Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

Modificări (34), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (142), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 26 aprilie 2001.

În vigoare de la 26 aprilie 2001 până la 10 decembrie 2001, fiind înlocuit prin Lege 743/2001;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor, pe destinații, pentru bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale pentru anul 2001, regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție a acestor bugete.

Art. 2. -

Bugetul de stat autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe destinații și ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a țării și ale politicii financiare specifice anului 2001. Jurisprudență

Art. 3. -

(1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2001 a fost realizată pe baza proiecției indicatorilor macroeconomici.

(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2001, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, titluri și articole, precum și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole de cheltuieli și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior.

(4) Bugetul de stat pe anul 2001 se stabilește la venituri în sumă de 153.092,4 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 194.398,2 miliarde lei, cu un deficit de 41.305,8 miliarde lei.

(5) Bugetele fondurilor speciale sunt prevăzute în anexele nr. 10-13.

CAPITOLUL II Structura și regimul veniturilor bugetare

Art. 4. -

Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice și fizice.

Art. 5. -

Încasarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale și ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, de orice natură și proveniență, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 6. -

(1) Impozitele, taxele și celelalte venituri, precum și actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2001 la bugetul de stat, la bugetele locale și la bugetele fondurilor speciale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operațiunilor supuse controlului.

Art. 7. -

Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 și neîncasate până la data de 31 decembrie 2000, se încasează și se înregistrează în anul 2001 la aceleași bugete și subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 8. -

Veniturile bugetului de stat pe anul 2001 sunt în sumă de 153.092,4 miliarde lei și se prezintă astfel:

- miliarde lei -
VENITURI - TOTAL 153.092,4
din care:
Venituri curente 151.740,4
din acestea:
a) venituri fiscale: 144.668,9
- impozite directe 44.294,0
din care:
- impozitul pe profit 25.367,0
- impozitul pe venit 32.130,0
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) -26.284,0
- impozite indirecte 100.374,9
din care:
- taxa pe valoarea adăugată 49.856,2
- taxa pe valoarea adăugată încasată 71.517,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad) -21.660,8
- accize 31.562,0
- taxe vamale 10.409,0
b) venituri nefiscale 7.071,5
Venituri din capital 146,0
Donații și sponsorizări 20,0
Încasări din rambursarea împrumuturilor 1.186,0

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat

Art. 9. -

Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2001 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 10. -

În structură economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 în sumă de 194.398,2 miliarde lei se prezintă astfel:

- miliarde lei -
CHELTUIELI - TOTAL 194.398,2
din care:
1. Cheltuieli curente 166.832,1
din acestea:
a) cheltuieli de personal 28.494,8
b) cheltuieli materiale și servicii 17.707,5
c) subvenții 8.930,1
d) prime acordate producătorilor agricoli 701,0
e) transferuri 58.473,3
f) dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 50.617,1
g) rezerve 1.908,3
2. Cheltuieli de capital 11.430,5
3. Împrumuturi acordate 262,5
4. Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite 15.873,1
din acestea:
a) rambursări de credite externe 10.632,2
b) plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 5.240,9

Art. 11. -

(1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numărul de posturi, salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal și în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2001, potrivit anexei nr. 3.

(2) În cheltuielile de personal pe anul 2001 sunt incluse și sumele necesare în vederea acordării premiului anual pentru activitatea anului 2000 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi în anul 2000.

(3) În limita cheltuielilor de personal și a numărului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de funcții, numai cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Un exemplar al statelor de funcții ale ordonatorilor principali de credite și statele de personal centralizate, pentru instituțiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplică în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaților, Senat și Administrația prezidențială. Referințe (1)

Art. 12. -

Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2001, nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepția virărilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Începând cu luna în care prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, valoarea de referință universală care se utilizează în vederea determinării valorii de referință sectorială și, respectiv, a indemnizațiilor și a salariilor de bază, după caz, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. II/1 cap. I, II/2 și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare, este de 2.444.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectorială prevăzut la nr. crt. 1, 2 și 3 din anexa nr. I la legea sus-menționată se stabilește la 0,62. Jurisprudență

(2) Valoarea de referință universală prevăzută la alin. (1) se utilizează numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupă funcții salarizate potrivit anexelor menționate la alin. (1). Jurisprudență

(3) Prevederile din unele acte normative referitoare la stabilirea indemnizațiilor sau a salariilor de bază, după caz, pentru alte categorii de personal pe baza valorii de referință sectorială, prevăzută de lege pentru funcțiile de demnitate publică alese sau numite, potrivit alin. (1), nu se aplică în anul 2001.

Art. 14. -

În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat și în bugetele fondurilor speciale, anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligații:

a) în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta Ministerului Finanțelor Publice situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte ale acestora până la sfârșitul anului;

b) lunar vor raporta plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) vor asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectivă.

Art. 15. -

Veniturile proprii, alocațiile de la bugetul de stat și cheltuielile ce se suportă din acestea, veniturile și cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum și intrările de credite externe sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 16. -

(1) Cheltuielile pentru autoritățile publice, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 11.922,1 miliarde lei, din care: 7.244,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.256,1 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 29,6 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 637,1 miliarde lei transferuri, 1.243,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 511,3 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritățile publice sunt în sumă de 994,5 miliarde lei pentru Camera Deputaților, 447,9 miliarde lei pentru Senat, 92,1 miliarde lei pentru Administrația prezidențială, 44,0 miliarde lei pentru Curtea Constituțională, 426,7 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 3.993,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 28,2 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 16,1 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,4 miliarde lei pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 25,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenței, 5.771,1 miliarde lei pentru administrația publică centrală, din care: 225,8 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului și 5.545,3 miliarde lei pentru ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate.

(3) Administrația prezidențială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozițiile legale, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegațiilor oficiale, reprezentanții unor instituții și reprezentanții mass-media, care nu sunt salariații Administrației prezidențiale și care îl însoțesc pe Președintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administrației prezidențiale se suportă de la același articol de cheltuieli. Administrația prezidențială poate solicita instituțiilor reprezentate în delegațiile oficiale conduse de Președintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestațiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziție.

(4) Cheltuielile de întreținere și reparații ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaților la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(5) Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea Clubului Parlamentarilor Români și a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaților se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Veniturile realizate de Camera Deputaților, respectiv de Senat, vor fi reținute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente acțiunilor și activităților extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea și raportarea veniturilor și cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.

(7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale și servicii și al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiției au fost avute în vedere și sumele rămase neutilizate din anii precedenți, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru.

Art. 17. -

(1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 36.915,4 miliarde lei, din care: 16.420,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.212,6 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 2.142,2 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 1.146,2 miliarde lei transferuri, 1.117,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 6.876,2 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare națională se stabilesc în sumă de 17.748,8 miliarde lei, în care se cuprind și cheltuielile privind asigurarea interoperabilității în cadrul acțiunilor de integrare euroatlantică, pentru participarea la operațiuni de menținere a păcii în curs de desfășurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forței de reacție rapidă, precum și pentru alte acțiuni, aprobate în condițiile legii.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică și siguranță națională se stabilesc în sumă de 19.166,6 miliarde lei.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile militare de învățământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională din care face parte personalul militar școlarizat.

Art. 18. -

(1) Cheltuielile social-culturale, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 43.934,5 miliarde lei, din care: 2.878,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.283,5 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.720,0 miliarde lei alocații de la buget pentru instituții publice, 29.646,3 miliarde lei transferuri, 2.505,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.901,2 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 10.098,0 miliarde lei pentru învățământ, 7.042,4 miliarde lei pentru sănătate, 3.296,6 miliarde lei pentru cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret și 23.497,5 miliarde lei pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații.

(3) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării, la cap. 57.01 "Învățământ", titlul "Cheltuieli materiale și servicii" este cuprinsă și suma de 200,0 miliarde lei reprezentând contravaloarea ajutoarelor ce se acordă, cu ocazia începerii anului școlar, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse.

(4) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării, la cap. 57.01 "Învățământ", titlul "Cheltuieli de capital" sunt cuprinse și fonduri pentru achiziționarea de mijloace auto pentru transportul elevilor și pentru dotarea cu calculatoare a instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat. Bunurile astfel achiziționate vor fi transferate unităților beneficiare.

(5) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării se suportă și bursele studenților din Republica Moldova, acordate potrivit dispozițiilor legale.

(6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituțiile de învățământ superior de stat pe bază de proiecte, în condițiile legii.

(7) În bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sunt cuprinse și fonduri pentru plata contribuțiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistență medicală.

(8) Din transferurile pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății și Familiei, se asigură și sumele necesare în vederea aplicării prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, aprobată prin Legea nr. 55/2000.

(9) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informațiilor Publice se utilizează pe destinațiile prevăzute în anexa nr. 3/33.

(10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexă la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

(11) Suma de 17,6 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", se alocă pentru finanțarea activității Fundației Culturale Române.

(12) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, de la cap. 60.01 "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații", titlul "Cheltuieli materiale și servicii" se finanțează cheltuielile aferente gratuităților și reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto și naval de care beneficiază, în condițiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.

(13) Taxele poștale percepute de Compania Națională "Poșta Română" - S.A. pentru prestațiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, în anul 2001, nu pot depăși 1,35% din valoarea sumelor plătite.

Art. 19. -

(1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 4.674,3 miliarde lei, din care: 206,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 49,6 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 1.589,6 miliarde lei transferuri, 1.940,4 miliarde lei cheltuieli de capital și 888,4 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.174,5 miliarde lei pentru servicii și dezvoltare publică și locuințe și de 1.499,8 miliarde lei pentru mediu și ape.

Art. 20. -

(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acțiuni economice se stabilesc în sumă de 36.875,6 miliarde lei, din care: 988,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.020,6 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 4.955,9 miliarde lei subvenții, 701,0 miliarde lei prime, 20.552,9 miliarde lei transferuri, 4.033,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.623,6 miliarde lei rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru acțiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 6.084,1 miliarde lei pentru industrie, 9.718,0 miliarde lei pentru agricultură și silvicultură, 15.554,7 miliarde lei pentru transporturi și comunicații și 5.518,8 miliarde lei pentru alte acțiuni economice.

(3) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, de la cap. 68.01 "Transporturi și comunicații", titlul "Transferuri" se finanțează și cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și studenților pentru transportul pe calea ferată și cu metroul, inclusiv obligațiile neachitate la data de 31 decembrie 2000.

(4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condițiile prevederilor legale și se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(5) Cheltuielile destinate stimulării producției de export și a exportului se stabilesc în sumă de 800,0 miliarde lei, din care:

a) 400,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu și lung, acordate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. și de bănci pentru producția de export și pentru exportul de mașini, utilaje, instalații complexe și executarea de obiective în străinătate, precum și pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2000 și 2001, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) și ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior;

b) 350,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului în condițiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, și în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a), b) și c) și ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 250,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificații de dobândă, 50,0 miliarde lei fondul pentru garanții de export și 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung, a garanțiilor de export și a investițiilor române în străinătate;

c) 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului pentru exportul de mărfuri generale, altele decât cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000.

(6) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație sunt cuprinse și sume pentru constituirea capitalului social al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, potrivit legii.

Art. 21. -

(1) Cheltuielile pentru alte acțiuni, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 4.288,3 miliarde lei, din care: 757,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 885,1 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 82,4 miliarde lei subvenții, 1.901,1 miliarde lei transferuri, 589,8 miliarde lei cheltuieli de capital și 72,5 miliarde lei plăți de dobânzi și comisioane aferente creditelor externe.

(2) Cheltuielile pentru alte acțiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.680,9 miliarde lei pentru cercetare științifică și de 1.607,4 miliarde lei pentru alte acțiuni.

(3) Ministerul Educației și Cercetării este autorizat, conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării, ca, în afara sumelor prevăzute pentru anul 2001, să angajeze pentru anii 2002-2004 sume de până la 800,0 miliarde lei anual, în vederea finanțării multianuale a programelor de cercetare-dezvoltare și stimulare a inovării, cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.

(4) În anul 2001 Academia Română poate utiliza, în vederea finanțării unor cheltuieli de personal, veniturile extrabugetare realizate în condițiile Legii nr. 70/1992 pentru acordarea dreptului unităților de cercetare științifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obținute din contracte.

(5) Din bugetul Academiei Române de la cap. 71.01 "Cercetare științifică" se finanțează și cheltuielile aferente transportului intern pe calea ferată pentru membrii Academiei Române, potrivit regulamentului aprobat de Prezidiul Academiei Române.

Art. 22. -

La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în sumă de 1.141,9 miliarde lei, care se folosește pentru finanțarea unor acțiuni și sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat și în bugetele locale, cu menținerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, după caz;

b) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în sumă de 650,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamități naturale și pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în funcție de necesitățile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;

c) Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova, în sumă de 116,4 miliarde lei, din care: 57,5 miliarde lei pentru proiecte economice și culturale dintre România și Republica Moldova, inclusiv 2,25 miliarde lei pentru publicarea revistelor: "Literatură și artă", "Glasul națiunii", "Limba română" și "Florile dalbe", 32,5 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societății Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, și 26,4 miliarde lei reprezentând echivalentul în lei al ajutorului nerambursabil acordat Republicii Moldova sub formă de energie electrică, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică, cu modificările ulterioare.

Art. 23. -

În anul 2001, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 262,5 miliarde lei, din care: 210,2 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale, 1,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență și 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale.

CAPITOLUL IV Deficitul bugetar, datoria publică și împrumutul guvernamental

Art. 24. -

Deficitul bugetului de stat se stabilește în sumă de 41.305,8 miliarde lei. Modificări (1)

Art. 25. -

(1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 50.617,1 miliarde lei, din care: 31.201,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 3.100,8 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 7.803,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor acordate de stat în condițiile legii, 2.597,1 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse și diferențele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susținerea balanței de plăți și pentru ajustare structurală, 1.716,0 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice interne, 3.969,9 miliarde lei rambursări de credite externe pentru importul de combustibili și 228,4 miliarde lei dobânzi și comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibil.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind și cheltuielile ocazionate în anii 2000 și 2001 de stabilirea riscului de țară (rating) prin agențiile specializate.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, să stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal Cacica-Solonețu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocată de partea poloneză acestui obiectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor.

