Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

1.2. Situațiile financiare ale anului 2012 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2012.

1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

1.4. Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

1.5.(1) Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 și 40a-40c la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22-26, 31-34, 35a și 35b la situațiile financiare anuale);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012 (anexa 41 la situațiile financiare);

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 (anexele 30b, 30b.1);

- prezentele norme metodologice (anexa 19 la situațiile financiare).

1.5.(2) Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" se introduce o nouă anexă, anexa 19 "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare", care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

1.5.(3) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, cu modificările ulterioare, și conform altor reglementări în vigoare.

1.5.(4) Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2012 și corelațiile dintre acestea sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

1.6. În baza art. 56 alin. (1) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare: "Pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Finanțelor Publice elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.

1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.

Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.

1.8. La întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2012, instituțiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum și următoarele:

- Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012;

- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007, cu excepția prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se abrogă;

- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.769/2008, cu excepția prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) și a înregistrărilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010;

- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011;

- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012;

- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012.

CAPITOLUL II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț

2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituțiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum și ale art. 22, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."

2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizați se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. Evaluatorii autorizați pot fi selectați din cadrul evaluatorilor acreditați de către organismele profesionale de profil.

2.3.(3) În cazul reevaluării efectuate de specialiști din cadrul instituțiilor publice, pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere și reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii activelor fixe corporale și să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică și morală, utilitatea și valoarea de piață a acestora.

2.4. La întocmirea bilanțului contabil se vor avea în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;

b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2012, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidențieze resursele minerale situate pe teritoriul țării, în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

d) clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizoridebitori", 411 "Clienți", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz.

Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituție în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reținute sume în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobată de ordonatorul de credite.

e) în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" și 472 "Venituri în avans", după caz;

f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităților pentru care Trezoreria Statului sau instituțiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situația dobânzilor acordate la data ...............", eliberat de unitățile Trezoreriei Statului;

g) corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat".

Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii și executarea de lucrări aferente anului 2011 primite de instituție în anul 2012 după întocmirea bilanțului contabil se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, și nu în contul 117 "Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:

a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente);

b) pentru evaluarea creanțelor și a datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afișat pe site-ul Băncii Naționale a României și al Ministerului Finanțelor Publice).

2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, precum și evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile pct. 1.3 "Moneda și cursul de înregistrare" al cap. I "Dispoziții generale" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția fondurilor pentru care există reglementări specifice.

2.6.(1) Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:

a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;

b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" și 462 "Creditori".

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada în care serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;

c) analiza și regularizarea sumelor reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.

2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile și ajutoarele sociale, precum și cheltuielile cu utilitățile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067 "Angajamente legale" și nu se raportează în anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează ca și cheltuieli efective (6XX) și se raportează în anexa 7 la coloana "cheltuieli efective".

2.7.(1) Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exercițiul bugetar, în limitele aprobate.

Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exercițiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exercițiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acțiunii multianuale, și poate fi angajat în exercițiile bugetare următoare, în condițiile legii.

La finalizarea acțiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.

2.7.(2) În situația în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare și cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.

2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operațiuni:

a) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;

b) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal și secundar de credite, astfel încât în bilanțul și contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal și secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru bilanțul și contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administrației publice și pe total administrație publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) opțional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat;

e) eliminarea contului 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală" și a contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) întocmit de Casa Națională de Pensii Publice, precum și din formularul centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1314 "Asigurări sociale";

f) din contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se completează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare), întocmit de Trezoreria Centrală, deficitul curent al bugetului de stat centralizat în contul deschis la Trezoreria operativă centrală; Modificări (1)

g) contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de încasări și plăți totalul veniturilor încasate și totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului de la 31 decembrie 2012; Modificări (1)

h) în formularul centralizat "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală", contul 7701 "Finanțarea din bugetul de stat" se adună la col. 1 "Total", mai puțin soldul contului 7701 aferent Agenției Naționale de Administrare Fiscală care este cuprins în col. 9. Modificări (1)

2.8.(2) Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și al contului 482 "Decontări între instituții subordonate", care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".

Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate", care evidențiază sumele transmise de instituția superioară către instituțiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit sumele, cu suma plăților efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate și restituite instituției superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituția subordonată și în creditul contului 481 la instituția superioară.

Excepție fac instituțiile care și-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situație conturile de decontări 481 și 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanțului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.

Instituțiile publice implicate în astfel de operațiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituția care a primit bunurile și le-a consumat va solicita în scris instituției care le-a transferat închiderea contului de decontare.

2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții sau redistribuiri între unități aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situația în care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții care nu se află în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.

2.10. În bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2012 următoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat:

- contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puțin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);

- contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";

- conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații";

- conturile 7xx "Venituri ...................." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";

- contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";

- contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații;

- conturile 7xx "Venituri ......................" (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.).

2.10.(2) La unitățile administrativ-teritoriale:

- contul 5211 "Disponibil al bugetului local";

- contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";

- contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";

- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;

- conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";

- contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local";

- conturile 7xx "Venituri......................" (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.).

