Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț

2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituțiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum și ale art. 22, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."

2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizați se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. Evaluatorii autorizați pot fi selectați din cadrul evaluatorilor acreditați de către organismele profesionale de profil.

2.3.(3) În cazul reevaluării efectuate de specialiști din cadrul instituțiilor publice, pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere și reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii activelor fixe corporale și să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică și morală, utilitatea și valoarea de piață a acestora.

2.4. La întocmirea bilanțului contabil se vor avea în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;

b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2012, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidențieze resursele minerale situate pe teritoriul țării, în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

d) clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizoridebitori", 411 "Clienți", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz.

Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituție în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reținute sume în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobată de ordonatorul de credite.

e) în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" și 472 "Venituri în avans", după caz;

f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităților pentru care Trezoreria Statului sau instituțiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situația dobânzilor acordate la data ...............", eliberat de unitățile Trezoreriei Statului;

g) corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat".

Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii și executarea de lucrări aferente anului 2011 primite de instituție în anul 2012 după întocmirea bilanțului contabil se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, și nu în contul 117 "Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:

a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente);

b) pentru evaluarea creanțelor și a datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afișat pe site-ul Băncii Naționale a României și al Ministerului Finanțelor Publice).

2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, precum și evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile pct. 1.3 "Moneda și cursul de înregistrare" al cap. I "Dispoziții generale" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția fondurilor pentru care există reglementări specifice.

2.6.(1) Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:

a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;

b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" și 462 "Creditori".

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada în care serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;

c) analiza și regularizarea sumelor reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.

2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile și ajutoarele sociale, precum și cheltuielile cu utilitățile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067 "Angajamente legale" și nu se raportează în anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează ca și cheltuieli efective (6XX) și se raportează în anexa 7 la coloana "cheltuieli efective".

2.7.(1) Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exercițiul bugetar, în limitele aprobate.

Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exercițiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exercițiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acțiunii multianuale, și poate fi angajat în exercițiile bugetare următoare, în condițiile legii.

La finalizarea acțiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.

2.7.(2) În situația în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare și cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.

2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operațiuni:

a) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;

b) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal și secundar de credite, astfel încât în bilanțul și contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal și secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru bilanțul și contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administrației publice și pe total administrație publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) opțional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat;

e) eliminarea contului 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală" și a contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) întocmit de Casa Națională de Pensii Publice, precum și din formularul centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1314 "Asigurări sociale";

f) din contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se completează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare), întocmit de Trezoreria Centrală, deficitul curent al bugetului de stat centralizat în contul deschis la Trezoreria operativă centrală; Modificări (1)

g) contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de încasări și plăți totalul veniturilor încasate și totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului de la 31 decembrie 2012; Modificări (1)

h) în formularul centralizat "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală", contul 7701 "Finanțarea din bugetul de stat" se adună la col. 1 "Total", mai puțin soldul contului 7701 aferent Agenției Naționale de Administrare Fiscală care este cuprins în col. 9. Modificări (1)

2.8.(2) Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și al contului 482 "Decontări între instituții subordonate", care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".

Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate", care evidențiază sumele transmise de instituția superioară către instituțiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit sumele, cu suma plăților efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate și restituite instituției superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituția subordonată și în creditul contului 481 la instituția superioară.

Excepție fac instituțiile care și-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situație conturile de decontări 481 și 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanțului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.

Instituțiile publice implicate în astfel de operațiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituția care a primit bunurile și le-a consumat va solicita în scris instituției care le-a transferat închiderea contului de decontare.

2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții sau redistribuiri între unități aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situația în care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții care nu se află în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.

2.10. În bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2012 următoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat:

- contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puțin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);

- contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";

- conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații";

- conturile 7xx "Venituri ...................." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";

- contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";

- contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații;

- conturile 7xx "Venituri ......................" (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.).

2.10.(2) La unitățile administrativ-teritoriale:

- contul 5211 "Disponibil al bugetului local";

- contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";

- contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";

- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;

- conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";

- contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local";

- conturile 7xx "Venituri......................" (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.).

2.10.(3) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat:

- contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";

- contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";

- conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";

- contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăților nete de casă la Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate.

2.10.(4) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj:

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj";

- contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- conturile 6xx "Cheltuieli ..................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj";

- conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj";

- contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" se închide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu totalul plăților de casă.

2.10.(5) La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- conturile 7xx "Venituri ......................" (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se închide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", cu totalul plăților nete de casă.

2.10.(6) La instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, șomaj):

- contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);

- conturile 6xx "Cheltuieli ......................" (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii";

- conturile 7xx "Venituri....................." (venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii".

