Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Regulamentul privind recunoașterea organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare și de supraveghere a activității organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecția indicațiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) și specialităților tradiționale garantate (S.T.G) din 12.01.2013

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2013 până la 30 octombrie 2018, fiind abrogat prin Ordin 1412/2018 și înlocuit de Regulament 2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul Regulament privind recunoașterea organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare și de supraveghere a activității organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecția indicațiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) și specialităților tradiționale garantate (S.T.G.), denumit în continuare regulament, se referă la recunoașterea organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare și de supraveghere a activității organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecția I.G.P., D.O.P. și S.T.G.

Art. 2. -

Rolul organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare este de a confirma că produsele agricole ori alimentare care poartă o indicație geografică protejată, o denumire de origine protejată sau specialitate tradițională garantată îndeplinesc criteriile cuprinse în caietul de sarcini conform modelului prevăzut la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare și art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare.

Art. 3. -

Inspecția și certificarea conformității indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și a specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole sau alimentare pot fi efectuate de organisme private care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală de industrie alimentară cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice protejate, a denumirilor de origine protejate și a specialităților tradiționale garantate, transmite Comisiei Uniunii Europene lista cu organismele recunoscute, precum și competențele acestora, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

CAPITOLUL II Condițiile de recunoaștere a organismelor private de inspecție și certificare

Art. 5. -

Organismele candidate a fi recunoscute ca organisme private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecția I.G.P., D.O.P. și/sau S.T.G trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la art. 3 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 906/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unei indicații geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicațiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național și la art. 3 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unei specialități tradiționale garantate, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialității tradiționale garantate, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național.

Art. 6. -

În vederea recunoașterii, organismul privat candidat va depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale următoarele documente:

a) cererea pentru obținerea Certificatului de recunoaștere de către organismul privat de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare în vederea efectuării activităților de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare pentru a dobândi protecția D.O.P., I.G.P. și S.T.G., conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din România, care să conțină și codul unic de înregistrare;

c) copie de pe certificatul de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, ediția a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerințe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 și Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

d) actul constitutiv sau statutul organismului candidat;

e) o scurtă prezentare a activității din care să rezulte experiența în domeniul inspecției și certificării;

f) o declarație scrisă prin care se angajează să pună la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anumite situații, alte documente și informații cu privire la acreditarea conform standardului european EN 45011/2001, ediția a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerințe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 și Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

g) procedura standard de control care să conțină o descriere detaliată a măsurilor și cerințelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;

h) dosarul personalului angajat, care va cuprinde:

(i) copii de pe diplomele de studii superioare/postuniversitare de specialitate;

(ii) curriculum vitae;

(iii) copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de prestări servicii;

(iv) copii de pe adeverințele de formare sau perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea auditurilor/inspecțiilor, eliberate de un organism abilitat în acest scop;

i) angajamentul scris că va respecta legislația comunitară și națională din domeniu.

Art. 7. -

(1) După analiza documentelor depuse, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală de industrie alimentară, informează în scris organismul privat candidat cu privire la orice deficiență/neconformitate identificată în documentație și emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a cererii de recunoaștere. Decizia se consemnează în "Registrul de recunoaștere al organismelor private de inspecție și certificare" și se comunică în scris organismului privat candidat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de recunoaștere.

(2) În situația în care solicitarea este acceptată, odată cu decizia de acordare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală de industrie alimentară, emite organismului solicitant certificatul de recunoaștere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. -

(1) Certificatul de recunoaștere acordat unui organism privat de inspecție și certificare este valabil 4 ani și se vizează anual de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma controlului și supravegherii activității organismului privat de inspecție și certificare.

