Guvernul României

Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, și își desfășoară o parte din activitatea specifică și în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.

CAPITOLUL II Principalele atribuții ale Ministerului Tineretului și Sportului

Art. 2. -

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului și Sportului exercită următoarele atribuții cu caracter general:

a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului și sportului; fundamentează și propune Guvernului politici în domeniile tineretului și sportului;

b) inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniile tineretului și sportului;

c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate, potrivit prevederilor legale pentru desfășurarea activității aferente domeniilor de tineret și sport, prin unitățile din subordine; Jurisprudență (1)

d) asigură, în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile tineretului și sportului;

e) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniile tineretului și sportului;

f) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;

g) asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate, precum și promovarea de noi acorduri.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului și sportului.

Art. 3. -

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul activității de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:

a) aplică politica guvernamentală pentru tineret;

b) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

c) colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

d) elaborează programe în scopul finanțării acțiunilor proprii; Modificări (1)

e) autorizează și avizează desfășurarea activităților din bazele proprii; Modificări (1)

f) stabilește contacte la nivel internațional cu instituții și organisme similare;

g) organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

h) înființează centre de tineret noi prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spațiilor aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa; Modificări (1)

i) colaborează direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autoritățile publice centrale în domeniul educației, cercetării, dezvoltării regionale, precum și cu alte asemenea autorități, în domenii de interes comun;

j) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte instituții în domeniul tineretului;

k) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problematica studențească;

l) elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere a centrelor de agrement;

m) asigură organizarea și administrarea centrelor de agrement;

n) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al centrelor de agrement și metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești; Referințe (1)

o) elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților;

p) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural-Sportiv Studențesc "Tei" din București;

q) elaborează și derulează proiecte și programe naționale și internaționale în interesul studenților;

r) acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești în vederea elaborării unor proiecte și programe care au obiective privind impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativității studenților, promovarea mobilității studenților în spațiul european și atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială;

s) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și a tinerilor;

ș) editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;

t) organizează direct sau prin instituțiile din subordine activități de agrement, tabere sociale și tematice pentru copii, studenți și tineri; Modificări (1), Puneri în aplicare (4)

ț) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice și fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și tineri; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

u) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret.

(2) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din veniturile realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4. - Modificări (1)

În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul absorbției fondurilor europene, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:

a) asigură absorbția fondurilor europene în domeniul tineretului și sportului;

b) accesează fonduri structurale destinate susținerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului și sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;

c) gestionează fonduri publice și fonduri atrase de la organisme finanțatoare interne sau internaționale, pe care le alocă susținerii inițiativelor tinerilor și ale structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, conform legislației specifice;

d) conlucrează cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în vederea finalizării programului "Youth in Action".

Art. 5. -

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul sportului, Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 18 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește și următoarele atribuții:

a) organizează activități sportive și evenimente în vederea promovării programelor de sport; Modificări (1)

b) recunoaște existența și practicarea oficială a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României;

c) asigură implementarea politicilor Guvernului și ale Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabilă și armonioasă a copiilor și tinerilor;

d) realizează strategia națională de sport și educație fizică cu scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației României; Modificări (1)

e) gestionează fonduri publice și fonduri atrase (interne sau internaționale) pe care le alocă susținerii proiectelor de dezvoltare a federațiilor sportive naționale, pe ramură de sport; Modificări (1)

f) stabilește politicile și strategiile naționale în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acțiuni, măsuri de monitorizare și evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de federațiile sportive naționale, precum și de cluburile sportive din România. Modificări (1)

CAPITOLUL III Structura organizatorică și conducerea Ministerului Tineretului și Sportului

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al ministrului tineretului și sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Personalul Ministerului Tineretului și Sportului este compus din demnitari și înalți funcționari publici, funcționari publici cu funcții publice generale sau specifice, și din personal contractual.

(4) În cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un șef de birou, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(6) Ministrul tineretului și sportului numește personalul unităților de management, în condițiile legii, și stabilește competențele șefului de birou.

Art. 7. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului este de 202, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 se stabilește prin ordin al ministrului tineretului și sportului, în condițiile legii.

(3) Atribuțiile compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.

(5) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(6) Încadrarea și salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor legale.

Art. 8. -

(1) Conducerea Ministerului Tineretului și Sportului este exercitată de către ministru.

(2) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, potrivit legii, funcția de ordonator principal de credite.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ministrul tineretului și sportului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme și organizații din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul tineretului și sportului emite ordine și instrucțiuni.

Art. 9. -

(1) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(3) Ministrul tineretului și sportului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului.

Art. 10. -

(1) Ministrul tineretului și sportului este ajutat în activitatea de conducere de 2 secretari de stat și un subsecretar de stat numiți prin decizie a prim-ministrului. Modificări (1)

(2) Funcțiile de ministru, secretar de stat și subsecretar de stat sunt funcții de demnitate publică, potrivit legii.

(3) Secretarii de stat și subsecretarul de stat îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Ministerul Tineretului și Sportului are un secretar general și 2 secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, de regulamentul de organizare și funcționare și coordonează activitățile delegate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, acționând pentru ducerea la îndeplinire a acestora, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Pe lângă ministrul tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Consiliul Național pentru Tineret și Consiliul Național pentru Sport. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului Național pentru Tineret și ale Consiliului Național pentru Sport se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(2) Consiliul Național pentru Tineret și Consiliul Național pentru Sport se întrunesc, la cererea ministrului tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.

Art. 13. -

(1) Pe lângă ministrul tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiul ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

(2) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.

(3) Ministrul tineretului și sportului este președintele Colegiului ministerului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul tineretului și sportului.

Art. 14. -

La nivelul Ministerului Tineretului și Sportului pot funcționa și alte consilii consultative pe probleme de tineret și sport. Înființarea, desființarea, competențele și componența acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 15. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...