Întocmirea situațiilor financiare anuale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Întocmirea situațiilor financiare anuale

4.1.(1) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională, activitatea de investiții și activitatea de finanțare și clasificația bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Plățile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.

4.1.(2) Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, și pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.

Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.

Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 3 și următoarele.

Veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului trezoreriei statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile, după caz (soldurile conturilor 5201, 5211, 5241, 5251, 5711, 5741, 5751), în coloana 9. Modificări (1)

Plățile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu și bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară (soldurile conturilor 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709) în coloana 9. Plățile bugetului de stat (sold cont 7701) se completează în coloana 9 numai de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile subordonate. Modificări (1)

4.1.(3) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie".

4.1.(4) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.

4.2.(1) Conturile de execuție bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 și 2 se completează cu:

- prevederi bugetare inițiale;

- prevederi bugetare definitive.

4.2.(2) În formularele "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

4.2.(3) Formularele "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc de instituțiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.

Instituțiile publice finanțate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanțate, evidențiază sumele datorate bugetelor respective:

461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.

4.2.(4) Cu privire la raportarea informațiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:

- preluarea datelor din soldurile din anii precedenți și rulajele curente ale conturilor de creanțe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), după caz;

- pentru veniturile încasate fără evidențierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării și neînregistrării în contabilitate a creanțelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total și an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel și pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;

- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripția, conversia în acțiuni etc., precum și diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvențiilor rămase neutilizate la finele anului și alte diminuări de disponibilități în condițiile legii;

- drepturile constatate de încasat se determină ca diferență între total drepturi constatate și drepturile stinse și trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanțe de la sfârșitul perioadei de raportare.

4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, inclusiv administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au obligația să prezinte la activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București sau unităților Trezoreriei Statului ale sectoarelor municipiului București, după caz, formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) întocmit pentru veniturile bugetului de stat, în vederea obținerii vizei privind exactitatea încasărilor, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea Trezoreriei Statului. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru informațiile înscrise pe coloana 6 "Încasări realizate" pentru fiecare cod de venit bugetar, până la nivel de paragraf.

4.3.(1) Formularele "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 și 18 la situațiile financiare)", la raportarea anuală, se completează după cum urmează:

- credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acțiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament și acțiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

- credite bugetare inițiale (coloana 2);

- credite bugetare definitive (coloana 3).

4.3.(2) Cu privire la raportarea informațiilor în formularele "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 și 18 la situațiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:

- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);

- angajamentele legale (coloana 5) pot depăși creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2011, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";

- plățile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) și în angajamentele bugetare (coloana 4);

- angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2012, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";

- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare).

Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.

Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".

4.4. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:

a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 294/2011, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care va include execuția atât a bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.6. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii/venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală), precum și pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare).

În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".

4.7. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".

4.8. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanțare a acestora, cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuției bugetare se vor avea în vedere și următoarele:

- instituțiile publice care în anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;

- instituțiile publice care în anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) întocmit pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;

- instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecția mediului" vor raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 74.00 "Protecția mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013;

- instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 "Ordine publică și siguranță națională" vor raporta la finele anului 2012 formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 61.00 "Ordine publică și siguranță națională", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2013.

4.10. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.11. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.12. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).

4.13. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinație specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.

4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.

4.16. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.17. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.18. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa 17 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.19. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

4.20. Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" raportate în anexa 7 și anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plățile raportate în formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare).

În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice, în calitate de lideri sau parteneri, completează anexa 19 cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.

Anexa 19 se completează astfel:

Col. 1 "Plăți efectuate de la titlul 56" se completează cu informații privind plățile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

Col. 2 "Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)" se completează cu informații privind plățile efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 "Finanțare externă nerambursabilă".

Col. 3 "Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind soldul contului 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri", reprezentând cheltuieli efectuate și plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.

Col. 4 "Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind cheltuielile efectuate și plătite pentru care s-au întocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 5 "Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare" se completează cu informații privind sumele solicitate și nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anul curent.

