Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Instrucțiunea nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezenta instrucțiune este emisă în aplicarea art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

Art. 2. -

(1) Prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exercițiului dreptului de vot sunt aplicabile în situația în care o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține direct ori indirect mai mult de 5% din capitalul social al unei societăți de investiții financiare, denumită în continuare S.I.F.

(2) Persoana care, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, atinge, depășește ori scade, direct sau indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. va transmite către S.I.F., Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), depozitarul central și operatorul de piață o declarație autentificată la notariat sau certificată de către un avocat, întocmită conform anexei la prezenta instrucțiune.

(3) În situația în care declarația menționată la alin. (2) este transmisă de o societate-mamă, filialele acestei societăți sunt exceptate de la obligația de a transmite declarația respectivă.

(4) Declarația prevăzută la alin. (2) se transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data atingerii, depășirii sau scăderii, direct ori indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., indiferent dacă aceasta se produce ca urmare a unei operațiuni de achiziție sau înstrăinare de acțiuni S.I.F. ori ca urmare a altor operațiuni.

(5) Orice modificare a declarației prevăzute la alin. (2) se transmite, în aceleași condiții ca și declarația inițială, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data apariției respectivei modificări.

(6) Depozitarul central are obligația de a notifica conducerea S.I.F./societății de administrare a investițiilor (S.A.I.) care administrează S.I.F., precum și operatorul de piață și C.N.V.M., în aceeași zi lucrătoare în care a luat cunoștință de orice depășire a limitei de 5% prevăzute la art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apărută ca urmare a unei operațiuni pe piață sau a unui transfer direct efectuat în conformitate cu prevederile legale incidente.

(7) S.I.F. are obligația ca, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii declarației menționate la alin. (2) sau a modificării prevăzute la alin. (5), să aducă la cunoștința publicului, prin publicarea pe site-ul propriu, informațiile din cuprinsul acesteia.

Art. 3. -

(1) În vederea suspendării prevăzute la art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv la art. 2 alin. (1) din prezenta instrucțiune, precum și a realizării notificărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și (5) din prezenta instrucțiune, deținerea directă și indirectă se determină în conformitate cu Instrucțiunea nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2009.

(2) În vederea suspendării prevăzute la art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv art. 2 alin. (1) din prezenta instrucțiune, drepturile de vot deținute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:

a) drepturi de vot deținute de o terță persoană, cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună în ceea ce privește respectiva societate, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deținute;

b) drepturi de vot aferente acțiunilor deținute de respectiva persoană fizică sau juridică, ce sunt constituite în garanție, cu condiția ca aceasta să controleze drepturile de vot și să își declare intenția de a le exercita;

c) drepturi de vot deținute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. a) și b) de o entitate controlată de respectiva persoană fizică sau juridică;

d) drepturi de vot aferente acțiunilor aflate în posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la proprietarii acțiunilor, poate să le exercite fără restricții;

e) drepturi de vot exercitate de respectiva persoană fizică sau juridică în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la proprietarii acțiunilor, poate să le exercite fără restricții;

f) drepturi de vot deținute de o terță persoană, alta decât cea prevăzută la lit. a) și c), care acționează în mod concertat cu respectiva persoană fizică sau juridică.

(3) Când S.I.F. dobândește sau înstrăinează, direct sau indirect, propriile acțiuni, aceasta face public și transmite C.N.V.M. și operatorului de piață ponderea acțiunilor proprii deținute, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la respectiva înstrăinare sau dobândire, dacă acest procent atinge, depășește sau scade sub pragul de 5% din capitalul social.

(4) În vederea calculării pragului prevăzut la art. 2 alin. (1), S.I.F. va face public numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot asociate acestora la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, dacă în cursul acesteia a avut loc o majorare sau o reducere a capitalului social/numărului drepturilor de vot.

(5) Prevederile art. 2 alin. (1) se aplică și în cazul unei persoane fizice sau juridice care deține, direct ori indirect, instrumente financiare care îi dau dreptul să achiziționeze acțiuni, deja emise de S.I.F., la care sunt atașate drepturi de vot.

(6) Suspendarea drepturilor de vot pentru acționarii care acționează în mod concertat se realizează utilizând metoda "pro-rata".

Art. 4. -

(1) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligația să identifice și să notifice C.N.V.M. deținerile care depășesc, în sensul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 și ale prezentei instrucțiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. Odată cu notificarea, conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligația să transmită C.N.V.M. orice documente și informații care au stat la baza identificării respectivelor dețineri, inclusiv argumentele luate în considerare pentru stabilirea persoanelor care acționează în mod concertat.

