Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții | Hotărâre 10/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții

Art. 1. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele funcții:

a) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea și promovarea politicilor publice și a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare și a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecției, securității și coeziunii sociale;

c) de armonizare a cadrului legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările Uniunii Europene;

d) de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" și șef de misiune pentru Fondul Social European;

e) de agenție de implementare și de autoritate de implementare pentru asistența financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

f) de administrare a bunurilor și de gestionare a bugetelor și fondurilor alocate;

g) de reprezentare, prin care se asigură în numele Guvernului României și al statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

h) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sa, precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casei Naționale de Pensii Publice;

i) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională;

j) de asigurare a relației cu Parlamentul în problemele specifice domeniului său de activitate.

(2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se bazează pe următoarele principii:

a) principiul respectării demnității umane, egalității de șanse și de tratament;

b) principiul coeziunii sociale;

c) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;

d) principiul contribuției și al solidarității în promovarea progresului social;

e) principiul compatibilității cu legislația comunitară;

f) principiul transparenței activității față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă;

g) principiul eficienței managementului fondurilor publice;

h) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.

Art. 3. -

(1) În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. identifică, elaborează și promovează politici publice și acte normative în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în deplină concordanță cu prevederile Programului de guvernare și cu obligațiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;

2. elaborează rapoarte de monitorizare și evaluare cu privire la politicile publice inițiate și implementate la nivelul ministerului;

3. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de organe ale administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

4. coordonează implementarea programelor de asistență bilaterală, precum și a altor programe de asistență financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;

5. elaborează, implementează și monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internațională, precum și proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de activitate;

6. promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor și proiectelor în domeniu;

7. colectează, prelucrează și diseminează date statistice în domeniul de activitate al ministerului;

8. asigură relația cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului ministerului;

9. elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;

10. asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra proiectelor de acte normative inițiate în sfera sa de activitate;

11. asigură relația cu Organizația Internațională a Muncii, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu alte organizații internaționale, potrivit domeniului său de competență;

12. negociază și urmărește încheierea și ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul său de activitate;

13. derulează relații bilaterale cu ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice din alte state;

14. reprezintă România, în condițiile legii, la organismele internaționale și la instituțiile europene din domeniul său de activitate;

15. asigură protecția cetățenilor români care desfășoară activități lucrative în străinătate prin intermediul atașaților pe probleme de muncă și sociale;

16. monitorizează și evaluează implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru realizarea direcțiilor de acțiune referitoare la ocupare;

17. elaborează strategia privind resursele umane ale ministerului;

18. asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenței și fără nicio discriminare, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul ministerului, evaluează performanțele profesionale ale acestora, în condițiile legii;

19. sprijină desfășurarea activității de resurse umane din instituțiile subordonate sau aflate sub autoritatea sa;

20. elaborează programul anual de formare profesională a personalului din aparatul central al ministerului, în condițiile legii;

21. asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare și al proiectelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă derulate de minister;

22. fundamentează și susține proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituțiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa;

23. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie și a instituțiilor subordonate și programele de investiții anuale și multianuale;

24. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniului de competență al ministerului;

25. organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului și avizează organizarea acestuia la nivelul instituțiilor subordonate, potrivit legii;

26. monitorizează execuția bugetară și ia măsuri operative pentru asigurarea plății tuturor drepturilor de protecție socială, în limita fondurilor aprobate;

27. îndeplinește activități de audit public intern, potrivit legii;

28. asigură reprezentarea în fața instanțelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului;

29. exercită controlul asupra activităților desfășurate de instituțiile subordonate sau aflate sub autoritatea sa;

30. editează buletine informative și organizează seminare, conferințe, expoziții tematice și alte acțiuni similare în țară și în străinătate, în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative, precum și cele legate de organizarea seminarelor, conferințelor, expozițiilor și celorlalte acțiuni tematice se asigură din alocațiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

31. implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul de activitate al ministerului;

32. fundamentează științific strategiile și politicile în domeniul său de activitate împreună cu Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" București;

33. avizează planurile de dezvoltare și cercetare ale I.N.C.S.M.P.S. București și I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" București.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele atribuții specifice, în domeniile:

a) Adopții

1. avizează cadrul normativ în domeniul adopției și al armonizării legislației interne în materia adopției cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în vederea aplicării efective a acestora;

2. elaborează și aprobă Strategia națională în domeniul adopției;