2.10.(3) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat:

- contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";

- contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";

- conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";

- contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăților nete de casă la Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate.

2.10.(4) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj:

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj";

- contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- conturile 6xx "Cheltuieli ..................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj";

- conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj";

- contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" se închide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu totalul plăților de casă.

2.10.(5) La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- conturile 7xx "Venituri ......................" (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se închide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", cu totalul plăților nete de casă.

2.10.(6) La instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, șomaj):

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- conturile 6xx "Cheltuieli ......................" (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii";

- conturile 7xx "Venituri....................." (venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii".

2.10.(7) În contabilitatea Trezoreriei Centrale:

- contul 7709 "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului" se închide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul plăților nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", și nu pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);

- contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" (soldul creditor se preia la sfârșitul anului în creditul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat", reprezentând finanțarea temporară a deficitului bugetului de stat din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului);

- contul 5126.11.01.04 "Disponibil privind împrumuturile pentru finanțarea deficitului bugetului de stat" (Soldul debitor reprezentând împrumuturile de stat contractate în anul 2012 pentru finanțarea deficitului curent al bugetului de stat se preia în debitul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".);

- acordarea împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat la sfârșitul anului nu se mai evidențiază în contabilitatea trezoreriei centrale.

2.11.(1) La data de 31 decembrie 2012 instituțiile publice vor înregistra sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2012, a căror plată se va efectua eșalonat în perioada 2012-2016, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, și ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012.

2.11.(2) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exercițiul curent se raportează în "Bilanț" (cod 01) la datorii curente, rândul 75 "Provizioane".

Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exercițiile viitoare se raportează în "Bilanț" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".

2.11.(3) Drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 se evidențiază în contul 1518 "Alte provizioane" potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

2.12. În aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, reflectarea în contabilitate a sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană se efectuează astfel:

2.12.(1) În contabilitatea Autorității de Certificare și Plată, înregistrarea sumelor primite suplimentar de România se evidențiază cu ajutorul contului analitic 4554.4 "Sume de restituit bugetului aferente mecanismului top-up".

2.12.(2) În contabilitatea autorităților de management care utilizează mecanismul plăților indirecte, înregistrarea sumelor încasate aferente mecanismului top-up în conturile 54.01.06.01...54.01.06.05,07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional...", transferate de ordonatorul principal de credite din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", se evidențiază cu ajutorul contului analitic 5151.1.4.01-05,07 "Disponibil în lei din sume primite în cadrul mecanismului top-up".

2.12.(3) În contabilitatea autorităților de management care utilizează atât mecanismul plăților directe, cât și pe al celor indirecte, sumele încasate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului top-up în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" se evidențiază cu ajutorul contului analitic 5151.3 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up rămase neutilizate la finele anului".

Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la bugetul de stat se efectuează astfel:

- înregistrarea solicitării către unitatea Trezoreriei Statului privind virarea în contul de disponibil 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" a sumelor neutilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile încasate de la Autoritatea de certificare și plată în contul de venituri bugetare și totalul plăților efectuate:

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" = 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri"

- încasarea sumelor de la bugetul de stat primite în cadrul mecanismului top-up în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up":

5151.3 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up neutilizate la finele anului" = 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri"

- virarea sumelor în contul de venituri 20.45.01.22 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor:

4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" = 5151.3 "Disponibil în lei din sume aferente mecanismului top-up neutilizate la finele anului"

2.13. Instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ai bugetelor locale, după caz, vor avea în vedere următoarele:

2.13.(1) Contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul IX2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, preluate în administrare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală începând cu data de 1 iulie 2012 în baza prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se înregistrează în contabilitatea caselor de asigurări sociale de pensii și de sănătate, pe baza situațiilor electronice transmise de către structurile responsabile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2.13.(2) Funcțiunea contului 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" prevăzută în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează astfel:

În debitul contului se înregistrează sumele încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite și sumele încasate din înființarea popririi (bancă/terț) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, iar în credit, sumele virate pe destinațiile prevăzute de lege.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile existente la un moment dat.

2.14. Evidențierea sumelor de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, reprezentând indemnizații plătite pentru concedii medicale care depășesc suma contribuțiilor datorate de angajator la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează astfel:

461 "Debitori"(analitic distinct/Casa de Asigurări de Sănătate) = 4317 "Contribuțiile angajatorului pentru concedii și indemnizații"

Înregistrarea debitului menționat mai sus se efectuează în baza solicitării scrise depuse la Casa de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 77 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

2.15. Conținutul și funcțiunea contului 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează astfel:

La contul 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se introduce un nou cont sintetic de gradul II 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat", cu următorul cuprins:

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat"

Cu ajutorul acestui cont Casa Națională de Pensii Publice ține evidența depozitelor constituite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozite constituite potrivit legii, iar în credit sumele transferate la lichidarea depozitului.

Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite la un moment dat.

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul contului:

5187 "Dobânzi de încasat"

- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de Trezoreria Statului pentru depozitele constituite;

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea de depozite în condițiile legii.