(4) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuția părții române în anul 2001 la execuția obiectivului de investiții "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonețu Nou", care se va realiza și cu sprijin financiar acordat de Polonia.

(5) Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori și din anul 2001, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(6) În vederea asigurării finanțării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2001 din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

(7) Veniturile din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante se vor utiliza în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne.

CAPITOLUL V Dispoziții referitoare la agenții economici

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și celelalte societăți comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaților cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcționarea corespunzătoare a unor activități sau unități aflate în administrarea acestora potrivit legii, și anume: grădinițe, creșe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști, precum și pentru școlile pe care le au sub patronaj. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cadrul aceleiași limite prevăzute la alin. (1) unitățile menționate pot aloca sume și pentru: acoperirea unei părți din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaților; acoperirea parțială a costului transportului la și de la locul de muncă al salariaților; suportarea parțială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariați care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, pentru acoperirea unei părți din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile, precum și pentru contribuția la fondurile de intervenție ale asociației profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care obțin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea cu salariați cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariații în cauză, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) și (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecția socială, acordate de către regiile autonome, societățile și companiile naționale subvenționate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum și de către societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit și aprobat de către Guvern.

(5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) și (3), realizate de salariați, nu se supun impozitării.

(6) Pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, subvenționate de la bugetul de stat, precum și pentru societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat și societățile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înființare aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează și se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

Art. 27. -

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale cu capital majoritar de stat, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat și ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, vor fi fundamentate și întocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari aleși de fiecare minister, organ central sau local, în funcție de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării în condiții de eficiență a activităților proprii.

(2) La regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea unor ministere sau organe centrale, fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2001 va fi propus și dimensionat de către fiecare minister sau organ central consultând asociațiile patronale și organizațiile sindicale din domeniu.

(3) Fundamentarea fondului de salarii se va realiza pe baza analizei unui set de indicatori, cum sunt: producția fizică sau volumul serviciilor, nivelul veniturilor, nivelul cheltuielilor, productivitatea muncii, profitul brut și alți indicatori economico-financiari, specifici domeniului de activitate al agentului economic, astfel încât în anul 2001, față de anul 2000, indicele productivității muncii să fie superior indicelui câștigului salarial mediu și activitatea să se desfășoare în condiții de eficiență economică în funcție de specificul fiecărui sector.

(4) Modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și execuția pe luni a acestora vor fi analizate de către fiecare minister și, după caz, organ central, împreună cu Comitetul de monitorizare a Acordului social încheiat în anul 2001.

Art. 28. - Derogări (2)

(1) Dividendele nete realizate în anul 2000, conform legii, de societățile și companiile naționale și de celelalte societăți comerciale la care drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român se exercită de către instituții publice implicate în procesul de privatizare, altele decât Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Sumele se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, la capitolul "Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome", în termen de 30 de zile de la data oficială de depunere a bilanțurilor contabile anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 29. -

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, județene și de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligațiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

CAPITOLUL VI Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 30. -

(1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 4.000,0 miliarde lei, din care: 1.019,7 miliarde lei se alocă bugetelor proprii ale județelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferența se repartizează pe comune, orașe și municipii de către consiliul județean, prin hotărâre, cu prioritate acelor unități administrative-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice. Jurisprudență

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, în sumă de 2.524,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul județean, pe unități administrativ-teritoriale, în condițiile prevăzute la alin. (1), în funcție de cantitatea de energie termică livrată populației, la care prețul local depășește prețul național de referință.

(3) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, începând cu luna următoare celei în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea angajatorii, 10% la bugetul propriu al județului și 15% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor și județului. Jurisprudență

(4) Pentru municipiul București cota este de 61,5% și se repartizează în condițiile prevăzute la alin. (3), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, 36,5% la bugetul propriu al municipiului București și 7% la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector, începând cu luna iulie 2001, urmând ca până la finele lunii respective Consiliul General al Municipiului București să descentralizeze cheltuielile bugetare către sectoare, în concordanță cu sursele de venituri ale acestora. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(5) Plătitorii de impozite și taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligați să solicite înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru. Puneri în aplicare (1)

(6) Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data înființării pentru punctele de lucru nou-înființate, iar pentru cele existente, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1)

(7) Plătitorii prevăzuți la alin. (5) au obligația să organizeze evidența contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reținut și vărsat. Puneri în aplicare (1)

(8) Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Administrației Publice vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor de mai sus, care se vor aproba prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Criteriile de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit și a celor din cota de 15% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(10) În anul 2001 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, în sumă de 1.500,0 miliarde lei.

(11) Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Administrației Publice vor repartiza transferurile respective pe județe și pe municipiul București pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

(12) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităților municipale cu finanțare parțială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaționale, pentru contractele încheiate cu finanțare mixtă din împrumuturi externe și din fonduri locale, respectiv alocații din bugetele locale și transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condițiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(13) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, au obligația să analizeze lunar execuția lucrărilor de investiții și, în situația constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanțelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziție globală.

Art. 31. -

(1) Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, cu excepția celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001, creșelor și centrelor locale de consultanță agricolă se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază acestea își desfășoară activitatea.

(2) Pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, creșelor și centrelor locale de consultanță agricolă, descentralizate începând cu anul 2001, din taxa pe valoarea adăugată încasată la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, în sumă de 21.660,8 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 8, 8a) și 8b), sume ce se repartizează pe comune, orașe, municipii și județ, de către consiliul județean, prin hotărâre și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice. Repartizarea sumelor defalcate pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat se va face și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar județean, potrivit normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Numărul maxim de posturi finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat și centrele locale de consultanță agricolă este prevăzut în anexa nr. 8c).

(4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2001 până la data de 30 iunie 2001, pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, creșelor și centrelor locale de consultanță agricolă se regularizează cu bugetele locale până la data de 31 iulie 2001, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Până la data efectuării regularizărilor, Ministerului Educației și Cercetării i se pot deschide credite bugetare pentru acoperirea cheltuielilor rămase în finanțarea acestuia. Până la finele lunii iunie 2001 Ministerul Finanțelor Publice va deschide credite bugetare Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Familiei și Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor prevăzute la alin. (1).

(6) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății și Familiei și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor vor asigura predarea, pe bază de protocol, a patrimoniului instituțiilor și activităților preluate de către consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București.

(7) Din bugetele locale se suportă și cheltuielile aferente facilităților de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic.

Art. 32. -

Sumele prevăzute în bugetele unor ministere, reprezentând transferuri către bugetele locale, defalcate pe județe prin anexă la bugetele acestora, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale de către consiliul județean, prin hotărâre, cu consultarea primarilor.

Art. 33. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2001 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(1) Limitele maxime ale numărului de posturi din aparatul propriu al consiliilor locale de la comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, precum și de la consiliile județene sunt prevăzute în anexa nr. 9a).

(2) La stabilirea concretă a numărului de posturi din aparatul propriu consiliile locale și consiliile județene vor lua în considerare numărul populației din comunele, orașele, municipiile și județele respective, suprafața și numărul de localități componente ale unităților administrativ-teritoriale.

(3) Stabilirea numărului de posturi se va face în condițiile cheltuirii eficiente a fondurilor publice și încadrării cheltuielilor de personal în veniturile bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Art. 35. -

Regiile autonome de interes local care în anul 2001 se transformă, în condițiile legii, în societăți comerciale vor plăti la bugetele locale impozit pe profit și vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcționat ca regii autonome și impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcționează ca societăți comerciale. În anii următori transformării în societăți comerciale impozitul pe profit se plătește la bugetul de stat, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Bugetele fondurilor speciale

Art. 36. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere și cheltuielile aferente instalării aparaturii de înaltă performanță achiziționate din credite externe cu garanția statului.

Art. 37. -

Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 11.

Art. 38. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(2) Repartizarea pe județe a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinată drumurilor județene și celor de interes local, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, cu consultarea președinților de consilii județene.

Art. 39. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraților pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, sunt prevăzute în anexa nr. 13.

(2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraților se constituie prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra volumului de prime brute încasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

(3) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraților se face de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după numirea acestuia, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, iar eventualele disponibilități rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL VIII Responsabilități în aplicarea legii

Art. 40. -

Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situația financiară pe economie, execuția bugetară și stabilește măsuri pentru menținerea sau îmbunătățirea echilibrului bugetar, după caz.

Art. 41. - Referințe (1)

Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 42. -

(1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcție de derularea procesului investițional și de evoluția prețurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, să aprobe, până la data de 31 octombrie 2001, modificări în listele de investiții, anexe la bugetele ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu excepția poziției "Alte cheltuieli de investiții", la care se pot aproba modificări numai la cheltuielile privind proiectarea și execuția consolidărilor și intervențiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la această poziție, cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificației funcționale. Referințe (1)

(2) Limitele valorice privind competența de aprobare a documentațiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, se modifică pentru anul 2001 conform prevederilor anexei nr. 14.

Art. 43. - Referințe (1)

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația să analizeze lunar situația creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2001, pentru care, în baza unor dispoziții legale sau a altor cauze, acțiunile și sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate, și să propună Ministerului Finanțelor Publice anularea creditelor respective.

(2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 44. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2001, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Contribuții la programele realizate cu finanțare internațională" și "Contribuții și cotizații la organisme internaționale" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

Art. 45. -

Ordonatorii de credite au obligația ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică și termică și de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

Art. 46. -

(1) Sumele destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naționale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale și la organisme financiar-bancare internaționale, precum și a rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Din transferurile aferente contribuțiilor la programele realizate cu finanțare internațională, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Programul Național de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Art. 47. -

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2001.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Art. 48. -

(1) Ordonatorii principali și secundari de credite vor aproba și vor transmite instituțiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor și a altor organe centrale coordonatoare, precum și bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2001 ale societăților comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv.

(3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanțelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, precum și cu cele provenite din amenzi judiciare și din recuperarea cheltuielilor de judecată avansate de stat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 și ale Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, se suplimentează prevederile la aceste venituri și creditele bugetare aprobate Ministerului Justiției. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat.

Art. 49. -

(1) Pentru proiectele de investiții finanțate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaționale - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și altele - echivalentul în valuta împrumutului al părții în lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România și organismele financiare respective și poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferențele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum total, comunicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite și a unităților beneficiare de împrumut extern.

(2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaționale - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și altele - transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din credite externe și, după caz, alocațiile din bugetele locale, reprezentând parțial contribuția părții române la finanțarea acestor proiecte, vor fi asigurate în continuare în măsura în care Ministerul Finanțelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.

(3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condițiile alin. (1), precum și eventualele depășiri provenite din modificarea unor dispoziții legale în domeniul impozitelor și taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora, se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.

Art. 50. -

Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept ai acestora, precum și altor persoane împuternicite special în acest scop.

Art. 51. -

Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2001, propuneri de rectificare a bugetului de stat și a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluția indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață sau a altor cauze justificate.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 52. -

(1) În anul 2001 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă repartizate de către unitățile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, și acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 611.000 salariați în trimestrul I, 711.000 salariați în trimestrul II, 811.000 salariați în trimestrul III și 1.011.000 salariați în trimestrul IV. Pentru instituțiile publice eliberarea tichetelor de masă salariaților se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Unitățile emitente nu vor elibera tichete de masă angajatorilor care înregistrează obligații neachitate la scadență la sfârșitul anului 2000 față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale. Jurisprudență

(3) În anul 2001 cadrele militare, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili, care au dreptul la hrană potrivit normelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată și modificată prin Legea nr. 143/1994, atunci când nu beneficiază de alimente primesc în locul acestora contravaloarea drepturilor de hrană la nivelul lunii decembrie 2000.

Art. 53. -

(1) Până la data de 15 decembrie 2001 contravaloarea în lei a garanțiilor reținute în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog-Ucraina se compensează cu obligațiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data compensării, de către societățile comerciale furnizoare, iar majorările de întârziere aferente acestor obligații se scutesc la plată. Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale cu condiția încheierii în prealabil a unei convenții între fiecare societate comercială furnizoare și Ministerul Industriei și Resurselor, prin care să se prevadă obligația expresă a acestor societăți de a aduce furnitura livrată, pe cheltuiala proprie, într-o nouă garanție care să expire o dată cu garanția externă. Ministerul Industriei și Resurselor va confirma suma garanțiilor reținute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data compensării. Puneri în aplicare (1)

(2) Dacă societățile comerciale care au beneficiat de compensarea obligațiilor bugetare conform alin. (1) nu își îndeplinesc obligațiile asumate în convenție, acestea vor restitui contravaloarea garanțiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data restituirii garanției. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanțelor Publice, în baza convenției care constituie titlu executoriu. Puneri în aplicare (1)

(3) În procedura de compensare prevăzută la alin. (1) nu sunt cuprinse societățile comerciale debitoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară și faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Puneri în aplicare (1)

(4) Obligațiile datorate bugetului de stat, scadente până la data de 31 decembrie 2000 și neachitate de către Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. se sting prin compensare cu contravaloarea carburanților și lubrifianților livrați de societatea respectivă Ministerului Apărării Naționale, precum și unităților subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2001, în limita sumei de până la 1.000,0 miliarde lei.

(5) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 54. -

Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2001 se alocă din bugetul de stat transferuri în sumă de 1.500,0 miliarde lei, din care suma de 500,0 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului înregistrat de bugetul asigurărilor sociale de stat în anii anteriori.

Art. 55. -

(1) Ordonatorii principali de credite prevăzuți în anexa nr. 15 vor definitiva, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, principalele programe care se experimentează și se finanțează din bugetele acestora în anul 2001.

(2) Structura, indicatorii și fondurile aferente acestor programe se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Auditul extern al acestor programe se realizează de către Curtea de Conturi.

Art. 56. -

Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 26 aprilie 2001.

