Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice | Hotărâre 10/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice -
SECȚIUNEA a 2-a
Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Art. 7. -

Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se exercită de către ministru.

Art. 8. -

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice propune și, după caz, numește reprezentanții Guvernului în structuri tripartite, conform legii.

Art. 9. -

(1) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat Casei Naționale de Pensii Publice, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice reprezintă ministerul în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice unele atribuții pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și, după caz, unor persoane cu funcții de conducere din aparatul ministerului.

Art. 11. -

(1) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului.

(4) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește reprezentanții în Adunarea generală a acționarilor la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. și stabilește indemnizația acestora, în condițiile legii.

Art. 12. -

În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite ordine, norme și instrucțiuni.

Art. 13. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează ministrul delegat pentru dialog social, care coordonează activitățile din domeniul dialogului social.

(2) În activitatea sa, ministrul delegat pentru dialog social este ajutat de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, ale cărui atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru dialog social.

(3) Ministrul delegat pentru dialog social îndeplinește următoarele atribuții în domeniul dialogului social:

1. coordonează dialogul social la nivel național;

2. pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel național, potrivit legii;

3. inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu;

4. participă la reuniunile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social organizate în condițiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;

5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilității soluționării lor;

6. sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;

7. coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale, sindicale și alte organizații ale societății civile.

Art. 14. -

(1) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului.

(2) Funcțiile de ministru, ministru delegat pentru dialog social și de secretar de stat sunt funcții de demnitate publică, potrivit legii.

(3) Secretarii de stat coordonează activitățile delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) Conducătorii instituțiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului exercită atribuțiile prevăzute de lege, precum și pe cele delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Art. 15. -

(1) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 10/2013:
Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
;
se încarcă...