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul contului:

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate în disponibilul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat.

CAPITOLUL III Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012

3.1. La unitățile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale"

3.1.(1) În situația în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul local:

a) reîntregirea excedentului anului precedent al unității administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

concomitent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic
distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

b) stabilirea rezultatului execuției bugetului local:

- încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
= %
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
464 "Creanțele bugetului local"
7xx "Venituri..." etc.

- preluarea plăților și cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

% = 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
6xx "Cheltuieli ........"
121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice
finanțate integral din bugetul local" (în roșu sau în negru,
după caz)
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcționează în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului și reflectă disponibilitățile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilități care se determină ca diferență între sumele încasate (cont trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") și sumele plătite (cont trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").

c) la sfârșitul anului, excedentul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale astfel:

5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

d) virarea excedentului bugetului local din exercițiul curent în excedentul anului precedent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

3.1.(2) În situația în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

Stabilirea rezultatului execuției bugetelor locale:

Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menționate la pct. 3.1.(1) lit. b).

a) la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent al unităților administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

concomitent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic
distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

b) la sfârșitul anului, deficitul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

c) pe baza hotărârii consiliului local, a consiliului județean și a Consiliului General al Municipiului București, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din excedentul anului precedent al unității administrativ-teritoriale:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

3.1.(3) Rezultatul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, separat pe fiecare secțiune - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare - se evidențiază în contul în afara bilanțului 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare".

În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează deficitul bugetului local stabilit în trezorerie și plățile restante rămase neachitate la finele exercițiului, care trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b "Plăți restante" (anexă la situațiile financiare).

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune, iar soldul creditor reprezintă deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune.

Soldul contului nu se redeschide în anul următor.

În situația în care la încheierea exercițiului unitățile administrativ-teritoriale raportează obligații restante neachitate (plăți restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie și număr de zile de întârziere, în care se va preciza și componența sumelor raportate.

3.2. La Casa Națională de Pensii Publice și la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.720/2012

3.2.(1) La Casa Națională de Pensii Publice

Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, pe baza "Contului de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și a "Contului de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) transmise de aceste instituții, astfel:

121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" = 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații:

- înregistrarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul plăților nete de casă evidențiate în soldul contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat":

121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" = 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- transmiterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la Casa Națională de Pensii Publice:

5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"

3.2.(3) Casa Națională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanțelor Publice "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie și centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Administrației și Internelor și ale Serviciului Român de Informații.

3.2.(4) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor prezenta la Ministerul Finanțelor Publice situațiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum și situațiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administrația centrală" și S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuție elaborate în structura bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

3.3. La Administrația Fondului pentru Mediu, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. VIII "Încheierea execuției bugetului Fondului pentru mediu și alte operațiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.720/2012

3.3.(1) În vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu, în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, se introduc următoarele conturi:

Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

Cu ajutorul acestui cont, Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența disponibilităților bugetului Fondului pentru mediu, ca urmare a veniturilor încasate și a plăților efectuate prin conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu aflate la Trezoreria Statului.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile excedează veniturilor.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";

5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:

461 "Debitori"

- cu sumele încasate provenite din creanțe, detaliate pe structura clasificației bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există un titlu de creanță.

462 "Creditori"

- cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.

5187 "Dobânzi de încasat"

- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de Trezoreria Statului.

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- la sfârșitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.

7XX "Venituri...."

- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanță;

- cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:

462 "Creditori"

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente, potrivit legii.

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- la sfârșitul anului, cu soldul debitor al contului de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.

7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu"

- la sfârșitul perioadei cu totalul plăților nete de casă efectuate.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la Trezoreria Statului.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.

În debit se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.

Soldul creditor al contului reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

- cu deficitul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul contului:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

- cu excedentul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți, aflat în contul deschis la Trezoreria Statului.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul contului:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- cu excedentul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul contului:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- cu deficitul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"

Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.

Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.

La contul 770 "Finanțarea de la buget" se introduce un nou cont sintetic de gradul II

7706 "Finanțarea de la bugetul Fondului pentru mediu".

3.3.(2) În situația în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul Fondului pentru mediu:

a) reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191 "Împrumuturi pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

concomitent:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

b) stabilirea rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu:

- încasarea veniturilor bugetului Fondului pentru mediu în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" = %
461 "Debitori"
7xx "Venituri..." etc.

- închiderea contului de finanțare din bugetul Fondului pentru mediu la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului bugetului Fondului pentru mediu:

7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" funcționează în contabilitatea Administrației Fondului pentru Mediu numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului și reflectă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilități care se determină ca diferență între sumele încasate (cont trezorerie 74 "Venituri ale Fondului pentru mediu") și sumele plătite (cont trezorerie 75 "Cheltuieli ale Fondului pentru mediu").

c) la sfârșitul anului, excedentul bugetului Fondului pentru mediu se reflectă în contabilitate, astfel:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

d) virarea excedentului bugetului Fondului pentru mediu al exercițiului curent în excedentul anului precedent:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

3.3.(3) În situația în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu:

Stabilirea rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu:

Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetului Fondului pentru mediu sunt cele menționate la pct. 3.3.(2) lit. b).

a) la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191 "Împrumuturi pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

concomitent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

b) la sfârșitul anului, deficitul bugetului Fondului pentru mediu se reflectă în contabilitate astfel:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" = 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

c) pe baza deciziei ordonatorului de credite, acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru mediu din excedentul anului precedent:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

3.3.(4). Veniturile și cheltuielile Administrației Fondului pentru Mediu efectuate din contul de trezorerie 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice centrale finanțate integral din venituri proprii" se evidențiază cu ajutorul contului 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii".

Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) se întocmesc distinct pentru veniturile și cheltuielile Administrației Fondului pentru Mediu efectuate din contul 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice centrale finanțate integral din venituri proprii" și separat pentru veniturile bugetului Fondului pentru mediu din contul 74 "Veniturile bugetului Fondului pentru mediu" și cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu efectuate din contul 75 "Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu".

CAPITOLUL IV Întocmirea situațiilor financiare anuale

4.1.(1) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională, activitatea de investiții și activitatea de finanțare și clasificația bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Plățile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.

4.1.(2) Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, și pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.

Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.

Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 3 și următoarele.

Veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului trezoreriei statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile, după caz (soldurile conturilor 5201, 5211, 5241, 5251, 5711, 5741, 5751), în coloana 9. Modificări (1)

Plățile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară (soldurile conturilor 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709) în coloana 9. Plățile bugetului de stat (sold cont 7701) se completează în coloana 9 numai de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile subordonate. Modificări (1)

4.1.(3) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie".

4.1.(4) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.

4.2.(1) Conturile de execuție bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 și 2 se completează cu:

- prevederi bugetare inițiale;

- prevederi bugetare definitive.

4.2.(2) În formularele "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

4.2.(3) Formularele "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc de instituțiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.

Instituțiile publice finanțate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanțate, evidențiază sumele datorate bugetelor respective:

461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.

4.2.(4) Cu privire la raportarea informațiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:

- preluarea datelor din soldurile din anii precedenți și rulajele curente ale conturilor de creanțe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), după caz;

- pentru veniturile încasate fără evidențierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării și neînregistrării în contabilitate a creanțelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total și an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel și pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;

- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripția, conversia în acțiuni etc., precum și diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvențiilor rămase neutilizate la finele anului și alte diminuări de disponibilități în condițiile legii;

- drepturile constatate de încasat se determină ca diferență între total drepturi constatate și drepturile stinse și trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanțe de la sfârșitul perioadei de raportare.

4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, inclusiv administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au obligația să prezinte la activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București sau unităților Trezoreriei Statului ale sectoarelor municipiului București, după caz, formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) întocmit pentru veniturile bugetului de stat, în vederea obținerii vizei privind exactitatea încasărilor, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea Trezoreriei Statului. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru informațiile înscrise pe coloana 6 "Încasări realizate" pentru fiecare cod de venit bugetar, până la nivel de paragraf.

4.3.(1) Formularele "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 și 18 la situațiile financiare)", la raportarea anuală, se completează după cum urmează:

- credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acțiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament și acțiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

- credite bugetare inițiale (coloana 2);

- credite bugetare definitive (coloana 3).

4.3.(2) Cu privire la raportarea informațiilor în formularele "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 și 18 la situațiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:

- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);

- angajamentele legale (coloana 5) pot depăși creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2011, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";

- plățile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) și în angajamentele bugetare (coloana 4);

- angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2012, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";

- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare).

Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.

Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".

4.4. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:

a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 294/2011, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care va include execuția atât a bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.6. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii/venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală), precum și pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare).

În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".

4.7. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".

4.8. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanțare a acestora, cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuției bugetare se vor avea în vedere și următoarele:

- instituțiile publice care în anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;

- instituțiile publice care în anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) întocmit pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;

- instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecția mediului" vor raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 74.00 "Protecția mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;

- instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 "Ordine publică și siguranță națională" vor raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 61.00 "Ordine publică și siguranță națională", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013.

4.10. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.11. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.12. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).

4.13. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinație specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.

4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.

4.16. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.17. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.18. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa 17 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.19. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.20. Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" raportate în anexa 7 și anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plățile raportate în formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare).

În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice, în calitate de lideri sau parteneri, completează anexa 19 cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.

Anexa 19 se completează astfel:

Col. 1 "Plăți efectuate de la titlul 56" se completează cu informații privind plățile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

Col. 2 "Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)" se completează cu informații privind plățile efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 "Finanțare externă nerambursabilă".

Col. 3 "Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind soldul contului 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri", reprezentând cheltuieli efectuate și plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.

Col. 4 "Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind cheltuielile efectuate și plătite pentru care s-au întocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 5 "Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare" se completează cu informații privind sumele solicitate și nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anul curent.

Informațiile se preiau din soldul debitor al conturilor:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare), capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", coloana "Încasări realizate", în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice.

La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local, sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local și se raportează în coloana 6 pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent".

Informațiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 7 "Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autoritățile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor.

Informațiile se preiau din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 8 "Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează astfel:

Informațiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:

4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 9 "Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți" se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile aferente anului curent sau anilor anteriori.

Informațiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:

- 4584.1 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare" (utilizat de instituțiile publice în cazul proiectelor proprii sau în cazul proiectelor derulate în parteneriat în calitate de lider);

- 462 "Creditori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 10 "Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează astfel:

Informațiile se preiau din rulajul debitor al conturilor:

- 4584.1 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare" (utilizat de instituțiile publice în cazul proiectelor proprii sau în cazul proiectelor derulate în parteneriat în calitate de lider);

- 462 "Creditori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

4.21.(1) Formularul "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20a la situațiile financiare), se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Anexa 20a se completează astfel:

Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informații privind soldurile inițiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.

Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu informații privind sumele încasate direct de la Comisia Europeană/alți donatori în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută deschise la Banca Națională a României sau la alte instituții de credit reprezentând prefinanțări, rambursări sau sume primite de la Comisia Europeană în cadrul mecanismului top-up.

Col. 3 "Dobânzi/comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puțin comisioanele plătite. În situația în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.

Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plățile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în același an în care s-au efectuat plățile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" și în col. 5 "Plăți efectuate din FEN".

Col. 5 "Plăți efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând:

- prefinanțări sau rambursări transferate autorităților de management, agențiilor de plăți, după caz;

- sume transferate în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare;

- sume transferate în conturile de venituri ale bugetului de stat reprezentând sume primite suplimentar de la Comisia Europeană;

- prefinanțări sau rambursări transferate în conturile de disponibilități ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate inițial plățile;

- plățile efectuate pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare;

- plățile efectuate către Comisia Europeană/alți donatori reprezentând sume neutilizate, debite etc.

Col. 16 "Diferențe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferențele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Națională a României, alte instituții de credit și trezorerie.

4.21.(2) Formularul "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20b la situațiile financiare), se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, autorități naționale, agenții de plăți, alte instituții publice).

Anexa 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completează astfel:

Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informații privind soldurile inițiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.

Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu sumele încasate indirect de la Comisia Europeană/alți donatori prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare etc., în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei deschise la instituții de credit sau trezorerie reprezentând prefinanțări, rambursări sau sume primite în cadrul mecanismului top-up (inclusiv încasările în contul de trezorerie 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up").

Col. 3 "Dobânzi/Comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puțin comisioanele plătite. În situația în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.

Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plățile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în același an în care s-au efectuat plățile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" și în col. 6 "Plăți efectuate din FEN".

Col. 5 "Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilități și din venituri din privatizare" se completează cu sumele transferate de către autoritățile de certificare în același cont de disponibil prin care sunt derulate și fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte pentru obiectivul "Convergență"), reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum și sume alocate din venituri din privatizare.

Col. 6 "Plăți efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil din fondurile externe nerambursabile postaderare, reprezentând:

- sume transferate altor agenții de plăți (de exemplu, sumele transferate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură);

- rambursări transferate în conturile de venituri sau disponibilități ale beneficiarilor reprezentând cofinanțare;

- prefinanțări sau rambursări pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, transferate în conturile de disponibilități ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate inițial plățile;

- plăți efectuate pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Col. 15 "Plăți efectuate din bugetul de stat și din venituri din privatizare" se completează cu plățile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum și din sumele alocate din venituri din privatizare.

Col. 16 "Diferențe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferențele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil în valută sau lei deschise la instituții de credit sau trezorerie.

Autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte în cadrul obiectivului "Convergență" și care derulează prin același cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare (prefinanțări sau rambursări), sume de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare și sume primite în cadrul mecanismului top-up, dezvoltă contul 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile" în analitice, astfel încât soldul inițial, încasările, plățile efectuate și soldul final să se evidențieze distinct pe cele 4 surse.

Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru proiectele proprii, de către instituțiile publice în calitate de beneficiari, se raportează în formularul "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților efectuate din FEN postaderare" (anexa 20a la situațiile financiare) sau în formularul "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților efectuate din FEN postaderare" (anexa 20b la situațiile financiare) la coloanele 8, 9, 10, 11, 12 și 13 corespunzător modului de finanțare a instituției respective.

Anexele 20a și 20b nu se completează cu informații din conturile distincte de disponibilități deschise pentru recuperarea debitelor.

4.22. Formularul "Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la...." (anexa 21 la situațiile financiare anuale) nu se mai completează de unitățile administrativ-teritoriale.

4.23. Formularul "Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul..........." (anexa 23 la situațiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.

4.24. Formularul "Situația privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale" (anexa 24 la situațiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

4.25. Formularul "Sinteza finanțării programelor" și formularul "Fișa programului" (anexele 25 și 26 la situațiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de alte autorități publice, care au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

4.26. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» (anexa 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Totalul plăților raportate în anexa 27 se corelează cu plățile raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 sau anexa 7b la situațiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.

4.27. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.