Nr. 216.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
- Sinteza -
- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Titlu/ Ar- ticol Alineat Denumirea indicatorului Program 2001 Intrări de credite externe Total
A B 1 2 3=1+2
0001 VENITURI 153.092.442.700 153.092.442.700
0002 I. VENITURI CURENTE 151.740.442.700 151.740.442.700
0003 A. VENITURI FISCALE 144.668.942.700 144.668.942.700
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 44.294.000.000 44.294.000.000
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 25.367.000.000 25.367.000.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 600.000.000 600.000.000
01 Impozitul pe salarii - total - 600.000.000 600.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 32.130.000.000 32.130.000.000
01 Impozit pe venituri din activități independente 650.000.000 650.000.000
02 Impozit pe venituri din salarii 28.648.000.000 28.648.000.000
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 450.000.000 450.000.000
04 Impozit pe venituri din dividende 500.000.000 500.000.000
05 Impozit pe venituri din dobânzi 250.000.000 250.000.000
06 Impozit pe alte venituri 100.000.000 100.000.000
07 Impozit pe venit din pensii 300.000.000 300.000.000
08 Impozitul pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 80.000.000 80.000.000
09 Impozitul pe veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și vânzarea părților sociale 40.000.000 40.000.000
10 Regularizări 982.000.000 982.000.000
11 Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală 30.000.000 30.000.000
12 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente 100.000.000 100.000.000
0701 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -26.284.000.000 -26.284.000.000
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -19.760.000.000 -19.760.000.000
02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -4.000.000.000 -4.000.000.000
03 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației (se scad) -2.524.000.000 -2.524.000.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 6.825.000.000 6.825.000.000
01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 1.900.000.000 1.900.000.000
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor 20.000.000 20.000.000
03 Impozitul pe dividende de la societățile comerciale 1.000.000.000 1.000.000.000
07 Contribuția agenților economici pentru învățământul de stat 3.900.000.000 3.900.000.000
30 Alte încasări din impozite directe 5.000.000 5.000.000
0901 CONTRIBUȚII 5.656.000.000 5.656.000.000
04 Contribuția pentru pensia suplimentară 156.000.000 156.000.000
09 Contribuția agenților economici pentru persoanele cu handicap 5.500.000.000 5.500.000.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 100.374.942.700 100.374.942.700
1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 49.856.242.700 49.856.242.700
01 TVA încasată 71.517.000.000 71.517.000.000
03 Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale (se scad) -21.660.757.300 -21.660.757.300
1401 ACCIZE 31.562.000.000 31.562.000.000
1601 TAXE VAMALE 10.409.000.000 10.409.000.000
01 Taxe vamale de la persoane juridice 10.284.000.000 10.284.000.000
02 Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale 125.000.000 125.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 8.547.700.000 8.547.700.000
01 Taxe pentru jocurile de noroc 600.000.000 600.000.000
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 300.000.000 300.000.000
04 Taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 1.250.000.000 1.250.000.000
10 Taxe judiciare de timbru 800.000.000 800.000.000
12 Taxe de timbru pentru activitatea notarială 800.000.000 800.000.000
13 Taxe extrajudiciare de timbru 7.000.000 7.000.000
15 Amenzi judiciare 15.000.000 15.000.000
16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 32.000.000 32.000.000
18 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 550.000.000 550.000.000
21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 300.000.000 300.000.000
22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 20.000.000 20.000.000
23 Contribuția agenților economici din turism 131.000.000 131.000.000
24 Impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 2.899.000.000 2.899.000.000
25 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 228.000.000 228.000.000
26 Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale 400.000.000 400.000.000
27 Venituri cu destinație specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile 195.700.000 195.700.000
30 Alte încasări din impozite indirecte 20.000.000 20.000.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 7.071.500.000 7.071.500.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET
AL REGIILOR AUTONOME 650.000.000 650.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 2.022.400.000 2.022.400.000
01 Taxe de metrologie 100.000 100.000
03 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 8.800.000 8.800.000
04 Taxe consulare 970.000.000 970.000.000
05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 15.000.000 15.000.000
10 Taxe și alte venituri din protecția mediului 500.000 500.000
12 Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 3.000.000 3.000.000
13 Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 25.000.000 25.000.000
30 Alte venituri de la instituțiile publice 1.000.000.000 1.000.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 4.399.100.000 4.399.100.000
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 85.000.000 85.000.000
03 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale 870.000.000 870.000.000
04 Încasări din cota reținută, conform Codului
Penal 2.000.000 2.000.000
05 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 500.000.000 500.000.000
07 Venituri din concesiuni 2.350.000.000 2.350.000.000
08 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 5.000.000 5.000.000
09 Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 10.000.000 10.000.000
11 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 31.100.000 31.100.000
12 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii 290.000.000 290.000.000
16 Venituri realizate din încasarea debitelor evidențiate în bilanțurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producție 1.000.000 1.000.000
19 Venituri din dividende 5.000.000 5.000.000
30 Încasări din alte surse 250.000.000 250.000.000
3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 146.000.000 146.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
BUNURI ALE STATULUI 146.000.000 146.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 131.000.000 131.000.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naționale și de mobilizare 15.000.000 15.000.000
4000 VII. DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 20.000.000 20.000.000
4001 DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 20.000.000 20.000.000
01 Donații 20.000.000 20.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 1.186.000.000 1.186.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 1.186.000.000 1.186.000.000
01 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 900.000 900.000
05 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat 100.000 100.000
07 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanțarea lucrărilor agricole 900.000.000 900.000.000
09 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 250.000.000 250.000.000
10 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 30.000.000 30.000.000
11 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiții în turism 5.000.000 5.000.000
5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 194.398.242.700 21.407.749.906 215.805.992.606
01 CHELTUIELI CURENTE 166.832.087.842 10.549.086.689 177.381.174.531
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.494.799.507 23.407.140 28.518.206.647
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 17.707.436.987 469.683.778 18.177.120.765
34 SUBVENȚII 8.930.084.446 205.560.000 9.135.644.446
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 4.666.055.633 205.560.000 4.871.615.633
35 02 Subvenții pe produse și activități 2.745.027.027 2.745.027.027
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.519.001.786 1.519.001.786
36 PRIME 701.000.000 701.000.000
38 TRANSFERURI 58.473.339.794 9.850.435.771 68.323.775.565
39 Transferuri consolidabile 7.851.972.214 7.851.972.214
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.500.000.000 1.500.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 204.448.410 204.448.410
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 121.468.804 121.468.804
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000 400.000.000
39 15 Transferuri pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 291.300.000 291.300.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 50.621.367.580 9.850.435.771 60.471.803.351
40 01 Locuințe 500.000.000 500.000.000
40 02 Burse 965.995.030 965.995.030
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 119.734.392 119.734.392
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 631.966.619 631.966.619
40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenționată potrivit dispozițiilor legale 3.000 3.000
40 15 Plăți compensatorii 586.243.527 586.243.527
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 292.394.000 292.394.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 601.875.000 601.875.000
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 394.374.540 394.374.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 3.220.000 3.220.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 94.000.000 94.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 27.254.997 27.254.997
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.000.000 7.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 58.000.000 58.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 800.000 800.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 24.000.000 24.000.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 41 Asociații și fundații 36.900.000 36.900.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 191.600.000 191.600.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000 63.000.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
40 45 Programe pentru tineret 23.154.000 23.154.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 391.500 391.500
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 40.000.000 40.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 185.646.000 185.646.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 4.829.727.354 8.144.601.250 12.974.328.604
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.000.000.000 1.000.000.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 3.600.000.000 3.600.000.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000 3.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 81.672.127 81.672.127
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 803.412.471 803.412.471
40 61 Susținerea cultelor 40.000.000 40.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 800.000.000 800.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 606.786.062 606.786.062
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 25.000.000 25.000.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
40 75 Contribuția statului, care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 21.204.000 21.204.000
40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanță 5.000.000 5.000.000
40 80 Alte transferuri 269.244.783 269.244.783
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 123.750.000 123.750.000
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 2.683.568 2.683.568
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000 2.500.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 565.000.000 565.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 40.000.000 40.000.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 100.000 100.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.176.943 2.176.943
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 28.000.000 28.000.000
40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000
49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000
60 REZERVE 1.908.327.108 1.908.327.108
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.430.571.567 10.858.663.217 22.289.234.784
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 262.461.800 262.461.800
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 210.219.000 210.219.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.760.880 1.760.880
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920 50.481.920
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 15.873.121.491 15.873.121.491
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 15.873.121.491 15.873.121.491
85 01 Rambursări de credite externe 10.632.260.598 10.632.260.598
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.240.860.893 5.240.860.893
5100 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910
01 CHELTUIELI CURENTE 10.167.027.136 305.857.578 10.472.884.714
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.244.186.673 285.500 7.244.472.173
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.256.059.227 25.096.878 2.281.156.105
34 SUBVENȚII 29.632.490 29.632.490
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 29.632.490 29.632.490
38 TRANSFERURI 637.148.746 280.475.200 917.623.946
40 Transferuri neconsolidabile 637.148.746 280.475.200 917.623.946
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 493.164.303 493.164.303
40 41 Asociații și fundații 400.000 400.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 143.584.443 280.475.200 424.059.643
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 511.306.137 511.306.137
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 511.306.137 511.306.137
85 01 Rambursări de credite externe 414.967.885 414.967.885
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 96.338.252 96.338.252
01 Administrația Prezidențială 92.057.096 92.057.096
02 Autorități legislative 1.442.393.106 1.442.393.106
03 Autorități judecătorești 3.993.118.803 3.993.118.803
04 Alte organe ale autorităților publice 628.273.061 628.273.061
05 Autorități executive 5.766.306.843 362.585.001 6.128.891.844
5400 Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 36.915.379.934 5.187.100.400 42.102.480.334
01 CHELTUIELI CURENTE 28.921.652.539 28.921.652.539
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.420.721.197 16.420.721.197
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.212.551.082 9.212.551.082
34 SUBVENȚII 2.142.165.700 2.142.165.700
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.142.165.700 2.142.165.700
38 TRANSFERURI 1.146.214.560 1.146.214.560
39 Transferuri consolidabile 317.831.256 317.831.256
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 196.362.452 196.362.452
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 121.468.804 121.468.804
40 Transferuri neconsolidabile 828.383.304 828.383.304
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 100.000 100.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 7.763.666 7.763.666
40 15 Plăți compensatorii 586.243.527 586.243.527
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 3.474.100 3.474.100
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 230.407.471 230.407.471
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.117.536.975 5.187.100.400 6.304.637.375
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.876.190.420 6.876.190.420
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 6.876.190.420 6.876.190.420
85 01 Rambursări de credite externe 5.387.941.730 5.387.941.730
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.488.248.690 1.488.248.690
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 17.748.817.688 3.177.973.800 20.926.791.488
01 CHELTUIELI CURENTE 11.888.804.585 11.888.804.585
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.179.388.616 7.179.388.616
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.880.310.799 3.880.310.799
38 TRANSFERURI 829.105.170 829.105.170
39 Transferuri consolidabile 95.023.488 95.023.488
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 95.023.488 95.023.488
40 Transferuri neconsolidabile 734.081.682 734.081.682
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 4.376.971 4.376.971
40 15 Plăți compensatorii 586.243.527 586.243.527
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 143.461.184 143.461.184
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.282.663.600 5.282.663.600
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 5.282.663.600 5.282.663.600
85 01 Rambursări de credite externe 4.423.879.600 4.423.879.600
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 858.784.000 858.784.000
01 Administrație centrală 199.095.980 199.095.980
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 10.867.299.731 3.177.973.800 14.045.273.531
03 Acțiuni de integrare euro-atlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 5.954.385.555 5.954.385.555
04 Parteneriat pentru pace 137.500.000 137.500.000
05 Plăți compensatorii 590.536.422 590.536.422
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 19.166.562.246 2.009.126.600 21.175.688.846
01 CHELTUIELI CURENTE 17.032.847.954 17.032.847.954
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.241.332.581 9.241.332.581
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.332.240.283 5.332.240.283
34 SUBVENȚII 2.142.165.700 2.142.165.700
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.142.165.700 2.142.165.700
38 TRANSFERURI 317.109.390 317.109.390
39 Transferuri consolidabile 222.807.768 222.807.768
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 101.338.964 101.338.964
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 121.468.804 121.468.804
40 Transferuri neconsolidabile 94.301.622 94.301.622
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 100.000 100.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.386.695 3.386.695
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 174.540 174.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 220.000 220.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 3.474.100 3.474.100
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 86.946.287 86.946.287
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.593.526.820 1.593.526.820
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 1.593.526.820 1.593.526.820
85 01 Rambursări de credite externe 964.062.130 964.062.130
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 629.464.690 629.464.690
01 Administrație centrală 716.924.510 716.924.510
02 Poliție 5.222.028.428 1.313.200.000 6.535.228.428
03 Protecție și pază contra incendiilor 941.642.377 941.642.377
04 Paza și supravegherea frontierei 1.740.538.654 1.740.538.654
05 Jandarmerie 2.481.042.025 2.481.042.025
06 Siguranță națională 4.991.489.406 695.926.600 5.687.416.006
07 Penitenciare 2.304.427.300 2.304.427.300
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 768.469.546 768.469.546
5700 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 43.934.520.740 3.646.230.255 47.580.750.995
01 CHELTUIELI CURENTE 38.527.780.323 1.106.535.567 39.634.315.890
