Art 4 | Hotărâre 1/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește următoarele atribuții:

I. funcția de planificare strategică:

a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate:

- strategia națională de dezvoltare teritorială, care are la bază conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României;

- strategii de comunicare în domeniile sale de activitate;

- Strategia națională de dezvoltare regională;

- Strategia națională de dezvoltare teritorială a Mării Negre și a Dunării;

- Strategia națională pentru construcția de locuințe, reabilitarea clădirilor și protejarea clădirilor de locuit din zonele cu risc seismic;

b) elaborează politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate:

- stabilește cadrul tematic, organizează și finanțează programe/proiecte multianuale pentru activitatea de reglementare în domeniile sale de activitate, precum și alte activități de reglementare specifice domeniilor sale de activitate;

- politici de dezvoltare teritorială, în conformitate cu obiectivele strategice privind coeziunea teritorială;

- Planul de amenajare a teritoriului național;

- planuri de amenajare a teritoriului regional, în scopul fundamentării planurilor de dezvoltare regională;

- Regulamentul general de urbanism;

- planuri naționale multianuale privind creșterea performanței energetice a clădirilor;

- politica în domeniul locuirii la nivel național;

- politica economică în domeniile sale de activitate;

- programe de comunicare;

c) corelează politicile și strategiile sectoriale de dezvoltare pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente de dezvoltare teritorială regională și națională a României;

d) elaborează și coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii și politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale și în domeniul fiscal-bugetar local;

e) elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale, cu finanțare internă și/sau externă, precum și indicatorii de performanță ai serviciilor publice comunitare de utilități publice;

f) dezvoltă o bază națională de date care să asigure un sistem informațional unitar la nivelul administrației publice locale;

g) colaborează cu ministerul de resort și aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;

II. funcția de reglementare și avizare:

a) elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar realizării obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;

b) inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative și proiecte de acorduri internaționale în domeniile sale de activitate;

c) elaborează norme, instrucțiuni și metodologii specifice domeniilor sale de activitate;

d) emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

e) organizează sistemul de elaborare, avizare și aprobare a reglementărilor tehnice și economice pentru domeniile sale de activitate, precum și documentarea specialiștilor, în condițiile legii;

f) emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului și avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora;

g) avizează planuri de amenajare a teritoriului zonal, județean, local, necesare soluționării unor probleme specifice de importanță națională sau regională;

h) avizează documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, conform legii;

i) avizează planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial;

j) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

k) coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente și participă la elaborarea programelor pentru educarea populației privind comportarea în caz de seisme;

l) dezvoltă un sistem de echilibrare financiară în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanță și capacitatea administrativ-financiară a unităților administrativ-teritoriale, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de servicii și investiții publice;

m) sprijină dezvoltarea capacității financiare prin elaborarea, împreună cu ministerele de resort, de politici fiscale și bugetare la nivelul administrației publice locale;

n) îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege;

o) asigură aplicarea în mod unitar a principiilor autonomiei locale și descentralizării;

p) avizează și monitorizează acordurile și convențiile de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale le încheie cu autorități ale administrației publice locale din alte țări;

q) asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică;

r) îndeplinește, în condițiile legii, prin structurile competente, funcția de autoritate națională de reglementare pentru următoarele servicii comunitare de utilități publice: alimentare cu apă; canalizare și epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepția activităților de producere a energiei termice în cogenerare, salubrizarea localităților, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;

s) dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale în vederea perfecționării cadrului legislativ și instituțional și prin acordarea de asistență tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene;

ș) colaborează împreună cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare și analiză a modului de formare și de execuție a bugetelor locale, în scopul creșterii capacității administrative și financiare a autorităților administrației publice locale;

III. funcția de reprezentare:

a) asigură în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;

b) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;

c) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;

d) inițiază și negociază, prin împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;

e) reprezintă interesele autorităților administrației publice locale în Guvern;

IV. funcția de autoritate de stat:

a) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;

b) emite avize și aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse;

c) evaluează și propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe studiile de fezabilitate aferente investițiilor publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului;

d) organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, experți tehnici, precum și auditori energetici pentru clădiri;

e) exercită, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., controlul statului privind respectarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale și a reglementărilor tehnice în vigoare;

f) îndeplinește rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcții;

g) asigură președinția și secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe;

h) asigură organizarea și funcționarea Comisiei naționale de inginerie seismică;

i) asigură organizarea și funcționarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrările de interes național, potrivit legii;

j) asigură organizarea și funcționarea Consiliului tehnic permanent pentru construcții;

k) îndeplinește rolul de autoritate de recunoaștere și desemnare pe plan național, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformității produselor pentru construcții;

l) asigură organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;

m) îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea politicii în domeniul polilor de creștere și al polilor de dezvoltare urbană;

n) participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acționare, pe plan central și local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de urgență;

o) îndeplinește rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008;

p) numește reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și ai ministerului în Comitetul pentru finanțe publice locale, în condițiile legii, și asigură participarea reprezentanților ministerului în Comitetul pentru finanțe publice locale;

q) nominalizează reprezentanții Guvernului și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale în comitetele și/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;

r) coordonează și asigură președinția Comitetului interministerial privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030; secretariatul tehnic al comitetului este asigurat de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

s) numește reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și ai ministerului în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în condițiile legii, și asigură participarea reprezentanților ministerului în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;