Informațiile se preiau din soldul debitor al conturilor:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 6 "Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare), capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent", coloana "Încasări realizate", în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice.

La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local, sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local și se raportează în coloana 6 pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent".

Informațiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 7 "Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autoritățile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor.

Informațiile se preiau din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu:

- 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" (utilizat de instituțiile finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local în situația în care sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);

- 4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 8 "Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează astfel:

Informațiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:

4583.1.1 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri" (utilizat de instituțiile publice în situația în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri);

- 461 "Debitori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 9 "Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți" se completează cu informații privind sumele considerate neeligibile după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile aferente anului curent sau anilor anteriori.

Informațiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:

- 4584.1 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare" (utilizat de instituțiile publice în cazul proiectelor proprii sau în cazul proiectelor derulate în parteneriat în calitate de lider);

- 462 "Creditori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

Col. 10 "Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează astfel:

Informațiile se preiau din rulajul debitor al conturilor:

- 4584.1 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management - Fonduri externe nerambursabile postaderare" (utilizat de instituțiile publice în cazul proiectelor proprii sau în cazul proiectelor derulate în parteneriat în calitate de lider);

- 462 "Creditori"/analitic distinct (utilizat de instituțiile publice în calitate de parteneri).

4.21.(1) Formularul "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20a la situațiile financiare), se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Anexa 20a se completează astfel:

Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informații privind soldurile inițiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.

Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu informații privind sumele încasate direct de la Comisia Europeană/alți donatori în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută deschise la Banca Națională a României sau la alte instituții de credit reprezentând prefinanțări, rambursări sau sume primite de la Comisia Europeană în cadrul mecanismului top-up.

Col. 3 "Dobânzi/comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puțin comisioanele plătite. În situația în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.

Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plățile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în același an în care s-au efectuat plățile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" și în col. 5 "Plăți efectuate din FEN".

Col. 5 "Plăți efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând:

- prefinanțări sau rambursări transferate autorităților de management, agențiilor de plăți, după caz;

- sume transferate în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare;

- sume transferate în conturile de venituri ale bugetului de stat reprezentând sume primite suplimentar de la Comisia Europeană;

- prefinanțări sau rambursări transferate în conturile de disponibilități ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate inițial plățile;

- plățile efectuate pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare;

- plățile efectuate către Comisia Europeană/alți donatori reprezentând sume neutilizate, debite etc.

Col. 16 "Diferențe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferențele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Națională a României, alte instituții de credit și trezorerie.

4.21.(2) Formularul "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20b la situațiile financiare), se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, autorități naționale, agenții de plăți, alte instituții publice).

Anexa 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completează astfel:

Col. 1 "Sold la începutul anului" se completează cu informații privind soldurile inițiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.

Col. 2 "Încasări FEN" se completează cu sumele încasate indirect de la Comisia Europeană/alți donatori prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare etc., în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei deschise la instituții de credit sau trezorerie reprezentând prefinanțări, rambursări sau sume primite în cadrul mecanismului top-up (inclusiv încasările în contul de trezorerie 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up").

Col. 3 "Dobânzi/Comisioane" se completează cu dobânzile încasate, mai puțin comisioanele plătite. În situația în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.

Col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plățile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creanțe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în același an în care s-au efectuat plățile nu se raportează în col. 4 "Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți" și în col. 6 "Plăți efectuate din FEN".

Col. 5 "Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilități și din venituri din privatizare" se completează cu sumele transferate de către autoritățile de certificare în același cont de disponibil prin care sunt derulate și fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte pentru obiectivul "Convergență"), reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum și sume alocate din venituri din privatizare.

