Parlamentul României

Legea nr. 624/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 noiembrie 2001 până la 28 februarie 2006, fiind abrogat prin Ordonanță 25/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 45 din 30 ianuarie 2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) fonogramă - orice fixare exclusiv sonoră a sunetelor provenite dintr-o execuție a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentărilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda și suporturile utilizate pentru această fixare;

b) producător de fonograme - persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea organizării și finanțarea realizării primei fixări a sunetelor provenind dintr-o execuție a unei opere sau a altor sunete;

c) producere neautorizată - producerea de fonograme fără înscrierea producătorului și înregistrarea fonogramelor în Registrul Național al Fonogramelor;

d) comercializare neautorizată - comercializarea de fonograme care nu au fost înregistrate în Registrul Național al Fonogramelor;

e) reproducere neautorizată - realizarea uneia sau mai multor copii ale unor fonograme neînscrise în Registrul Național al Fonogramelor, de către persoane fizice sau juridice în scopul comercializării;

f) marcaj holografic - etichetă având un model unic, autorizat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care constă într-o imagine tridimensională, înseriată cu un cod alfanumeric reprezentând seria și numărul exemplarului fonogramei, realizată pe suport autoadeziv și autodistructiv;

g) coperta fonogramei - elementul grafic care însoțește fonograma, purtător de informații pentru identificarea fonogramei și a conținutului său."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) În vederea asigurării legalității circulație fonogramelor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor înființează și administrează Registrul Național al Fonogramelor, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Persoanele fizice sau juridice care importă, produc, reproduc, distribuie sau comercializează fonograme sunt obligate să solicite Oficiului Român pentru Drepturile de Autor înscrierea în Registrul Național al Fonogramelor cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității în domeniu.

(3) Registrul Național al Fonogramelor va conține în mod obligatoriu următoarele mențiuni:

a) numele și prenumele persoanei fizice ori denumirea persoanei juridice solicitante, după caz;

b) codul numeric personal sau numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului al solicitantului, după caz:

c) domiciliul persoanei fizice ori sediul persoanei juridice solicitante, după caz;

d) adresele spațiilor în care se vor desfășura activități de producere, reproducere, distribuire sau comercializare, inclusiv ale celor destinate depozitării fonogramelor;

e) seriile și numerele marcajelor holografice atribuite solicitanților.

(4) Registrul Național al Fonogramelor conține și informații de interes public; acestea pot fi obținute la cerere de către orice persoană interesată de identitatea persoanelor fizice sau juridice autorizate să importe, să producă sau să distribuie fonograme destinate comercializării.

(5) În Registrul Național al Fonogramelor au obligația să se înscrie și persoanele juridice care comercializează fonograme în regim de consignație, prezentând documentele prevăzute la alin. (3) și o copie de pe contractul de consignație. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică respectarea prevederilor legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe și eliberează adeverința necesară cumpărării și aplicării de către proprietarul fonogramelor a marcajelor holografice."

3. Articolul 4, care devine articolul 5, va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) În vederea înregistrării fonogramelor în Registrul Național al Fonogramelor și a eliberării adeverințelor de înregistrare pentru fiecare titlu persoanele menționate la art. 3 alin. (2) vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor următoarele documente:

a) pentru fonogramele importate:

- înscrisul doveditor al cesiunii dreptului de distribuire din partea titularului de drepturi asupra fonogramelor;

- lista cuprinzând titlurile fonogramelor și numărul comandat de exemplare, precum și elementele principale de identificare;

- dovada importului efectuat legal;

b) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul internațional, care urmează să fie produse sau reproduse în România:

- înscrisul doveditor al cesiunii dreptului de reproducere și difuzare din partea titularului de drepturi;

- lista cuprinzând titlurile fonogramelor și numărul de exemplare, precum și elementele principale de identificare;

c) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul național, care urmează să fie produse sau reproduse în România:

- înscrisul doveditor al acordului sau autorizării din partea titularilor dreptului de autor ori de drepturi conexe privind cesionarea exclusivă sau neexclusivă a dreptului de fixare, reproducere și difuzare a operei;

- lista cuprinzând titlurile fonogramelor și numărul de exemplare, precum și elementele principale de identificare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) documentele vor fi însoțite de un exemplar al fonogramei."