ș) desemnează reprezentanții ministerului în Consiliul Economic și Social și în comisiile de specialitate ale acestuia și asigură participarea la lucrările acestora;

t) desemnează și asigură participarea reprezentanților ministerului în comisiile, comitetele și consiliile din care face parte conform legii;

V. funcția de administrare:

a) închiriază/concesionează, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii/redevențe constituie venituri la bugetul de stat;

b) poate închiria/concesiona sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată;

VI. funcția de implementare a programelor finanțate din fonduri comunitare, naționale, precum și din alte surse legal constituite:

a) inițiază, finanțează și/sau gestionează/implementează, în condițiile legii, programe și proiecte de dezvoltare de interes național, regional și local în domeniile: construcții de locuințe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilității seismice a construcțiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităților, infrastructura rutieră de interes local și județean de la nivelul satelor, comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală și sportivă, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informațional imobiliar-edilitar și bănci de date urban, precum și în alte domenii de activitate;

b) elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării și monitorizării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;

c) asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice comunitare și naționale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;

d) finanțează, în condițiile legii, programe-pilot, cu derulare prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., pentru testarea experimentală in situ de materiale și tehnologii noi pentru construcții;

e) programează, coordonează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate;

f) asigură managementul financiar și tehnic al programelor și proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră și transnațională, de dezvoltare a capacității administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spațială europeană, al celor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operațional regional, denumit în continuare POR, din Fondul Social European, denumit în continuare FSE, prin Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative", denumit în continuare PO DCA, programelor și proiectelor finanțate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate și parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, și Instrumentului de asistență pentru preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum și al altor instrumente de finanțare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare, finanțate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins; Modificări (1)

g) contribuie la coordonarea activității birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră;

h) avizează statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale agențiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/punctelor de contact și ale altor organisme de interes public care desfășoară activități în domeniile sale de activitate; Modificări (1)

i) coordonează și/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR, PODCA și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

j) coordonează și participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, elaborarea PODCA, precum și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

k) coordonează și/sau participă la elaborarea raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;

l) asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor comunitare pe care le gestionează;

m) coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului multianual de evaluare pentru POR, PO DCA, a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

n) asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;

o) gestionează legătura cu instituțiile naționale și internaționale și cu unitățile de management de program din țările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;

p) coordonează activitatea de monitorizare și control al asistenței din partea Uniunii Europene prin Programul PHARE național - componenta coeziune economică și socială și pentru programele PHARE de cooperare transfrontalieră;

q) organizează și finanțează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecții și baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional și local, precum și pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în Infrastructura națională de date spațiale pentru asigurarea interoperabilității și compatibilității informațiilor la nivel național, regional, local și în perspectiva europeană, precum și pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;

r) organizează, coordonează și implementează sistemul informațional specific domeniilor sale de activitate și emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaționale, cu excepția sistemului informațional național dedicat implementării fondurilor comunitare nerambursabile;

VII. funcția de monitorizare și control:

a) asigură monitorizarea derulării investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;

b) avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură, construcții și lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;

c) exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități implicate în gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele POR, PODCA și programele finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC și IPA-CBC; Modificări (1)

d) colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea;

e) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

f) exercită controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate de management conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială; Modificări (1)

g) asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

h) monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale și locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene și cu legislația internă, și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul său de activitate;

i) monitorizează și controlează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., calitatea în construcții, în toate etapele, de concepție, proiectare, execuție, recepție, utilizare și postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinația construcțiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;

j) monitorizează și controlează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., disciplina în urbanism și amenajarea teritoriului, autorizarea și executarea lucrărilor de construcții, recepția lucrărilor de construcții, autorizarea diriginților de șantier, autorizarea laboratoarelor de analiză și încercări în construcții;

k) supraveghează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., piața produselor pentru construcții, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun directiva CEE specifică;

l) avizează, prin Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele finanțate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

VIII. funcția de coordonare:

a) coordonează programele de asistență acordată de organismele internaționale;

b) coordonează procesul de descentralizare;

c) coordonează procesul de reorganizare administrativ-teritorială;

d) coordonează procesul de elaborare a standardelor de cost și a standardelor de calitate pentru serviciile publice locale descentralizate prestate cetățenilor.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1/2013:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
;
se încarcă...