Parlamentul României

Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (15)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 27 iunie 2001.

În vigoare de la 27 iunie 2001 până la 27 decembrie 2001, fiind înlocuit prin Lege 751/2001;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) din Constituția României, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai înainte de încheierea primei sesiuni ordinare, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2001 să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Ratificarea unor acorduri și înțelegeri internaționale, cu excepția tratatelor:

1. Ratificarea Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze

2. Ratificarea Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru angajarea stagiarilor

3. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană referitor la Programul PHARE național 2000 pentru România (RO0004 - RO0007), semnat la București la 6 noiembrie 2000

4. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO0002, semnat la București la 6 noiembrie 2000

5. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO0003, semnat la București la 6 noiembrie 2000

6. Ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare PHARE RO9916 "Participarea la Cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice"

7. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind participarea României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth for Europe și Cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice - RO001, semnat la București la 27 iulie 2000

8. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind participarea României în anul 2000 la programele comunitare: Întreprinderi mici și mijlocii, Egalitatea șanselor între femei și bărbați, SAVE II, Prevenirea SIDA și a altor câteva boli contagioase - RO0009, semnat la București la 29 decembrie 2000

9. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind participarea României în anul 2001 la programele comunitare: LIFE III, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth și Cultura 2000-RO0011, semnat la București la 27 decembrie 2000

10. Ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înțelegere privind Programul de cooperare tehnologică, Programul PSO pentru aderare și Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României și Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la București la 23 martie 2001

11. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Programul pentru managementul deșeurilor solide în Piatra-Neamț", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000

12. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea sistemului de tratare a apelor uzate și a canalizării în Constanța", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 16 noiembrie 2000

13. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Stația de epurare a apelor uzate și colector principal pentru Craiova", semnat la București la 13 aprilie 2000 și la Bruxelles la 22 decembrie 2000

14. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și cel al apelor uzate în Iași în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului", semnat la București la 13 aprilie 2000 și la Bruxelles la 22 decembrie 2000

15. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Stație de epurare a apelor uzate Dănuțoni - Valea Jiului - etapa biologică", semnat la București la 13 aprilie 2000 și la Bruxelles la 22 decembrie 2000

16. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate în Brăila", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001

17. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în Arad", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001

18. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea drumului național DN 6, secțiunea Craiova - Drobeta-Turnu Severin", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001

19. Ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectare, pregătirea documentației de licitare pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 și efectuarea studiilor aferente (faza a II-a Craiova - Lugoj), localizare în Oltenia și Banat, România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001

20. Aderarea României la convenții internaționale și ratificarea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-19.

II. Crearea cadrului juridic necesar în vederea aplicării Programului de relansare a economiei naționale:

1. Reglementări privind consolidarea sistemului fiscal al impozitelor directe și indirecte pentru persoane fizice și, respectiv, persoane juridice prin perfecționarea cadrului legislativ actual

2. Reglementări privind modificarea și completarea reglementărilor în domeniul contabilității, controlului financiar și auditului unităților patrimoniale, în vederea armonizării cu normele europene și internaționale în domeniu

3. Reglementări privind rectificarea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, pe baza indicatorilor macroeconomici realizați în semestrul I al anului 2001 și a actelor normative adoptate în anul 2001

4. Reglementări privind politica vamală și valutară, precum și regimul metalelor și pietrelor prețioase

5. Reglementări privind datoria publică internă și externă

6. Instituirea de măsuri pentru asigurarea campaniei agricole de toamnă, inclusiv în ceea ce privește recepționarea, condiționarea, colectarea și depozitarea produselor, precum și perfecționarea relațiilor dintre producători și societățile de prelucrare din industria alimentară, precum și pentru pregătirea campaniei agricole din primăvara anului 2002; unele măsuri financiare și de reorganizare a unor unități

7. Măsuri privind amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor, cu precădere al construcțiilor de locuințe, și armonizarea cadrului legislativ impus de procesul de integrare europeană

8. Reglementări privind unele măsuri pentru dezvoltarea Sistemului energetic național și asigurarea funcționării acestuia în iarna 2001-2002 la parametrii tehnici și economici optimizați

9. Asigurarea achitării obligațiilor de plată privind energia electrică și termică

10. Reglementări privind fiscalitatea din domeniul extracției țițeiului și gazelor naturale

11. Măsuri pentru atragerea absolvenților de studii superioare în activități din domeniul industriei

12. Perfecționarea cadrului legislativ privind reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii sistemului național de transport la sistemul european

13. Perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislația comunitară

14. Instituirea unor măsuri pentru stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a cooperației

15. Stimularea activităților în cadrul parcurilor industriale prin armonizarea legislației naționale în materie cu legislația și practica europeană

16. Unele măsuri pentru realizarea obiectivelor prioritare din Planul național de acțiune pentru protecția mediului

17. Măsuri pentru promovarea și dezvoltarea turismului rural, încurajarea turismului pentru tineret, susținerea activităților în domeniul turismului.