Col. 6 "Plăți efectuate din FEN" se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil din fondurile externe nerambursabile postaderare, reprezentând:

- sume transferate altor agenții de plăți (de exemplu, sumele transferate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură);

- rambursări transferate în conturile de venituri sau disponibilități ale beneficiarilor reprezentând cofinanțare;

- prefinanțări sau rambursări pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, transferate în conturile de disponibilități ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate inițial plățile;

- plăți efectuate pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Col. 15 "Plăți efectuate din bugetul de stat și din venituri din privatizare" se completează cu plățile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum și din sumele alocate din venituri din privatizare.

Col. 16 "Diferențe de curs favorabile/nefavorabile" se completează cu diferențele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 "Sold la finele perioadei" trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil în valută sau lei deschise la instituții de credit sau trezorerie.

Autoritățile de management care utilizează mecanismul plăților indirecte în cadrul obiectivului "Convergență" și care derulează prin același cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare (prefinanțări sau rambursări), sume de la bugetul de stat pentru indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare și sume primite în cadrul mecanismului top-up, dezvoltă contul 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile" în analitice, astfel încât soldul inițial, încasările, plățile efectuate și soldul final să se evidențieze distinct pe cele 4 surse.

Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru proiectele proprii, de către instituțiile publice în calitate de beneficiari, se raportează în formularul "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților efectuate din FEN postaderare" (anexa 20a la situațiile financiare) sau în formularul "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților efectuate din FEN postaderare" (anexa 20b la situațiile financiare) la coloanele 8, 9, 10, 11, 12 și 13 corespunzător modului de finanțare a instituției respective.

Anexele 20a și 20b nu se completează cu informații din conturile distincte de disponibilități deschise pentru recuperarea debitelor.

4.22. Formularul "Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la...." (anexa 21 la situațiile financiare anuale) nu se mai completează de unitățile administrativ-teritoriale.

4.23. Formularul "Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul..........." (anexa 23 la situațiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.

4.24. Formularul "Situația privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale" (anexa 24 la situațiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

4.25. Formularul "Sinteza finanțării programelor" și formularul "Fișa programului" (anexele 25 și 26 la situațiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de alte autorități publice, care au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

4.26. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» (anexa 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Totalul plăților raportate în anexa 27 se corelează cu plățile raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 sau anexa 7b la situațiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.

4.27. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.

4.28. Formularul "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare.

Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei și valută deschise la instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (contul 770 "Finanțare de la buget"). Tot la acest rând se raportează și soldul contului 5121 "Disponibil la bănci în lei" la instituțiile publice care primesc mijloace bănești în contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" și efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor județene.

4.29.(1) Formularul "Plăți restante" (anexa 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

4.29.(2) Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.248/2012 se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.

Pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii de subordonare locală, nu se mai utilizează codul 49 pentru plăți restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:

- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare);

- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare).

Soldurile de la începutul anului aferente codurilor 51 și 52 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.

4.29.(3) Pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 și 462 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale).

4.29.(4) Pentru plățile restante față de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 și 4481 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.

4.29.(5) Pentru plățile restante față de salariați și alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 și 438 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăți restante.)

4.29.(6) Pentru plățile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadență și dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 și 5198 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.

4.29.(7) Pentru plățile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depășit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

4.30.(1) Formularul "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine" (anexa 31 la situațiile financiare anuale) se completează de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.

4.30.(2) La finele exercițiului se raportează separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.

4.30.(3) Formularul "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situațiile financiare anuale) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informațiile de la 31 decembrie 2012.

Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici societăți comerciale la care o unitate administrativteritorială deține acțiuni sau părți sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Se vor raporta toți operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect.

Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar direct la operatorul economic (situația în care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu acțiuni sau părți sociale la un operator economic).

Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar indirect la operatorul economic (situația în care un operator economic la care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni ori părți sociale este acționar sau deține părți sociale la un alt operator economic).

În cazul municipiului București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.

4.31. Formularul "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.

4.32. Formularul "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa 34 la situațiile financiare anuale) se completează cu informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor proprii ale instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura și scopul constituirii rezervelor;

- orice informații semnificative.

Coloana 2 "Creșteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 "Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.

