Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul de autorizare a furnizorilor de energie electrică și gaze naturale în vederea accesului la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității din 23.01.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește cadrul de reglementare privind autorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, a furnizorilor de energie electrică și a furnizorilor de gaze naturale de a participa la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră desfășurate pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, respectiv:

a) condițiile de autorizare;

b) conținutul documentației necesare autorizării;

c) procedura de autorizare de către ANRE;

d) obligațiile operatorilor economici autorizați;

e) regimul sancționator și condițiile de modificare, suspendare și retragere a autorizării.

Art. 2. -

Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 și în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 3. -

Furnizorii de energie electrică și furnizorii de gaze naturale au dreptul de a participa la licitațiile pentru tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise în baza Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului și a reglementărilor comunitare adoptate în aplicarea acesteia, în condițiile prezentului regulament.

Art. 4. -

Furnizorii de energie electrică și furnizorii de gaze naturale titulari de licență de furnizare au dreptul să participe, pe baza autorizației emise de ANRE, în cadrul licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, fie în nume propriu, fie în numele clienților din sectorul energiei electrice sau al gazelor naturale care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Art. 5. -

În vederea autorizării pentru a participa la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, furnizorii de energie electrică și de gaze naturale solicitanți trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) sunt titulari de licență de furnizare a energiei electrice sau de licență de furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL, aflată în termen de valabilitate, iar până la data expirării licenței nu trebuie să fie mai puțin de 60 de zile lucrătoare;

b) dețin pe durata valabilității licenței de furnizare prevăzute la lit. a) o valoare a capitalurilor proprii și/sau a depozitelor bancare și/sau a disponibilului din linii de credit bancare de cel puțin 500.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a autorizației;

c) nu au suferit condamnări pentru fapte penale;

d) nu au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu se află în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment;

f) nu le-a fost retrasă de către ANRE o autorizație/licență în ultimii 5 ani pentru motive imputabile;

g) garantează respectarea regulilor de conduită și a cerințelor prevăzute la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

Art. 6. -

(1) În vederea autorizării pentru a participa la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale solicitant are obligația transmiterii la ANRE a următoarelor documente:

a) acte prin care probează că dispune de resursele financiare prevăzute la art. 5 lit. b);

b) certificatul constatator, în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea și situația operatorului economic solicitant, eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă a cererii de autorizare;

c) cazier fiscal în termen de valabilitate, eliberat de organele fiscale competente;

d) proceduri interne, prin care solicitantul face dovada că asigură o politică adecvată și suficientă pentru respectarea de către societate, conducătorii, administratorii, angajații și colaboratorii acesteia a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

(2) Procedurile interne prevăzute la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) reguli și proceduri pentru prevenirea și evitarea conflictelor de interese cu clienții;

b) reguli și proceduri cu privire la relațiile cu clienții, în scopul de a proba capabilitatea de a participa efectiv la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră și de a asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. j) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;

c) reguli și proceduri pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor legate de activitățile desfășurate în legătură cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul de a se asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. k) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;

d) reguli și proceduri cu privire la relațiile cu clienții, în scopul de a asigura că administratorii, conducătorii, angajații și colaboratorii solicitantului acționează întotdeauna în cel mai bun interes al clienților, în mod echitabil și fără discriminare, și că aceste persoane nu obțin niciun avantaj din utilizarea informațiilor confidențiale de care iau cunoștință în activitatea de licitare în cadrul licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în special acolo unde poate apărea o situație de conflict de interese între furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale și client;

e) reguli și proceduri privind gestionarea plângerilor clienților cu privire la respectarea regulilor de conduită menționate la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

(3) Furnizorii de energie electrică și furnizorii de gaze naturale care solicită autorizație pentru a participa în nume propriu la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră sunt exceptați de la obligația de a depune procedurile interne prevăzute la alin. (1) lit. d).

Art. 7. -

(1) În vederea autorizării pentru prestarea activității de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în baza prevederilor prezentului regulament, solicitantul depune la ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, însoțită de documentele prevăzute la art. 6, precum și de dovada plății unui tarif, prevăzut în ordinul de stabilire a tarifelor și contribuțiilor percepute de ANRE, în vigoare la data efectuării plății.

(2) Pentru anul 2013, tariful prevăzut la alin. (1) este de 1.000 lei.

(3) ANRE analizează documentația transmisă de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la ANRE și, dacă este necesar, îi cere acestuia completarea documentației depuse cu informații suplimentare și/sau care lipsesc, precum și cu justificări necesare autorizării.

(4) Solicitantul este obligat să transmită informațiile cerute de ANRE în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de completare a documentației de autorizare.