3. coordonează și monitorizează implementarea politicilor și strategiilor în domeniul adopției.

b) Asistență socială și incluziune socială

1. coordonează sistemul național de asistență socială în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin legislația în domeniu;

2. elaborează cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, precum și cele referitoare la organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului național de asistență socială;

3. finanțează beneficiile de asistență socială, precum și programele destinate dezvoltării și sustenabilității serviciilor sociale acordate din bugetul propriu;

4. colectează datele la nivel național privind sărăcia și excluziunea socială, analizează și identifică factorii care contribuie la prevenirea și combaterea excluziunii sociale, formulează recomandări și propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii sociale și elaborează rapoartele naționale privind incluziunea socială;

5. elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale și monitorizează respectarea lor de către furnizorii publici;

6. elaborează criteriile, indicatorii de performanță și standardele de calitate privind serviciile sociale, acreditează furnizorii și serviciile sociale acordate de aceștia, monitorizează și controlează respectarea prevederilor legale privind asigurarea calității în domeniu;

7. monitorizează implementarea strategiilor autorităților administrației publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;

8. propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, precum și recunoașterea reprezentanțelor în România a organizațiilor neguvernamentale străine, în condițiile prevăzute de lege;

9. coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistență socială de la nivel teritorial și colaborează permanent cu autoritățile administrației publice locale;

10. îndrumă și monitorizează activitatea autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, precum și a furnizorilor publici și privați de servicii sociale;

11. asigură funcționarea secretariatelor tehnice ale comisiilor naționale/interministeriale, organizate conform legii;

12. coordonează și monitorizează activitatea de elaborare a documentelor în domeniul incluziunii sociale de către ministerele cu atribuții în domeniu;

13. coordonează activitatea Comisiei naționale privind incluziunea socială.

c) Egalitatea de șanse

1. elaborează politicile și planurile naționale de acțiune ale Guvernului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și coordonează aplicarea acestora;

2. avizează proiectele de acte normative, inițiate de celelalte ministere și de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în vederea integrării și respectării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

3. primește reclamații/plângeri privind încălcarea dispozițiilor normative referitoare la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituții publice și private, și le transmite instituțiilor competente în vederea soluționării și aplicării sancțiunii și asigură consilierea victimelor, în condițiile legii;

4. elaborează rapoarte, studii, analize și prognoze privind aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în toate domeniile de activitate;

5. asigură schimbul de informații cu organismele europene și alte organisme și instituții internaționale la care România este parte, pentru domeniul egalității de șanse între bărbați și femei.

d) Fonduri europene

1. elaborează documentele programatice privind politicile sociale și de ocupare a forței de muncă finanțate din Fondul Social European și asigură coordonarea la nivel tehnic și financiar a programelor operaționale finanțate din Fondul Social European;

2. asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, de care beneficiază ca autoritate de implementare și, respectiv, pentru care a fost acreditat ca agenție de implementare;

3. asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

4. asigură președinția, secretariatul și organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

e) Legislația muncii

1. organizează și coordonează acțiunea de sistematizare, modernizare și îmbunătățire a legislației muncii prin elaborarea și avizarea cadrului legal în domeniul relațiilor de muncă;

2. monitorizează și transpune în legislația națională prevederile actelor normative comunitare din domeniul legislației muncii;

3. asigură aplicarea unitară a prevederilor legale din domeniul legislației muncii;

4. asigură aplicarea legislației privind contractele colective de muncă și conflictele de interese;

f) Ocuparea forței de muncă și formarea profesională

1. elaborează și promovează proiecte de acte normative și documente de politică publică necesare realizării obiectivelor strategice în domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă;

2. elaborează, promovează și actualizează cadrul strategic național din domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă, pe baza cerințelor interne și europene, împreună cu instituțiile și organismele implicate în domeniu;

3. analizează, propune modificări și aprobă anual Programul național de ocupare a forței de muncă și Planul național de formare profesională, inițiate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

4. stabilește indicatorii de performanță și nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual Contractul de performanță managerială cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

5. monitorizează, controlează și evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare și formare profesională a forței de muncă de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

6. elaborează și actualizează Clasificarea ocupațiilor din România, la propunerile diferiților utilizatori, precum și Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;

7. coordonează la nivel național Rețeaua europeană de consiliere și informare în carieră;

