Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iunie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.289 din 21.03.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexele nr. 18, 48, 49, 53, 54 și 55 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 și 32 bis din 11 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 2, 8 și 13 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 7-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 24 iunie 2019.

Nr. 1.699.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . .2)
cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . .,
ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .
județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menționa numele și prenumele sau denumirea debitorului, după caz.

SOMAȚIE

În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de.......... anexat/anexate.

Denumirea obligației fiscale/bugetare Categorie suma de plată3) Titlul executoriu nr. /data4) Suma datorată (lei) Contul în care urmează a se vira suma
T O T A L

3) Se va menționa categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.

Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veți face dovada stingerii acestora sau nu veți depune o notificare cu privire la intenția de a se demara procedura de mediere, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menționate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Somație

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 48 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .2)

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea și adresa băncii și ale debitorului, alte date de identificare ale acestuia.

ADRESĂ
de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor

În baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul..........3) cu domiciliul fiscal în localitatea.........., str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........4) se dispune suspendarea temporară..........5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești nr........... din data.........., având numărul de evidență a plății.........., suma rămasă de indisponibilizat fiind în cuantum de..........lei, din care.......... lei - TVA, reprezentând obligațiile fiscale/bugetare datorate de..........6)

3) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa contribuabilul/plătitorul care le-a înființat.

4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se va menționa felul sistării temporare, respectiv totală sau parțială, după caz.

6) Se va menționa debitorul care înregistrează obligații fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.

Motivul sistării indisponibilizării conturilor este următorul:

□ - s-a dispus suspendarea executării silite de către instanță, în condițiile legii;

□ - s-a suspendat executarea silită la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, potrivit legii;

□ - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de . . . . . . . . . . luni7), în cazuri excepționale, și doar o singură dată pentru același debitor, prin Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .;

□ - s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală/bugetară pentru care s-a început executarea silită;

□ - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite creanțele fiscale, ca urmare a notificării organului fiscal cu privire la depunerea unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

□ - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de.......... luni7), în condițiile prevăzute la art. 233 alin. (7) - (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

7) Se va menționa perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai mare de 6 luni.

□ - s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei garanții de natura celor prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

□ - s-a suspendat executarea silită, până la data conversiei în acțiuni a creanțelor, potrivit art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în alte cazuri prevăzute de lege: . . . . . . . . . .

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor și reținerilor.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în 3 sau mai multe exemplare, după caz, de către organul de executare silită.

6. Circulă:

- 1 exemplar la bancă;

- 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .2)

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea și adresa terțului poprit și ale debitorului, alte date de identificare ale acestora.

ADRESĂ
de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor

În baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul..........3), cu domiciliul fiscal în localitatea.........., str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........4), se dispune suspendarea temporară..........5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți nr........... din data.........., având numărul de evidență a plății.........., pentru obligațiile fiscale/bugetare datorate de..........6), reprezentând:

3) Se vor/va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa contribuabilul/plătitorul care le-a înființat.

4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se va menționa felul sistării temporare, respectiv totală sau parțială, după caz.

6) Se va menționa debitorul care înregistrează obligații fiscale restante conform titlurilor executorii menționate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu.

Denumirea obligației fiscale/bugetare Categorie sumă de plată7) Titlul executoriu nr. /data8) Suma pentru care se dispune suspendarea popririi (lei)
TOTAL

7) Se va menționa categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

8) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.

Motivul sistării indisponibilizării reținerilor este următorul:

□ - s-a dispus suspendarea executării silite de către instanță, în condițiile legii;

□ - s-a suspendat executarea silită la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, potrivit legii;

□ - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de . . . . . . . . . . luni9), în cazuri excepționale, și doar o singură dată pentru același debitor, prin Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .;

□ - s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală/bugetară pentru care s-a început executarea silită;

□ - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite creanțele fiscale, ca urmare a notificării organului fiscal cu privire la depunerea unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

□ - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de.......... luni9), în condițiile prevăzute la art. 233 alin. (7) - (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

9) Se va menționa perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai mare de 6 luni.

□ - s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei garanții de natura celor prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

□ - s-a suspendat executarea silită, până la data conversiei în acțiuni a creanțelor, potrivit art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în alte cazuri prevăzute de lege: . . . . . . . . . .

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor și reținerilor.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește: în 3 exemplare de organul de executare silită.