4.28. Formularul "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare.

Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei și valută deschise la instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (contul 770 "Finanțare de la buget"). Tot la acest rând se raportează și soldul contului 5121 "Disponibil la bănci în lei" la instituțiile publice care primesc mijloace bănești în contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" și efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor județene.

4.29.(1) Formularul "Plăți restante" (anexa 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

4.29.(2) Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.248/2012 se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.

Pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii de subordonare locală, nu se mai utilizează codul 49 pentru plăți restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:

- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare);

- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare).

Soldurile de la începutul anului aferente codurilor 51 și 52 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.

4.29.(3) Pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 și 462 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale).

4.29.(4) Pentru plățile restante față de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 și 4481 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.

4.29.(5) Pentru plățile restante față de salariați și alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 și 438 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăți restante.)

4.29.(6) Pentru plățile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadență și dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 și 5198 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.

4.29.(7) Pentru plățile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depășit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

4.30.(1) Formularul "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine" (anexa 31 la situațiile financiare anuale) se completează de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.

4.30.(2) La finele exercițiului se raportează separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.

4.30.(3) Formularul "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situațiile financiare anuale) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informațiile de la 31 decembrie 2012.

Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici societăți comerciale la care o unitate administrativteritorială deține acțiuni sau părți sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Se vor raporta toți operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect.

Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar direct la operatorul economic (situația în care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu acțiuni sau părți sociale la un operator economic).

Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar indirect la operatorul economic (situația în care un operator economic la care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni ori părți sociale este acționar sau deține părți sociale la un alt operator economic).

În cazul municipiului București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.

4.31. Formularul "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.

4.32. Formularul "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa 34 la situațiile financiare anuale) se completează cu informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor proprii ale instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura și scopul constituirii rezervelor;

- orice informații semnificative.

Coloana 2 "Creșteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 "Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.

4.33. Formularele "Situația activelor fixe amortizabile" și "Situația activelor fixe neamortizabile" (anexele 35a și 35b la situațiile financiare anuale) se completează de instituțiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, după caz.

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.

4.34. Sectoarele instituționale, potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95), sunt următoarele:

- Societăți nefinanciare (S11);

- Societăți financiare (S12):

> banca centrală (S121);

> alte instituții financiare monetare (S122);

> alți intermediari financiari (S123);

> auxiliari financiari (S124);

> societăți de asigurare și fonduri de pensii (S125);

- Administrația publică (S13):

> administrația centrală (S1311);

> administrații locale (S1313);

> administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314);

- Gospodăriile populației (S14);

- Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15);

- Restul lumii (S2).

4.34.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..........................." (anexa 40a la situațiile financiare) se completează de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

4.34.(2) În subsectorul administrație publică centrală (cod S1311) - reprezentând organisme centrale a căror competență se întinde pe tot teritoriul țării, cu excepția administrațiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora.

4.35.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de .............................." (anexa 40b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

4.35.(2) În subsectorul administrație publică locală (cod S1313) - reprezentând administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală - se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora.

4.36.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ............." (anexa 40c la situațiile financiare) se completează de instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

4.36.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare, după cum urmează:

- Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

- Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate;

- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații;

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.

4.37. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituționale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95) se mai cuprind:

4.37.(1) Societăți nefinanciare (cod S11) - reprezentând societăți și cvasisocietăți a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare pentru piață, cum sunt: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, ale meșteșugarilor) și altele asemenea.

4.37.(2) Societăți financiare (cod S12), unde se includ:

a) Banca centrală (cod S121) - Banca Națională a României;

b) Alte instituții financiare monetare (cod S122) - societăți și cvasisocietăți a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite și/sau substitute de depozite din partea unităților instituționale, altele decât societățile financiare monetare, și acordarea de credite și/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu, cum sunt: instituții de credit, alte instituții financiare monetare, fondurile de piață monetară;

c) Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (cod S123) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituțiile financiare monetare), cum sunt: fonduri de investiții (fonduri deschise de investiții, societăți de investiții și altele asemenea), instituții financiare nebancare (societăți de leasing financiar, societăți de credit de consum, societăți de credit ipotecar, unități cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăți de factoring, case de ajutor reciproc, societăți de microfinanțare, fonduri de garantare a creditelor și altele asemenea), instituții de plată, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcție de contraparte centrală;

d) Auxiliari financiari (cod S124) - societăți și cvasisocietăți financiare, a căror funcție principală constă în exercitarea de activități financiare auxiliare, cum sunt: registrele acționarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcție de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor mutuale, alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.

Tot la codul S124 se includ: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România.

e) Societăți de asigurare și fonduri de pensii (cod S125) - societăți și cvasisocietăți financiare, a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societăți de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat.

4.37.(3) Gospodăriile populației (cod S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri și servicii ce folosesc aceeași locuință, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor și a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri și servicii și, eventual, produc bunuri și/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.

Acest sector instituțional cuprinde, de asemenea: asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile) care sunt producători de bunuri și servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mânăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea).

4.37.(4) Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (cod S15) - persoane juridice ce servesc gospodăriile populației furnizând bunuri și servicii nedestinate pieței, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entități și altele asemenea.

