Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar din 13.11.2012

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2013 până la 01 decembrie 2013, fiind abrogat prin Ordin 5455/2013 și înlocuit de Metodologie 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2. -

(1) Numărul de gradații care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate în ultimii 4 ani, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice. Modificări (2)

(2) În situația în care personalului didactic, celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive școlare și din palatele și cluburile copiilor/Palatul Național al Copiilor i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calității de personal didactic calificat, la nivelul aceluiași județ/al municipiului București, acesta își păstrează gradația de merit.

(3) Personalul didactic din învățământ beneficiar al gradației de merit detașat în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradației de merit pretransferate/transferate în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care s-au pretransferat/ transferat.

(5) La solicitarea unității de învățământ în care cadrul didactic beneficiar al gradației de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimțământului scris în alt județ/municipiul București în timpul anului școlar, inspectoratul școlar îi acordă gradație de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1).

Art. 3. -

Gradația de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.

Art. 4. -

(1) Personalul didactic din învățământ care a beneficiat de gradație de merit până la 31 august 2013 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată în vederea pensionării.

SECȚIUNEA a 2-a Înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit

Art. 5. -

(1) La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa:

a) personalul didactic de predare și de conducere din învățământul preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învățământul preuniversitar de peste 4 ani, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană/a municipiului București, interjudețeană, faza națională și internațională, în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar încheiat din perioada evaluării;

b) personalul didactic de predare de la centrele județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, centrele școlare pentru educație incluzivă, centrele logopedice interșcolare și cabinetele logopedice, centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică angajat cu contract individual de muncă, cu o vechime efectivă în învățământul preuniversitar de peste 4 ani, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană/a municipiului București, interjudețeană, națională și internațională, în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar încheiat din perioada evaluării;

c) personalul didactic de predare și de conducere de la cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, precum și cel de la Palatul Național al Copiilor angajat cu contract individual de muncă, cu o vechime efectivă în învățământul preuniversitar de peste 4 ani, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană/a municipiului București, interjudețeană, faza națională și internațională, în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar încheiat din perioada evaluării.

(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, în conformitate cu prevederile art. 255 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic din învățământul preuniversitar se evaluează pentru perioada de 4 ani în intervalul 1 septembrie 2002-31 august 2012 în care salariatul și-a desfășurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obținerea gradației de merit în sesiunile anterioare.

SECȚIUNEA a 3-a Criterii pentru acordarea gradației de merit

Art. 6. -

Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din ultimii 4 ani în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 sau în perioada prevăzută la art. 5 alin. (2). Fișa în baza căreia se realizează evaluarea se elaborează, ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de inspectoratul școlar și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru personalul didactic de predare și de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar, palatele și cluburile copiilor, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative.

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 80%:

a) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări și examene naționale de sfârșit de ciclu, rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional;

b) inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul școlii;

c) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri de profil, concursuri culturalartistice și sportive incluse în Calendarul activităților educative naționale elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, materializate prin obținerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, mențiunilor și premiilor speciale la faza internațională/națională/județeană/a municipiului București și interjudețeană/regională;

d) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile școlare, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile și olimpiadele județene, interjudețene, naționale și internaționale incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

e) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unități de învățământ vocaționale, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile și olimpiadele județene, interjudețene, naționale ori internaționale; organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte, simpozioane la nivel internațional, național ori interjudețean;

f) rezultate măsurabile obținute în activitățile culturale și educative organizate în școală, cu impact la nivel local/județean/interjudețean/al municipiului București/național/ internațional;

g) activitatea și rezultatele obținute în centrele de excelență și în cadrul unităților de învățământ vocațional sau cu elevi cu dificultăți de învățare;

h) activitatea desfășurată în vederea realizării echității în educație (activități de remediere școlară, grădiniță de vară, de educație incluzivă, de educație multiculturală/interculturală, educație pentru diversitate/alteritate, programe de educație a părinților recunoscute la nivel județean/național);

i) rezultate măsurabile/cuantificabile obținute în desfășurarea unor activități practice, educative pentru formarea de abilități de comunicare, antreprenoriale și tehnice;

j) rezultate deosebite obținute în activități de voluntariat la nivel local/județean/național/internațional;

k) activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare;

l) participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU;

m) coordonarea activităților din cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară;

n) integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în școlile de masă și desfășurarea activităților de educație remedială;

o) participarea concretă la susținerea performanței școlare și la pregătirea remedială;

p) crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar.