(2) Pentru vizarea certificatului de recunoaștere, în fiecare an, înainte de 31 ianuarie, organismul privat de inspecție și certificare transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Direcția generală de industrie alimentară, cererea pentru vizarea anuală a certificatului de recunoaștere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, ediția a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerințe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 și Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

b) lista cu numele și funcțiile personalului responsabil pentru executarea inspecției și certificării;

c) procedurile privind inspecția și certificarea;

d) raportul de evaluare a activității organismului privat de inspecție și certificare, întocmit pentru anul anterior, elaborat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 9. -

(1) Certificatul de recunoaștere acordat organismului privat de inspecție și certificare poate fi retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:

a) activitatea sa nu este conformă cu procedura de control standard;

b) nu a corectat încălcările identificate în urma controlului efectuat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

c) nu a permis reprezentanților direcției de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să își desfășoare activitatea de control și supraveghere;

d) organismul privat de inspecție și certificare și-a încetat activitatea, activitatea sa este suspendată sau organismul privat de inspecție și certificare este supus procedurii de executare silită;

e) atunci când, în urma comunicării primite de la organismul național de acreditare din România (RENAR) sau de la un alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, se constată că acreditarea organismului a expirat sau a fost retrasă în baza deciziei de retragere a acreditării.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală de industrie alimentară, comunică organismului privat de inspecție și certificare, în termen de 15 zile calendaristice, decizia de aprobare/respingere a solicitării de recunoaștere sau de vizare anuală, cu specificarea motivelor acestei decizii.

(3) Dacă un organism privat candidat nu este mulțumit de decizie, acesta depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale o contestație, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicării deciziei, în care se vor include și motivele contestației.

(4) În termen de 15 zile calendaristice de la primirea contestației, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale organizează o întâlnire cu reprezentanții organismului privat de inspecție și certificare în scopul analizării contestației și menținerii deciziei inițiale sau emiterii unei noi decizii.

(5) În situația în care un certificat de recunoaștere acordat unui organism privat de inspecție și certificare este retras sau o cerere de avizare anuală este respinsă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează Organismul Național de Acreditare din România (RENAR) sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, și operatorii înscriși la acest organism cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia și a oricărei declarații de conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu, precum și la necesitatea încheierii unui contract cu un alt organism de inspecție și certificare.

(6) Dacă unui organism privat de inspecție și certificare i-a fost retras certificatul de recunoaștere, depunerea unei noi solicitări se face numai după 12 luni de la retragerea acestui certificat.

Art. 10. -

(1) În vederea extinderii recunoașterii pentru noi categorii/clase de produse, organismul privat de inspecție și certificare recunoscut transmite o solicitare la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale însoțită de următoarele documente:

a) cererea pentru extinderea recunoașterii pentru noile categorii/clase de produse a organismelor private de inspecție și certificare din sectorul industria alimentară, a produselor agricole și/sau alimentare ce au dobândit protecția D.O.P., I.G.P. și S.T.G, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

b) certificatul de acreditare pentru noile categorii/clase de produse, emis de organismul de acreditare, conform standardului european EN 45011/2001, ediția a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerințe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 și Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

c) procedurile de inspecție și certificare necesare pentru noile categorii/clase de produse.

(2) La primirea solicitării pentru extinderea recunoașterii pentru noi categorii/clase de produse, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale verifică prin Direcția generală de industrie alimentară documentele menționate la alin. (1) și aprobă sau respinge această solicitare în termen de 30 de zile de la depunerea ei.

Art. 11. -

Lista organismelor private de inspecție și certificare, pentru care s-au emis certificate de recunoaștere, va conține informații privind denumirea completă și sediul acestora și se va publica anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III Responsabilitățile organismelor private de inspecție și certificare recunoscute

Art. 12. -

(1) Organismele private de inspecție și certificare recunoscute au următoarele responsabilități:

a) să verifice cererea de certificare a conformității produsului pentru dobândirea denumirii de origine protejate, a indicației geografice protejate și a specialității tradiționale garantate, menționată în Regulamentul (CE) nr. 510/2006;

b) să verifice, să controleze și să certifice respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini prevăzut la art. 2;

c) să fundamenteze decizia de înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole sau alimentare;

d) să fundamenteze decizia de respingere a cererii de înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole și/sau alimentare, în situația în care constată că cererea și caietul de sarcini nu întrunesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, pe care o transmit solicitantului și Direcției generale de industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate;

e) să execute primul audit de certificare/control anunțat într-un interval de maximum 120 de zile calendaristice de la data semnării contractului de inspecție și certificare cu operatorul, în conformitate cu procedura de control/certificare a conformității produselor standard a fiecărui organism privat de inspecție și certificare;