4.37.(5) Restul lumii (cod S2) - unitățile nerezidente, în măsura în care acestea efectuează operațiuni sau au alte relații economice cu unități instituționale rezidente.

4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..............." (anexa 40a la situațiile financiare), a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...................." (anexa 40b la situațiile financiare) și a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..................." (anexa 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.

4.39. Cazurile de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat:

4.39.(1) În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra unei entități a administrației publice, deținută de către unul dintre furnizorii săi

În cazul în care un furnizor de bunuri și servicii, care deține o creanță asupra unei unități a administrației publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate și în mod irevocabil creanța sa către o instituție financiară, unitatea administrației publice reclasifică și raportează datoria comercială inițială ca un împrumut, dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

a) unitatea administrației publice nu mai are nicio obligație de plată către furnizorul de bunuri și servicii; și

b) instituția financiară nu are drept de regres (reprezintă acțiunea îndreptată de către o instituție financiară față de furnizorul de bunuri și servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri și servicii în cazul în care unitatea administrației publice nu își poate îndeplini obligațiile de plată la scadență.

4.39.(2) În cazul restructurării creditelor comerciale

Datoria comercială a unei unități a administrației publice se reclasifică și raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administrației publice și furnizorul de bunuri și servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă și/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu: se modifică termenul de plată al datoriei de la o lună la 3 luni).

4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificată în împrumuturi se efectuează în:

- anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ......" la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 454.1, 454.2;

- anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ......" la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307;

- anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ......" la rândurile cu codurile: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.

Pentru perioada 2009-2012, prezentarea acestor informații se va efectua într-o notă explicativă întocmită distinct pentru fiecare exercițiu.

Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidențiază după caz, astfel:

401, 404 = 5191 (1671;1672)/analitice distincte

Dobânda aferentă datoriei comerciale, reclasificată în împrumuturi, se evidențiază după caz, astfel:

666 = 5186 (1687)/analitice distincte

4.40. Unitățile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanțele față de casele de sănătate în anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...", la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de .......", la rd. 171.1, cele de subordonare locală.

Casele de sănătate vor raporta datoriile față de unitățile sanitare publice cu paturi în anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de .......", la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.

Creanțele raportate de unitățile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidența caselor de sănătate.

Eventualele diferențe vor fi explicate atât de unitățile sanitare publice cu paturi, cât și de casele de sănătate în raportul ce însoțește situațiile financiare, în notele explicative referitoare la creanțe și, respectiv, datorii.

Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoțește situațiile financiare explicații cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanțier provenind din depășirea contractelor încheiate cu unitățile sanitare publice cu paturi.

4.41.(1) Formularul "Corelații între formularele de situații financiare" (anexa 41 la situațiile financiare) se modifică și se completează potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

4.41.(2) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor respecta corelațiile dintre formularele de situații financiare pentru fiecare subsector al administrației publice.

4.42.(1) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

4.42.(2) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) și în formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de plăți și contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare).

4.43. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul de analiză pe bază de bilanț, care va cuprinde: note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012, note solicitate prin prezentele norme, precum și de alte note considerate necesare.

4.44. Instituțiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2012 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2011 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2012.

4.45. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.

4.46. Instituțiile publice care în anul 2012 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.

4.47. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorități de supraveghere a pieței financiare nonbancare și au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecințe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil și de raportare a situațiilor financiare. În consecință, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituțiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele metodologice referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale și, respectiv, a raportărilor financiare lunare.

4.48. Unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanț" cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanțare a acestora. Formularele "Situația fluxurilor de trezorerie" și "Contul de rezultat patrimonial" care se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanțările și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritorială stabilește rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finanțate din bugetul local în baza "Situației veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local din trimestrul.....", anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele "Contul de execuție a bugetului de stat" (anexele nr. 6 și 7), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 și 4) pe care le prezintă inspectoratelor școlare. Formularele "Situația fluxurilor de trezorerie" și "Contul de rezultat patrimonial" ce se depun la inspectoratele școlare vor cuprinde veniturile, finanțările și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va prezenta la Ministerul Finanțelor Publice o situație a soldurilor inițiale și finale ale contului 121 "Rezultat patrimonial" extrase din formularul "Bilanț" (anexa 1 la situațiile financiare) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare), pe fiecare inspectorat județean.

4.49. Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, raportările financiare lunare se întocmesc de instituțiile publice în anul 2013 în baza prevederilor cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012.

CAPITOLUL V Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale

5.1. Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor menționate mai sus, prin care acestea își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pentru situațiile financiare centralizate ordonatorii principali și secundari de credite nu întocmesc declarația scrisă.

5.2. Reprezentanții autorităților publice, ai ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale și instituțiilor publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situațiilor financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligați să depună situațiile financiare la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2012 fără prezentarea acestora și pe suport magnetic.

5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice este de "50 de zile de la încheierea exercițiului financiar".

Astfel, situațiile financiare centralizate privind execuția bugetului de stat pe anul 2012, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2012, întocmite de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, până la data de 19 februarie 2013.