4.33. Formularele "Situația activelor fixe amortizabile" și "Situația activelor fixe neamortizabile" (anexele 35a și 35b la situațiile financiare anuale) se completează de instituțiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, după caz.

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.

4.34. Sectoarele instituționale, potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95), sunt următoarele:

- Societăți nefinanciare (S11);

- Societăți financiare (S12):

> banca centrală (S121);

> alte instituții financiare monetare (S122);

> alți intermediari financiari (S123);

> auxiliari financiari (S124);

> societăți de asigurare și fonduri de pensii (S125);

- Administrația publică (S13):

> administrația centrală (S1311);

> administrații locale (S1313);

> administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314);

- Gospodăriile populației (S14);

- Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15);

- Restul lumii (S2).

4.34.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..........................." (anexa 40a la situațiile financiare) se completează de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

4.34.(2) În subsectorul administrație publică centrală (cod S1311) - reprezentând organisme centrale a căror competență se întinde pe tot teritoriul țării, cu excepția administrațiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora.

4.35.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de .............................." (anexa 40b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

4.35.(2) În subsectorul administrație publică locală (cod S1313) - reprezentând administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală - se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora.

4.36.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ............." (anexa 40c la situațiile financiare) se completează de instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

4.36.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare, după cum urmează:

- Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

- Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate;

- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații;

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.

4.37. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituționale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95) se mai cuprind:

4.37.(1) Societăți nefinanciare (cod S11) - reprezentând societăți și cvasisocietăți a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare pentru piață, cum sunt: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, ale meșteșugarilor) și altele asemenea.

4.37.(2) Societăți financiare (cod S12), unde se includ:

a) Banca centrală (cod S121) - Banca Națională a României;

b) Alte instituții financiare monetare (cod S122) - societăți și cvasisocietăți a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite și/sau substitute de depozite din partea unităților instituționale, altele decât societățile financiare monetare, și acordarea de credite și/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu, cum sunt: instituții de credit, alte instituții financiare monetare, fondurile de piață monetară;

c) Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (cod S123) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituțiile financiare monetare), cum sunt: fonduri de investiții (fonduri deschise de investiții, societăți de investiții și altele asemenea), instituții financiare nebancare (societăți de leasing financiar, societăți de credit de consum, societăți de credit ipotecar, unități cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăți de factoring, case de ajutor reciproc, societăți de microfinanțare, fonduri de garantare a creditelor și altele asemenea), instituții de plată, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcție de contraparte centrală;

d) Auxiliari financiari (cod S124) - societăți și cvasisocietăți financiare, a căror funcție principală constă în exercitarea de activități financiare auxiliare, cum sunt: registrele acționarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcție de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor mutuale, alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.

Tot la codul S124 se includ: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România.

e) Societăți de asigurare și fonduri de pensii (cod S125) - societăți și cvasisocietăți financiare, a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societăți de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat.

4.37.(3) Gospodăriile populației (cod S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri și servicii ce folosesc aceeași locuință, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor și a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri și servicii și, eventual, produc bunuri și/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.

Acest sector instituțional cuprinde, de asemenea: asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile) care sunt producători de bunuri și servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mânăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea).

4.37.(4) Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (cod S15) - persoane juridice ce servesc gospodăriile populației furnizând bunuri și servicii nedestinate pieței, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entități și altele asemenea.

4.37.(5) Restul lumii (cod S2) - unitățile nerezidente, în măsura în care acestea efectuează operațiuni sau au alte relații economice cu unități instituționale rezidente.

4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..............." (anexa 40a la situațiile financiare), a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...................." (anexa 40b la situațiile financiare) și a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ..................." (anexa 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.

