Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice | Hotărâre 10/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice -
SECȚIUNEA a 3-a
Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Art. 16. -

Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 17. -

(1) În condițiile legii și în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se pot organiza unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul UMP, în condițiile legii, și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 18. -

În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 16, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, se pot organiza servicii, birouri și compartimente, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 19. -

(1) În condițiile legii și în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul UMAS, în condițiile legii, și stabilește competențele UMAS.

Art. 20. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este de 545 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului și ministrului delegat. Modificări (1)

(2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Art. 21. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează Corpul atașaților pe probleme de muncă și sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, dintre specialiștii săi sau ai instituțiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanți cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, denumiți în continuare atașați pe probleme de muncă și sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuții:

a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;

b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniului specific de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare.

(5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval și când se întoarce în țară, acesta face parte din personalul contractual supus legislației în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.

Art. 22. -

Cheltuielile aferente funcționării Corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 23. -

(1) Atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.

Art. 24. -

(1) Instituțiile care funcționează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. 1-3, sunt numiți și eliberați din funcție de către ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, cu respectarea condițiilor legale.

(3) Oficiul Român pentru Adopții, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prevăzut în anexa nr. 2 lit. A pct. 4, este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) Atribuțiile instituțiilor care funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. 1-3, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, cu respectarea condițiilor legale.

(5) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică și statele de funcții pentru instituțiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. 1-3 se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Art. 25. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită unor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii.

(3) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 10/2013:
Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
;
se încarcă...