Comisia Europeană

Regulamentul privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
Număr celex: 32012R1268

Modificări (1), Referințe (3)

În vigoare de la 01 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (1), în special articolele 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 151, 154, 156, 157, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 208 și 209,

___________

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) a fost modificat în mod substanțial și înlocuit cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (denumit în continuare "Regulamentul financiar"). Prin urmare, este necesar să se alinieze Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3) la Regulamentul financiar. Din motive de claritate, este necesar să se înlocuiască Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

___________

(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3) JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(2) În temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare "TFUE"), un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ doar pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale actelor legislative. În consecință, unele dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 au fost încorporate în Regulamentul financiar. Prin urmare, aceste dispoziții nu ar trebui să fie incluse în prezentul regulament.

(3) Pe durata activității sale pregătitoare, Comisia a desfășurat consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți, și a asigurat transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(4) În ceea ce privește principiile bugetare, în special principiul unității, simplificarea normelor care reglementează generarea și recuperarea dobânzii aferente prefinanțării și, în special, exonerarea beneficiarilor de granturi de obligația de a genera astfel de dobânzi fac ca dispozițiile privind domeniul de aplicare și condițiile pentru recuperarea dobânzii să devină caduce. În cazul în care o astfel de o obligație ar fi în continuare impusă entităților cărora le sunt încredințate sarcini de execuție bugetară, normele care reglementează identificarea, utilizarea și contabilizarea dobânzii generate ar trebui să fie incluse în acordurile de delegare cu entitățile respective. În cazurile în care dobânda generată de prefinanțare este datorată Uniunii în baza acestor acorduri, dobânda respectivă ar trebui plătită la buget ca venituri alocate.

(5) Pentru principiul anualității, este important să se clarifice semnificația creditelor anuale și etapele pregătitoare ale procedurii de angajament care, dacă este finalizată până la 31 decembrie, poate permite reportarea creditelor de angajament.

(6) În ceea ce privește principiul unității de cont, ar trebui să se precizeze cursul de schimb de utilizat pentru conversia dintre euro și celelalte monede pentru necesitățile gestionării fluxului de numerar și ale contabilității. În plus, transparența în contabilizarea rezultatelor unor astfel de operațiuni de conversie monetară ar trebui să fie consolidată în continuare. Ca urmare a introducerii monedei euro, obligația Comisiei de a furniza statelor membre informații privind transferurile de numerar efectuate între diverse monede ar trebui să fie eliminată.

(7) În ceea ce privește derogările de la principiul universalității, ar trebui să se precizeze tratamentul bugetar care urmează să fie aplicat veniturilor alocate, în special contribuțiilor statelor membre sau ale țărilor terțe la anumite programe ale Uniunii, precum și limitele pentru compensarea cheltuielilor și a veniturilor. În special, având în vedere practica actuală, din motive de securitate juridică, este necesar să se clarifice ca regulă generală că veniturile alocate ar trebui să genereze în mod automat credite de angajament și de plată, de îndată ce veniturile au fost încasate de instituție. Este, de asemenea, necesar să se specifice cazurile în care, în mod excepțional, veniturile alocate se pot pune la dispoziție înainte ca acestea să fi fost efectiv încasate de instituție.

(8) În ceea ce privește principiul specificității, ar trebui să se stabilească o definiție precisă a modului de calcul al procentului creditelor pe care instituțiile sunt autorizate să le transfere în temeiul autonomiei lor. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească informații complete printr-o justificare detaliată a cererilor de transfer care trebuie să le fie prezentate.

(9) Referitor la buna gestiune financiară, este necesar să se specifice obiectivele și frecvența minimă a evaluărilor ex ante, intermediare și ex post ale programelor și ale activităților, precum și informațiile care trebuie furnizate în fișa financiară legislativă.

(10) În ceea ce privește principiul transparenței, publicarea datelor nominale referitoare la beneficiarii în cauză și a sumelor exacte primite de aceștia sporește transparența în materie de utilizare a fondurilor respective. Punerea la dispoziția cetățenilor a unor astfel de informații întărește controlul public asupra utilizării sumelor respective și contribuie la utilizarea optimă a fondurilor publice. În același timp, în cazul în care beneficiarii sunt persoane fizice, o astfel de publicare face obiectul normelor privind protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, datele cu caracter personal ar trebui să fie publicate numai dacă această publicare este necesară și proporțională cu obiectivul legitim urmărit.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...