacă este cazul, numele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiu;

c) decizia apelată;

d) obiectul apelului;

e) motivele apelului;

f) arătarea dovezilor pe care se întemeiază apelul;

g) precizarea numelui și domiciliului martorilor, în cazul în care se solicită proba testimonială;

h) data și semnătura contestatorului.

(2) Lipsa mențiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) și h) atrage clasarea apelului. Celelalte mențiuni pot fi complinite cel târziu la prima ședință.

Art. 22. -

(1) La primirea apelului, respectiv după completarea sau modificarea acestuia în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (2), secretarul Comisiei informează membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei ședințe, în vederea soluționării apelului.

(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice de la data depunerii apelului, cu respectarea prevederilor art. 21.

(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părțile și reprezentantul Comisiei de audiere, al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenției, după caz, pentru data, ora și locul stabilite. Totodată, vor fi convocate și persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul.

(4) Punctul de vedere al intimatului va fi prezentat în scris și susținut personal sau prin reprezentant în fața Comisiei și va fi menționat în decizia finală a Comisiei.

(5) Comunicarea datei stabilite pentru soluționarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 23. -

(1) Dacă contestatorul, până la data stabilită pentru soluționarea apelului, renunță în scris la soluționarea acestuia, Comisia se va întruni la data stabilită pentru a lua act de renunțare.

(2) Dacă contestatorul renunță la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligația de a da o declarație scrisă în acest sens.

(3) Renunțarea se consemnează în procesul-verbal de ședință și se atașează acestuia, apelul urmând a fi clasat.

(4) Clasarea apelului se dispune prin încheiere.

Art. 24. -

(1) Procedura de soluționare a apelului se desfășoară în prezența părților.

(2) Dacă una dintre părți, deși convocată conform prevederilor art. 22 alin (5), nu se prezintă la ședința Comisiei la două termene consecutive, la cel de-al doilea termen Comisia poate proceda la deliberare în absența acesteia.

(3) În cazul în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezența la dezbateri a părții lipsă, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea părții în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.

(4) La cererea motivată și însoțită de acte doveditoare, depusă de una dintre părți cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, aceasta va putea acorda un nou termen, care nu va depăși 10 zile calendaristice.

Art. 25. -

(1) După deschiderea ședinței, dacă cerințele de cvorum sunt îndeplinite, președintele de caz verifică dacă apelul a fost formulat în termen. Depășirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus.

(2) În cazul în care apelul a fost formulat în termen, președintele de caz acordă cuvântul părților. Va putea fi încuviințată administrarea de probe, dacă acestea sunt concludente, pertinente și utile cauzei.

(3) Membrii Comisiei pot pune întrebări părților și martorilor.

Art. 26. -

Comisia verifică motivele apelului și temeinicia deciziei contestate pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, precum și a probelor noi administrate în cadrul procedurii apelului.

Art. 27. -

(1) Comisia se pronunță în ședință secretă, prin decizie scrisă și motivată, cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (3), sau, după caz, prin încheiere.

(2) În cazul în care complexitatea cazului o impune, Comisia poate amâna pronunțarea o singură dată, cu respectarea prevederilor art. 18.

(3) Decizia Comisiei este obligatorie.

Art. 28. -

Soluționând apelul, Comisia poate decide:

a) respingerea apelului și menținerea deciziei contestate, dacă apelul a fost tardiv formulat ori dacă este nefondat;

b) admiterea apelului, cu modificarea sau desființarea deciziei contestate.

Art. 29. -

Decizia Comisiei trebuie să conțină următoarele elemente, sub sancțiunea nulității:

a) data, ora și locul ședinței Comisiei;

b) obiectul apelului;

c) decizia contestată;

d) numele și prenumele părților, cu arătarea calității lor și cu indicarea prezenței acestora la ședința în care s-a pronunțat Comisia;

e) susținerile părților;

f) temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;

g) decizia luată de Comisie;

h) termenul de exercitare a căii de atac și instanța competentă;

i) data și numărul deciziei;

j) semnătura președintelui de caz.

Art. 30. -

(1) Decizia se comunică părților în cel mult 14 zile lucrătoare de la data pronunțării ei. Termenul de comunicare nu este cuprins în durata prevăzută la art. 18.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânată și personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.

Art. 31. -

(1) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de ședință, semnat de toți membrii acesteia, de către părți sau reprezentanții acestora și de către secretar.

(2) Procesul-verbal de ședință va cuprinde:

a) componența nominală a Comisiei, locul și data întrunirii acesteia;

b) locul și data pronunțării deciziei;

c) numele părților, domiciliul sau reședința lor ori, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților și ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fața Comisiei;

d) susținerile părților și declarațiile martorilor audiați;

e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se întemeiază;

f) semnăturile membrilor prezenți.

(3) La cererea contestatorului, acestuia i se comunică o copie de pe procesul-verbal de ședință.

Art. 32. -

Decizia Comisiei poate fi contestată la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile calendaristice de la comunicare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 33. -

Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu dispozițiile actelor normative incidente în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...