Guvernul României

Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Modificări (4), Referințe (33), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 2013 până la 15 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 15/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și prin preluarea activității în domeniul administrației publice, a structurilor și a instituțiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administrației și Internelor.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, disciplina în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții, administrație publică centrală și locală, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate și finanțe publice regionale și locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcției publice, programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) realizarea Programului de guvernare și a strategiilor în domeniul reformei administrației publice și monitorizarea elaborării și aplicării programelor de reformă instituțională de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale;

b) îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare în domeniile sale de competență;

c) monitorizarea respectării regimului general al autonomiei locale și principiului descentralizării serviciilor publice; dezvoltarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

d) coordonarea procesului de reformă a administrației publice centrale și locale, descentralizare, regionalizare și reorganizare administrativ-teritorială a țării;

e) coordonarea procesului de elaborare a standardelor de calitate, a standardelor de cost și a normativelor de personal pentru structurile administrației publice centrale și locale;

f) elaborarea, coordonarea și implementarea, împreună cu ministerele de resort, a politicilor fiscal-bugetare locale;

g) consolidarea autonomiei locale a colectivităților locale prin promovarea de măsuri privind creșterea capacității administrativ-financiare și eficientizarea serviciilor publice prestate cetățeanului;

h) dezvoltarea unui sistem de echilibrare financiară a unităților administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanță și capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiții publice;

i) reglementarea și monitorizarea serviciilor publice comunitare de utilități publice; evidența domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;

j) reglementarea, monitorizarea și implementarea măsurilor pentru înființarea, sprijinirea și dezvoltarea parcurilor industriale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat;

k) reducerea birocrației, a costurilor de funcționare a sistemului administrației publice și extinderea accesului cetățenilor la informațiile publice de interes național și local;

l) realizarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici;

m) elaborarea cadrului instituțional și legal pentru crearea și consolidarea regiunilor administrativ-teritoriale;

n) dezvoltarea de politici regionale în vederea diminuării decalajelor economice și financiare dintre acestea;

o) coeziune și dezvoltare teritorială națională, regională și locală prin promovarea unor programe naționale care să finanțeze activități și acțiuni necesare asigurării dezvoltării durabile, echilibrate a teritoriului național, întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, protejarea și promovarea patrimoniului național, precum și creșterea calității locuirii în cadrul așezărilor umane;

p) cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională;

q) amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură;

r) asigurarea disciplinei și calității în construcții și amenajarea teritoriului, autorizării execuției lucrărilor de construcții și avizarea documentațiilor tehnico-economice, conform legii;

s) în domeniul locuirii, locuințelor și al clădirilor de locuit, al reabilitării termice și al eficienței termice a clădirilor;

ș) în domeniul gestiunii și dezvoltării imobiliar-edilitare;

t) în domeniul lucrărilor publice;

ț) în domeniul construcțiilor.

Art. 2. - Modificări (1)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, și își desfășoară activitatea în spații din următoarele sedii: str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, și bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în condițiile legii.

Art. 3. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită următoarele funcții:

a) de planificare strategică;

b) de reglementare și avizare;

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

e) de administrare;

f) de implementare a programelor finanțate din fonduri comunitare, naționale, precum și din alte surse legal constituite;

g) de monitorizare și control;

h) de coordonare.

Art. 4. -

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește următoarele atribuții:

I. funcția de planificare strategică:

a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate:

- strategia națională de dezvoltare teritorială, care are la bază conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României;

- strategii de comunicare în domeniile sale de activitate;

- Strategia națională de dezvoltare regională;

- Strategia națională de dezvoltare teritorială a Mării Negre și a Dunării;

- Strategia națională pentru construcția de locuințe, reabilitarea clădirilor și protejarea clădirilor de locuit din zonele cu risc seismic;

b) elaborează politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate:

- stabilește cadrul tematic, organizează și finanțează programe/proiecte multianuale pentru activitatea de reglementare în domeniile sale de activitate, precum și alte activități de reglementare specifice domeniilor sale de activitate;

- politici de dezvoltare teritorială, în conformitate cu obiectivele strategice privind coeziunea teritorială;

- Planul de amenajare a teritoriului național;

- planuri de amenajare a teritoriului regional, în scopul fundamentării planurilor de dezvoltare regională;

- Regulamentul general de urbanism;

- planuri naționale multianuale privind creșterea performanței energetice a clădirilor;

- politica în domeniul locuirii la nivel național;

- politica economică în domeniile sale de activitate;

