Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 81 și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularelor prevăzute în anexele nr. 1-5:

a) 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

c) 104 "Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;

d) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

e) 130 "Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă", cod 14.13.01.05.

Art. 2. -

Formularele prevăzute la art. 1 se completează și se depun potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexele nr. 6-10.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 12.

Art. 4. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a) și c) și Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11, se utilizează pentru declararea impozitelor și taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2013, pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012, din activitățile desfășurate în asociere, de către contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru declararea redevențelor rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă datorate începând cu trimestrul IV 2012.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d) și e) se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2012.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 13 decembrie 2012.

Nr. 1.950.

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ LA BUGETUL DE STAT 100
Perioada de raportare
Luna Anul
A. Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală:
Denumire
Județ/Sector Localitate Stradă Număr Bloc
Scară Ap. Cod poștal Telefon Fax E-mail
B. Date privind creanța fiscală
I. Impozite și taxe care se plătesc în contul unic
Nr. crt. Denumire creanță fiscală Suma (lei)
Cod bugetar: 1. Datorată
2. De plată
3. De recuperat
Total obligații de plată
II. Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic
Nr. crt. Denumire creanță fiscală Suma (lei)
Cod bugetar: 1. Datorată
2. Deductibilă/Datorată anterior
3. De plată (rd. 1 - rd. 2)
4. De restituit
Total obligații de plată
Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Semnătura și ștampila

Nume, Prenume:

Funcția/Calitatea:

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data:

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.99/bs

ANEXA Nr. 2*) Modificări (3)

___________

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 101
ANUL
Declarație rectificativa
Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative
A. Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală Cod CAEN
Denumire
Județ Localitate Stradă Număr Bloc Scară
Ap. Cod poștal Sector Telefon Fax E-mail
B. Date privind impozitul pe profit
Nr.
crt.
DENUMIRE INDICATORI SUME -lei-
1 Venituri din exploatare 1
2 Cheltuieli de exploatare 2
3 Rezultat din exploatare (rd. 1 - rd. 2) 3
4 Venituri financiare 4
5 Cheltuieli financiare 5
6 Rezultat financiar (rd. 4 - rd. 5) 6
7 Venituri extraordinare 7
8 Cheltuieli extraordinare 8
9 Rezultat extraordinar (rd. 7 - rd. 8) 9
10 Rezultat brut (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9) 10
11 Elemente similare veniturilor, din care: 11
11.1 Elemente similare veniturilor potrivit art. 193 lit. a) pct. 1 din Codul Fiscal 11.1
11.2 Elemente similare veniturilor din alte retratări 11.2
11.3 Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudențiale 11.3
12 Elemente similare cheltuielilor, din care: 12
12.1 Elemente similare cheltuielilor potrivit art. 193 lit. a) pct. 2 din Codul Fiscal 12.1
12.2 Elemente similare cheltuielilor din alte retratări 12.2
13 Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12) 13
14 Amortizare fiscală 14
15 Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din perioada precedentă 15
16 Rezerva legală deductibilă 16
17 Provizioane fiscale 17
17.1 Filtre prudențiale 17.1
18 Alte sume deductibile, din care: 18
18.1 Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare 18.1
19 Total deduceri (rd. 14 la rd. 18) 19
20 Dividende primite de la altă persoană juridică română 20
21 Alte venituri neimpozabile 21
22 Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21) 22
23 Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22) 23
24 Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat și impozitul pe profit amânat 24
25 Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate 25
26 Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile de întârziere datorate către autoritățile române/străine 26
27 Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege 27
28 Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii 28
29 Cheltuieli cu amortizarea contabilă 29
30 Cheltuieli cu provizioanele și cu rezervele care depășesc limita prevăzută de lege 30
31 Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare 31
32 Cheltuieli cu dobânzi și diferențe de curs valutar reportate pentru perioada următoare 32
33 Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile 33
34 Alte cheltuieli nedeductibile 34
35 Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 34) 35
36 Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 23 + rd. 35) 36
37 Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare 37
38 Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art. 26 alin. (2) 38
39 Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art. 26 alin. (2) 39
40 Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți 40
41 Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 -rd. 39 - rd. 40) 41
42 Total impozit pe profit (rd. 42.1 la rd. 42.2), din care: 42
42.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% 42.1
42.2 Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor și a cazinourilor sau pariurilor sportive 42.2
43 Total credit fiscal (rd. 43.1 + rd. 43.2 + rd. 43.3) 43
43.1 Credit fiscal extern 43.1
43.2 Impozit pe profit scutit, din care: 43.2
43.2.1 Impozit pe profit scutit, potrivit art. 38 alin. (1) din Codul fiscal 43.2.1
43.3 Scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare 43.3
44 Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare/și sau mecenat și burse private (rd. 42 - rd. 43) 44
45 Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege 45
46 Impozit pe profit anual (rd. 44 - rd. 45) 46
47 Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular 47
48 Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 48
49 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 49
50 Diferența de impozit pe profit datorat [rd. 46 - (rd. 47 + rd. 48 + rd. 49)] 50
51 Diferența de impozit pe profit de recuperat [(rd. 47 + rd. 48 + rd. 49) - rd. 46] 51
Cod bugetar:
Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.
Semnătura și ștampila
Nume, Prenume:
Funcția/Calitatea:
Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare: Data:

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.04

ANEXA Nr. 3*)

___________

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

DECLARAȚIE
PRIVIND DISTRIBUIREA ÎNTRE ASOCIAȚI A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
104
Declarație rectificativă Trimestrul T Anul
Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative
A. Date de identificare a asocierii
Cod de identificare fiscală:
Denumire
Județ Localitate Stradă Număr Bloc Scară
Ap. Cod poștal Sector Telefon Fax E-mail
B. Date privind distribuirea trimestrială între asociați a veniturilor și cheltuielilor
Nr.
crt.
Denumire/nume și prenume asociat Cod de identificare fiscală Adresa Cota de participare în asociere (%) Venituri Cheltuieli Profit impozabil/ Pierdere fiscală Impozit pe profit datorat
0 1 2 3 4 5 6 7 8
X
X
X
X
Total
C. Date privind definitivarea impozitului pe profit
Nr.
crt.
Denumire/nume și prenume asociat Cod de identificare fiscală Adresa Cota de participare în asociere (%) Venituri Cheltuieli Profit impozabil/ Pierdere fiscală Impozit pe profit datorat Impozit pe profit declarat în cursul anului Diferența de plată Diferența de recuperat
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8-9 11 = 9-8
X
X
X
X
Total
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume, Prenume: Semnătura și ștampila
Funcția/Calitatea:
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.01/dv.

ANEXA Nr. 4*) Modificări (1), Referințe (1)

___________

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

DECONT PRIVIND ACCIZELE 120
ANUL
Declarație rectificativă
Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative
A. Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală Cod CAEN
Denumire
Județ Localitate Stradă Număr Bloc Scară
Ap. Cod poștal Sector Telefon Fax E-mail
B. Date privind accizele
I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE
Denumirea produsului sau a grupei de produse Cantitate eliberată pentru consum1) UM Acciza datorată (lei)
1 2 3 4
A. Bere, din care: hl/1 grad Plato
1. Bere produsă de producătorii independenți cu o capacitate de producție anuală ce nu depășește 200 mii hl hl/1 grad Plato
B. Vinuri: hl. de produs
1. Vinuri liniștite hl. de produs
2. Vinuri spumoase hl. de produs
C. Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri: hl. de produs
1. Liniștite hl. de produs
2. Spumoase hl. de produs
D. Produse intermediare hl. de produs
E. Alcool etilic, din care: hl. de alcool pur
1. Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depășește 10 hl de alcool pur/an hl. de alcool pur
TOTAL alcool etilic și băuturi alcoolice (rd. A + rd. B + rd. C + rd. D + rd. E)
F. Tutun prelucrat:
1. Țigarete 2) 1.000 țigarete
2. Țigări și țigări de foi 1.000 bucăți
3. Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete
4. Alte tutunuri de fumat kg
G. Produse energetice
1. Benzină cu plumb tonă sau 1.000 litri
2. Benzină fără plumb tonă sau 1.000 litri
3. Motorină tonă sau 1.000 litri
4. Păcură 1.000 kg
4.1. Utilizată în scop comercial 1.000 kg
4.2. Utilizată în scop necomercial 1.000 kg
5. Gaz petrolier lichefiat 1.000 kg
5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor 1.000 kg
5.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire 1.000 kg
5.3. Utilizat în consum casnic 1.000 kg
6. Gaz natural GJ
6.1. Utilizat drept combustibil pentru motor GJ
6.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire GJ
6.2.1. În scop comercial GJ
6.2.2. În scop necomercial GJ
7. Petrol lampant (inclusiv kerosen) tonă sau 1.000 litri
7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor tonă sau 1.000 litri
7.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă sau 1.000 litri
8. Cărbune și cocs GJ
8.1. Utilizat în scopuri comerciale GJ
8.2. Utilizat în scopuri necomerciale GJ
9. Electricitate Mwh
9.1. Electricitate utilizată în scop comercial Mwh
9.2. Electricitate utilizată în scop necomercial Mwh
Total I (rd. A + rd. B + rd. C + rd. D + rd. E + rd. F + rd. G)
II. Alte produse accizabile conf. art. 208 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
1. Cafea verde tonă
2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori tonă
3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri de cafea solubilă tonă
Total II (rd. 1 + rd. 2+ rd. 3)
III. Alte produse supuse accizelor pentru care acciza este stabilită în cote ad valorem, conform art. 203 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 301 de la Titlul VII din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare
Denumirea produsului sau a grupei de produse Contravaloarea produselor livrate exclusiv accizele (lei) Contravaloarea produselor achiziționate din teritoriul comunitar (lei) Valoarea în vamă plus taxe vamale și alte taxe speciale (lei) Acciza datorată (lei)
1 2 3 4 5
1. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, oaie, capră)
2. Articole din cristal
3. Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor
4. Produse de parfumerie
4.1. Parfumuri, din care:
4.1.1. Ape de parfum
4.2. Ape de toaletă, din care:
4.2.1. Ape de colonie
5. Arme și arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar
6. Iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement
6.1. Iahturi
6.1.1. Bărci gonflabile, cu lungime cuprinsă între 8 și 12 m
6.1.2. Bărci gonflabile, cu lungime de peste 12 m
6.1.3. Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m
6.1.4. Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m
6.1.5. Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m
6.1.6. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m
6.1.7. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m
6.1.8. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m
6.1.9. Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m
6.1.10. Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m
6.1.11. Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m
6.2. Alte nave și ambarcațiuni pentru agrement sau pentru sport, din care:
6.2.1. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m
6.2.2. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m
6.2.3. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m
6.2.4. Skyjet-uri
7. Motoare cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement
7.1. Motoare cu capacitatea între 25 CP și 60 CP
7.2. Motoare cu capacitatea între 60 CP și 120 CP
7.3. Motoare cu capacitatea peste 120 CP
TOTAL III (de la rd. 1 la rd. 7)
IV. Autoturisme care au făcut obiectul unor contracte de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007
TOTAL (Total I + Total II + Total III + IV)
C. Date privind deducerile din accizele datorate
Denumirea produsului sau a grupei de produse Deduceri
Contribuțiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 95/2006 Suma rezultată din aplicarea cotei procentuale potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 69/2000 Contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării prevăzute la art. 20661 din Legea nr. 571/2003
A. Bere, din care: X X
Bere produsă de producătorii independenți cu o capacitate de producție anuală ce nu depășește 200 mii hl X X
B. Vinuri:
1. Vinuri liniștite X X
2. Vinuri spumoase X X
C. Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri:
1. Liniștite X
2. Spumoase X X
D. Produse intermediare X
E. Alcool etilic, din care:
Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depășește 10 hl de alcool pur/an
F. Tutun prelucrat:
1. Țigarete 2)
2. Țigări și țigări de foi
3. Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete X
4. Alte tutunuri de fumat X
TOTAL (rd. A + rd. B + rd. C + rd. D + rd. E + rd. F)
1) Eliberare pentru consum - așa cum este definită la art. 166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
2) În cazul țigaretelor, valoarea accizei totale datorată se determină potrivit prevederilor art. 177 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte și complete.
Semnătura și ștampila
Nume, Prenume:
Funcția/Calitatea:
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.03