6. Circulă:

- 1 exemplar la terțul poprit;

- 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 53 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .2)

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menționa denumirea și sediul băncii.

DECIZIE
de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești

În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului..........3), cu domiciliul fiscal în localitatea.........., str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........4), prin Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești nr.........../.........., după cum urmează5):

3) Se vor/va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.

4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.

□ - în limita sumei de.......... lei, din care.......... lei reprezentând TVA, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la o autoritate/instituție publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligațiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desființat (e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în limita sumei de.......... lei, din care.......... lei reprezentând TVA, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanție sub forma unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă 1 exemplar la instituția de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităților bănești.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 54 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .2)

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se va menționa denumirea terțului poprit.

DECIZIE
de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți

În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului..........3), cu domiciliul fiscal în localitatea.........., str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........4), prin Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți nr........... din data de.........., după cum urmează5):

3) Se vor/va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.

4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.

□ - în limita sumei de.......... lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la o autoritate/instituție publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligațiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desființat (e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în limita sumei de.......... lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanție sub forma unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă 1 exemplar la terțul poprit.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 55 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .2)

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se va/vor menționa denumirea/numele și prenumele fiecărei părți căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.

DECIZIE
de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate

În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului..........3) cu domiciliul fiscal în localitatea.........., str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........4), întrucât5):

3) Se va/vor menționa denumirea/numele și prenumele debitorului.

4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.

□ - a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la o autoritate/instituție publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - s-au stins creanțele fiscale înscrise în titluri executorii, prin plată, prin poprire sau prin alte modalități prevăzute de lege, iar sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor sunt cu valoare mai mică ori egală cu suma creanțelor fiscale astfel stinse;

□ - s-au stins integral obligațiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desființat (e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - bunurile mobile supuse executării silite nu au putut fi valorificate, potrivit legii, și nu au valoare de piață, conform art. 255 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - pentru creanțele fiscale care au stat la baza sechestrului, înscrise în actul administrativ fiscal contestat, s-a constituit garanție sub forma unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aceste motivații se ridică sechestrul instituit asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, după cum urmează:

- denumire bun mobil . . . . . . . . . . sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .;

- denumire bun imobil . . . . . . . . . . sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . .

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două sau mai multe exemplare, după caz, de organul de executare silită.

6. Circulă 1 exemplar fiecărei părți căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 967/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Cod de bare 1
Către . . . . . . . . . .2)
cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . .,
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .
județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menționa numele și prenumele sau denumirea debitorului, după caz.

SOMAȚIE

În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de.......... anexat/anexate.

Denumirea obligației fiscale/bugetare Categorie suma de plată3) Titlul executoriu nr. /data4) Suma datorată (lei) Contul în care urmează a se vira suma
T O T A L

3) Se vor menționa categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.

Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veți face dovada stingerii acestora sau nu veți depune o notificare cu privire la intenția de a se demara procedura de mediere, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menționate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Cod de bare 2

1. Denumire: Somație

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două exemplare de organul de executare silită.

6. Circulă 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 967/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Cod de bare 1
Către . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .2)

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menționa denumirea și sediul băncii.

DECIZIE
de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești

În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului..........3), cu domiciliul fiscal în localitatea.........., str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........4), prin Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești nr.........../.........., după cum urmează5):

3) Se vor/va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.

4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.

□ - în limita sumei de.......... lei, din care.......... lei reprezentând TVA, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la o autoritate/instituție publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligațiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desființat (e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în limita sumei de.......... lei, din care.......... lei reprezentând TVA, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanție sub forma unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Cod de bare 2

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă 1 exemplar la instituția de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităților bănești.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 967/2017)

ANTET1)
Dosar de executare nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Cod de bare 1
Către . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .2)

1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se va menționa denumirea terțului poprit.

DECIZIE
de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți

În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului..........3), cu domiciliul fiscal în localitatea.........., str........... nr..........., cod de identificare fiscală..........4), prin Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți nr........... din data de.........., după cum urmează5):

3) Se vor/va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.

4) Se va menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.

□ - în limita sumei de.......... lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la o autoritate/instituție publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligațiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desființat (e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

□ - în limita sumei de.......... lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanție sub forma unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Cod de bare 2

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 și art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă 1 exemplar la terțul poprit.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...