Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2013 până la 21 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 726/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 34 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit", cod 14.13.03.13, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instrucțiunile de completare a formularului precizat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de arhivare ale formularului precizat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.994.

ANEXA Nr. 11)

___________

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

012

Notificare
privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POSTAL TELEFON
FAX E-MAIL
II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
DENUMIRE/NUME. PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
III. În temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:
[ ] Optez pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, începând cu anul fiscal ____________*).
[ ] Renunț la opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, începând cu anul fiscal __________.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete

Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura

Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat

___________

*) Opțiunea este valabilă pentru cel puțin 2 ani consecutivi.

Nr. de operator de date cu caracter personal 1067

Cod: 14.13.03 13

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit"

Formularul (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit" se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunțarea la această opțiune.

Formularul (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit" se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.

Opțiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea "I. Date de identificare a contribuabilului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secțiunea "II. Date de identificare a împuternicitului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secțiunea III se completează bifând, după caz, caseta corespunzătoare:

a) exprimării opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Opțiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi;

b) renunțării la opțiunea de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, și solicitării aplicării sistemului de declarare și plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de arhivare ale formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit"

1. Denumire: (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit"

2. Cod: 14.13.03.13

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează la comunicarea opțiunii privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit.

8. Se întocmește în două exemplare de contribuabil/împuternicit/reprezentant legal.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...