(2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează S.I.F. are obligația să realizeze notificările prevăzute la alin. (1) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data la care:

a) primește declarația prevăzută la art. 2 alin. (2) ori (5); sau

b) a luat cunoștință din documentele aflate la dispoziția sa despre situația prevăzută la art. 2 alin. (1); sau

c) primește din partea depozitarului central notificarea prevăzută la art. 2 alin. (6).

(3) În situația în care, în urma verificărilor realizate în baza documentelor primite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2), (5) sau (6), ale alin. (1) ori (2) al prezentului articol sau ale art. 5 alin. (1), precum și a altor documente aflate la dispoziția sa, C.N.V.M. constată că sunt incidente prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale prezentei instrucțiuni, dispune depozitarului central să opereze în evidențele acestuia suspendarea exercitării drepturilor de vot, iar conducerii S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. să ia măsurile necesare în conformitate cu art. 5 alin. (2).

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în situația în care, din oficiu sau ca urmare a unor sesizări, C.N.V.M. constată că sunt incidente prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale prezentei instrucțiuni.

Art. 5. -

(1) Anterior adunărilor generale ale acționarilor, conducerea S.I.F. sau a S.A.I care administrează o S.I.F. are următoarele obligații:

a) să verifice, pentru acționarii înregistrați la data de referință, deținerile care depășesc, în sensul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 și ale prezentei instrucțiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., identificate și notificate C.N.V.M. conform art. 4 alin (1) și (2), precum și orice alte situații nou-apărute; și

b) să transmită C.N.V.M., cu 10 zile anterioare adunării generale a acționarilor, lista acționarilor și a deținerilor aferente, identificate potrivit lit. a), precum și orice documente și informații care au stat la baza identificării respectivelor dețineri, inclusiv argumentele luate în considerare pentru stabilirea persoanelor care acționează în mod concertat.

(2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligația îndeplinirii în cadrul adunării generale a acționarilor a tuturor formalităților necesare, astfel încât acționarii în legătură cu care C.N.V.M. a constatat că au drepturile de vot suspendate în conformitate cu prevederile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 și ale prezentei instrucțiuni să nu poată exercita în adunarea generală a acționarilor poziția deținută cu nerespectarea art. 2861 alin. (1).

Art. 6. -

În termen de o zi lucrătoare de la data la care constată că prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale prezentei instrucțiuni nu mai sunt incidente, C.N.V.M. confirmă ridicarea suspendării dreptului de vot. C.N.V.M. va informa corespunzător depozitarul central și conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F.

Art. 7. -

(1) Încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (2)-(7), art. 3 alin. (3) și (4), art. 4 alin. (1) și (2) și art. 5 se sancționează cu:

a) avertisment;

b) amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;

c) amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice.

(2) Includerea în cuprinsul declarațiilor/notificărilor prevăzute în prezenta instrucțiune a unor informații false intră sub incidența art. 292 din Codul penal, republicat, referitor la falsul în declarații.

Art. 8. -

(1) Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data publicării acesteia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La art. 12 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, cu modificările ulterioare, referirile la prevederile art. 2 alin. (6) din Instrucțiunea nr. 1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și completată prin Legea nr. 208/2005 și Legea nr. 97/2006, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007, se consideră a fi făcute la prevederile art. 2 alin. (6) din prezenta instrucțiune.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Eugenia Carmen Negoiță

ANEXĂ

Model de declarație dețineri conform prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

DECLARAȚIE DEȚINERI
Societatea de investiții financiare
................................................

Codul unic de înregistrare ...................................................................................................................

Simbol piață reglementată ...................................................................................................................

Tipul valorii mobiliare ..............................................................................................................................

Identificarea deținătorului de acțiuni S.I.F.:

Persoana fizică ...................................................................................................................................... (numele și prenumele) (B.I./pașaport - seria/nr. ) (codul numeric personal) (adresa)

Persoana juridică ................................................................................................................................. (denumirea completă) (cod unic de înregistrare) [sediul social (adresa)]

Descrierea relației deținătorului de valori mobiliare cu persoanele cu care acționează în mod concertat în conformitate cu art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv prin descrierea felului de deținere, respectiv directă/indirectă) ....................

Numărul de acțiuni deținute în mod concertat (individual, pentru fiecare persoană care acționează în mod concertat, precum și cumulat, pentru toate persoanele care acționează în mod concertat):............................................................................................................................................

Procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA S.I.F. (individual, pentru fiecare persoană care acționează în mod concertat, precum și cumulat pentru toate persoanele care acționează în mod concertat)............

Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false, prevăzute și pedepsite de art. 292 din Codul penal.

Semnătura persoanei/reprezentantului legal al persoanei
.............................
Ștampila (pentru persoana juridică)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...