4.39. Cazurile de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat:

4.39.(1) În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra unei entități a administrației publice, deținută de către unul dintre furnizorii săi

În cazul în care un furnizor de bunuri și servicii, care deține o creanță asupra unei unități a administrației publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate și în mod irevocabil creanța sa către o instituție financiară, unitatea administrației publice reclasifică și raportează datoria comercială inițială ca un împrumut, dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

a) unitatea administrației publice nu mai are nicio obligație de plată către furnizorul de bunuri și servicii; și

b) instituția financiară nu are drept de regres (reprezintă acțiunea îndreptată de către o instituție financiară față de furnizorul de bunuri și servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri și servicii în cazul în care unitatea administrației publice nu își poate îndeplini obligațiile de plată la scadență.

4.39.(2) În cazul restructurării creditelor comerciale

Datoria comercială a unei unități a administrației publice se reclasifică și raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administrației publice și furnizorul de bunuri și servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă și/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu: se modifică termenul de plată al datoriei de la o lună la 3 luni).

4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificată în împrumuturi se efectuează în:

- anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ......" la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 454.1, 454.2;

- anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ......" la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307;

- anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ......" la rândurile cu codurile: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.

Pentru perioada 2009-2012, prezentarea acestor informații se va efectua într-o notă explicativă întocmită distinct pentru fiecare exercițiu.

Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidențiază după caz, astfel:

401, 404 = 5191 (1671;1672)/analitice distincte

Dobânda aferentă datoriei comerciale, reclasificată în împrumuturi, se evidențiază după caz, astfel:

666 = 5186 (1687)/analitice distincte

4.40. Unitățile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanțele față de casele de sănătate în anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...", la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de .......", la rd. 171.1, cele de subordonare locală.

Casele de sănătate vor raporta datoriile față de unitățile sanitare publice cu paturi în anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de .......", la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.

Creanțele raportate de unitățile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidența caselor de sănătate.

Eventualele diferențe vor fi explicate atât de unitățile sanitare publice cu paturi, cât și de casele de sănătate în raportul ce însoțește situațiile financiare, în notele explicative referitoare la creanțe și, respectiv, datorii.

Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoțește situațiile financiare explicații cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanțier provenind din depășirea contractelor încheiate cu unitățile sanitare publice cu paturi.

4.41.(1) Formularul "Corelații între formularele de situații financiare" (anexa 41 la situațiile financiare) se modifică și se completează potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

4.41.(2) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor respecta corelațiile dintre formularele de situații financiare pentru fiecare subsector al administrației publice.

4.42.(1) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

4.42.(2) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) și în formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de plăți și contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare).

4.43. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul de analiză pe bază de bilanț, care va cuprinde: note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012, note solicitate prin prezentele norme, precum și de alte note considerate necesare.

4.44. Instituțiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2012 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2011 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2012.

4.45. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.

4.46. Instituțiile publice care în anul 2012 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.

4.47. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorități de supraveghere a pieței financiare nonbancare și au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecințe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil și de raportare a situațiilor financiare. În consecință, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituțiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele metodologice referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale și, respectiv, a raportărilor financiare lunare.

4.48. Unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanț" cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanțare a acestora. Formularele "Situația fluxurilor de trezorerie" și "Contul de rezultat patrimonial" care se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanțările și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritorială stabilește rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finanțate din bugetul local în baza "Situației veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local din trimestrul.....", anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele "Contul de execuție a bugetului de stat" (anexele nr. 6 și 7), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 și 4) pe care le prezintă inspectoratelor școlare. Formularele "Situația fluxurilor de trezorerie" și "Contul de rezultat patrimonial" ce se depun la inspectoratele școlare vor cuprinde veniturile, finanțările și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va prezenta la Ministerul Finanțelor Publice o situație a soldurilor inițiale și finale ale contului 121 "Rezultat patrimonial" extrase din formularul "Bilanț" (anexa 1 la situațiile financiare) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare), pe fiecare inspectorat județean.

4.49. Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, raportările financiare lunare se întocmesc de instituțiile publice în anul 2013 în baza prevederilor cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012.

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Prevederi generale
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț
Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim ministrului, ministrul finanțelor publice, nr 1720/2012
Întocmirea situațiilor financiare anuale
Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale
;
se încarcă...