4. Articolul 5, care devine articolul 4, va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

În urma analizării datelor prevăzute la art. 3 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat pentru activitatea de import, producere, reproducere, comercializare și/sau distribuire, după caz."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Uniunea Producătorilor de Fonograme din România eliberează marcajul holografic, pe baza adeverinței de înregistrare prevăzute la art. 4, în condițiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru drepturile de Autor; în cazul în care constată încălcarea condițiilor stabilite prin decizie, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate propune desemnarea prin hotărâre a Guvernului a unei alte persoane juridice care să elibereze marcajele holografice.

(2) Marcajul holografic va fi aplicat de către producător sau importator pe fiecare exemplar al fonogramei, la vedere, înainte de a fi comercializată, astfel:

- la fonogramele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;

- la fonogramele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c), pe coperta fonogramei.

(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va controla modul de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2); în cazul în care constată nerespectarea dispozițiilor alin. (2), dispune retragerea certificatului pentru activitatea de import, fixare, producere, reproducere și/sau distribuire.

(4) Producătorii și importatorii vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în primele 15 zile ale fiecărui trimestru, documentele din care să rezulte numărul fonogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, precum și tipul de suport al acestora."

6. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Uniunea Producătorilor de Fonograme din România virează Fondului Cultural Național sumele cuvenite, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat."

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) deținerea de fonograme, marcaje holografice sau coperte fără acte justificative ori de aparatură care permite realizarea fonogramelor, marcajelor holografice sau copertelor, în scopul producerii sau reproducerii neautorizate a acestora, cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei și confiscarea suporturilor, materialelor și aparatelor;

b) deținerea de fonograme, coperte ale fonogramelor sau marcaje holografice neautorizate, contrafăcute sau pirat, în scopul comercializării acestora în spațiile comerciale, în anexele acestora și în mijloacele de transport, utilizate pentru transportul sau depozitarea produselor sus-menționate, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei și confiscarea fonogramelor, copertelor sau a marcajelor holografice;

c) distribuirea sau comercializarea fonogramelor fără marcaj holografic, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei și confiscarea fonogramelor;

d) reproducerea sau comercializarea neautorizată de fonograme, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei și confiscarea acestora;

e) producerea sau comercializarea neautorizată a marcajelor holografice, cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei și confiscarea marcajelor holografice sau a aparatelor;

f) revânzarea de marcaje holografice sau aplicarea marcajelor holografice pe fonograme purtând alte titluri decât cele pentru care s-a eliberat adeverință de înregistrare în Registrul Național al Fonogramelor, cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei;

g) aplicarea de marcaje holografice pe produse contrafăcute, cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și ale art. 6 alin. (4), cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice, iar limitele amenzilor se majorează de cinci ori.

(3) Dispozițiile privind contravențiile prevăzute la alin. (1) se completează, în mod corespunzător, cu reglementările privind regimul general al contravențiilor.

(4) Suporturile, materialele, fonogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit alin. (1) vor fi distruse după data expirării termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contravenției ori de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după caz.

(5) Modul de depunere și de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau copertelor se stabilește prin norme metodologice elaborate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și de Ministerul Culturii și Cultelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(6) În urma constatării săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, va dispune retragerea certificatului prevăzut la art. 4.

(7) Decizia de retragere va putea fi contestată potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare.

(8) În cazul prevăzut la alin. (6) nu poate fi solicitată eliberarea unui nou certificat mai devreme de 6 luni de la data rămânerii definitive a deciziei de retragere a certificatului anterior."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către împuterniciți ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne și de reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

(2) Titularii dreptului de autor și ai drepturilor conexe dreptului de autor, care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanțe pe teritoriul României, au dreptul de a fi informați, la cerere, de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 15 zile de la data încheierii proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor."

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Fonogramele produse sau importate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe pot fi comercializate, fără aplicarea marcajelor holografice, pentru o perioadă de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. După expirarea acestei perioade comercializarea se va putea face numai cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 45/2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 noiembrie 2001.

Nr. 624.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...