8. elaborează și promovează politicile publice privind lucrătorii mobili/migranți și inițiază măsuri legislative și/sau administrative în vederea integrării socioprofesionale a imigranților în România, asigurând promovarea politicilor de formare profesională, ocuparea forței de muncă și lupta împotriva discriminării lucrătorilor imigranți;

9. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislația în domeniul ajutorului de stat;

10. analizează documentația și eliberează atestatele de recunoaștere a calificărilor dobândite în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de către cetățenii români sau cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ai statelor aparținând Spațiului Economic European, care doresc să desfășoare activități economice pe teritoriul României;

11. colaborează cu alte ministere și instituții la elaborarea Cadrului național al calificărilor din România;

12. analizează și evaluează îndeplinirea condițiilor de autorizare a agenților de muncă temporară și eliberează solicitanților autorizația de funcționare;

13. monitorizează și actualizează Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați;

14. reprezintă România în cadrul comitetelor și grupurilor de lucru operaționale, din domeniul ocupării forței de muncă și al liberei circulații a lucrătorilor, la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivel internațional;

15. elaborează și promovează cadrul legislativ necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul mobilității forței de muncă, a liberei circulații a lucrătorilor cetățeni ai Uniunii Europene și Spațiului Economic European, realizează transpunerea legislației comunitare în legislația internă;

16. promovează prioritățile de cercetare-dezvoltare în domeniul forței de muncă în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.

g) Pensii și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special

1. elaborează proiecte de acte normative și metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurări sociale și drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice;

2. colaborează cu alte ministere și instituții la elaborarea cadrului legislativ din domeniul contribuțiilor sociale obligatorii;

3. colaborează cu alte ministere și instituții pentru a se asigura implementarea reglementărilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare;

4. elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat;

5. asigură informarea și consultarea asiguraților, precum și a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;

6. monitorizează și evaluează modul de implementare a politicilor de pensii și altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special de către Casa Națională de Pensii Publice.

h) Protecția drepturilor copilului

1. elaborează și fundamentează programe în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;

2. monitorizează respectarea drepturilor copilului și recomandă autorităților centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;

3. centralizează și sintetizează informațiile referitoare la respectarea principiilor și normelor stabilite de Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din această convenție și urmărește și ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului;

4. asigură controlul, coordonarea și îndrumă metodologic activitățile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, ale celor de protecție specială a copilului, precum și activitățile desfășurate de comisiile pentru protecția copilului;

5. elaborează standarde, norme metodologice și proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării copilului de părinții săi, protecția specială a copilului și tânărului ieșit din sistemul de protecție specială;

6. elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, protecției speciale a copilului și tânărului ieșit din sistemul de protecție specială și licențiază aceste servicii;

7. licențiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului, organizate, în condițiile legii, de către autoritățile publice sau organismele private autorizate; asigură la nivel național evidența acestor servicii;

8. constituie și gestionează baze de date relevante în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;

9. coordonează activitățile și măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naționale din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;

10. asigură controlul în ceea ce privește aplicarea legislației din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituțiile publice, celelalte persoane juridice și de persoanele fizice, în conformitate cu legislația în vigoare; propune instituțiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenționale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate;

11. propune autorităților competente suspendarea ori încetarea activităților care pun în pericol grav și iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului.

i) Protecția familiei

1. promovează valorile familiei, înțelegerea și întrajutorarea în familie, precum și prevenirea și combaterea violenței în relațiile dintre membrii ei;

2. elaborează și fundamentează programe în domeniul protecției familiei și pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

3. elaborează standarde, norme metodologice și proceduri de lucru pentru serviciile care asigură protecția familiei, a victimelor violenței în familie și pentru cele destinate agresorilor;

4. elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate protecției victimelor violenței în familie și licențiază aceste servicii;

5. coordonează și îndrumă metodologic activitățile de sprijinire a familiei și victimelor violenței în familie, precum și ale serviciilor destinate acestora;

6. constituie și gestionează baza de date pentru gestionarea situațiilor de violență în familie.

j) Protecția persoanelor cu handicap

1. elaborează, coordonează și monitorizează implementarea strategiei naționale în domeniul handicapului, precum și a planului național de acțiune;

2. coordonează și monitorizează activitatea comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap, fiind autoritatea decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap emise de comisiile de evaluare județene sau ale sectoarelor municipiului București;

3. reprezintă autoritatea desemnată ca mecanism de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010;