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.878.036.815 21.810.267 2.899.847.082
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.283.478.846 419.366.979 4.702.845.825
34 SUBVENȚII 1.719.961.055 1.719.961.055
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.719.961.055 1.719.961.055
38 TRANSFERURI 29.646.303.607 665.358.321 30.311.661.928
39 Transferuri consolidabile 3.709.486.108 3.709.486.108
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 6.786.108 6.786.108
39 15 Transferuri pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 291.300.000 291.300.000
40 Transferuri neconsolidabile 25.936.817.499 665.358.321 26.602.175.820
40 02 Burse 941.995.030 941.995.030
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 119.634.392 119.634.392
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 40.222.553 40.222.553
40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenționată potrivit dispozițiilor legale 3.000 3.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 94.000.000 94.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 27.254.997 27.254.997
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.000.000 7.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 800.000 800.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 24.000.000 24.000.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 41 Asociații și fundații 36.500.000 36.500.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament
familial 191.600.000 191.600.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000 63.000.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
40 45 Programe pentru tineret 23.154.000 23.154.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 418.368.759 428.250.000 846.618.759
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 3.600.000.000 3.600.000.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000 3.000.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 573.005.000 573.005.000
40 61 Susținerea cultelor 40.000.000 40.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 606.786.062 606.786.062
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 25.000.000 25.000.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
40 75 Contribuția statului, care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 21.204.000 21.204.000
40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanță 5.000.000 5.000.000
40 80 Alte transferuri 89.944.783 89.944.783
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 2.683.568 2.683.568
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000 2.500.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 100.000 100.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.176.943 2.176.943
40 91 Rentă viageră 21.990.000 21.990.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.505.517.967 2.539.694.688 5.045.212.655
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.901.222.450 2.901.222.450
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 2.901.222.450 2.901.222.450
85 01 Rambursări de credite externe 1.956.982.590 1.956.982.590
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 944.239.860 944.239.860
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 10.098.024.200 2.063.023.000 12.161.047.200
01 CHELTUIELI CURENTE 8.412.849.567 759.721.667 9.172.571.234
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.706.674.486 20.999.667 1.727.674.153
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.193.471.500 310.472.000 1.503.943.500
34 SUBVENȚII 600.000.000 600.000.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 600.000.000 600.000.000
38 TRANSFERURI 4.912.703.581 428.250.000 5.340.953.581
39 Transferuri consolidabile 6.723.360 6.723.360
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 6.723.360 6.723.360
40 Transferuri neconsolidabile 4.905.980.221 428.250.000 5.334.230.221
40 02 Burse 941.995.030 941.995.030
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 356.148.750 428.250.000 784.398.750
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 3.600.000.000 3.600.000.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000 3.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 2.996.658 2.996.658
40 80 Alte transferuri 1.839.783 1.839.783
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 299.775.000 299.775.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 299.775.000 299.775.000
85 01 Rambursări de credite externe 60.811.500 60.811.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 238.963.500 238.963.500
01 Administrație centrală 36.693.411 36.693.411
02 Învățământ preșcolar 137.120.230 81.738.650 218.858.880
03 Învățământ primar și gimnazial 967.723.838 1.144.341.100 2.112.064.938
04 Învățământ liceal 564.854.072 408.693.250 973.547.322
05 Învățământ profesional 49.785.389 49.785.389
08 Învățământ special 20.000.000 20.000.000
09 Învățământ superior 5.768.042.493 428.250.000 6.196.292.493
10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 141.995.857 141.995.857
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 389.451.550 389.451.550
25 Servicii publice descentralizate 664.876.965 664.876.965
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 1.357.480.395 1.357.480.395
5801 SĂNĂTATE 7.042.441.131 1.162.121.755 8.204.562.886
01 CHELTUIELI CURENTE 3.579.482.799 3.579.482.799
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 802.178.058 802.178.058
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.048.437.092 1.048.437.092
34 SUBVENȚII 12.500.000 12.500.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 12.500.000 12.500.000
38 TRANSFERURI 1.716.367.649 1.716.367.649
39 Transferuri consolidabile 17.928 17.928
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 17.928 17.928
40 Transferuri neconsolidabile 1.716.349.721 1.716.349.721
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.874.553 12.874.553
40 44 Programe pentru sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 4.783.209 4.783.209
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 573.005.000 573.005.000
40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanță 5.000.000 5.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.554.339.950 2.554.339.950
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 2.554.339.950 2.554.339.950
85 01 Rambursări de credite externe 1.887.891.590 1.887.891.590
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 666.448.360 666.448.360
01 Administrație centrală 598.151.034 598.151.034
03 Spitale 1.462.948.917 1.162.121.755 2.625.070.672
04 Sanatorii de recuperare și balneare 7.007.709 7.007.709
05 Creșe 2.027.167 2.027.167
07 Centre de transfuzii sanguine 484.000.000 484.000.000
09 Centre de sănătate 137.277.413 137.277.413
25 Servicii publice descentralizate 2.206.075.934 2.206.075.934
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 2.144.952.957 2.144.952.957
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 3.296.540.484 71.375.000 3.367.915.484
01 CHELTUIELI CURENTE 3.133.609.122 71.375.000 3.204.984.122
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 144.606.493 144.606.493
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 910.709.321 71.375.000 982.084.321
34 SUBVENȚII 1.094.388.287 1.094.388.287
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.094.388.287 1.094.388.287
38 TRANSFERURI 983.905.021 983.905.021
39 Transferuri consolidabile 44.820 44.820
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 44.820 44.820
40 Transferuri neconsolidabile 983.860.201 983.860.201
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 24.348.000 24.348.000
40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenționată potrivit dispozițiilor legale 3.000 3.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 94.000.000 94.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 27.254.997 27.254.997
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.000.000 7.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 800.000 800.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 24.000.000 24.000.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 45 Programe pentru tineret 23.154.000 23.154.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 52.536.800 52.536.800
40 61 Susținerea cultelor 40.000.000 40.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 603.789.404 603.789.404
40 75 Contribuția statului, care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 21.204.000 21.204.000
40 80 Alte transferuri 3.500.000 3.500.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000 2.500.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 100.000 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 153.795.362 153.795.362
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 9.136.000 9.136.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 9.136.000 9.136.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 9.136.000 9.136.000
01 Administrație centrală 109.599.591 109.599.591
02 Biblioteci publice naționale 105.030.439 105.030.439
04 Muzee 154.316.534 154.316.534
05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 246.853.259 246.853.259
15 Culte religioase 664.993.404 664.993.404
20 Activitatea sportivă 633.417.314 633.417.314
21 Activitatea de tineret 60.303.000 60.303.000
25 Servicii publice descentralizate 78.127.019 78.127.019
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 1.243.899.924 71.375.000 1.315.274.924
6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 23.497.514.925 349.710.500 23.847.225.425
01 CHELTUIELI CURENTE 23.401.838.835 275.438.900 23.677.277.735
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 224.577.778 810.600 225.388.378
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.130.860.933 37.519.979 1.168.380.912
34 SUBVENȚII 13.072.768 13.072.768
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 13.072.768 13.072.768
38 TRANSFERURI 22.033.327.356 237.108.321 22.270.435.677
39 Transferuri consolidabile 3.702.700.000 3.702.700.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
39 15 Transferuri pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 291.300.000 291.300.000
40 Transferuri neconsolidabile 18.330.627.356 237.108.321 18.567.735.677
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 119.634.392 119.634.392
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.000.000 3.000.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
40 41 Asociații și fundații 36.500.000 36.500.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 191.600.000 191.600.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000 63.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 4.900.000 4.900.000
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 25.000.000 25.000.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
40 80 Alte transferuri 84.605.000 84.605.000
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 2.683.568 2.683.568
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.176.943 2.176.943
40 91 Renta viagera 21.990.000 21.990.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57.704.590 74.271.600 131.976.190
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 37.971.500 37.971.500
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 37.971.500 37.971.500
85 01 Rambursări de credite externe 8.279.500 8.279.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 29.692.000 29.692.000
01 Administrație centrală 130.105.837 11.276.679 141.382.516
08 Centre de primire a minorilor 780.636 780.636
09 Ajutor social 40.000.000 40.000.000
14 Alocația de încredințare și plasament familial 191.600.000 191.600.000
15 Alocația de stat pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980
17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 1.002.392 1.002.392
18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 3.598.250 3.598.250
19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 4.102.776.338 4.102.776.338
21 Pensii militari 3.606.932.035 3.606.932.035
25 Servicii publice descentralizate 224.265.448 101.325.500 325.590.948
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 3.360.000 3.360.000
37 Ajutoare speciale 996.536.555 996.536.555
38 Indemnizații nevăzători salariați 7.452.000 7.452.000
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 1.772.200.000 237.108.321 2.009.308.321
44 Susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
48 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 25.000.000 25.000.000
50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 1.648.174.454 1.648.174.454
6300 Partea a IV-a - SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 4.674.317.494 2.125.861.550 6.800.179.044
01 CHELTUIELI CURENTE 1.845.541.814 1.079.218.550 2.924.760.364
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 206.328.791 206.328.791
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 49.640.954 49.640.954
38 TRANSFERURI 1.589.572.069 1.079.218.550 2.668.790.619
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 795.572.069 1.079.218.550 1.874.790.619
40 01 Locuințe 500.000.000 500.000.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 8.647.650 8.647.650
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 203.174.419 1.079.218.550 1.282.392.969
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 48.750.000 48.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.940.413.880 1.046.643.000 2.987.056.880
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 888.361.800 888.361.800
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 888.361.800 888.361.800
85 01 Rambursări de credite externe 533.199.800 533.199.800
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 355.162.000 355.162.000
6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 3.174.552.013 1.079.218.550 4.253.770.563
01 CHELTUIELI CURENTE 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
38 TRANSFERURI 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
39 Transferuri consolidabile 794.000.000 794.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 729.259.339 1.079.218.550 1.808.477.889
40 01 Locuințe 500.000.000 500.000.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 194.259.339 1.079.218.550 1.273.477.889
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 798.332.874 798.332.874
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 852.959.800 852.959.800
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 852.959.800 852.959.800
85 01 Rambursări de credite externe 533.199.800 533.199.800
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 319.760.000 319.760.000
08 Locuințe 1.683.332.874 1.683.332.874
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 1.491.219.139 1.079.218.550 2.570.437.689
6401 MEDIU ȘI APE 1.499.765.481 1.046.643.000 2.546.408.481
01 CHELTUIELI CURENTE 322.282.475 322.282.475
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 206.328.791 206.328.791
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 49.640.954 49.640.954
38 TRANSFERURI 66.312.730 66.312.730
40 Transferuri neconsolidabile 66.312.730 66.312.730
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 8.647.650 8.647.650
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 8.915.080 8.915.080
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 48.750.000 48.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.142.081.006 1.046.643.000 2.188.724.006
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 35.402.000 35.402.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 35.402.000 35.402.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 35.402.000 35.402.000
01 Administrație centrală 79.060.222 79.060.222
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.060.483.006 1.046.643.000 2.107.126.006
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 333.612.253 333.612.253
04 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 900.000 900.000
05 Controlul activităților nucleare 25.710.000 25.710.000
6600 Partea a V-a - ACȚIUNI ECONOMICE 36.875.647.788 9.388.496.200 46.264.143.988
01 CHELTUIELI CURENTE 28.218.578.537 7.716.893.700 35.935.472.237
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 988.145.772 988.145.772
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.020.599.490 1.020.599.490
34 SUBVENȚII 4.955.866.635 205.560.000 5.161.426.635
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 763.737.822 205.560.000 969.297.822
35 02 Subvenții pe produse și activități 2.673.127.027 2.673.127.027
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.519.001.786 1.519.001.786
36 PRIME 701.000.000 701.000.000
38 TRANSFERURI 20.552.966.640 7.511.333.700 28.064.300.340
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 20.523.611.640 7.511.333.700 28.034.945.340
40 02 Burse 24.000.000 24.000.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 30.618.553 30.618.553
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 601.875.000 601.875.000
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 391.500 391.500
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 40.000.000 40.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 40.000.000 40.000.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 3.717.125.633 6.356.657.500 10.073.783.133
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.000.000.000 1.000.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 800.000.000 800.000.000
40 80 Alte transferuri 119.300.000 119.300.000
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 75.000.000 75.000.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 565.000.000 565.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 40.000.000 40.000.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 28.000.000 28.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.033.488.467 1.671.602.500 5.705.090.967
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 4.623.580.784 4.623.580.784
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 4.623.580.784 4.623.580.784
85 01 Rambursări de credite externe 2.316.956.693 2.316.956.693
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 2.306.624.091 2.306.624.091
6601 INDUSTRIE 6.084.137.951 464.223.000 6.548.360.951
01 CHELTUIELI CURENTE 4.341.695.877 464.223.000 4.805.918.877
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 85.023.594 85.023.594
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 162.042.500 162.042.500
34 SUBVENȚII 2.662.460.000 2.662.460.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.175.000 1.175.000
35 02 Subvenții pe produse și activități 2.660.285.000 2.660.285.000
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.000.000 1.000.000
38 TRANSFERURI 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
40 Transferuri neconsolidabile 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.589.283 5.589.283
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 601.875.000 601.875.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 40.000.000 40.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 145.646.000 145.646.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 111.059.500 111.059.500
40 80 Alte transferuri 3.000.000 3.000.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 75.000.000 75.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.700.000.000 1.700.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 42.442.074 42.442.074