ANEXA Nr. 5*)

___________

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

DECONT
PRIVIND IMPOZITUL LA ȚIȚEIUL DIN PRODUCȚIA INTERNĂ
130
ANUL
Declarație rectificativă
Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative
A. Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală
Denumire
Județ Localitate Stradă Număr Bloc Scară
Ap. Cod poștal Sector Telefon Fax E-mail
B. Date privind impozitul la țițeiul din producția internă
Denumirea produsului sau a grupei de produse Cantitate U.M. Impozit datorat (lei)
Țiței din producția internă tonă
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte și complete.

Semnătura și ștampila

Nume, Prenume:

Funcția/Calitatea:

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data:

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal759

Cod 14.13.01.05

ANEXA Nr. 6 Modificări (1), Referințe (1)

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs

I. Depunerea declarației

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.

1. Termenul de depunere a declarației:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 și 1.2;

- la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3.

1.1. Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) impozit reținut la sursă, conform legislației specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din arendă, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câștigul din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; Modificări (1)

b) accize, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 1.3;

c) impozit la țițeiul din producția internă;

d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

e) impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau conform convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;

f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări; taxa de acces pentru jocurile de noroc;

h) contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine (trimestrele I-IV);

b) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a) și c), precum și de către persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene (trimestrele I-III);

c) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit, datorate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, efectuate de către persoanele juridice, altele decât cele de la lit. a), precum și de către persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene, care au optat pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I-IV);

d) impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice, rezidente și nerezidente (trimestrele I-III);

e) impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a):

- impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asocieri, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăți imobiliare situate în România sau titluri de participare deținute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare (trimestrele I-III sau trimestrele I-IV, după caz);

- plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România și care au optat pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I-IV);

f) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

g) redevențe miniere și petroliere;

h) facilitățile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

i) redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă.

1.3. Alte termene:

a) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligațiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziția nr. 21 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;

b) până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului, pentru obligațiile de plată reprezentând vărsămintele din profitul net al regiilor autonome și dividendele de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, cuprinse la pozițiile nr. 24 și 25 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;

c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăților închise, și din transferul părților sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; Modificări (2)

d) până la termenul prevăzut la art. 20652 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situațiile prevăzute la art. 2067 alin. (1) lit. b) și c), alin. (7), (8) și (9) din aceeași lege;

e) până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuția, pentru obligația de plată reprezentând contribuția trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, datorată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu completările ulterioare; Modificări (1)

f) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, în cazul definitivării impozitului pe profit anual datorat de către contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, din activitățile desfășurate în asociere. Formularul se completează și se depune însoțit de formularul 104 "Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor".

2. Organul fiscal competent

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.

3. Modul de depunere

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru declararea unei obligații de plată, pentru aceeași perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor fiscale.

În situația în care plătitorul de impozite sau taxe a utilizat pentru aceeași obligație de plată și aceeași perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...