- programe de comunicare;

c) corelează politicile și strategiile sectoriale de dezvoltare pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente de dezvoltare teritorială regională și națională a României;

d) elaborează și coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii și politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale și în domeniul fiscal-bugetar local;

e) elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale, cu finanțare internă și/sau externă, precum și indicatorii de performanță ai serviciilor publice comunitare de utilități publice;

f) dezvoltă o bază națională de date care să asigure un sistem informațional unitar la nivelul administrației publice locale;

g) colaborează cu ministerul de resort și aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;

II. funcția de reglementare și avizare:

a) elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar realizării obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;

b) inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative și proiecte de acorduri internaționale în domeniile sale de activitate;

c) elaborează norme, instrucțiuni și metodologii specifice domeniilor sale de activitate;

d) emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

e) organizează sistemul de elaborare, avizare și aprobare a reglementărilor tehnice și economice pentru domeniile sale de activitate, precum și documentarea specialiștilor, în condițiile legii;

f) emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului și avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora;

g) avizează planuri de amenajare a teritoriului zonal, județean, local, necesare soluționării unor probleme specifice de importanță națională sau regională;

h) avizează documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, conform legii;

i) avizează planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial;

j) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

k) coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente și participă la elaborarea programelor pentru educarea populației privind comportarea în caz de seisme;

l) dezvoltă un sistem de echilibrare financiară în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanță și capacitatea administrativ-financiară a unităților administrativ-teritoriale, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de servicii și investiții publice;

m) sprijină dezvoltarea capacității financiare prin elaborarea, împreună cu ministerele de resort, de politici fiscale și bugetare la nivelul administrației publice locale;

n) îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege;

o) asigură aplicarea în mod unitar a principiilor autonomiei locale și descentralizării;

p) avizează și monitorizează acordurile și convențiile de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale le încheie cu autorități ale administrației publice locale din alte țări;

q) asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică;

r) îndeplinește, în condițiile legii, prin structurile competente, funcția de autoritate națională de reglementare pentru următoarele servicii comunitare de utilități publice: alimentare cu apă; canalizare și epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepția activităților de producere a energiei termice în cogenerare, salubrizarea localităților, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;

s) dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale în vederea perfecționării cadrului legislativ și instituțional și prin acordarea de asistență tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene;

ș) colaborează împreună cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare și analiză a modului de formare și de execuție a bugetelor locale, în scopul creșterii capacității administrative și financiare a autorităților administrației publice locale;

III. funcția de reprezentare:

a) asigură în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;

b) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;

c) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;

d) inițiază și negociază, prin împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;

e) reprezintă interesele autorităților administrației publice locale în Guvern;

IV. funcția de autoritate de stat:

a) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;

b) emite avize și aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse;

c) evaluează și propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe studiile de fezabilitate aferente investițiilor publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului;

d) organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, experți tehnici, precum și auditori energetici pentru clădiri;

e) exercită, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., controlul statului privind respectarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale și a reglementărilor tehnice în vigoare;

f) îndeplinește rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcții;

g) asigură președinția și secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe;

h) asigură organizarea și funcționarea Comisiei naționale de inginerie seismică;

i) asigură organizarea și funcționarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrările de interes național, potrivit legii;

j) asigură organizarea și funcționarea Consiliului tehnic permanent pentru construcții;

k) îndeplinește rolul de autoritate de recunoaștere și desemnare pe plan național, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformității produselor pentru construcții;

l) asigură organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;

m) îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea politicii în domeniul polilor de creștere și al polilor de dezvoltare urbană;

n) participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acționare, pe plan central și local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de urgență;

o) îndeplinește rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008;

p) numește reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și ai ministerului în Comitetul pentru finanțe publice locale, în condițiile legii, și asigură participarea reprezentanților ministerului în Comitetul pentru finanțe publice locale;

q) nominalizează reprezentanții Guvernului și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale în comitetele și/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;

r) coordonează și asigură președinția Comitetului interministerial privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030; secretariatul tehnic al comitetului este asigurat de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

s) numește reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și ai ministerului în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în condițiile legii, și asigură participarea reprezentanților ministerului în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;

ș) desemnează reprezentanții ministerului în Consiliul Economic și Social și în comisiile de specialitate ale acestuia și asigură participarea la lucrările acestora;

t) desemnează și asigură participarea reprezentanților ministerului în comisiile, comitetele și consiliile din care face parte conform legii;

V. funcția de administrare:

a) închiriază/concesionează, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii/redevențe constituie venituri la bugetul de stat;

b) poate închiria/concesiona sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată;

