Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare)
Număr celex: 32012R1215

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (57), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă

În vigoare de la 09 ianuarie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 67 alineatul (4) şi articolul 81 alineatul (2) literele (a), (c) şi (e),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 218, 23.7.2011, p. 78.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 decembrie 2012.

întrucât:

(1) La 21 aprilie 2009, Comisia a adoptat un raport privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (3). Raportul concluziona că, în general, aplicarea respectivului regulament este satisfăcătoare, dar că este de dorit să se îmbunătățească aplicarea anumitor dispoziții ale acestuia, să se faciliteze și mai mult libera circulație a hotărârilor și să se îmbunătățească în continuare accesul la justiție. Întrucât este necesar să se aducă o serie de modificări regulamentului respectiv, acesta ar trebui reformat, din motive de claritate. Reviste (1)

___________

(3) JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(2) Cu ocazia reuniunii sale de la Bruxelles din 10- 11 decembrie 2009, Consiliul European a adoptat un nou program multianual intitulat "Programul de la Stockholm – o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora" (4). În Programul de la Stockholm, Consiliul European considera că procesul de eliminare a tuturor măsurilor intermediare (procedura de exequatur) ar trebui să continue în cursul perioadei acoperite de respectivul program. Totodată, eliminarea procedurii de exequatur ar trebui să fie însoțită de o serie de garanții.

___________

(4) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(3) Uniunea și-a stabilit ca obiectiv să mențină și să dezvolte un spațiu de libertate, securitate și justiție, care să faciliteze, printre altele, accesul la justiție, în special prin intermediul principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă. Pentru instituirea progresivă a unui astfel de spațiu, Uniunea trebuie să adopte măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicații transfrontaliere, în special atunci când sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a pieței interne.

(4) Anumite diferenţe între normele interne care reglementează competenţa judiciară şi recunoaşterea hotărârilor împiedică buna funcţionare a pieţei interne. Adoptarea de dispoziţii care să unifice normele referitoare la conflictele de competenţă în materie civilă şi comercială şi care să asigure recunoaşterea şi executarea rapidă şi simplă a hotărârilor pronunţate într-un stat membru este indispensabilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Pot fi de interes:

Reviste:
Recunoașterea și executarea hotărârilor din perspectiva Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială
;
se încarcă...