2.10.(7) În contabilitatea Trezoreriei Centrale:

- contul 7709 "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului" se închide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul plăților nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", și nu pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);

- contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" (soldul creditor se preia la sfârșitul anului în creditul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat", reprezentând finanțarea temporară a deficitului bugetului de stat din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului);

- contul 5126.11.01.04 "Disponibil privind împrumuturile pentru finanțarea deficitului bugetului de stat" (Soldul debitor reprezentând împrumuturile de stat contractate în anul 2012 pentru finanțarea deficitului curent al bugetului de stat se preia în debitul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".);

- acordarea împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat la sfârșitul anului nu se mai evidențiază în contabilitatea trezoreriei centrale.

2.11.(1) La data de 31 decembrie 2012 instituțiile publice vor înregistra sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2012, a căror plată se va efectua eșalonat în perioada 2012-2016, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, și ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012.

2.11.(2) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exercițiul curent se raportează în "Bilanț" (cod 01) la datorii curente, rândul 75 "Provizioane".

Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exercițiile viitoare se raportează în "Bilanț" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".

2.11.(3) Drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2010 privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 se evidențiază în contul 1518 "Alte provizioane" potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

2.12. În aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, reflectarea în contabilitate a sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană se efectuează astfel:

2.12.(1) În contabilitatea Autorității de Certificare și Plată, înregistrarea sumelor primite suplimentar de România se evidențiază cu ajutorul contului analitic 4554.4 "Sume de restituit bugetului aferente mecanismului top-up".

2.12.(2) În contabilitatea autorităților de management care utilizează mecanismul plăților indirecte, înregistrarea sumelor încasate aferente mecanismului top-up în conturile 54.01.06.01...54.01.06.05,07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional...", transferate de ordonatorul principal de credite din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", se evidențiază cu ajutorul contului analitic 5151.1.4.01-05,07 "Disponibil în lei din sume primite în cadrul mecanismului top-up".

2.12.(3) În contabilitatea autorităților de management care utilizează atât mecanismul plăților directe, cât și pe al celor indirecte, sumele încasate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului top-up în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" se evidențiază cu ajutorul contului analitic 5151.3 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up rămase neutilizate la finele anului".

Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la bugetul de stat se efectuează astfel:

- înregistrarea solicitării către unitatea Trezoreriei Statului privind virarea în contul de disponibil 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" a sumelor neutilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile încasate de la Autoritatea de certificare și plată în contul de venituri bugetare și totalul plăților efectuate:

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" = 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri"

- încasarea sumelor de la bugetul de stat primite în cadrul mecanismului top-up în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up":

5151.3 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up neutilizate la finele anului" = 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri"

- virarea sumelor în contul de venituri 20.45.01.22 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor:

4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" = 5151.3 "Disponibil în lei din sume aferente mecanismului top-up neutilizate la finele anului"

2.13. Instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ai bugetelor locale, după caz, vor avea în vedere următoarele:

2.13.(1) Contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul IX2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, preluate în administrare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală începând cu data de 1 iulie 2012 în baza prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se înregistrează în contabilitatea caselor de asigurări sociale de pensii și de sănătate, pe baza situațiilor electronice transmise de către structurile responsabile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2.13.(2) Funcțiunea contului 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" prevăzută în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează astfel:

În debitul contului se înregistrează sumele încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite și sumele încasate din înființarea popririi (bancă/terț) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, iar în credit, sumele virate pe destinațiile prevăzute de lege.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile existente la un moment dat.

2.14. Evidențierea sumelor de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, reprezentând indemnizații plătite pentru concedii medicale care depășesc suma contribuțiilor datorate de angajator la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează astfel:

461 "Debitori"(analitic distinct/Casa de Asigurări de Sănătate) = 4317 "Contribuțiile angajatorului pentru concedii și indemnizații"

Înregistrarea debitului menționat mai sus se efectuează în baza solicitării scrise depuse la Casa de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 77 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

2.15. Conținutul și funcțiunea contului 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează astfel:

La contul 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se introduce un nou cont sintetic de gradul II 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat", cu următorul cuprins:

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat"

Cu ajutorul acestui cont Casa Națională de Pensii Publice ține evidența depozitelor constituite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozite constituite potrivit legii, iar în credit sumele transferate la lichidarea depozitului.

Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite la un moment dat.

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul contului:

5187 "Dobânzi de încasat"

- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de Trezoreria Statului pentru depozitele constituite;

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea de depozite în condițiile legii.

Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul contului:

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate în disponibilul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat.

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Prevederi generale
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț
Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim ministrului, ministrul finanțelor publice, nr 1720/2012
Întocmirea situațiilor financiare anuale
Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale
;
se încarcă...