Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2013 până la 08 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3706/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (4) și al art. 29619 alin. (19)-(112) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Aspectele procedurale privind aplicarea prevederilor art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Contribuabilii persoane fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuți la art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal au obligația depunerii lunare a formularului 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România".

Art. 3. -

Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Organul fiscal competent organizează evidența acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum și evidența angajaților misiunilor diplomatice și posturilor consulare, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 11 ianuarie 2013.

Nr. 17.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii

ANEXA Nr. 2

ASPECTE PROCEDURALE
privind aplicarea prevederilor art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal

1. Angajatorii nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România, care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, și care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) și b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația achitării contribuțiilor sociale datorate de angajatori, a reținerii și virării contribuțiilor sociale individuale, precum și a depunerii lunare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

2. Angajatorii au obligația de înregistrare fiscală, potrivit art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.

a) Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuțiile pentru salariații lor cărora le este aplicabilă legislația de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.

b) Angajatorii, alții decât cei prevăzuți la lit. a), se înregistrează fiscal prin împuternicit.

4.

a) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit au obligația desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală, care depune declarația de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secțiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligațiile declarative privind contribuțiile sociale.

b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuți la lit. a) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit.

5.

a) Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal competent formularul (090) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar care se înregistrează direct", cod MFP 14.13.01.10.11/n, având completată secțiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligațiile declarative privind contribuțiile sociale.

b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuți la lit. a) este serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

6. La încetarea obligației de declarare a contribuțiilor sociale, angajatorii depun declarația de mențiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligației declarative privind contribuțiile sociale sau pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligații declarative în România.

ANEXA Nr. 3

REGISTRU
privind organizarea evidenței acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini

Nr. crt. Numărul de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a angajatorului Date despre acord
Numele și prenumele CNP/NIF Denumirea Țara Data încheierii acordului Perioada pentru care se încheie acordul *
De la (zz/ll/aaaa) Până la (zz/ll/aaaa)

* Se modifică de către organul fiscal competent, în situația în care în datele prevăzute în acordul inițial intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul între persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini.

ANEXA Nr. 4

REGISTRU
privind organizarea evidenței angajaților misiunilor diplomatice și posturilor consulare

Nr. crt. Numărul de înregistrare Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a misiunii diplomatice/postului consular
Numele și prenumele CNP/NIF Denumirea Țara

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...