f) să efectueze într-un an minimum o inspecție/un audit planificată/planificat. De asemenea, pot efectua o inspecție/un audit neanunțată/neanunțat, din propria inițiativă sau la sesizarea unor terți, pentru a verifica dacă sunt respectate condițiile care au stat la baza înregistrării indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole și/sau alimentare pentru a fi protejate;

g) să propună Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din motive justificate, anularea înregistrării indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole și/sau alimentare, când respectarea condițiilor din caietul de sarcini nu mai poate fi asigurată;

h) să permită accesul la birourile și facilitățile sale și tot sprijinul necesar pentru ca reprezentanții direcției de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să își exercite atribuțiile de control și supraveghere;

i) să verifice modul de aplicare a legislației privind regulile specifice de etichetare a produselor ce au dobândit protecția I.G.P./D.O.P., folosirea pe etichetă a logoului național, în conformitate cu prevederile art. 3 și 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 906/2007;

j) să verifice modul de aplicare a legislației privind regulile specifice de etichetare a produselor ce au dobândit protecția S.T.G., folosirea pe etichetă a logoului național, în conformitate cu prevederile art. 3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 160/2008;

k) să comunice Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale eventualele modificări în statutul lor de acreditare, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării oficiale din partea organismului de acreditare.

(2) Un operator economic încheie contract cu un singur organism privat de inspecție și certificare. Dacă un operator încheie contractul de inspecție și certificare cu un organism privat de inspecție și certificare și din motive pertinente nu poate fi respectat, atunci operatorul economic poate încheia un alt contract de inspecție și certificare cu un alt organism privat de inspecție și certificare cu condiția rezilierii contractului. Primul organism are obligația să transmită imediat organismului privat de inspecție și certificare care a preluat activitatea toate informațiile necesare pentru continuarea activității de inspecție și certificare a acestui operator.

CAPITOLUL IV Atribuțiile autorității responsabile

Art. 13. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală de industrie alimentară, are următoarele atribuții privind controlul și supravegherea organismelor private de inspecție și certificare recunoscute:

a) verifică dacă documentația primită în conformitate cu art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 906/2007 și cu art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 160/2008 este justificată și îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul act normativ;

b) retrage recunoașterea organismului privat de inspecție și certificare în cazul în care acesta nu respectă cerințele prevăzute la art. 6;

c) asigură o comunicare eficientă atât cu organismele private de inspecție și certificare, cu organismul național de acreditare din România (RENAR), cât și cu alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate, are următoarele atribuții privind controlul și supravegherea organismelor private de inspecție și certificare recunoscute:

a) verifică și monitorizează activitatea organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare;

b) întocmește raportul de evaluare a activității organismului privat de inspecție și certificare, pentru anul anterior;

c) elaborează în fiecare an tematica și programul activității de control și supraveghere a organismelor private de inspecție și certificare recunoscute, pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. După aprobare, acestea se comunică fiecărui organism privat de inspecție și certificare;

d) verifică obiectivitatea controlului efectuat de organismele private de inspecție și certificare;

e) notifică organismelor private de inspecție și certificare încălcările identificate în urma controlului, în vederea remedierii acestora;

f) aduce la cunoștința Direcției generale de industrie alimentară orice nereguli și/sau încălcări ale activității organismelor de inspecție și certificare recunoscute și propune retragerea recunoașterii acestora, după caz.

Art. 14. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

- Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Nr. ........................... din ............................

CERERE
pentru obținerea Certificatului de recunoaștere de către organismul privat de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare în vederea efectuării activităților de inspecție și certificare a produselor agricole ori alimentare pentru a dobândi protecția D.O.P., I.G.P. și S.T.G.

Persoana juridică ................................................................................., cu sediul în localitatea ..........................................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul .............................., România, nr. de telefon .................., fax .................., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ..................., reprezentată prin administrator .........................................., solicit eliberarea "Certificatului de recunoaștere" ca organism privat de inspecție și certificare pentru produsele agricole sau alimentare ce au dobândit protecția D.O.P., I.G.P. și S.T.G., având următoarele categorii/clase de produse:

[ ] denumiri de origine și indicații geografice (D.O.P./I.G.P.):

- produsele agricole destinate consumului uman;

- produse alimentare;

- produse agricole;

[ ] specialități tradiționale garantate (S.T.G.):

- produsele destinate consumului uman;

- produse alimentare.

