Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Modificări (2), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09 ianuarie 2013.

În vigoare de la 09 ianuarie 2013 până la 26 martie 2020, fiind înlocuit parțial prin Ordin 114/2019, Procedură 2019, Ordin 816/2020 și abrogat prin Ordin 816/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 780 și al art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Reviste (1)

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

a) "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie", cod 14.13.01.43, prevăzut în anexa nr. 3;

b) "Declarație de înregistrare a contractelor de locațiune", cod 14.13.01.42, prevăzut în anexa nr. 4. Reviste (1)

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 21 decembrie 2012.

Nr. 1.985.

ANEXA Nr. 1

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dețin calitatea de fiduciar și au obligația de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar.

3.

(1) Contribuabilul care deține calitatea de fiduciar, denumit în continuare fiduciar, depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent "Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie", cod 14.13.01.43, prevăzută la anexa nr. 3 la ordin, însoțită de contractul de fiducie, în original și copie.

(2) Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de fiduciar.

(3) Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul și restituie fiduciarului originalul.

(4) În cazul în care fiduciarul depune declarația prevăzută la alin. (1) prin poștă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de fiducie.

4. Modificarea și încetarea contractului de fiducie se înregistrează, de fiduciar, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), având bifată căsuța "Modificare" sau "Încetare", după caz, din formular, însoțită de documentele justificative.

5.

(1) Data înregistrării contractelor de fiducie, a modificărilor ulterioare și a încetării acestora, la organul fiscal competent, este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poștei, după caz.

(2) În cazul contractelor de fiducie/modificărilor ulterioare/încetării, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal.

(3) În cazul contractelor de fiducie/modificărilor ulterioare/încetării, transmise prin poștă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

6. Declarația și documentele depuse de fiduciar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

7. Organul fiscal competent organizează evidența contractelor de fiducie într-un Registru al contractelor de fiducie, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

8. Înregistrarea în Registrul contractelor de fiducie se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor de fiducie.

9. Registrul contractelor de fiducie se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Direcția Generală de Tehnologia Informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANEXĂ la Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

REGISTRUL CONTRACTELOR DE FIDUCIE

Nr. crt. Număr de înregistrare Date de identificare a fiduciarului Date despre contractul de fiducie
Contractul de fiducie inițial Modificări ale contractului de fiducie Încetarea contractului de fiducie
Denumirea Codul de identificare fiscală Numărul Data Numărul Data Numărul Data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ANEXA Nr. 2 Reviste (1)

Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune

A. Înregistrarea contractelor de locațiune de către locatori, alții decât persoanele fizice

1. Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală contractele de locațiune pe care le încheie în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât și cu persoane juridice.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe.

3.

(1) Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune "Declarația de înregistrare a contractelor de locațiune", cod 14.13.01.42, prevăzută la anexa nr. 4 la ordin, însoțită de contractul de locațiune, în original și copie.

(2) Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator.

(3) Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locațiune cu originalul și restituie locatorului originalul.

(4) În cazul în care locatorul depune declarația prevăzută la alin. (1) prin poștă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de locațiune.

4. Modificarea și încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), având bifată căsuța "Modificare" sau "Încetare", după caz, din formular, însoțită de documentele justificative.

5.

(1) Data înregistrării contractelor de locațiune a modificărilor ulterioare și a încetării acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poștei, după caz.

(2) În cazul contractelor de locațiune/modificărilor ulterioare/încetării, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal.

(3) În cazul contractelor de locațiune/modificărilor ulterioare/încetării transmise prin poștă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

6. Declarația și documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

7. Organul fiscal competent organizează evidența contractelor de locațiune într-un Registru al contractelor de locațiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

8. Înregistrarea în Registrul contractelor de locațiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

9. Registrul contractelor de locațiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Direcția Generală de Tehnologia Informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

B. Înregistrarea contractelor de locațiune de către locatorul persoană fizică

1. Persoanele fizice care au calitatea de locator și obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal și venituri din arendare au obligația înregistrării contractului între părți potrivit art. 81 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, dacă aceasta este diferită de domiciliu - în cazul persoanelor fizice rezidente;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul supus impunerii - în cazul persoanelor fizice nerezidente.

3.

(1) Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal și venituri din arendare și optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de locațiune, în original și copie, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, odată cu Declarația privind venitul estimat/norma de venit (formular 220).

(2) Organul fiscal certifică conformitatea copiei cu originalul și restituie locatorului originalul.

(3) În cazul în care locatorul depune declarația prevăzută la alin. (1) prin poștă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de locațiune.

(4) Data înregistrării contractelor de locațiune este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poștei, după caz.

(5) În cazul contractelor de locațiune, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal.

(6) În cazul contractelor de locațiune transmise prin poștă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

(7) Declarația și documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. Pentru contribuabilii care obțin venituri din arendare pentru care impunerea este finală sunt aplicabile corespunzător prevederile secțiunii A.

5. Organul fiscal competent organizează evidența contractelor de locațiune într-un Registru al contractelor de locațiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexă.

6. Înregistrarea în Registrul contractelor de locațiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

7. Registrul contractelor de locațiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Direcția Generală de Tehnologia Informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANEXĂ la Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune

REGISTRUL CONTRACTELOR DE LOCAȚIUNE

Nr. crt. Numărul de înregistrare Datele de identificare a locatorului Date despre contractul de locațiune Adresa bunului care face obiectul contractului
Contractul de locațiune inițial Modificările contractului de locațiune Încetarea contractului de locațiune
Denumirea/ Numele și prenumele Codul de identificare fiscală Numărul Data Numărul Data Numărul Data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ANEXA Nr. 3*)

___________

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4*) Reviste (1)

___________

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Noi reguli în procedura de înregistrare a contractelor de locațiune
;
se încarcă...