ADEVERINȚĂ | Ordin 192/2013

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ -
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................................, posesor/posesoare al B.I./C.I. ............, seria ........, nr. ...................., CNP ..................................., a fost/este angajatul/angajata ............................., în baza actului administrativ de numire nr. ................./ contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de .......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. ................................./..........................., în funcția/meseria/ocupația de1 ......................... .

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 ....................., în specialitatea ....................... .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobândit:

- vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;

- vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt. Mutația intervenită Data Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea clasei/gradației profesionale Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal

În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical și ................... concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ............................................ nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară ............................... .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.

Data
..........................
Numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului3
...................................................
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
..................................................
Ștampila angajatorului
..............................................

___________

1 Prin raportare la Clasificarea Ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3 Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relațiile cu terții.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...