Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Fișa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor și a responsabilităților, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă Atestatul nivelului de calitate al educației furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Se aprobă cei 15 factori de risc, corespunzători Hărții naționale a riscului educațional, prevăzuți în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Ecaterina Andronescu

București, 19 decembrie 2012.

Nr. 6.517.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar

ANEXA Nr. 2

Fișa procesului de evaluare externă a calității, cu precizarea etapelor, termenelor și a responsabilităților

Desfășurarea procesului:

Responsabilități Intrări Etapa de proces Ieșiri Observații
CR R E
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ CJ - Cererea de declanșare a procedurii de evaluare
externă
- Documentația specifică pentru fiecare tip de cerere (autorizare de funcționare provizorie, acreditare, evaluare periodică)
- Raportul anual de evaluare internă (RAEI), dacă e cazul
1. Înregistrarea cererii și a documentației transmise și încheierea contractului cu organizația solicitantă 1. Documente înregistrate
2. Contract semnat de ambele părți
3. Factură emisă de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar -ARACIP
- format
hârtie
(pentru cerere);
- format electronic (pentru documentație și RAEI);
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Copia ordinului de plată a tarifului de evaluare externă 2. Repartizarea spre expertiză a documentației către personalul din cadrul aparatului propriu al ARACIP Documente repartizate spre expertiză format hârtie
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Documente înregistrate și repartizate spre expertiză 3. Realizarea expertizei documentației înregistrate și comunicarea către organizația furnizoare de educație a rezultatului acesteia Nota de verificare
(rezultatul expertizei)
- termen: maximum
30 de zile de la data înregistrării
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ - Nota de verificare (rezultat favorabil al expertizei)
- Nota de verificare (rezultat nefavorabil al expertizei)
- Documente completate
4.1. Declanșarea procedurii de evaluare în cazul rezultatului favorabil
4.2. Solicitarea completării documentelor în cazul rezultatului nefavorabil
a) declanșarea procedurii de evaluare dacă documentele au fost completate;
b) respingerea cererii ca fiind inadmisibilă în cazul
în care documentele nu au fost completate în
termenul stabilit.
- Nota de verificare (răspuns transmis organizației privind declanșarea evaluării externe)
- Nota de verificare (solicitare de completare a documentelor)
- Nota de verificare
(răspuns transmis organizației privind declanșarea evaluării externe)
- Răspuns transmis organizației privind respingerea cererii
- format electronic
- termen de completare: maximum
15 zile de la comunicare
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Nota de verificare 5. Elaborarea Graficului de desfășurare a vizitelor de evaluare Graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare
BEX SDA/ SDEEC SDA Graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare
- Componența Comisiei de evaluare propuse
6. Aprobarea de către Biroul executiv al ARACIP a Graficului de desfășurare a vizitelor de evaluare, a componenței Comisiei de evaluare și
solicitarea unui observator de la ISJ/ISM
Graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare și componența Comisiei de evaluare aprobate - durata vizitei: 2-5
zile
- componența echipei: 2-4 membri
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare și componența Comisiei de evaluare aprobate 7. 1. Postarea pe site-ul ARACIP a Graficului de desfășurare a vizitelor de evaluare
7.2. Transmiterea
Graficului de desfășurare
a vizitelor de evaluare și a componenței Comisiei de evaluare la organizația furnizoare de educație și
la ISJ/ISMB
Graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare și componența Comisiei de evaluare transmisă - termen de postare: minimum 30 de zile anterior vizitei
- termen de transmitere: minimum
5 zile anterior vizitei
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Documentația depusă de organizația furnizoare de educație 8. Transmiterea de către ARACIP a Notei de verificare și a documentației depuse de organizația furnizoare de educație către coordonatorul Comisiei de evaluare Nota de verificare și documentație transmise coordonatorului Comisiei de evaluare termen de transmitere:
minimum 5 zile anterior vizitei
P/VP CCE CCE Programul general al vizitei (elaborat de coordonatorul Comisiei de evaluare) 9. Transmiterea Programului general al vizitei către directorul organizației furnizoare de educație Programul general al vizitei transmis directorului organizației furnizoare de educație termen de transmitere: maximum 3 zile anterior vizitei
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE - Documentația depusă de organizația furnizoare de educație
- Programul general al vizitei
10. Pregătirea vizitei de către Comisia de evaluare externă:
a) organizarea agendei evaluării;
b) analiza contextului și situației concrete a organizației furnizoare de educație pe baza documentelor acesteia; c) programarea orară a activităților, respectiv a întâlnirilor.
