Guvernul României

Ordonanța nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale

Modificări (8), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) investiții în segmentul upstream reprezintă investiții de dezvoltare și extindere a zăcămintelor existente, explorarea și dezvoltarea de noi zone de producție;

b) perioada de referință reprezintă luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;

c) dereglementarea prețurilor din sectorul gazelor naturale reprezintă procesul de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la clienții finali, potrivit calendarelor stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Grupul de interes economic are înțelesul prevăzut de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona contiguă și/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, sunt obligați la calcularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, impozit stabilit în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) este de 60% din veniturile suplimentare, așa cum acestea sunt determinate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță, din care se deduc redevențele aferente acestor venituri, precum și investițiile în segmentul upstream. Modificări (1)

(3) Limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 30% din totalul veniturilor suplimentare.

(4) Valoarea investițiilor din segmentul upstream luate în calcul pentru stabilirea deducerii reprezintă valoarea investițiilor din fiecare perioadă de referință, la care se adaugă valoarea investițiilor reportate din perioadele de referință anterioare, înregistrate în evidența contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. -

Toate investițiile în segmentul upstream se amortizează potrivit regulilor fiscale prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Impozitul asupra veniturilor suplimentare, calculat în condițiile prezentei ordonanțe, reprezintă, pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil, în condițiile prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1) calculează, declară și plătesc lunar impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.

(2) - Modelul și conținutul declarației privind impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 6. -

Impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, stabilit potrivit prezentei ordonanțe, reprezintă venit la bugetul de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Impozitul asupra veniturilor suplimentare stabilit prin prezenta ordonanță se aplică pentru veniturile suplimentare obținute până la data de 31 decembrie 2014, inclusiv. Modificări (4)

Art. 8. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 februarie 2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Duțu

București, 23 ianuarie 2013.

Nr. 7.

ANEXĂ Modificări (3)

Formula de calcul pentru veniturile suplimentare

Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60*(VS - redevența*VS - VI)

VS = [(PCC - PRCC)*VGCC + (PCNC - PRCNC)*VGCNC],

unde

VS - venitul suplimentar;

VI - valoarea investițiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;

PCC - prețul gazelor naturale din producția internă proprie destinate revânzării consumatorilor casnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale;

PRCC - prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru consumatorii casnici în anul 2012, respectiv 495 lei/1.000 m3, ajustat cu ratele IPC în anii următori anului 2013 până la data aplicării; Modificări (1)

VGCC - volumele de gaze din producția internă vândute pentru consumatorii casnici;

PCNC - prețul gazelor naturale din producția internă proprie destinate revânzării consumatorilor noncasnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale;

PRCNC - prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă proprie pentru consumatorii noncasnici în anul 2012, respectiv 495 lei/1.000 m3, ajustat cu ratele IPC în anii următori anului 2013 până la data aplicării; Modificări (1)

VGCNC - volumele de gaz din producția internă vândute consumatorilor noncasnici;

IPC - indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică din România.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...