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisoane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 42.442.074 42.442.074
85 01 Rambursări de credite externe 11.732.337 11.732.337
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 30.709.737 30.709.737
01 Administrație centrală 167.397.877 464.223.000 631.620.877
02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 97.000.000 97.000.000
03 Combustibili minerali solizi 1.481.038.421 1.481.038.421
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 2.434.481.579 2.434.481.579
07 Industrie prelucrătoare 227.000.000 227.000.000
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 1.677.220.074 1.677.220.074
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 9.717.997.739 194.425.500 9.912.423.239
01 CHELTUIELI CURENTE 9.201.848.129 47.678.500 9.249.526.629
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 651.988.584 651.988.584
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 382.319.353 382.319.353
34 SUBVENȚII 2.213.997.357 2.213.997.357
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 696.997.357 696.997.357
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.517.000.000 1.517.000.000
36 PRIME 701.000.000 701.000.000
38 TRANSFERURI 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
40 Transferuri neconsolidabile 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 9.441.485 9.441.485
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 74.401.350 47.678.500 122.079.850
40 80 Alte transferuri 115.300.000 115.300.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 28.000.000 28.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 374.141.910 146.747.000 520.888.910
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 142.007.700 142.007.700
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 142.007.700 142.007.700
85 01 Rambursări de credite externe 93.358.500 93.358.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 48.649.200 48.649.200
01 Administrație centrală 69.000.000 69.000.000
02 Amendare soluri acide și alcaline 7.000.000 7.000.0000
03 Acoperire sume fixe la semințe 459.000.000 459.000.000
04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 232.768.380 232.768.380
05 Reproducție și selecție animale 187.000.000 187.000.000
06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 63.666.500 63.666.500
07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 58.000.000 58.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 5.700.000.000 5.700.000.000
14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a eroziunii solului 1.154.094.000 1.154.094.000
15 Silvicultură 305.129.260 146.747.000 451.876.260
17 Prevenirea și combaterea bolilor la animale și combaterea epizootiilor 290.000.000 290.000.000
25 Servicii publice descentralizate 863.845.914 863.845.914
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 328.493.685 47.678.500 376.172.185
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 15.554.695.173 7.832.407.000 23.387.102.173
01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.586.499 6.307.551.500 15.716.137.999
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 125.466.781 125.466.781
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 116.924.093 116.924.093
34 SUBVENȚII 12.842.027 12.842.027
35 02 Subvenții pe produse și activități 12.842.027 12.842.027
38 TRANSFERURI 9.153.353.598 6.307.551.500 15.460.905.098
39 Transferuri consolidabile 29.355.000 29.355.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 9.123.998.598 6.307.551.500 15.431.550.098
40 02 Burse 24.000.000 24.000.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 10.315.115 10.315.115
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 3.468.683.483 6.307.551.500 9.776.234.983
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.000.000.000 1.000.000.000
40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 565.000.000 565.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.844.708.574 1.524.855.500 3.369.564.074
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 4.301.400.100 4.301.400.100
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 4.301.400.100 4.301.400.100
85 01 Rambursări de credite externe 2.147.845.050 2.147.845.050
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 2.153.555.050 2.153.555.050
01 Administrație centrală 1.292.313.235 1.142.000.000 2.434.313.235
02 Aviație civilă 1.818.765.596 382.570.000 2.201.335.596
03 Navigație civilă 720.626.100 1.147.710.000 1.868.336.100
05 Drumuri și poduri 3.537.967.483 1.941.400.000 5.479.367.483
06 Transport feroviar 6.816.261.000 2.904.677.000 9.720.938.000
07 Transport în comun 1.150.050.127 314.050.000 1.464.100.127
08 Aeroporturi de interes local 29.355.000 29.355.000
09 Aviație civilă finanțată din venituri
cu destinație specială 166.345.000 166.345.000
10 Comunicații 22.011.632 22.011.632
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor 1.000.000 1.000.000
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 5.518.816.925 897.440.700 6.416.257.625
01 CHELTUIELI CURENTE 5.266.448.032 897.440.700 6.163.888.732
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 125.666.813 125.666.813
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 359.313.544 359.313.544
34 SUBVENȚII 66.567.251 205.560.000 272.127.251
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 65.565.465 205.560.000 271.125.465
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.001.786 1.001.786
38 TRANSFERURI 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124
40 Transferuri neconsolidabile 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.272.670 5.272.670
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 391.500 391.500
40 51 Cooperare economică internațională 40.000.000 40.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 62.981.300 1.427.500 64.408.800
40 62 Stimularea exporturilor 800.000.000 800.000.000
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 40.000.000 40.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114.637.983 114.637.983
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 137.730.910 137.730.910
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 137.730.910 137.730.910
85 01 Rambursări de credite externe 64.020.806 64.020.806
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 73.710.104 73.710.104
01 Administrație centrală 1.221.396.327 206.987.500 1.428.383.827
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 303.627.633 303.627.633
03 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 1.368.717 1.368.717
04 Meteorologie și hidrologie 209.380.620 690.453.200 899.833.820
05 Stimulare producție de export și a exportului 800.000.000 800.000.000
06 Acțiuni de cooperare economică internațională 40.000.000 40.000.000
07 Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 50.000.000 50.000.000
10 Sistemul național antigrindină 40.000.000 40.000.000
13 Promovarea și dezvoltarea turismului 166.001.786 166.001.786
18 Fondul Național de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 58.343.842 58.343.842
7100 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 4.288.338.927 697.476.500 4.985.815.427
01 CHELTUIELI CURENTE 3.626.080.385 340.581.294 3.966.661.679
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 757.380.259 1.311.373 758.691.632
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 885.107.388 25.219.921 910.327.309
34 SUBVENȚII 82.458.566 82.458.566
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 10.558.566 10.558.566
35 02 Subvenții pe produse și activități 71.900.000 71.900.000
38 TRANSFERURI 1.901.134.172 314.050.000 2.215.184.172
39 Transferuri consolidabile 1.299.850 1.299.850
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.299.850 1.299.850
40 Transferuri neconsolidabile 1.899.834.322 314.050.000 2.213.884.322
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 51.549.894 51.549.894
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 292.394.000 292.394.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 394.200.000 394.200.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
dispuse în cadrul procesului penal 3.000.000 3.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 58.000.000 58.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 344.000.000 344.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 81.672.127 81.672.127
40 80 Alte transferuri 60.000.000 60.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 589.798.642 356.895.206 946.693.848
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 72.459.900 72.459.900
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 72.459.900 72.459.900
85 01 Rambursări de credite externe 22.211.900 22.211.900
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 50.248.000 50.248.000
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 2.680.889.587 2.680.889.587
01 CHELTUIELI CURENTE 2.537.663.996 2.537.663.996
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 392.211.333 392.211.333
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 781.669.219 781.669.219
34 SUBVENȚII 10.558.566 10.558.566
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 10.558.566 10.558.566
38 TRANSFERURI 1.353.224.878 1.353.224.878
39 Transferuri consolidabile 112.056 112.056
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 112.056 112.056
40 Transferuri neconsolidabile 1.353.112.822 1.353.112.822
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 51.549.894 51.549.894
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 292.394.000 292.394.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 344.000.000 344.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 81.672.127 81.672.127
40 80 Alte transferuri 50.000.000 50.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 143.225.591 143.225.591
01 Administrație centrală 84.729.000 84.729.000
02 Cercetare fundamentală 346.819.749 346.819.749
03 Cercetare aplicativă și experimentală 2.004.986.364 2.004.986.364
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 244.354.474 244.354.474
7201 ALTE ACȚIUNI 1.607.449.340 697.476.500 2.304.925.840
01 CHELTUIELI CURENTE 1.088.416.389 340.581.294 1.428.997.683
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 365.168.926 1.311.373 366.480.299
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 103.438.169 25.219.921 128.658.090
34 SUBVENȚII 71.900.000 71.900.000
35 02 Subvenții pe produse și activități 71.900.000 71.900.000
38 TRANSFERURI 547.909.294 314.050.000 861.959.294
39 Transferuri consolidabile 1.187.794 1.187.794
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.187.794 1.187.794
40 Transferuri neconsolidabile 546.721.500 314.050.000 860.771.500
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 394.200.000 394.200.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 3.000.000 3.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 58.000.000 58.000.000
40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 446.573.051 356.895.206 803.468.257
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 72.459.900 72.459.900
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 72.459.900 72.459.900
85 01 Rambursări de credite externe 22.211.900 22.211.900
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 50.248.000 50.248.000
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 276.145.751 276.145.751
05 Sistemul național de decorații 25.000.000 25.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 4.000.000 4.000.000
07 Protecție civilă 137.063.251 137.063.251
08 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000
10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispozițiilor legale 394.200.000 394.200.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 3.000.000 3.000.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 490.890.900 369.151.500 860.042.400
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 14.275.000 14.275.000
19 Zboruri speciale 71.900.000 71.900.000
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 92.787.500 314.050.000 406.837.500
50 Alte cheltuieli 97.461.938 97.461.938
8500 Partea a XI-a - TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.000
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 3.000.000.000 3.000.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.000.000.000 3.000.000.000
38 TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.000
39 Transferuri consolidabile 3.000.000.000 3.000.000.000
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.500.000.000 1.500.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.500.000.000 1.500.000.000
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
8600 Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 262.461.800 262.461.800
8601 ÎMPRUMUTURI 262.461.800 262.461.800
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 262.461.800 262.461.800
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 210.219.000 210.219.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.760.880 1.760.880
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920 50.481.920
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 210.219.000 210.219.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.760.880 1.760.880
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920 50.481.920
8800 Partea a XIII-a - PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 31.201.000.000 31.201.000.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.100.800.000 3.100.800.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000
04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000
05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000
06 Rambursări de credite externe pentru importul de combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000
07 Dobânzi și comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibili 228.400.000 228.400.000
9500 Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ 1.908.327.108 1.908.327.108
9501 FONDURI DE REZERVĂ 1.908.327.108 1.908.327.108
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 1.141.927.108 1.141.927.108
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 650.000.000 650.000.000
03 Fond la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova 116.400.000 116.400.000
9901 DEFICIT -41.305.800.000 -21.407.749.906 -62.713.549.906
Referințe (56)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
- detalierea pe articole de cheltuieli -
- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Titlu/ Ar- ticol Alineat Denumirea indicatorului Program 2001 Intrări de credite externe Total
A B 1 2 3=1+2
5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 194.398.242.700 21.407.749.906 215.805.992.606
01 CHELTUIELI CURENTE 166.832.087.842 10.549.086.689 177.381.174.531
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.494.799.507 23.407.140 28.518.206.647
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 17.707.436.987 469.683.778 18.177.120.765
34 SUBVENȚII 8.930.084.446 205.560.000 9.135.644.446
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 4.666.055.633 205.560.000 4.871.615.633
35 02 Subvenții pe produse și activități 2.745.027.027 2.745.027.027
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.519.001.786 1.519.001.786
36 PRIME 701.000.000 701.000.000
38 TRANSFERURI 58.473.339.794 9.850.435.771 68.323.775.565
39 Transferuri consolidabile 7.851.972.214 7.851.972.214
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.500.000.000 1.500.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 204.448.410 204.448.410
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 121.468.804 121.468.804
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000 400.000.000
39 15 Transferuri pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 291.300.000 291.300.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau a actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 50.621.367.580 9.850.435.771 60.471.803.351
40 01 Locuințe 500.000.000 500.000.000
40 02 Burse 965.995.030 965.995.030
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 119.734.392 119.734.392
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 631.966.619 631.966.619
40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenționată potrivit dispozițiilor legale 3.000 3.000
40 15 Plăți compensatorii 586.243.527 586.243.527
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 292.394.000 292.394.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 601.875.000 601.875.000
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.0000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 394.374.540 394.374.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 3.220.000 3.220.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 94.000.000 94.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 27.254.997 27.254.997
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.000.000 7.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 58.000.000 58.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 800.000 800.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 24.000.000 24.000.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 41 Asociații și fundații 36.900.000 36.900.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 191.600.000 191.600.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000 63.000.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
40 45 Programe pentru tineret 23.154.000 23.154.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și a înghețurilor 391.500 391.500
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 40.000.000 40.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 185.646.000 185.646.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 4.829.727.354 8.144.601.250 12.974.328.604
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.000.000.000 1.000.000.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 3.600.000.000 3.600.000.000
40 58 Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000 3.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 81.672.127 81.672.127
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 803.412.471 803.412.471
40 61 Susținerea cultelor 40.000.000 40.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 800.000.000 800.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 606.786.062 606.786.062
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 25.000.000 25.000.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 21.204.000 21.204.000
40 79 Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanță 5.000.000 5.000.000
40 80 Alte transferuri 269.244.783 269.244.783
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 123.750.000 123.750.000
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 2.683.568 2.683.568
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000 2.500.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 565.000.000 565.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 40.000.000 40.000.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 100.000 100.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.176.943 2.176.943
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 28.000.000 28.000.000
40 91 Rentă viageră 21.990.000 21.990.000