Programul specific al vizitei (agenda evaluării și programarea orară a activităților, respectiv a întâlnirilor)
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE Programul specific al vizitei 11. Deschiderea activităților de evaluare externă a calității în prezența reprezentanților organizației furnizoare de educație Programul specific al vizitei pus de acord cu reprezentanții organizației furnizoare de educație participă, în funcție de tipul vizitei, directorul, coordonatorul CEAC, membrii Consiliului de administrație, observatorul delegat de inspectorat, reprezentantul Consiliul local, al asociației părinților, al elevilor, al sindicatului reprezentativ
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE - Programul specific al vizitei
- Documentele organizației
- Standarde (de autorizare/ acreditare/ referință) și indicatori de performanță
- Subrapoarte/fișe de evaluare externă
- Instrumente de colectare a feedbackului
12. Participarea membrilor Comisiei de evaluare la activități în cadrul organizației furnizoare de educație: a) vizitarea organizației furnizoare de educație, observarea directă;
b) asistență la lecții și activități extrașcolare (după caz);
c) aplicarea de chestionare unor grupuri- țintă (elevi, părinți, personal etc.);
d) realizarea de interviuri individuale și de grup;
e) vizite la operatori economici (pentru stagiile de practică).
- Subrapoarte/ fișe de evaluare externă completate
- Instrumente de colectare a feedbackului completate
CCE CCE CCE MCE - Subrapoarte/Fișe de evaluare externă, completate;
- Instrumente de colectare a feedbackului completate
- Standarde (de autorizare/ acreditare/ referință) și indicatori de performanță
13. Analiza dovezilor care probează, după caz, buna funcționare a organizației furnizoare de educație, rezultatele acesteia și progresul fiecărui educabil - Dovezi aferente
(după caz)
- Concluzii
CCE CCE CCE MCE - Subrapoarte/Fișe de evaluare externă și instrumente de colectare a feedbackului analizate 14. Finalizarea
activităților și prezentarea concluziilor
Redactarea Procesului- verbal și a Raportului de evaluare externă a calității. Completarea fișelor de evaluare privind desfășurarea procesului de evaluare externă
- Concluzii
- Proces-verbal original (înscris în registrul de procese- verbale al școlii)
CCE CCE CCE - Subrapoarte/ Fișe de evaluare externă și instrumente de colectare
a feedbackului
- Concluzii
15. Transmiterea Procesului-verbal, a Raportului de evaluare externă a calității și a fișelor de evaluare care vor sta la baza îmbunătățirii procesului de evaluare externă de către ARACIP - Proces-verbal
(copie)
- Raport de evaluare externă a calității (original)
- Fișe de evaluare
(completate)
termen de transmitere: maximum 5 zile de la încheierea evaluării
P/VP SDA/ SDEEC CCE EZ - Raport de evaluare externă a calității
- Subrapoarte/Fișe de evaluare externă și instrumente de colectare a feedbackului
-Dovezi aferente
16. Primirea Raportului de evaluare externă a calității la ARACIP și înregistrarea acestuia Raport de evaluare externă a calității, înregistrat
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Raport de evaluare externă a calității, înregistrat 17. Validarea/ Invalidarea Raportului de evaluare externă a calității și înaintarea acestuia către BEX Raport de evaluare externă a calității, validat termen de validare: maximum 5 zile de la primire
P/VP BEX SDA/ SDEEC Raport de evaluare externă a calității, validat 18. Avizarea Raportului de evaluare externă a calității de către BEX și înaintarea lui către Consiliul ARACIP Hotărâre BEX de avizare
P/VP CS SDA Raport de evaluare externă a calității, avizat 19. Aprobarea Raportului de evaluare externă a calității de către Consiliul ARACIP Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare (postată pe site) termen de postare: maximum 3 zile de la emitere
P/VP SDA/ SDEEC EZ Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportului de evaluare externă a calității 20. Eliberarea Atestatului privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ Atestat termen: maximum
30 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
P/VP CS CJ Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportul de evaluare externă a calității 21. Realizarea documentației administrative pentru autorizare/neautorizare sau acreditare/
neacreditare și transmiterea acesteia către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
- Documentație administrativă (proiect de ordin al ministrului educației) termen: maximum
15 zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
P/VP SDA EZ CJ Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 22. Primirea ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și comunicarea acestuia către organizația furnizoare de educație și inspectoratul școlar județean Ordinul ministrului, comunicat format electronic și hârtie (document original)
P/VP SDA EZ Raport de evaluare externă a calității, aprobat 23. Publicarea pe
site-ul ARACIP a Raportului de evaluare externă a calității
Îmbunătățirea procesului de evaluare externă de către ARACIP pe baza fișelor de evaluare completate
Raport de evaluare externă a calității, postat termen: maximum
60 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP

Abrevieri:

CR - coordonator;

R - răspunde;

E - execută;

P - președinte ARACIP;

VP - vicepreședinte ARACIP;

EZ - expert zonal ARACIP;

SDA - șef Departament acreditare;

SDEEC - șef Departament de evaluare externă a calității;

CCE - coordonator Comisie evaluare;

MCE membru Comisie evaluare;

BEX - biroul executiv;

CS - Consiliul ARACIP;

CJ - consilier juridic.

ANEXA Nr. 3

Modelul atestatului nivelului de calitate al educației furnizate

ATESTAT
privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ .................................................................,
nivelul ...................................................,
raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate (standarde de calitate)

Se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

Se atestă obținerea calificativelor ........................, cu un punctaj de ..................., la ..... indicatori de performanță prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Activitatea de evaluare externă periodică s-a desfășurat în anul școlar ................. .

Activitatea de evaluare externă periodică a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 33 și 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de evaluare externă este public și poate fi consultat pe website-ul ARACIP, http://aracip.edu.ro

Prezentul atestat are o valabilitate de 5 ani, respectiv din anul școlar ................. până în anul școlar .............. inclusiv.

Unitatea de învățământ are obligația de a solicita următoarea activitate de evaluare externă periodică până la sfârșitul anului școlar ......, cu derularea activității de evaluare în anul școlar ................. .

Președintele Agenției Române de Asigurare
a Calității în Învățământul Preuniversitar,

Indice de eficiență, conform Hărții Naționale a Riscului Educațional: ........... ..... Punctaj final obținut: .............................

Rezultate ale evaluării periodice

Domeniul Criteriul Indicatorul Calificativul acordat Punctaj (minimum 1 p./maximum 4 p.)
A) Capacitate instituțională
TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL A
B) Eficacitate educațională
TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL B
C) Managementul
TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL C
TOTAL PUNCTAJ
Evaluator extern, coordonator
Evaluator extern, membru Director unitate de învățământ
Președinte Consiliu de administrație
Expert ARACIP, responsabil zonal Președinte CEAC
Observator desemnat de inspectoratul școlar județean

ANEXA Nr. 4

Factorii de risc corespunzători Hărții naționale a riscului educațional

1. Nivelul de educație al familiei

2. Procentul elevilor din familii cu dificultăți economice

3. Procentul elevilor din familii dezorganizate

4. Procentul elevilor romi

5. Procentul elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

6. Participarea cadrelor didactice la formare profesională continuă

7. Mobilitatea cadrelor didactice - procentul orelor ținute de profesori noi

8. Procentul orelor ținute de cadre didactice calificate

9. Spațiu pentru educație pe elev

10. Număr de volume din bibliotecă pe elev

11. Procentul elevilor care au fișe la bibliotecă

12. Număr de calculatoare pe elev

13. Număr de calculatoare cu acces la internet pe elev

14. Număr de absențe motivate pe elev

15. Număr de absențe nemotivate pe elev

;
se încarcă...