4. asigură supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2007;

5. finanțează și cofinanțează programe și proiecte în domeniul protecției persoanelor cu handicap;

6. asigură dezvoltarea activităților specifice ale organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap prin sume acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. realizează coordonarea metodologică a instituțiilor de asistență socială pentru persoanele cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor și standardelor de calitate în activitatea instituțiilor publice și private de asistență socială pentru persoanele adulte cu handicap;

8. monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;

9. avizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfășoare activități în domeniul protecției persoanelor cu handicap și să înființeze instituții de asistență socială pentru persoanele cu handicap;

10. autorizează unitățile protejate și monitorizează respectarea condițiilor de autorizare.

k) Protecția persoanelor vârstnice

1. elaborează și avizează cadrul legislativ în domeniul protecției persoanelor vârstnice;

2. elaborează și monitorizează strategiile naționale privind persoanele vârstnice și programele naționale privind dezvoltarea populației, în contextul îmbătrânirii demografice;

3. monitorizează aplicarea, la nivel național, a Strategiei regionale europene de implementare a planului internațional de acțiune privind îmbătrânirea, precum și a Planului de acțiune privind îmbătrânirea, adoptat la Madrid în anul 2002 și elaborează rapoartele naționale;

4. asigură funcționarea secretariatului tehnic al Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare.

l) Salarizare

1. elaborează și promovează politicile publice și proiectele de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare și a obiectivelor strategice în domeniul salarizării;

2. elaborează și promovează pachetul de legi speciale anuale de implementare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării modificării succesive a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, în scopul aplicării etapizate a acesteia;

3. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcționarii publici;

4. propune strategii cu privire la politicile salariale în regii autonome, companii și societăți naționale și în societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

5. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici;

6. elaborează metodologia de calcul și propune nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

7. asigură monitorizarea și controlul aplicării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, împreună cu instituțiile publice nominalizate în art. 8 din actul normativ precizat;

8. analizează și verifică respectarea reglementărilor în vigoare în întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli elaborate de instituțiile și autoritățile publice;

9. avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal și a mărimii sporului pentru condiții de muncă, conform art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare;

10. fundamentează valoarea nominală a tichetelor de masă, conform Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, și a tichetelor de creșă, conform Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare;

11. prelucrează date statistice în domeniul de activitate al ministerului, în scopul atingerii obiectivelor în domeniul salarizării;

12. asigură relația cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului salarizării;

13. asigură, în numele Guvernului României și al statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul salarizării;

14. elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;

15. elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu organismele financiare internaționale pentru domeniul salarizării;

16. analizează și soluționează problematica raporturilor de muncă (salarizare, pensii, drepturi materiale, alte drepturi) ale tuturor categoriilor de personal din sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și din alte structuri conexe acestuia;

17. analizează și prezintă propuneri la proiectele de acte normative elaborate de către instituțiile din sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și de către alte structuri conexe acestuia;

18. echivalează studiile cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din administrația penitenciarelor, la trecerea în rezervă, în vederea angajării acestora în sectorul civil;

19. elaborează propuneri pentru documentele care trebuie prezentate Guvernului, Parlamentului, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și altor instituții referitoare la sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și altor structuri conexe acestuia;

20. asigură asistență de specialitate și soluționează aspectele sesizate de reprezentanți ai instituțiilor publice, operatorilor economici și petenți.

m) Securitatea și sănătatea în muncă

1. elaborează strategia și cadrul legislativ în domeniul securității și sănătății în muncă;

2. asigură măsurile necesare aplicării legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor pentru următoarele domenii de competență: mașini, echipamente individuale de protecție, echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, explozive de uz civil și articole pirotehnice;

3. elaborează cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;

4. recunoaște și desemnează organismele de evaluare a conformității pentru domeniul de competență al ministerului;

5. promovează prioritățile de cercetare-dezvoltare în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.

(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative.

(4) Coordonatorul activității privind egalitatea de șanse dintre femei și bărbați este președintele Comisiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES).

Art. 4. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispozițiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitățile din sectorul public, mixt și privat, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege.

Art. 5. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorități publice și cu organisme guvernamentale și neguvernamentale.

Art. 6. -

Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice, instituțiile publice, precum și operatorii economici au obligația, în condițiile legii, de a pune la dispoziția Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la cererea acestuia, documentele, datele și informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor sale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 10/2013:
Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
;
se încarcă...