49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 31.201.000.000 31.201.000.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.100.800.000 3.100.800.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000
50 06 Rambursări de credite externe pentru importul de combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000
50 07 Dobânzi și comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibili 228.400.000 228.400.000
60 REZERVE 1.908.327.108 1.908.327.108
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.430.571.567 10.858.663.217 22.289.234.784
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 262.461.800 262.461.800
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 210.219.000 210.219.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.760.880 1.760.880
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920 50.481.920
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 15.873.121.491 15.873.121.491
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 15.873.121.491 15.873.121.491
85 01 Rambursări de credite externe 10.632.260.598 10.632.260.598
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.240.860.893 5.240.860.893
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910
01 CHELTUIELI CURENTE 10.167.027.136 305.857.578 10.472.884.714
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.244.186.673 285.500 7.244.472.173
10 Cheltuieli cu salariile 4.927.284.097 4.927.284.097
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.143.596.171 1.143.596.171
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 229.727.181 229.727.181
13 Deplasări, detașări, transferări: 618.047.968 285.500 618.333.468
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 376.540.348 200.000 376.740.348
13 02 - deplasări în străinătate 241.507.620 85.500 241.593.120
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 325.531.256 325.531.256
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.256.059.227 25.096.878 2.281.156.105
21 Drepturi cu caracter social 11.384.905 11.384.905
22 Hrană 4.394.875 4.394.875
23 Medicamente și materiale sanitare 4.000.000 4.000.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 995.490.690 7.505.700 1.002.996.390
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 301.646.307 157.000 301.803.307
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 66.895.491 61.878 66.957.369
27 Reparații curente 155.035.681 1.770.100 156.805.781
28 Reparații capitale 407.002.200 5.595.800 412.598.000
29 Cărți și publicații 33.296.610 33.296.610
30 Alte cheltuieli 268.612.468 10.006.400 278.618.868
32 Fondul Președintelui 4.300.000 4.300.000
33 Fondul Primului-ministru 4.000.000 4.000.000
34 SUBVENȚII 29.632.490 29.632.490
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 29.632.490 29.632.490
38 TRANSFERURI 637.148.746 280.475.200 917.623.946
40 Transferuri neconsolidabile 637.148.746 280.475.200 917.623.946
40 11 Contribuții și cotizații la organisme
internaționale 493.164.303 493.164.303
40 41 Asociații și fundații 400.000 400.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 143.584.443 280.475.200 424.059.643
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 511.306.137 511.306.137
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 511.306.137 511.306.137
85 01 Rambursări de credite externe 414.967.885 414.967.885
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 96.338.252 96.338.252
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 17.748.817.688 3.177.973.800 20.926.791.488
01 CHELTUIELI CURENTE 11.888.804.585 111.888.804.585
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.179.388.616 7.179.388.616
10 Cheltuieli cu salariile 5.797.665.863 5.797.665.863
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 592.122.968 592.122.968
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 105.733.566 105.733.566
13 Deplasări, detașări, transferări: 285.000.000 285.000.000
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 110.000.000 110.000.000
13 02 - deplasări în străinătate 175.000.000 175.000.000
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 398.866.219 398.866.219
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.880.310.799 3.880.310.799
21 Drepturi cu caracter social 645.895.615 645.895.615
22 Hrană 1.820.836.734 1.820.836.734
23 Medicamente și materiale sanitare 13.818.500 13.818.500
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 439.384.532 439.384.532
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 772.557.800 772.557.800
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 79.471.043 79.471.043
27 Reparații curente 47.838.610 47.838.610
28 Reparații capitale 27.927.250 27.927.250
29 Cărți și publicații 2.455.950 2.455.950
30 Alte cheltuieli 30.124.765 30.124.765
38 TRANSFERURI 829.105.170 829.105.170
39 Transferuri consolidabile 95.023.488 95.023.488
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 95.023.488 95.023.488
40 Transferuri neconsolidabile 734.081.682 734.081.682
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 4.376.971 4.376.971
40 15 Plăți compensatorii 586.243.527 586.243.527
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 143.461.184 143.461.184
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303
72 Investiții ale instituțiilor publice 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 5.282.663.600 5.282.663.600
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 5.282.663.600 5.282.663.600
85 01 Rambursări de credite externe 4.423.879.600 4.423.879.600
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 858.784.000 858.784.000
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 19.166.562.246 2.009.126.600 21.175.688.846
01 CHELTUIELI CURENTE 17.032.847.954 17.032.847.954
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.241.332.581 9.241.332.581
10 Cheltuieli cu salariile 7.083.417.939 7.083.417.939
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 258.984.902 258.984.902
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 39.579.444 39.579.444
13 Deplasări, detașări, transferări: 125.783.712 125.783.712
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 94.863.712 94.863.712
13 02 - deplasări în străinătate 30.920.000 30.920.000
14 Contribuții pentru constituirea Fondului
de asigurări sociale de sănătate 393.248.364 393.248.364
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.332.240.283 5.332.240.283
21 Drepturi cu caracter social 260.599.180 260.599.180
22 Hrană 2.134.078.850 2.134.078.850
23 Medicamente și materiale sanitare 34.440.696 34.440.696
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 473.535.454 473.535.454
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 310.470.912 310.470.912
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 783.334.470 783.334.470
27 Reparații curente 55.873.291 55.873.291
28 Reparații capitale 49.062.113 49.062.113
29 Cărți și publicații 2.760.782 2.760.782
30 Alte cheltuieli 208.181.540 208.181.540
34 SUBVENȚII 2.142.165.700 2.142.165.700
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 2.142.165.700 2.142.165.700
38 TRANSFERURI 317.109.390 317.109.390
39 Transferuri consolidabile 222.807.768 222.807.768
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 101.338.964 101.338.964
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 121.468.804 121.468.804
40 Transferuri neconsolidabile 94.301.622 94.301.622
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 100.000 100.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.386.695 3.386.695
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 174.540 174.540
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 220.000 220.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 3.474.100 3.474.100
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 86.946.287 86.946.287
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072
72 Investiții ale instituțiilor publice 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.593.526.820 1.593.526.820
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 1.593.526.820 1.593.526.820
85 01 Rambursări de credite externe 964.062.130 964.062.130
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 629.464.690 629.464.690
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 10.098.024.200 2.063.023.000 12.161.047.200
01 CHELTUIELI CURENTE 8.412.849.567 759.721.667 9.172.571.234
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.706.674.486 20.999.667 1.727.674.153
10 Cheltuieli cu salariile 1.291.709.673 1.291.709.673
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 240.749.917 240.749.917
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 48.106.913 48.106.913
13 Deplasări, detașări, transferări: 39.739.689 20.999.667 60.739.356
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 29.592.861 29.592.861
13 02 - deplasări în străinătate 10.146.828 20.999.667 31.146.495
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 86.368.294 86.368.294
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.193.471.500 310.472.000 1.503.943.500
21 Drepturi cu caracter social 372.646.765 372.646.765
22 Hrană 207.942.247 207.942.247
23 Medicamente și materiale sanitare 2.479.487 2.479.487
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 128.017.683 128.017.683
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 16.177.765 15.000.000 31.177.765
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 42.822.334 42.822.334
27 Reparații curente 25.391.315 25.391.315
28 Reparații capitale 113.683.783 113.683.783
29 Cărți și publicații 7.175.243 7.175.243
30 Alte cheltuieli 48.734.878 295.472.000 344.206.878
31 Manuale 228.400.000 228.400.000
34 SUBVENȚII 600.000.000 600.000.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 600.000.000 600.000.000
38 TRANSFERURI 4.912.703.581 428.250.000 5.340.953.581
39 Transferuri consolidabile 6.723.360 6.723.360
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 6.723.360 6.723.360
40 Transferuri neconsolidabile 4.905.980.221 428.250.000 5.334.230.221
40 02 Burse 941.995.030 941.995.030
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 356.148.750 428.250.000 784.398.750
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază
a învățământului superior 3.600.000.000 3.600.000.000
40 58 Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 3.000.000 3.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 2.996.658 2.996.658
40 80 Alte transferuri 1.839.783 1.839.783
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 299.775.000 299.775.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 299.775.000 299.775.000
85 01 Rambursări de credite externe 60.811.500 60.811.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 238.963.500 238.963.500
5801 SĂNĂTATE 7.042.441.131 1.162.121.755 8.204.562.886
01 CHELTUIELI CURENTE 3.579.482.799 3.579.482.799
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 802.178.058 802.178.058
10 Cheltuieli cu salariile 583.432.639 583.432.639
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 143.080.446 143.080.446
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 29.057.084 29.057.084
13 Deplasări, detașări, transferări: 5.773.966 5.773.966
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.928.265 4.928.265
13 02 - deplasări în străinătate 845.701 845.701
14 Contribuții pentru constituirea Fondului
de asigurări sociale de sănătate 40.833.923 40.833.923
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.048.437.092 1.048.437.092
21 Drepturi cu caracter social 622.872 622.872
22 Hrană 120.048.274 120.048.274
23 Medicamente și materiale sanitare 202.257.044 202.257.044
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 143.625.885 143.625.885
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 380.763.026 380.763.026
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 38.179.469 38.179.469
27 Reparații curente 74.241.297 74.241.297
28 Reparații capitale 7.785.809 7.785.809
29 Cărți și publicații 1.929.939 1.929.939
30 Alte cheltuieli 78.983.477 78.983.477
34 SUBVENȚII 12.500.000 12.500.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 12.500.000 12.500.000
38 TRANSFERURI 1.716.367.649 1.716.367.649
39 Transferuri consolidabile 17.928 17.928
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 17.928 17.928
40 Transferuri neconsolidabile 1.716.349.721 1.716.349.721
40 11 Contribuții și cotizații la organisme
internaționale 12.874.553 12.874.553
40 44 Programe pentru sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 4.783.209 4.783.209
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 573.005.000 573.005.000
40 79 Transferuri pentru aparatura medicală de mare performanță 5.000.000 5.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137
72 Investiții ale instituțiilor publice 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.554.339.950 2.554.339.950
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 2.554.339.950 2.554.339.950
85 01 Rambursări de credite externe 1.887.891.590 1.887.891.590
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 666.448.360 666.448.360
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 3.296.540.484 71.375.000 3.367.915.484
01 CHELTUIELI CURENTE 3.133.609.122 71.375.000 3.204.984.122
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 144.606.493 144.606.493
10 Cheltuieli cu salariile 89.539.147 89.539.147
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 21.937.090 21.937.090
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.476.957 4.476.957
13 Deplasări, detașări, transferări: 22.385.557 22.385.557
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 8.388.904 8.388.904
13 02 - deplasări în străinătate 13.996.653 13.996.653
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 6.267.742 6.267.742
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 910.709.321 71.375.000 982.084.321
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 23.870.609 23.870.609
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 560.819.212 560.819.212
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.530.976 1.530.976
27 Reparații curente 2.051.739 2.051.739
28 Reparații capitale 1.319.835 1.319.835
29 Cărți și publicații 7.532.145 7.532.145
30 Alte cheltuieli 313.584.805 71.375.000 384.959.805
34 SUBVENȚII 1.094.388.287 1.094.388.287
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.094.388.287 1.094.388.287
38 TRANSFERURI 983.905.021 983.905.021
39 Transferuri consolidabile 44.820 44.820
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 44.820 44.820
40 Transferuri neconsolidabile 983.860.201 983.860.201
40 11 Contribuții și cotizații la organisme
internaționale 24.348.000 24.348.000
40 13 Diferența de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenționată potrivit dispozițiilor legale 3.000 3.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 94.000.000 94.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovare a imaginii și a intereselor românești peste hotare 27.254.997 27.254.997
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 7.000.000 7.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 2.500.000 2.500.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 800.000 800.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.000.000 2.000.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 24.000.000 24.000.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 12.900.000 12.900.000
40 45 Programe pentru tineret 23.154.000 23.154.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 52.536.800 52.536.800
40 61 Susținerea cultelor 40.000.000 40.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 603.789.404 603.789.404
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 21.204.000 21.204.000
40 80 Alte transferuri 3.500.000 3.500.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.500.000 2.500.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 100.000 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 153.795.362 153.795.362
72 Investiții ale instituțiilor publice 153.795.362 153.795.362
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 9.136.000 9.136.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 9.136.000 9.136.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 9.136.000 9.136.000
6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 23.497.514.925 349.710.500 23.847.225.425
01 CHELTUIELI CURENTE 23.401.838.835 275.438.900 23.677.277.735
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 224.577.778 810.600 225.388.378
10 Cheltuieli cu salariile 165.158.139 165.158.139
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 33.248.961 33.248.961
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 8.257.907 8.257.907
13 Deplasări, detașări, transferări: 6.351.700 810.600 7.162.300
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.154.400 300.000 4.454.400
13 02 - deplasări în străinătate 2.197.300 510.600 2.707.900
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 11.561.071 11.561.071
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.130.860.933 37.519.979 1.168.380.912
21 Drepturi cu caracter social 963.252.531 963.252.531
22 Hrană 358.000 358.000
23 Medicamente și materiale sanitare 65.000 65.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 49.643.250 525.000 50.168.250
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.990.787 11.646.679 15.637.466
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.856.870 420.000 4.276.870
27 Reparații curente 14.101.696 14.101.696
28 Reparații capitale 16.720.000 16.720.000
29 Cărți și publicații 1.719.200 2.700.000 4.419.200
30 Alte cheltuieli 77.153.599 22.228.300 99.381.899
34 SUBVENȚII 13.072.768 13.072.768
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 13.072.768 13.072.768
38 TRANSFERURI 22.033.327.356 237.108.321 22.270.435.677
39 Transferuri consolidabile 3.702.700.000 3.702.700.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
39 15 Transferuri pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
39 16 Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 291.300.000 291.300.000
40 Transferuri neconsolidabile 18.330.627.356 237.108.321 18.567.735.677
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 119.634.392 119.634.392
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.000.000 3.000.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
40 41 Asociații și fundații 36.500.000 36.500.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 191.600.000 191.600.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 63.000.000 63.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 4.900.000 4.900.000
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 25.000.000 25.000.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
40 80 Alte transferuri 84.605.000 84.605.000
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 2.683.568 2.683.568
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.176.943 2.176.943
40 91 Rentă viageră 21.990.000 21.990.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57.704.590 74.271.600 131.976.190
72 Investiții ale instituțiilor publice 57.704.590 74.271.600 131.976.190
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 37.971.500 37.971.500