Anexez următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului (care să conțină și codul unic de înregistrare);

b) actul constitutiv al organismului de inspecție și certificare;

c) scurtă prezentare a activității organismului de inspecție și certificare, din care să rezulte experiența în domeniul inspecției și certificării;

d) copie de pe certificatul de acreditare eliberat de organismul național de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare și Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare;

e) declarație scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare menționat la lit. d) să pună la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la cerere sau din oficiu, documente și informații cu privire la acreditarea acestuia conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 și Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

f) procedura standard de control care să conțină o descriere detaliată a măsurilor și cerințelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;

g) dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:

- copie de pe diploma de studii superioare de specialitate;

- curriculum vitae;

- copie de pe cartea de muncă sau contractul de colaborare;

h) angajamentul scris că va respecta legislația comunitară și națională din domeniu;

i) angajamentul scris că nu va permite în activitatea operatorilor economici utilizarea organismelor modificate genetic sau a derivatelor acestora.

Semnătura administratorului
..............................................

ANEXA Nr. 2 la regulament

- Model -

CERTIFICAT DE RECUNOAȘTERE
Nr. ................... din data de ..................

Persoana juridică ................................................................................., cu sediul în localitatea ..........................................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ............................., România, nr. de telefon ..................., fax .........................................., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. .................................................., reprezentată prin administrator ............................................................, este recunoscută ca organism privat de inspecție și certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecția D.O.P., I.G.P., S.T.G., în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare, ale Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole sau alimentare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2007 privind înființarea Sistemului de protecție a indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 8/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare și de supraveghere a activității organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecția indicațiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) și a specialităților tradiționale garantate (S.T.G.), pentru următoarele categorii/clase de produse:

[ ] denumiri de origine și indicații geografice:

- produsele agricole destinate consumului uman;

- produse alimentare;

- produse agricole;

[ ] specialități tradiționale garantate:

- produsele destinate consumului uman;

- produse alimentare.

Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viză
ANUL I
Viză
ANUL II
Viză
ANUL III
Viză
ANUL IV

Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs.

ANEXA Nr. 3 la regulament

- Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Nr. ........................... din ............................

CERERE
pentru vizarea anuală a Certificatului de recunoaștere

Organismul privat de inspecție și certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecția denumirilor de origine (D.O.P.), indicațiilor geografice (I.G.P.) și specialităților tradiționale garantate (S.T.G) .........................................., cu sediul în localitatea ..........................................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ................................, România, nr. de telefon ....................., fax ....................., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ............................., reprezentat prin administrator .........................................................., cu sediul în localitatea ............................................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ...................., țara .........................., nr. de telefon ..............., fax .................., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ......................., solicit vizarea Certificatului de recunoaștere în conformitate cu legislația în vigoare.

Semnătura administratorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila organismului privat de inspecție și certificare . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la regulament

- Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Nr. ........................... din ............................

CERERE
pentru extinderea categoriilor/claselor de produse a organismelor private de inspecție și certificare din industria alimentară a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecția D.O.P., I.G.P., S.T.G.

Organismul privat de inspecție și certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecția D.O.P., I.G.P., S.T.G. ............................................., cu sediul în localitatea ....................................................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ........................., România, nr. de telefon ......................, fax ........................, înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ......................., reprezentat prin administrator ....................................., cu sediul în localitatea ........................................................., str. ............................................. nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. ......, județul/sectorul ...................., țara .........................., nr. de telefon ..............., fax .................., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ......................., solicit extinderea categoriilor/claselor de produse cu categoriile/clasele de produse ..............................................., în conformitate cu Certificatul de acreditare nr. ................./....................., eliberat de organismul național de acreditare din România (RENAR) conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare și Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare.

Anexez la prezenta cerere o copie de pe Certificatul de acreditare nr. ................./....................., eliberat de organismul național de acreditare din România (RENAR) sau de către alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA.

Semnătura administratorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila organismului privat de inspecție și certificare . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...