VI. funcția de implementare a programelor finanțate din fonduri comunitare, naționale, precum și din alte surse legal constituite:

a) inițiază, finanțează și/sau gestionează/implementează, în condițiile legii, programe și proiecte de dezvoltare de interes național, regional și local în domeniile: construcții de locuințe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilității seismice a construcțiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităților, infrastructura rutieră de interes local și județean de la nivelul satelor, comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală și sportivă, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informațional imobiliar-edilitar și bănci de date urban, precum și în alte domenii de activitate;

b) elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării și monitorizării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;

c) asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice comunitare și naționale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;

d) finanțează, în condițiile legii, programe-pilot, cu derulare prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., pentru testarea experimentală in situ de materiale și tehnologii noi pentru construcții;

e) programează, coordonează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate;

f) asigură managementul financiar și tehnic al programelor și proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră și transnațională, de dezvoltare a capacității administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spațială europeană, al celor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operațional regional, denumit în continuare POR, din Fondul Social European, denumit în continuare FSE, prin Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative", denumit în continuare PO DCA, programelor și proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate și parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, și Instrumentului de asistență pentru preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum și al altor instrumente de finanțare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare, finanțate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins; Modificări (1)

g) contribuie la coordonarea activității birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră;

h) avizează statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale agențiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/punctelor de contact și ale altor organisme de interes public care desfășoară activități în domeniile sale de activitate; Modificări (1)

i) coordonează și/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR, PODCA și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

j) coordonează și participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, elaborarea PODCA, precum și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

k) coordonează și/sau participă la elaborarea raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;

l) asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor comunitare pe care le gestionează;

m) coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului multianual de evaluare pentru POR, PO DCA, a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

n) asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;

o) gestionează legătura cu instituțiile naționale și internaționale și cu unitățile de management de program din țările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;

p) coordonează activitatea de monitorizare și control al asistenței din partea Uniunii Europene prin Programul PHARE național - componenta coeziune economică și socială și pentru programele PHARE de cooperare transfrontalieră;

q) organizează și finanțează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecții și baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional și local, precum și pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în Infrastructura națională de date spațiale pentru asigurarea interoperabilității și compatibilității informațiilor la nivel național, regional, local și în perspectiva europeană, precum și pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;

r) organizează, coordonează și implementează sistemul informațional specific domeniilor sale de activitate și emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaționale, cu excepția sistemului informațional național dedicat implementării fondurilor comunitare nerambursabile;

VII. funcția de monitorizare și control:

a) asigură monitorizarea derulării investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;

b) avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură, construcții și lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;

c) exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități implicate în gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele POR, PODCA și programele finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

d) colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea;

e) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

f) exercită controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate de management conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială; Modificări (1)

g) asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

h) monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale și locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene și cu legislația internă, și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul său de activitate;

i) monitorizează și controlează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., calitatea în construcții, în toate etapele, de concepție, proiectare, execuție, recepție, utilizare și postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinația construcțiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;

j) monitorizează și controlează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., disciplina în urbanism și amenajarea teritoriului, autorizarea și executarea lucrărilor de construcții, recepția lucrărilor de construcții, autorizarea diriginților de șantier, autorizarea laboratoarelor de analiză și încercări în construcții;

k) supraveghează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., piața produselor pentru construcții, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun directiva CEE specifică;

l) avizează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele finanțate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

VIII. funcția de coordonare:

a) coordonează programele de asistență acordată de organismele internaționale;

b) coordonează procesul de descentralizare;

c) coordonează procesul de reorganizare administrativ-teritorială;

d) coordonează procesul de elaborare a standardelor de cost și a standardelor de calitate pentru serviciile publice locale descentralizate prestate cetățenilor.

Art. 5. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:

a) fundamentează și elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniile sale de activitate;

b) elaborează și propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

c) reprezintă Guvernul în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale, în relațiile bilaterale sau multilaterale cu alte țări, pentru elaborarea de politici și programe privind domeniile sale de activitate;

d) fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcționării, precum și realizării politicilor și programelor în domeniu, potrivit legii;

e) colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

f) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

g) solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate;

h) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

i) organizează, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

j) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea parteneriatelor;

k) participă, cu experți desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;

l) participă la schimbul de informații și experiență în relațiile cu instituțiile și organismele naționale și internaționale privitoare la domeniile sale de activitate;

m) asigură finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;

n) finanțează, în condițiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale din domeniile sale de activitate;

o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, pentru domeniile sale de activitate;

p) susține și mediază constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate;

q) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

r) realizează cercetări sociologice, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

s) contractează, în condițiile legii, servicii specializate, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;

ș) editează, direct sau prin unitățile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

t) organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;

ț) monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

u) asigură organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență;

v) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;

w) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

x) realizează, în domeniul său de activitate, dialogul și parteneriatul social cu confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național.