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 37.971.500 37.971.500
85 01 Rambursări de credite externe 8.279.500 8.279.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 29.692.000 29.692.000
6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 3.174.552.013 1.079.218.550 4.253.770.563
01 CHELTUIELI CURENTE 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
38 TRANSFERURI 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
39 Transferuri consolidabile 794.000.000 794.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau a actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 729.259.339 1.079.218.550 1.808.477.889
40 01 Locuințe 500.000.000 500.000.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate
cu finanțare internațională 194.259.339 1.079.218.550 1.273.477.889
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 798.332.874 798.332.874
72 Investiții ale instituțiilor publice 798.332.874 798.332.874
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 852.959.800 852.959.800
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 852.959.800 852.959.800
85 01 Rambursări de credite externe 533.199.800 533.199.800
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 319.760.000 319.760.000
6401 MEDIU ȘI APE 1.499.765.481 1.046.643.000 2.546.408.481
01 CHELTUIELI CURENTE 322.282.475 322.282.475
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 206.328.791 206.328.791
10 Cheltuieli cu salariile 146.076.331 146.076.331
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 35.788.701 35.788.701
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 7.303.817 7.303.817
13 Deplasări, detașări, transferări: 6.934.599 6.934.599
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.434.599 4.434.599
13 02 - deplasări în străinătate 2.500.000 2.500.000
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 10.225.343 10.225.343
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 49.640.954 49.640.954
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 13.462.630 13.462.630
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 22.517.130 22.517.130
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.270.800 1.270.800
27 Reparații curente 2.328.160 2.328.160
29 Cărți și publicații 1.484.260 1.484.260
30 Alte cheltuieli 8.577.974 8.577.974
38 TRANSFERURI 66.312.730 66.312.730
40 Transferuri neconsolidabile 66.312.730 66.312.730
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 8.647.650 8.647.650
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 8.915.080 8.915.080
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 48.750.000 48.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.142.081.006 1.046.643.000 2.188.724.006
72 Investiții ale instituțiilor publice 90.500.000 90.500.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat 1.051.581.006 1.046.643.000 2.098.224.006
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 35.402.000 35.402.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 35.402.000 35.402.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 35.402.000 35.402.000
6601 INDUSTRIE 6.084.137.951 464.223.000 6.548.360.951
01 CHELTUIELI CURENTE 4.341.695.877 464.223.000 4.805.918.877
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 85.023.594 85.023.594
10 Cheltuieli cu salariile 57.106.664 57.106.664
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 13.991.133 13.991.133
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.855.333 2.855.333
13 Deplasări, detașări, transferări: 7.072.998 7.072.998
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 928.598 928.598
13 02 - deplasări în străinătate 6.144.400 6.144.400
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 3.997.466 3.997.466
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 162.042.500 162.042.500
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 33.324.200 33.324.200
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.785.950 2.785.950
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 846.750 846.750
27 Reparații curente 1.688.200 1.688.200
28 Reparații capitale 59.400 59.400
29 Cărți și publicații 282.300 282.300
30 Alte cheltuieli 123.055.700 123.055.700
34 SUBVENȚII 2.662.460.000 2.662.460.000
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 1.175.000 1.175.000
35 02 Subvenții pe produse și activități 2.660.285.000 2.660.285.000
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.000.000 1.000.000
38 TRANSFERURI 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
40 Transferuri neconsolidabile 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.589.283 5.589.283
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 601.875.000 601.875.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 40.000.000 40.000.000
40 51 Cooperare economică internațională 145.646.000 145.646.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 111.059.500 111.059.500
40 80 Alte transferuri 3.000.000 3.000.000
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 75.000.000 75.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.700.000.000 1.700.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 10.567.500 10.567.500
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 1.689.432.500 1.689.432.500
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 42.442.074 42.442.074
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 42.442.074 42.442.074
85 01 Rambursări de credite externe 11.732.337 11.732.337
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 30.709.737 30.709.737
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 9.717.997.739 194.425.500 9.912.423.239
01 CHELTUIELI CURENTE 9.201.848.129 47.678.500 9.249.526.629
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 651.988.584 651.988.584
10 Cheltuieli cu salariile 465.705.923 465.705.923
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 114.097.950 114.097.950
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 23.285.296 23.285.296
13 Deplasări, detașări, transferări 16.300.000 16.300.000
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 14.100.000 14.100.000
13 02 - deplasări în străinătate 2.200.000 2.200.000
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 32.599.415 32.599.415
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 382.319.353 382.319.353
22 Hrană 969.000 969.000
23 Medicamente și materiale sanitare 56.834.085 56.834.085
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 55.054.064 55.054.064
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 253.485.401 253.485.401
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.206.770 2.206.770
27 Reparații curente 2.020.365 2.020.365
28 Reparații capitale 8.291.210 8.291.210
29 Cărți și publicații 1.027.543 1.027.543
30 Alte cheltuieli 2.430.915 2.430.915
34 SUBVENȚII 2.213.997.357 2.213.997.357
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 696.997.357 696.997.357
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.517.000.000 1.517.000.000
36 PRIME 701.000.000 701.000.000
37 Prime acordate producătorilor agricoli 701.000.000 701.000.000
38 TRANSFERURI 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
40 Transferuri neconsolidabile 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 9.441.485 9.441.485
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 25.400.000 25.400.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 74.401.350 47.678.500 122.079.850
40 80 Alte transferuri 115.300.000 115.300.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 28.000.000 28.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 374.141.910 146.747.000 520.888.910
72 Investiții ale instituțiilor publice 126.120.000 126.120.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 248.021.910 146.747.000 394.768.910
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 142.007.700 142.007.700
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 142.007.700 142.007.700
85 01 Rambursări de credite externe 93.358.500 93.358.500
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 48.649.200 48.649.200
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 15.554.695.173 7.832.407.000 23.387.102.173
01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.586.499 6.307.551.500 15.716.137.999
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 125.466.781 125.466.781
10 Cheltuieli cu salariile 88.325.967 88.325.967
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 21.639.862 21.639.862
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.416.298 4.416.298
13 Deplasări, detașări, transferări 4.901.836 4.901.836
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 2.391.340 2.391.340
13 02 - deplasări în străinătate 2.510.496 2.510.496
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 6.182.818 6.182.818
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 116.924.093 116.924.093
21 Drepturi cu caracter social 400.000 400.000
22 Hrană 1.239.053 1.239.053
23 Medicamente și materiale sanitare 12.150 12.150
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 44.040.620 44.040.620
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 30.990.461 30.990.461
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.303.936 2.303.936
27 Reparații curente 14.820.344 14.820.344
28 Reparații capitale 6.950.000 6.950.000
29 Cărți și publicații 2.416.512 2.416.512
30 Alte cheltuieli 13.751.017 13.751.017
34 SUBVENȚII 12.842.027 12.842.027
35 02 Subvenții pe produse și activități 12.842.027 12.842.027
38 TRANSFERURI 9.153.353.598 6.307.551.500 15.460.905.098
39 Transferuri consolidabile 29.355.000 29.355.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 9.123.998.598 6.307.551.500 15.431.550.098
40 02 Burse 24.000.000 24.000.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 10.315.115 10.315.115
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 3.468.683.483 6.307.551.500 9.776.234.983
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.000.000.000 1.000.000.000
40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 565.000.000 565.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.844.708.574 1.524.855.500 3.369.564.074
72 Investiții ale instituțiilor publice 206.488.356 206.488.356
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 1.638.220.218 1.524.855.500 3.163.075.718
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 4.301.400.100 4.301.400.100
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 4.301.400.100 4.301.400.100
85 01 Rambursări de credite externe 2.147.845.050 2.147.845.050
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 2.153.555.050 2.153.555.050
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 5.518.816.925 897.440.700 6.416.257.625
01 CHELTUIELI CURENTE 5.266.448.032 897.440.700 6.163.888.732
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 125.666.813 125.666.813
10 Cheltuieli cu salariile 89.288.145 89.288.145
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 21.875.596 21.875.596
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.464.406 4.464.406
13 Deplasări, detașări, transferări 3.788.493 3.788.493
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.725.310 1.725.310
13 02 - deplasări în străinătate 2.063.183 2.063.183
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 6.250.173 6.250.173
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 359.313.544 359.313.544
22 Hrană 25.000 25.000
23 Medicamente și materiale sanitare 1.000 1.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 113.487.408 113.487.408
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 39.679.553 39.679.553
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 4.304.202 4.304.202
27 Reparații curente 15.498.686 15.498.686
28 Reparații capitale 16.213.271 16.213.271
29 Cărți și publicații 847.802 847.802
30 Alte cheltuieli 169.256.622 169.256.622
34 SUBVENȚII 66.567.251 205.560.000 272.127.251
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 65.565.465 205.560.000 271.125.465
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.001.786 1.001.786
38 TRANSFERURI 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124
40 Transferuri neconsolidabile 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.272.670 5.272.670
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 391.500 391.500
40 51 Cooperare economică internațională 40.000.000 40.000.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 62.981.300 1.427.500 64.408.800
40 62 Stimularea exporturilor 800.000.000 800.000.000
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 50.000.000 50.000.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 40.000.000 40.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114.637.983 114.637.983
71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare 94.822.123 94.822.123
72 Investiții ale instituțiilor publice 19.721.170 19.721.170
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 94.690 94.690
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 137.730.910 137.730.910
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 137.730.910 137.730.910
85 01 Rambursări de credite externe 64.020.806 64.020.806
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 73.710.104 73.710.104
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 2.680.889.587 2.680.889.587
01 CHELTUIELI CURENTE 2.537.663.996 2.537.663.996
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 392.211.333 392.211.333
10 Cheltuieli cu salariile 287.224.688 287.224.688
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 68.876.089 68.876.089
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 13.876.179 13.876.179
13 Deplasări, detașări, transferări 2.604.281 2.604.281
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.950.994 1.950.994
13 02 - deplasări în străinătate 653.287 653.287
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 19.630.096 19.630.096
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 781.669.219 781.669.219
21 Drepturi cu caracter social 4.243.076 4.243.076
22 Hrană 4.610.326 4.610.326
23 Medicamente și materiale sanitare 28.827 28.827
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 19.690.151 19.690.151
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter
funcțional 7.656.634 7.656.634
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 886.086 886.086
27 Reparații curente 1.887.192 1.887.192
28 Reparații capitale 2.565.000 2.565.000
29 Cărți și publicații 631.006 631.006
30 Alte cheltuieli 739.470.921 739.470.921
34 SUBVENȚII 10.558.566 10.558.566
35 01 Alocații de la buget pentru instituții publice 10.558.566 10.558.566
38 TRANSFERURI 1.353.224.878 1.353.224.878
39 Transferuri consolidabile 112.056 112.056
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 112.056 112.056
40 Transferuri neconsolidabile 1.353.112.822 1.353.112.822
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 51.549.894 51.549.894
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801
40 17 Fondul pentru stimularea inovării 292.394.000 292.394.000
40 55 Contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 344.000.000 344.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 81.672.127 81.672.127
40 80 Alte transferuri 50.000.000 50.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 143.225.591 143.225.591
72 Investiții ale instituțiilor publice 143.225.591 143.225.591
7201 ALTE ACȚIUNI 1.607.449.340 697.476.500 2.304.925.840
01 CHELTUIELI CURENTE 1.088.416.389 340.581.294 1.428.997.683
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 365.168.926 1.311.373 366.480.299
10 Cheltuieli cu salariile 275.388.247 940.000 276.328.247
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 52.218.501 52.218.501
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj 10.387.449 10.387.449
13 Deplasări, detașări, transferări 8.432.300 371.373 8.803.673
13 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 4.900.000 171.373 5.071.373
13 02 - deplasări în străinătate 3.532.300 200.000 3.732.300
14 Contribuții pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate 18.742.429 18.742.429
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 103.438.169 25.219.921 128.658.090
22 Hrană 17.383.030 17.383.030
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.812.151 3.000.000 15.812.151
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.829.107 2.800.000 5.629.107
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 11.241.158 4.400.000 15.641.158
27 Reparații curente 1.062.430 1.062.430
28 Reparații capitale 30.000 30.000
29 Cărți și publicații 110.000 112.300 222.300
30 Alte cheltuieli 57.970.293 14.907.621 72.877.914
34 SUBVENȚII 71.900.000 71.900.000
35 02 Subvenții pe produse și activități 71.900.000 71.900.000
38 TRANSFERURI 547.909.294 314.050.000 861.959.294
39 Transferuri consolidabile 1.187.794 1.187.794
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.187.794 1.187.794
40 Transferuri neconsolidabile 546.721.500 314.050.000 860.771.500
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 394.200.000 394.200.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 3.000.000 3.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 58.000.000 58.000.000
40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 446.573.051 356.895.206 803.468.257
72 Investiții ale instituțiilor publice 446.573.051 356.895.206 803.468.257
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 72.459.900 72.459.900
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 72.459.900 72.459.900
85 01 Rambursări de credite externe 22.211.900 22.211.900
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 50.248.000 50.248.000
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 3.000.000.000 3.000.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.000.000.000 3.000.000.000
38 TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.000
39 Transferuri consolidabile 3.000.000.000 3.000.000.000
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.500.000.000 1.500.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
8601 ÎMPRUMUTURI 262.461.800 262.461.800
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 262.461.800 262.461.800
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 210.219.000 210.219.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.760.880 1.760.880
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 50.481.920 50.481.920
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.000
01 CHELTUIELI CURENTE 50.617.100.000 50.617.100.000
49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 31.201.000.000 31.201.000.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.100.800.000 3.100.800.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000
50 06 Rambursări de credite externe pentru importul de combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000
50 07 Dobânzi și comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibili 228.400.000 228.400.000
9501 FONDURI DE REZERVĂ 1.908.327.108 1.908.327.108
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 1.141.927.108 1.141.927.108
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 650.000.000 650.000.000
03 Fond la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova 116.400.000 116.400.000
9901 DEFICIT -41.305.800.000 -21.407.749.906 -62.713.549.906
Referințe (1)

