Art 5 | Hotărâre 1/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:

a) fundamentează și elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniile sale de activitate;

b) elaborează și propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

c) reprezintă Guvernul în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale, în relațiile bilaterale sau multilaterale cu alte țări, pentru elaborarea de politici și programe privind domeniile sale de activitate;

d) fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcționării, precum și realizării politicilor și programelor în domeniu, potrivit legii;

e) colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

f) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

g) solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate;

h) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

i) organizează, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

j) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea parteneriatelor;

k) participă, cu experți desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;

l) participă la schimbul de informații și experiență în relațiile cu instituțiile și organismele naționale și internaționale privitoare la domeniile sale de activitate;

m) asigură finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;

n) finanțează, în condițiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale din domeniile sale de activitate;

o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, pentru domeniile sale de activitate;

p) susține și mediază constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate;

q) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

r) realizează cercetări sociologice, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

s) contractează, în condițiile legii, servicii specializate, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;

ș) editează, direct sau prin unitățile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

t) organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;

ț) monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

u) asigură organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență;

v) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;

w) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

x) realizează, în domeniul său de activitate, dialogul și parteneriatul social cu confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1/2013:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...