Art. 6. -

(1) Atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități sau instituții publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorități sau societăți comerciale autorizate, în condițiile legii.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate solicita, pe bază de protocol, informații necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și Cartea funciară.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.

Art. 8. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autorizat:

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și comunitare în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este de 772, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (2)

(3) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice preia personalul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și personalul Ministerului Administrației și Internelor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

(5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 7, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

Art. 11. -

(1) În structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul numărului de posturi aprobat, își desfășoară activitatea Agenția de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, Autoritatea de management pentru Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative" și următoarele autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale și puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum și din fonduri naționale: Modificări (1)

a) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

b) Autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova;

c) Autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun "Marea Neagră 2007-2013";

d) Autoritatea națională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;

e) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

f) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România; Modificări (1)

g) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul operațional "Sud-Estul Europei";

h) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul de cooperare interregională Interreg IV C;

i) Autoritatea națională pentru Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II;

j) Autoritatea națională pentru Programul ESPON 2013 - Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale;

k) Autoritatea națională și persoana națională de contact pentru Programul operațional INTERACT 2007-2013;

l) Autoritatea națională și Punctul central național pentru Programul Rețeaua europeană de cunoștințe în urbanism;

m) Punctul național de contact pentru Programul operațional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013.

(2) Autoritățile de management pentru Programul operațional regional și pentru Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative" îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum și atribuțiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management, autoritățile naționale și punctele de contact/punctele naționale de contact/persoana națională de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atribuțiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor. Modificări (1)

(4) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot delega atribuții privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot înființa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, structura care, din punct de vedere organizațional, corespunde necesităților îndeplinirii acestui obiectiv.

(5) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și/sau al unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot organiza și pot funcționa unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, și unități de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanțate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului, precum și Secretariatul tehnic comun pentru Programul operațional "Marea Neagră 2007-2013".

(6) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unități sunt prevăzute în documentele de programare și actele normative aferente proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind înființarea UMP/UCP.

(7) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice numește personalul UMP/UCP și stabilește competențele directorului acestuia.

(8) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare ale Secretariatului tehnic comun pentru Programul operațional "Marea Neagră 2007-2013" se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Selecția personalului angajat se face pe baza criteriilor aprobate de Comitetul comun de monitorizare al Programului operațional "Marea Neagră 2007-2013".

(9) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se organizează și funcționează Unitatea de implementare a proiectului "Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania", denumită în continuare UIP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectului finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

(10) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se organizează și funcționează Organismul intermediar pentru implementarea ariei tematice "Îmbunătățirea mediului înconjurător" din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

(11) Structura organizatorică, numărul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare pentru UIP se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind înființarea UIP.

(12) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice numește personalul UIP și stabilește competențele conducătorului acesteia, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se asigură de către ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

(2) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.

(3) În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(4) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este președintele Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională.

(6) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale și administrației publice funcționează Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual. Referințe (1), Jurisprudență

(8) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pot fi delegate atribuții.

(9) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii. Modificări (2)

(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(3) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ori încredințate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(5) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Art. 14. -

(1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt:

a) Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

b) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

c) Inspectoratul de Stat în Construcții.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și Inspectoratul de Stat în Construcții își păstrează sediile, atribuțiile, posturile și structurile organizatorice stabilite potrivit legii.

(3) Conducătorii instituțiilor publice și ai organelor de specialitate prevăzute la alin. (1) sunt numiți și revocați în/din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Art. 15. -

(1) Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt:

a) Agenția Națională pentru Locuințe;

b) Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.

(2) Agenția Națională pentru Locuințe și Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. își păstrează sediile, atribuțiile, posturile și structurile organizatorice stabilite potrivit legii.

(3) Conducătorii unităților prevăzute la alin. (1) sunt numiți și revocați în/din funcție prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Art. 16. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare unor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică ori privată a statului în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii.

Art. 17. -

(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, 53 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și, respectiv, de la Ministerul Administrației și Internelor.

Art. 18. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are încadrați funcționari publici și personal angajat cu contract individual de muncă.

Art. 19. -

Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, în condițiile legii.

Art. 20. -

Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Administrației și Internelor, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 26 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

Art. 21. -

Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu

București, 4 ianuarie 2013.

Nr. 1.

ANEXĂ1) Modificări (2)

___________

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...