Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii din 11.01.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2013 până la 08 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Ordin 3706/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale

1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale au obligația înregistrării acordurilor referitoare la declararea și plata contribuțiilor sociale obligatorii la organul fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

3. Persoanele fizice române, precum și persoanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal (CNP) depun la organul fiscal competent:

- formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale;

- o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

4. Persoanele fizice nerezidente, care nu dețin cod numeric personal, depun la organul fiscal competent:

- formularul 030 "Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice străine", în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale;

- o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

B. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte

1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, și care au încheiat un acord cu angajatorul privind declararea și plata contribuțiilor sociale au obligația să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 "Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice străine", în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice nerezidente care nu dețin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este cel prevăzut la pct. 2 din secțiunea A.

3. Angajatorii nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, au obligația să transmită organului fiscal competent informații cu privire la acordul încheiat cu angajații.

4. Angajatorii prevăzuți la pct. 3 pot transmite o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angajatul să îndeplinească această obligație, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

5. Angajaților care au fost împuterniciți să transmită organului fiscal competent informații privind acordul încheiat le sunt aplicabile prevederile secțiunii A.

C. Înregistrarea persoanelor fizice române care obțin venituri din salarii ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile și posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale

1. Persoanele fizice române care obțin venituri din salarii ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile și posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale, au obligația să depună la organul fiscal în a cărui rază teritorială își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu:

a) formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C "Date privind activitatea desfășurată" căsuța "Angajator", precum și în capitolul E "Date privind vectorul fiscal" secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale;

b) o adeverință din care să rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular de la care obțin venituri din salarii.

D. Dispoziții comune

1. Acordurile încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie să conțină, în mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corectă, de către angajat, a contribuțiilor sociale datorate, cum ar fi: codul CAEN al activității principale a angajatorului, condițiile de muncă etc.

2.

a) Persoanele fizice rezidente sau nerezidente prevăzute în secțiunile A-C au obligația să depună lunar formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

b) Secțiunea "Date de identificare a plătitorului" și secțiunea "Date de identificare a asiguratului" din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligația declarării contribuțiilor sociale.

c) Persoanele prevăzute la lit. a) declară în formularul 112 și impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România".

3. Obligațiile declarative și de plată a contribuțiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulată în acordul încheiat cu angajatorul.

4. La încetarea obligației de declarare și de plată a contribuțiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă are obligația depunerii declarației de mențiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligațiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale.

5. Declarația de mențiuni care se depune la organul fiscal competent este, după caz:

a) formularul 020 "Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române" - pentru persoanele fizice române sau persoanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 "Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice străine" - pentru persoanele fizice nerezidente care nu dețin cod numeric personal.

E. Dispoziții finale

1. Organul fiscal competent organizează evidența acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum și evidența angajaților misiunilor diplomatice și posturilor consulare, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

2. În situația în care intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul, acestea se declară de către contribuabil, prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adițional la organul fiscal competent.

Informațiile din actul adițional se operează de organul fiscal în evidența acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, la poziția corespunzătoare din registru unde a fost înregistrat acordul inițial.

3. Documentele primite de organul fiscal competent, potrivit prezentei proceduri, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...