Guvernul României

Hotărârea nr. 9/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism

Modificări (3), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2013 până la 16 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 24/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative și al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și atribuții

Art. 1. -

(1) Autoritatea Națională pentru Turism, denumită în continuare Autoritate, se înființează, se organizează și funcționează ca instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Economiei, prin preluarea activităților și structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) Autoritatea exercită următoarele atribuții principale, în conformitate cu reglementările în vigoare:

a) implementează strategia națională de dezvoltare turistică, strategia de dezvoltare a produselor și destinațiilor turistice, strategia de privatizare și postprivatizare în domeniul turismului, elaborată la nivelul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism;

b) propune, în vederea aprobării de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, și aplică planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice;

c) realizează politica de promovare și dezvoltare a turismului pe baza planurilor și programelor de marketing al turismului aprobate de ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism;

d) organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale, prin activități specifice reprezentanțelor de promovare turistică;

e) autorizează operatorii economici și personalul de specialitate din turism, respectiv licențiază agențiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi și traseele turistice montane, brevetează și atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice și activitățile din industria de agrement, acreditează centrele naționale de informare și promovare turistică;

f) atestă ca stațiuni turistice de interes local sau național localități sau părți de localități, la solicitarea autorităților publice locale;

g) organizează evidența, atestarea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic, conform legii;

h) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale din domeniul turismului;

i) asigură, cu aprobarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;

j) îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea programului pentru definirea și promovarea brandului turistic național, în scopul creării unei imagini pozitive a României;

k) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, precum și congrese, colocvii și alte acțiuni similare, în țară și străinătate, în domeniul turismului;

l) participă la manifestări expoziționale de turism în țară și în străinătate, organizează vizite educaționale de informare, precum și evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritățile administrației publice locale și centrale, cu alte entități ce desfășoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanții mass-mediei;

m) organizează activități de promovare prin producție sau coproducție de emisiuni TV și radio;

n) stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum și măsuri pentru integrarea acestora în acțiunile de modernizare a localităților și a zonelor aferente;

o) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

p) efectuează controlul activităților din turism și din industria de agrement, conform legislației în vigoare;

q) efectuează controlul calității serviciilor din turism;

r) monitorizează derularea investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;

s) coordonează programele de asistență acordată de Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale;

ș) coordonează, împreună cu Ministerul Educației Naționale, procesul de instruire din instituții de învățământ în domeniul turismului;

t) coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, programe naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice.

(2) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 3. -

(1) Cheltuielile necesare pentru realizarea activităților desfășurate de către Autoritate se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, cu aprobarea, în condițiile legii, a ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

(2) Autoritatea fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcționării, precum și realizării atribuțiilor specifice.

(3) Autoritatea gestionează resursele financiare alocate prin bugetul propriu, urmărind atât realizarea obiectivelor din programele anuale/multianuale, cât și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei. Jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Autoritatea poate închiria/concesiona, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii/redevențe constituie venituri la bugetul de stat, în condițiile legii.

(2) Autoritatea poate închiria, concesiona sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea și conducerea Autorității Naționale pentru Turism

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi pentru Autoritate este de 151, exclusiv demnitarii. Modificări (2)

(3) Din numărul maxim de posturi 12 posturi se utilizează pentru reprezentanțele de promovare turistică din străinătate.

(4) Încadrarea în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică a Autorității se realizează cu respectarea termenelor și a condițiilor specifice aplicabile fiecărei categorii de personal.

Art. 6. -

(1) Autoritatea preia personalul și structurile din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

(2) Personalul Autorității își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență prevăzute la alin. (1).

(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, se pot organiza servicii și alte compartimente și se stabilește numărul posturilor aferente acestora, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

(4) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

(5) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Autorității se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

Art. 7. -

(1) În cadrul Autorității și cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform art. 5 alin. (2) funcționează reprezentanțe de promovare turistică cu sediul în străinătate și reprezentanțe și unități teritoriale cu sediul în țară, structuri fără personalitate juridică, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

(2) Activitatea reprezentanțelor de promovare turistică se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Autoritate.

Art. 8. -

În structura Autorității și în cadrul numărului de posturi aprobat își desfășoară activitatea Organismul intermediar pentru turism - Direcția gestionare fonduri comunitare pentru turism, care îndeplinește funcțiile și atribuțiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 9. -

(1) Conducerea Autorității se asigură de către un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.

(2) Președintele Autorității este ordonator terțiar de credite.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) În situațiile în care președintele nu își poate îndeplini atribuțiile, vicepreședintele îi va exercita prerogativele.

Art. 10. -

(1) Președintele Autorității are, în principal, următoarele atribuții și competențe:

a) asigură conducerea operativă a Autorității;

b) reprezintă Autoritatea în justiție și în raporturile cu terții;

c) aprobă prin ordin încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu;

d) exercită atribuții care îi revin conform prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare pe care îl aprobă.

(2) Orice alte atribuții ale președintelui și vicepreședintelui se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 11. -

(1) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de organizare și funcționare a Autorității se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul Autorității se constituie prin preluarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a unor bunuri mobile și imobile, în condițiile legii, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Pentru activitățile specifice desfășurate de reprezentanțele de promovare și informare turistică din străinătate, pentru reprezentanțele de autorizare turistică din țară, pentru transportul demnitarilor, precum și pentru parcul comun, Autoritatea are în dotare 25 de autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Maria Grapini
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu

București, 9 ianuarie 2013.

Nr. 9.

ANEXĂ1) Modificări (1)

___________

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității Naționale pentru Turism

Numărul maxim de posturi = 151,
exclusiv demnitarii

___________

*) Exercită atribuțiile Organismului intermediar pentru turism.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...