2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 10%:

a) elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice, reviste școlare, avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală;

b) elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical în cadrul federațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învățământ, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, participarea cu comunicări la simpozioane județene, regionale, naționale și/sau internaționale, contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore);

d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar și în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

e) activitatea desfășurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social și al altor structuri de dialog social, precum și în comisiile naționale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:

a) proiecte din fonduri structurale europene, proiecte internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

b) proiecte elaborate și implementate în baza prevederilor Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate și portofoliul personal.

4. Criteriul privind creșterea prestigiului unității de învățământ/conexe - ponderea 5%:

a) contribuții individuale și/sau în echipă la dezvoltarea instituțională a școlii;

b) atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare, a bazei didacticomateriale;

c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ;

d) realizări în ceea ce privește educația adulților și conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învățare).

Art. 7. -

(1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice și se stabilește în comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, ținând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6. În baza acestor punctaje, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidați: Modificări (1)

a) educatoare/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar;

b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar;

c) profesori;

d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, învățământul special;

f) personal didactic de conducere din unitățile de învățământ.

(2) Pentru personalul didactic și personalul de conducere din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, grilele de punctaj, ținând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

SECȚIUNEA a 4-a Procedura de acordare a gradației de merit

Art. 8. -

(1) Inspectorul școlar general numește, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit, în următoarea componență:

a) președinte - un inspector școlar general adjunct;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori școlari de specialitate, inspector responsabil pentru învățământul în limbile minorităților naționale sau metodiști ai inspectoratului școlar.

(2) Pentru Palatul Național al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit este formată din:

a) președinte - un inspector de specialitate din Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

b) secretar - un inspector din Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

c) membri - inspectori școlari de specialitate/metodiști din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

(3) Reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învățământ din județ/municipiul București și reprezentanții asociațiilor de părinți participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor și au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații.

Art. 9. -

Procedura de acordare a gradației de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:

1. Candidatul întocmește și depune la conducerea unității de învățământ/conexe în care a funcționat în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 raportul de autoevaluare a activității desfășurate, însoțit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fișa de evaluare elaborată de inspectoratul școlar pentru acordarea gradației de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează. În cazul în care candidatul este detașat sau pretransferat, acesta își depune dosarul la unitatea de învățământ unde este titular la data depunerii dosarului. Cadrele didactice angajate pe perioadă determinată depun documentele menționate anterior la conducerea unității de învățământ la care sunt încadrate la data depunerii dosarului. Candidații care își desfășoară activitatea în două sau mai multe unități de învățământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unități de învățământ. Modificări (1)

2. Consiliul profesoral al unității de învățământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fișei de evaluare și documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activității candidatului, consemnată în procesul-verbal de ședință.

3. Directorul unității de învățământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului școlar raportul de autoevaluare, documentele doveditoare și aprecierea sintetică a consiliului profesoral.

4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul școlar de specialitate întocmește un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fișă.

5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit primește raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum și raportul motivat al inspectorului școlar de specialitate, pe care le examinează, stabilește punctajul final și întocmește lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi și discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

6. În consiliul de administrație al inspectoratului școlar președintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradațiilor de merit.

7. Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, și o afișează la inspectoratul școlar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Național al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs și o afișează la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.

8. Candidații participanți la concursul de acordare a gradației de merit au drept de contestație asupra punctajului acordat, la inspectoratul școlar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestațiile se soluționează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora, de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a inspectorului școlar general, formată din:

a) președinte - inspectorul școlar general; pentru Palatul Național al Copiilor - director din Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/rețea școlară; pentru Palatul Național al Copiilor - un reprezentant al Direcției generale economic, finanțe, resurse umane din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului școlar, inspectori școlari/metodiști ai inspectoratului școlar și un inspector școlar cu atribuții privind managementul resurselor umane; pentru Palatul Național al Copiilor - inspectori de specialitate din cadrul Direcției generale educație și învățare pe tot parcursul vieții și un consilier juridic al Direcției generale juridice și control din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, alții decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La lucrările comisiei de contestații participă și reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele și pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații.