5.4. Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

5.5. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome depun o copie de pe situațiile financiare centralizate și la Direcția generală de programare bugetară, iar instituțiile publice autonome la Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

5.6. Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

5.7.(1) Situațiile financiare anuale centralizate ale autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice centrale și locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afișează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorității ori instituției publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

5.7.(2) Situațiile financiare anuale centralizate pe total administrație publică, precum și pe fiecare subsector al administrației publice (administrație centrală, administrație locală și asigurări sociale) se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/Bilant instituții publice si Conturi anuale de executie

5.8.(1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celor ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, ordonatorii de credite au obligația de a transmite, odată cu situațiile financiare anuale pe anul 2012, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012. Potrivit pct. 3.3 din aceeași anexă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012.

5.8.(2) Netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012 atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
(Anexa 19 la situațiile financiare)
Modificări (1)

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod ...........*) - lei -
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori Cod rând Plăți efectuate de la titlul 56 Din care: Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, aflate în curs de autorizare Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți Din care:
Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineatul 02) Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A B 1 2 3 = 2 - 4 4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 10 5 6 7 8 9 10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) 1
Programe din Fondul social european (FSE) (56.02) 2
Programe din Fondul de coeziune (FC) (56.03) 3
Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR) (56.04) 4
Programe din Fondul european pentru pescuit (FEP) (56.05) 5
Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) (56.06) 6
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) (56.07) 7
Programe Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (ENPI) (56.08) 8
Sume aferente Fondului european pentru refugiați (56.09) 9
Sume aferente Fondului european de returnare (56.10) 10
Sume aferente Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11) 11
Sume aferente Fondului frontierelor externe (56.12) 12
Programe finanțate din Facilitatea de tranziție (56.14) 14
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007- 2013 (56.15) 15
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16) 16
Mecanismul financiar SEE (56.17) 17
Mecanismul financiar norvegian (56.18) 18
Asistență tehnică în cadrul Programului operațional Asistență tehnică (56.19) 19
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul operațional Asistență tehnică (56.20) 20
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) 21
Fondul european de ajustare la globalizare (56.26) 22
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) 23
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) 24
Total (cod 01 la 24) 40

*) Se completează cu următoarele coduri:

09 - pentru sursa 01

10 - pentru sursa 02

11 - pentru sursa 03

12 - pentru sursa 04

13 - pentru sursa 05

15 - pentru sursa 10

Conducătorul instituției, .......................................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, .................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
(Anexa 41 la situațiile financiare)

Corelații între formularele de situații financiare

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

3) Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită:

- efectuării închiderii contului de finanțare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului; și

- preluării de la unitățile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuției bugetului Trezoreriei Statului din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului Trezoreriei Statului;

- efectuării închiderii contului de finanțare a bugetului de stat prin contul de rezultat al execuției bugetului de stat din anul curent; și

- preluării de la unitățile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuției bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului de stat.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

3) Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită:

- efectuării închiderii contului de finanțare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului; și

- preluării de la unitățile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuției bugetului Trezoreriei Statului din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului Trezoreriei Statului;

- efectuării închiderii contului de finanțare a bugetului de stat prin contul de rezultat al execuției bugetului de stat din anul curent; și

- preluării de la unitățile de trezorerie, inclusiv de la Trezoreria Centrală, a rezultatului execuției bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial al bugetului de stat.

Corelații între formularele de situații financiare

Bilanț (cod form. 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03)

(Rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03)

(Rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03)

NOTĂ:

Corelațiile de mai sus nu se respectă:

1) La Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrării:

121.09 "Rezultatul patrimonial" = 520 "Disponibil al bugetului de stat"

2) La Trezoreria Centrală a Statului nu se vor respecta următoarele corelații:

- datorită completării în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03), la poziția "încasări", întocmit de Trezoreria Centrală a Statului cu deficitul curent al bugetului de stat centralizat în contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală (soldul creditor al contului 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" fiind preluat la sfârșitul anului în creditul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat")

(Rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03)+ rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04)

(Rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03)+ rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04)

Corelații între formularele de situații financiare

Bilanț (cod form. 01) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Conturi la trezorerie, casă în lei

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd.13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd.13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd.13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd.13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ........" (cod 17)

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445+ rd. 447+ rd. 452) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417+rd. 422+ rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Corelații între formularele de situații financiare

Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11+13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11+13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

NOTĂ:

La Trezoreria Centrală a Statului nu se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data..." (cod form. 04) = (rd. 42+ rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Corelații între formularele de situații financiare

Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de..." cu anexa 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Totalul general col. 03 anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de..." (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

NOTĂ:

Corelația nu se va respecta cu valoarea participațiilor la FMI deținute de către Ministerul Finanțelor Publice.

Corelații între formularele de situații financiare

Bilanț (cod form. 01) 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18);

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296 + rd. 298 + rd. 303) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Corelații între formularele de situații financiare

Anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" cu anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Totalul general col. 12 din formularul anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18)

Corelații între formularele de situații financiare

Bilanț (cod form. 01) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298 + rd. 300 + rd. 305) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275+ rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...