III. Muncă, protecție socială, sănătate și familie:

1. Organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice; unele măsuri pentru protecția persoanelor încadrate în muncă; controlul contribuției de asigurări sociale

2. Înlăturarea unor disfuncționalități apărute în domeniul salarizării și stabilirea unor normative de cheltuieli, în scopul creșterii productivității muncii și stabilizării personalului în sectorul bugetar

3. Asigurarea, pentru familiile cu venituri reduse, a necesarului de pregătire a copiilor pentru începerea anului școlar

4. Modificarea și completarea reglementărilor actuale privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, stațiunilor balneare climatice și balneoclimatice, asistența medicală balneară și de recuperare, îmbunătățirea calității apei

5. Protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; finanțarea ocrotirii sănătății

6. Organizarea și funcționarea caselor private de asigurări de sănătate

7. Reglementarea prevenirii și combaterii consumului produselor din tutun.

IV. Administrația publică centrală și locală:

1. Reglementări privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de salubrizare a localităților

2. Reglementări privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de transport local de călători

3. Reglementarea unor raporturi de îndrumare metodologică și acordare de asistență tehnică de specialitate pentru asociațiile de proprietari și de locatari

4. Înființarea și organizarea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor

5. Înființarea și organizarea Direcției Generale pentru Pașapoarte și a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor

6. Înființarea și organizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

7. Înființarea Institutului Național de Administrație (INA) pentru pregătirea postuniversitară a funcționarilor publici din administrația publică centrală și locală

8. Organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură din comune, orașe, municipii și din județe

9. Regimul juridic al contravențiilor

10. Modificarea și completarea reglementărilor privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România

11. Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.

V. Puterea judecătorească:

Reglementări privind:

1. procedura somației de plată;

2. modificarea și completarea reglementărilor privind taxele judiciare de timbru;

3. completarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor de medicină legală;

4. corelarea unor acte normative privind sistemul de salarizare și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.

VI. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

1. Generalizarea angajării agenților economici în prestarea de servicii pentru armată

2. Stabilirea normelor de hrană pentru militarii care participă în afara teritoriului național la acțiuni de menținere a păcii

3. Măsuri pentru utilizarea cu eficiență a efectivelor de militari, creșterea coeficienților de ierarhizare a funcțiilor de ofițeri, maiștri militari și subofițeri, precum și soldați și gradați profesioniști

4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de tehnică militară, materiale, piese de schimb, componente, echipamente și servicii aferente acestora, destinate înzestrării Ministerului de Interne

5. Corelarea unor reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul militar și civil din Ministerul de Interne

6. Completarea reglementărilor actuale privind angajarea și executarea unor prestări de servicii de către unitățile Ministerului de Interne

7. Reglementarea regimului de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere, omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora.

VII. Educație și învățământ:

Reglementări privind:

1. instituționalizarea parteneriatului social în educație și formare profesională corespunzător cu prevederile Cartei albe asupra educației și formării, elaborată de Uniunea Europeană;

2. mijloace specifice pentru realizarea educației permanente pentru toate categoriile de persoane;

3. deschiderea universităților spre mediul economic și social;

4. activitățile unităților conexe din învățământul preuniversitar.

VIII. Comunicații și tehnologia informației:

Reglementări privind îmbunătățirea cadrului legislativ pentru:

1. asigurarea unui cadru concurențial echilibrat în industria de telecomunicații;

2. stimularea competitivității societăților de telecomunicații;

3. asigurarea extinderii pe verticală și orizontală a activității de poștă;

4. stimularea industriei naționale de tehnologie a informației, atât pe componenta hardware, cât și software și comunicații.

Art. 2. -

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituția României, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaților și Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2001. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. -

În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 iunie 2001.

Nr. 324.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...