ANEXA Nr. 3 Referințe (1)

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior.

ANEXA Nr. 4

LISTA
impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri pe anul 2001
Denumirea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri Acte normative care reglementează impozitele, taxele și alte venituri
I. PENTRU BUGETUL DE STAT
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE:
A1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1997, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr. 88/1997 și ulterior modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/1999; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 240/2000; Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei; Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5x700 MWe"; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;
2. Impozitul pe venit Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de la plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor; Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și a ajutoarelor care se acordă personalului militar; Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești; Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști; Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești; Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MWe";
3. Alte impozite directe:
a) impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Ordonanța Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 126/2000; convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
b) impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată în 1991, completată prin Legea nr. 177/1998 și prin Ordonanța Guvernului nr. 126/1998, aprobată prin Legea nr. 243/1998; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994, cu modificările ulterioare;
c) impozitul pe dividende de la societățile comerciale Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit; Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare;
d) contribuția agenților economici pentru învățământul de stat Ordonanța Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
e) alte încasări din impozite directe Alte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetului de stat;
4. Contribuții:
a) contribuția pentru pensia suplimentară Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale; Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
b) contribuția agenților economici pentru persoanele cu handicap Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 40/2000 și nr. 32/2001;
A2. Impozite indirecte
1. Taxa pe valoarea adăugată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată și modificată prin Legea nr. 90/1998, republicată în 2000; Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 23/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid de către persoanele juridice; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naționale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată;
2. Accize Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 m; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;
3. Taxe vamale:
a) taxe vamale de la persoane juridice Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine, republicată în 1993, cu modificările ulterioare - pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată și modificată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările ulterioare; Legea minelor nr. 61/1998; Legea petrolului nr. 134/1995; Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată și modificată prin Legea nr. 90/1998, completată și modificată prin Legea nr. 99/1999; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România - pentru facilitățile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană; Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MWe"; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor vamale;
b) taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000.
4. Alte impozite indirecte:
a) taxe pentru jocuri de noroc Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1999, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 36/2000;
b) majorări și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice și de divertisment, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 123/2000; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului olimpic";
c) taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările ulterioare; Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare; Legea serviciilor poștale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, modificată și completată prin Legea nr. 16/1998, republicată în 1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică și termică, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2000; Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și DCS 1800 și stabilirea taxelor de licență, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1997, aprobate și modificate prin Legea nr. 163/1997, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1999; Ordonanța Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea nr. 102/1994, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 19/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 231/1998; Ordonanța Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării, aprobată și modificată prin Legea nr. 123/1995, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 33/1999; Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului, republicată în 2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free; Ordonanța Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței N.M.T. și stabilirea taxei aferente; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, aprobată și modificată prin Legea nr. 62/2000 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2000; Ordonanța Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit; Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie; Ordonanța Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea; Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne; Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 243/2000 privind protecția atmosferei; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor și tarifelor de licență și al autorizațiilor de funcționare;
d) taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale Legea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor nr. 61/1998;
e) taxe judiciare de timbru Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare; Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere; alte legi specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului de stat;
f) taxe de timbru pentru activitatea notarială Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată și modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările ulterioare;
g) taxe extrajudiciare de timbru Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
h) amenzi judiciare Ordonanța Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială; Codul de procedură penală; Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
i) venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Ordonanța Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială; Legea nr. 126/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați;
j) taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
k) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2000 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
l) taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2000 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
m) contribuția agenților economici din turism Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1998, aprobată prin Legea nr. 23/2000, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
n) impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri;
o) taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare;
p) venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale Legea nr. 8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
q) venituri cu destinație specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile Ordonanța Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
r) alte încasări din impozite indirecte Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de stat;
B. VENITURI NEFISCALE
1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997, cu modificările ulterioare;
2. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) taxe de metrologie Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare;
b) taxe pentru prestațiile efectuate și eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional Ordonanța Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 67/1998, aprobată prin Legea nr. 44/2001; Ordonanța Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional;
c) taxe consulare Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată și modificată prin Legea nr. 89/1993, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999 și prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1994, aprobată prin Legea nr. 123/1994;
d) taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în 1994, cu modificările ulterioare;
e) taxe și alte venituri din protecția mediului Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea privind protecția mediului nr. 137/1995, republicată în 2000;
f) vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activitățile autofinanțate Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu modificările ulterioare;
g) vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu modificările ulterioare;
h) alte venituri de la instituțiile publice Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată în 1998; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2000; Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001; alte legi specifice care prevăd reglementări în acest domeniu.
3. Diverse venituri:
a) venituri din aplicarea prescripției extinctive (pentru instituțiile publice) Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă, republicat în 1960, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată și modificată prin Legea nr. 64/1999;
b) venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor; Ordonanța Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancțiuni contravenționale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/1998; Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată și modificată prin Legea nr. 131/1996, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1999 și prin Ordonanța Guvernului nr. 26/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 88/1998; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, republicată în 1997, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/1998, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2000; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată și modificată prin Legea nr. 64/1999; Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată în 2000; Legea nr. 2/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Ordonanța Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul; Ordonanța Guvernului nr. 45/2000 referitoare la unele măsuri pentru combaterea procedurii și comercializării neautorizate a fonogramelor; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, modificată și aprobată prin Legea nr. 42/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile; Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței; legile specifice desfășurării activității pentru care se stabilesc amenzi;
c) încasări din cota reținută, conform Codului penal Codul penal al României, republicat în 1997, cu modificările ulterioare;
d) restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
e) venituri din concesiuni Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea minelor nr. 61/1998; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă; Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie;
f) penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe Ordonanța Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1998, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 78/1998, republicată în 1999;
g) încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în anul 1998;
h) vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 40/2000 și nr. 32/2001;
i) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată în 1991, completată prin Legea nr. 177/1998 și prin Ordonanța Guvernului nr. 126/1998; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare, republicată în 2000; Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 1996; Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor; Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată și modificată prin Legea nr. 98/1999, completată și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/1998, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 94/1999, modificată și completată prin ordonanțele Guvernului nr. 37/2000 și nr. 113/2000; Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, aprobată și modificată prin Legea nr. 132/1995, republicată în 1997, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/1998, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 100/2000; Ordonanța Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată și modificată prin Legea nr. 87/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea și transmiterea fără plată a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței; legile specifice desfășurării activității în care se prevede confiscarea de bunuri și sume;
j) venituri realizate din încasarea debitelor evidențiate în bilanțurile de lichidare a patrimoniului fostelor C.A.P. Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor C.A.P.;
k) venituri din dividende Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
l) încasări din alte surse Codul de procedură penală, republicat în 1997; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă (valabil pentru instituțiile publice); Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare și Hotărârea Guvernului nr. 618/1997 privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ; Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor; Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată în 1997; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2000 pentru aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern; alte legi specifice prin care se stabilesc încasări de sume la bugetul de stat.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995; Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale; Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
b) venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naționale și de mobilizare Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în 1997, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/1999; Ordonanța Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei, aprobată și modificată prin Legea nr. 208/1998;
c) venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.
VII. DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI
1. Donații și sponsorizări
a) donații Ordonanța Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, aprobată prin Legea nr. 23/2000; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2000, modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001.
VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
1. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate:
a) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și interguvernamentale Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare; Ordonanța Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, aprobată prin Legea nr. 7/1997;
b) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România;
c) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finanțarea lucrărilor agricole Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 223/2000;
d) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1998;
e) încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Ordonanța Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare și de îmbunătățire a decontărilor în economie, aprobată și modificată prin Legea nr. 119/1995, cu modificările ulterioare (în cadrul termenului de prescripție);
f) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiții în turism Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999; Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1998 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
g) încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001;
h) încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit Ordonanța Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite.
II. PENTRU BUGETELE LOCALE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. Impozite directe
1. Impozitul pe profit Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 217/1999 și nr. 6/2000; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.
2. Impozite și taxe de la populație:
a) impozitul pe clădiri de la persoane fizice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997;
b) taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Legea apiculturii nr. 89/1998;
c) impozitul pe terenuri de la persoane fizice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997;
d) alte impozite și taxe de la populație Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 218/1998; Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată și modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; alte legi prin care se stabilesc impozite și taxe de la populație.
3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură; Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, cu modificările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2000.
4. Impozitul pe clădiri și terenuri de la persoane juridice:
a) impozit pe clădiri de la persoane juridice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, cu modificările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;
b) impozit pe terenuri de la persoane juridice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare.
5. Alte impozite directe:
a) taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;
b) alte încasări din impozite directe Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1996.
A2. Impozite indirecte
1. Impozitul pe spectacole Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998; Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.
2. Alte impozite indirecte:
a) taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997;
b) taxe de timbru pentru contestațiile și plângerile asupra sumelor constatate și aplicate prin acte de control sau de impunere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect contestarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri;
c) taxe extrajudiciare de timbru Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
d) alte încasări din impozite indirecte Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 218/1998; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetelor locale.
B. VENITURI NEFISCALE
1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997;
2. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) alte venituri privind circulația pe drumurile publice Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat în 1999, cu modificările și completările ulterioare (pentru amenzi);
b) venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară;
c) veniturile punctelor de însămânțări artificiale Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, cu modificările ulterioare;
d) veniturile circumscripțiilor sanitar-veterinare Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat, cu modificările ulterioare;
e) contribuția lunară a părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare;
f) vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
g) contribuții datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
h) alte venituri de la instituțiile publice Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republicată în 1996, cu modificările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
3. Diverse venituri:
a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri (pentru instituții publice) Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Codul penal al României, republicat în 1997; Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare; Codul muncii;
b) venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanța Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea și abrogarea unor dispoziții ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanța Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată în 1998; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale; Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată prin Legea nr. 64/1999; Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor; Legea nr. 148/2000 privind publicitatea; legile specifice desfășurării activității prin care se stabilesc amenzi;
c) restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
d) venituri din concesiuni și închirieri Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 218/1998; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997; Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republicată în 1996, cu modificările ulterioare; Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Ordonanța Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; legi specifice care reglementează activități de concesionări și închirieri;
e) penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe Ordonanța Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată prin Legea nr. 73/1998, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 78/1998;
f) încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
g) venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție;
h) încasări din alte surse Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999.
II. VENITURI DIN CAPITAL
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în 1998 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1998; Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995; Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
b) venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în 1998;
c) venituri din privatizare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999.
III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
1. Venituri cu destinație specială:
a) taxe speciale Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
b) venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
c) venituri din fondul pentru drumurile publice Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare;
d) venituri din fondul de intervenție Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
e) venituri din fondul pentru locuințe Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995; Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare;
f) venituri din amortizarea mijloacelor fixe Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
g) donații și sponsorizări Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
h) sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participării la finanțarea unor acțiuni de interes public Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
i) venituri din finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998, aprobată prin Legea nr. 86/1999;
j) venituri pentru finanțarea acțiunilor privind riscul seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/1999, aprobată prin Legea nr. 12/2000;
k) venituri din închirierea, vânzarea și concesionarea unor bunuri aflate în administrarea spitalelor publice Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor.
IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT
1. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.
III. FONDUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. Impozite directe
1. Contribuții la Fondul de asigurări sociale de sănătate:
a) contribuții de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 30/1998, nr. 72/1998 și nr. 180/2000;
b) contribuția persoanelor asigurate Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 30/1998, nr. 72/1998 și nr. 180/2000;
c) contribuții facultative la asigurările sociale de sănătate Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 30/1998, nr. 72/1998 și nr. 180/2000.
B. VENITURI NEFISCALE
1. Diverse venituri
a) încasări din alte surse Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 30/1998, nr. 72/1998 și nr. 180/2000.
IV. FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte
1. Alte impozite indirecte
a) taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice Ordonanța Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, modificată și completată prin Legea nr. 18/1997, prin Ordonanța Guvernului nr. 26/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 165/1999; Ordonanța Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea creanțelor și angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 68/1996.
V. FONDUL SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte
a) cota asupra prețului cu ridicata, exclusiv accizele pentru carburanții auto livrați la intern de producători și a valorii în vamă pentru carburanți auto importați Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în 1998, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 72/1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 110/1999 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2000.
VI. FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURAȚILOR
I. VENITURI CURENTE
B. VENITURI NEFISCALE
1. Diverse venituri
a) venituri din cota asupra volumului de prime brute Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2001

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din impozitul pe venit din care, pentru:
bugetul propriu al județului bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor
TOTAL 4.000.000.000 1.019.700.000 2.980.300.000
1. Alba 79.201.000 19.800.250 59.400.750
2. Arad 77.563.000 19.390.750 58.172.250
3. Argeș 104.151.000 26.037.750 78.113.250
4. Bacău 133.374.000 33.343.500 100.030.500
5. Bihor 89.870.000 22.467.500 67.402.500
6. Bistrița-Năsăud 72.447.000 18.111.750 54.335.250
7. Botoșani 126.682.000 31.670.500 95.011.500
8. Brașov 82.439.000 20.609.750 61.829.250
9. Brăila 77.404.000 19.351.000 58.053.000
10. Buzău 108.536.000 27.134.000 81.402.000
11. Caraș-Severin 102.081.000 25.520.250 76.560.750
12. Călărași 98.670.000 24.667.500 74.002.500
13. Cluj 78.511.000 19.627.750 58.883.250
14. Constanța 74.693.000 18.673.250 56.019.750
15. Covasna 48.319.000 12.079.750 36.239.250
16. Dâmbovița 104.403.000 26.100.750 78.302.250
17. Dolj 116.384.000 29.096.000 87.288.000
18. Galați 86.323.000 21.580.750 64.742.250
19. Giurgiu 84.184.000 21.046.000 63.138.000
20. Gorj 66.254.000 16.563.500 49.690.500
21. Harghita 70.226.000 17.556.500 52.669.500
22. Hunedoara 94.197.000 23.549.250 70.647.750
23. Ialomița 81.685.000 20.421.250 61.263.750
24. Iași 156.394.000 39.098.500 117.295.500
25. Ilfov 34.309.000 8.577.250 25.731.750
26. Maramureș 121.540.000 30.385.000 91.155.000
27. Mehedinți 84.183.000 21.045.750 63.137.250
28. Mureș 94.548.000 23.637.000 70.911.000
29. Neamț 135.379.000 33.844.750 101.534.250
30. Olt 106.374.000 26.593.500 79.780.500
31. Prahova 123.690.000 30.922.500 92.767.500
32. Satu Mare 88.970.000 22.242.500 66.727.500
33. Sălaj 63.821.000 15.955.250 47.865.750
34. Sibiu 67.385.000 16.846.250 50.538.750
35. Suceava 187.045.000 46.761.250 140.283.750
36. Teleorman 117.002.000 29.250.500 87.751.500
37. Timiș 87.841.000 21.960.250 65.880.750
38. Tulcea 62.997.000 15.749.250 47.247.750
39. Vaslui 133.514.000 33.378.500 100.135.500
40. Vâlcea 84.184.000 21.046.000 63.138.000
41. Vrancea 93.227.000 23.306.750 69.920.250
42. Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 100.000.000 44.700.000 55.300.000

*) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 253/2000 se alocă Consiliului Județean Iași suma de 44.700.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2001 se alocă Consiliului Local al Municipiului Buzău suma de 35.300.000 mii lei și Consiliului Local al Municipiului Pașcani suma de 20.000.000 mii lei.

ANEXA Nr. 6

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei
termice livrate populației pe anul 2001

- mii lei -
Nr. crt. Județul Suma
TOTAL 2.524.000.000
1. Alba 14.447.000
2. Arad 39.865.000
3. Argeș 60.545.000
4. Bacău 35.824.000
5. Bihor 54.355.000
6. Bistrița-Năsăud 11.045.000
7. Botoșani 205.060.000
8. Brașov 45.428.000
9. Brăila 18.189.000
10. Buzău 94.814.000
11. Caraș-Severin 40.834.000
12. Călărași 43.532.000
13.