(5) În cazul în care documentația depusă este incompletă, iar solicitantul nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (3), ANRE o returnează solicitantului cu mențiunea "documentație incompletă".

(6) ANRE emite decizia de autorizare în termen de 30 de zile de la data la care documentația de autorizare este completă.

(7) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament, ANRE respinge cererea de autorizare printr-o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în condițiile legii.

Art. 8. -

Furnizorii de energie electrică și furnizorii de gaze naturale autorizați în baza prevederilor prezentului regulament au următoarele obligații:

a) să respecte regulile de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 și procedurile interne emise în aplicarea acestora, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d);

b) să pună la dispoziția ANRE toate informațiile solicitate de aceasta în legătură cu activitatea desfășurată în baza prezentului regulament;

c) să transmită anual ANRE, până la sfârșitul anului, un raport privind participarea la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, care să cuprindă cel puțin lista cu clienții proprii, plățile efectuate și volumul certificatelor de emisii tranzacționate;

d) să permită accesul personalului ANRE care verifică la fața locului corectitudinea datelor furnizate ANRE în vederea autorizării.

Art. 9. -

(1) Autorizațiile acordate în condițiile prezentului regulament se modifică în cazul schimbării circumstanțelor sau condițiilor existente la data acordării acestora.

(2) Furnizorii de energie electrică și furnizorii de gaze naturale care au obținut autorizație pentru a participa în cadrul licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în numele clienților lor pot să solicite ulterior ANRE modificarea autorizației, în sensul acordării și a dreptului de a participa în nume propriu în cadrul acestor licitații, fără a mai depune documentele care au stat la baza acordării autorizației.

(3) Furnizorii de energie electrică și furnizorii de gaze naturale care au obținut autorizație pentru a participa în cadrul licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în nume propriu pot să solicite ulterior ANRE modificarea autorizației, în sensul acordării și a dreptului de a participa la aceste licitații în numele clienților din sectorul energiei electrice sau al gazelor naturale, dacă elaborează și depun la ANRE procedurile interne prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d).

Art. 10. -

Autorizațiile acordate în condițiile prezentului regulament se suspendă în cazul suspendării licenței de furnizare prevăzute la art. 5 lit. a).

Art. 11. -

(1) Încălcarea dispozițiilor art. 8 lit. a) constituie fapta contravențională prevăzută la art. 194 pct. 39 din Legea nr. 123/2012.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 8 lit. b) și c) constituie fapta contravențională prevăzută la art. 93 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de energie electrică, și cea prevăzută la art. 194 pct. 21 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de gaze naturale.

(3) Nerespectarea dispozițiilor art. 8 lit. d) constituie fapta contravențională prevăzută la art. 93 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de energie electrică, și cea prevăzută la art. 194 pct. 20 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de gaze naturale.

(4) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se constată de către reprezentanții ANRE din oficiu, la sesizarea unor terți sau la notificarea de către titular și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2012.

Art. 12. -

(1) În caz de încălcare în mod sistematic și grav de către titularul autorizației a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, precum și pentru nerespectarea procedurilor interne menționate la art. 6 alin. (1) lit. d), autoritatea competentă poate decide retragerea autorizațiilor acordate în condițiile prezentului regulament.

(2) Autoritatea competentă retrage autorizațiile acordate în condițiile prezentului regulament în cazul încetării activității sau falimentului titularului autorizației constatate/constatat prin hotărâre judecătorească definitivă.

(3) Titularul autorizației are obligația să notifice de îndată ANRE oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2).

ANEXĂ la regulament

CERERE
de autorizare pentru prestarea activității de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

Domnule Președinte,

Subsemnatul [prenumele și numele], posesor al BI/CI seria .... nr ....., eliberat/ă de ...... la data de ......, CNP ......, în calitate de reprezentant legal [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerțului cu denumirea [denumirea societății comerciale], cu sediul social în [numele comunei/orașului/municipiului, str. nr., județul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] și contul [specificația/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societății comerciale], titular al licenței de furnizare a energiei electrice/licenței de furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL [nr. licenței de furnizare] din data de [data emiterii licenței de furnizare],

solicit autorizarea pentru prestarea activității de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității. În vederea probării îndeplinirii cerințelor legale, depun documentele anexate, respectiv:

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Informații privind datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informațiilor necesare autorizării:

Numele persoanei de contact ............ Poziția deținută în cadrul societății ..............
Adresa .................................
Oraș/Comună ............................
Județ ..................................
Cod poștal ..................
Nr. telefon ............................
Nr. fax .....................
E-mail .................................

Director general,
...................................................................
[numele, prenumele, semnătura și ștampila]

Data .....................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...