Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Normele metodologice privind stabilirea competențelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale instituțiilor și structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție din 28.12.2012

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Detașarea ofițerilor de poliție la Organizația Internațională de Poliție Criminală - INTERPOL, denumită în continuare INTERPOL, se dispune prin ordin al ministrului afacerilor interne, în baza unei note de fundamentare întocmite de structura de proveniență a ofițerului de poliție care a fost selectat de INTERPOL pentru un post de expert detașat.

(2) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) cuprinde o analiză pertinentă și completă a situației profesionale a ofițerului de poliție selectat de INTERPOL, a postului pentru care a fost selectat, precum și informații referitoare la beneficiile operative și/sau de imagine pentru Ministerul Afacerilor Interne.

(3) La nota de fundamentare prevăzută la alin. (2) se anexează documentul emis de INTERPOL prin care se solicită detașarea ofițerului de poliție selectat, precum și acordul expres al ofițerului de poliție selectat cu privire la detașare pentru perioada solicitată de INTERPOL.

(4) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se aprobă de ministrul afacerilor interne, după ce a fost avizată de către secretarul general, secretarul de stat, șef al Departamentului ordine și siguranță publică și Șeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene și Relații Internaționale, precum și vizată de către următoarele structuri:

a) Direcția Generală Management Resurse Umane, denumită în continuare DGMRU,

b) Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale, denumită în continuare DGAERI,

c) Direcția Generală Financiară, denumită în continuare DGF,

d) Direcția Generală Logistică, denumită în continuare DGL,

e) Direcția Generală Management Operațional, denumită în continuare DGMO.

(5) După aprobare, nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se transmite de către structura de proveniență a ofițerului de poliție care a fost selectat de INTERPOL către structurile Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile/structurile din subordine, competente pentru punerea în aplicare a dispozițiilor din cuprinsul acesteia.

Art. 2. -

(1) Prelungirea perioadei inițiale a detașării se efectuează prin ordin al ministrului afacerilor interne, emis în baza unei note de fundamentare întocmite de DGAERI, de regulă cu cel puțin 3 luni înainte de data la care ar înceta detașarea.

(2) La nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se anexează documentul INTERPOL de solicitare a prelungirii perioadei inițiale a detașării, precum și acordul expres al ofițerului de poliție cu privire la prelungirea detașării pentru perioada solicitată de INTERPOL.

(3) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se aprobă, se avizează potrivit normelor de competență stabilite la art. 1 alin. (4) și se vizează de către:

a) DGMRU,

b) DGF,

c) DGL,

d) structura de proveniență a ofițerului de poliție detașat.

(4) Dispozițiile art. 1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător, transmiterea documentației urmând a fi realizată de către DGAERI.

(5) Informarea prevăzută la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție se primește și se înregistrează la DGAERI care o transmite DGMRU pentru luarea măsurilor legale necesare încetării detașării.

Art. 3. -

(1) La propunerea DGAERI, DGF ia măsurile necesare asigurării în bugetul propriu al ordonatorului principal de credite a fondurilor aferente desfășurării activității ofițerilor de poliție detașați la INTERPOL, precum și pentru asigurarea și plata drepturilor prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012.

(2) Pentru asigurarea drepturilor prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012 se aplică în mod corespunzător procedurile stabilite pentru atașații de afaceri interne prin actele normative de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cele referitoare la reîntregirea familiei, de închiriere și întreținere a locuinței.

(3) Prin alte cheltuieli conexe în înțelesul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012, se înțeleg acele cheltuieli reprezentând comisioane pentru agenții imobiliare, comisioane bancare pentru plata cheltuielilor de chirie/utilități, garanții imobiliare. Modificări (1)

(4) Documentele justificative prevăzute la art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012, precum și informarea prevăzută la art. 4 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012 se primesc și se înregistrează la DGAERI, care le transmite la DGF pentru luarea măsurilor necesare decontării sumelor aferente.

Art. 4. -

(1) Ofițerii de poliție detașați la INTERPOL se numesc în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară misiuni în afara teritoriului țării constituit la nivelul DGMRU, prin ordin al ministrului afacerilor interne emis cu data detașării.

(2) Detașarea ofițerilor de poliție la INTERPOL, prelungirea detașării sau, după caz, încetarea detașării înainte de termen se realizează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Numirea ofițerilor de poliție în statul de organizare prevăzut la alin. (1) se realizează pe posturi de atașat de afaceri interne, prin suplimentarea acestuia.

(4) Numirea și avansarea în funcție a ofițerilor de poliție detașați la INTERPOL se realizează în condițiile prevăzute de procedurile interne aplicabile atașaților de afaceri interne, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(5) La încetarea detașării la INTERPOL ofițerii de poliție sunt mutați, în interesul serviciului, din statul de organizare prevăzut la alin. (1), potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, la structurile de proveniență.

(6) Echivalarea evaluărilor profesionale anuale ale ofițerilor de poliție obținute de ofițerii de poliție detașați la INTERPOL se realizează potrivit procedurilor interne.

(7) DGMRU ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012.

(8) În perioada detașării la INTERPOL a ofițerilor de poliție, DGMRU desfășoară, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, orice alte activități privind gestionarea raporturilor de serviciu ale acestora.

(9) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, DGMRU emite procedura privind echivalarea evaluărilor obținute de ofițerii de poliție detașați la INTERPOL.

Art. 5. -

DGL ia măsurile necesare pentru încheierea asigurărilor medicale pentru ofițerul de poliție și membrii de familie care îl însoțesc, atunci când acestea nu sunt asigurate prin efectul legii.

;
se încarcă...