9.

a) Hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar și se emite decizia de acordare a gradației de merit.

Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 au îndeplinit și funcții de conducere pot participa la concursul de acordare a gradației de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, exprimându-și opțiunea în scris odată cu depunerea dosarului. În această situație, evaluarea se realizează conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradației de merit la oricare dintre discipline, exprimându-și opțiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

b) Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcții de conducere), precum și pe discipline de învățământ se calculează raportat la numărul total de gradații, conform art. 2 alin. (1), și se repartizează proporțional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învățământ, ocupate cu personal calificat, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Consiliul de administrație aprobă lista întocmită pe posturi și discipline, în ordinea descrescătoare a punctajului, și hotărăște rezultatul concursului, cu condiția respectării proporției numărului de locuri pe discipline/funcții de conducere din unități de învățământ.

10. Lista candidaților validați, cu adresa de înaintare, se transmite la Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Lista transmisă la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului conține:

a) numărul total și calculul detaliat al numărului gradațiilor acordate la nivelul județului/municipiului București/Palatului Național al Copiilor;

b) observațiile liderilor de sindicat desemnați de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ, care au participat la procedura de acordare a gradației de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal și punctajul pentru candidații aprobați prin decizia inspectoratului școlar, conform anexei nr. 2.

Art. 10. - Modificări (1)

Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri și propune, dacă este cazul, sancțiuni pentru cei care nu au respectat numărul de locuri și prevederile prezentei metodologii.

CAPITOLUL II Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 11. -

Candidații înscriși la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2012-2013, au obligația de a completa o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. -

(1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională beneficiază de gradație de merit conform reglementărilor proprii.

(2) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din instituțiile militare de învățământ preuniversitar se evaluează la nivelul inspectoratului școlar pe raza căruia aceste unități își desfășoară activitatea, excedând numărului de gradații calculat conform art. 2 alin. (1).

(3) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din instituțiile militare de învățământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Apărării Naționale și se transmit, spre știință și verificare, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

GRAFICUL
desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2013

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului școlar

Perioada: 1-15 martie 2013

2. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului școlar

Perioada: 15 martie-11 aprilie 2013

3. Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

Perioada: 11-19 aprilie 2013

4. Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit

Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013

5. Verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și modificarea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate

Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013

6. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar

Perioada: 8-11 mai 2013

7. Afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar

Termen: 13 mai 2013

8. Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat

Perioada: 15-17 mai 2013

9. Soluționarea contestațiilor de către comisie

Perioada: 20-22 mai 2013

10. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare

Termen: 26 mai 2013

11. Înaintarea la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a tabelului nominal cu personalul didactic de predare și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit

Perioada: 30-31 mai 2013

NOTĂ:

Personalul didactic și de conducere de la Palatul Național al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradației de merit la registratura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, respectând graficul.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

TABEL NOMINAL
al candidaților validați în consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București

Nr.
crt.
Numele și prenumele Funcția Specialitatea Vechimea în învățământ Unitatea de învățământ Punctajul obținut

NOTE:

În cazul personalului didactic de conducere, îndrumare și control din cadrul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, la rubrica "Unitatea de învățământ" se va preciza unitatea de învățământ unde are obligația de predare.

Adeverințele emise de unitățile de învățământ respective se vor anexa la lista transmisă Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., domiciliat(ă) în ................................, str. ..................................... nr. ........., bl. ..........., sc. ....., ap. ......., județul/sectorul ............................, legitimat(ă) cu ............ seria .......... nr. ....................., CNP .................................., încadrat(ă) la ..................................... pe funcția de ......................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparțin și că prin acestea sunt confirmate/certificate activitățile desfășurate.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data ................................
Semnătura
..............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Gradație de merit. Calculul îndemnizației pentru concediu de odihnă
;
se încarcă...