Suspendarea activității | Normă

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Suspendarea activității

Art. 4. -

Membrii Camerei Consultanților Fiscali, denumită în continuare Camera , persoane fizice consultanți fiscali activi, pot solicita suspendarea activității în condițiile prevăzute de art. 15 din Regulament, prin depunerea unei cereri.

Art. 5. -

(1) Cererea de suspendare se depune la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de documente justificative și de o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte că nu au contracte în derulare și că nu sunt desemnați experți judiciari de către instanțele judecătorești. La data depunerii cererii, consultantul fiscal care solicită suspendarea activității, în condițiile prevăzute de art. 15 din Regulament, trebuie să aibă achitate la zi toate obligațiile prevăzute de Ordonanță și/sau Regulament.

(2) Temeinicia cererii se apreciază în funcție de documentele justificative doveditoare de către Consiliul superior al Camerei.

Art. 6. -

În nicio situație consultanții fiscali inactivi nu pot solicita suspendarea activității.

Art. 7. -

Cererea prevăzută la art. 4 se soluționează în prima ședință a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, suspendarea activității consultanților fiscali se acordă de la data înregistrării acesteia.

Art. 8. -

Pe perioada suspendării activității consultanții fiscali nu datorează cotizația de membru.

Art. 9. -

(1) În cazul în care pe perioada suspendării activității, potrivit art. 15 din Regulament, intervine oricare dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament, suspendarea acordată potrivit art. 15 din Regulament încetează de drept, fără nicio altă formalitate, consultantul fiscal fiind declarat inactiv. După încetarea motivului care a determinat declararea ca inactiv, consultantul fiscal poate depune o nouă cerere pentru suspendarea activității potrivit art. 15 din Regulament, dispozițiile art. 5 aplicându-se corespunzător.

(2) Suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, nu poate fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii și nu se acordă consultanților fiscali persoane fizice, care înregistrează obligații restante față de Cameră. Suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, nu se acordă consultanților fiscali persoane fizice, care au calitatea de asociat/administrator în societăți de consultanță fiscală care au obligații restante față de Cameră.

Art. 10. -

(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea, consultanții fiscali pot să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ, ori prelungirea perioadei de suspendare, fără a depăși perioada maximă de 3 ani prevăzută de art. 15 din Regulament. În cazul în care se solicită prelungirea perioadei de suspendare, prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul în care la expirarea termenului pentru care a fost aprobată suspendarea, potrivit art. 15 din Regulament, consultantul fiscal nu solicită prelungirea perioadei de suspendare a activității, acesta revine la statutul de membru activ fără nicio altă formalitate.

(3) La data revenirii la statutul de membru activ, consultanții fiscali au obligația de a plăti taxa de înscriere și cotizația aferentă anului în curs. În cazul în care consultanții nu achită taxa de înscriere sau cotizația, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situație Direcției de conduită și disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

Art. 11. -

Cererile pentru suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, depuse la Cameră sau la poștă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului, vor fi soluționate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, Direcția de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei documentația necesară, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 12. -

(1) Persoanele juridice care nu desfășoară activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, potrivit legii, depun cerere pentru a fi declarate inactive, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Regulament, împreună cu documentele justificative eliberate de registrul comerțului și organele fiscale competente, la Direcția de servicii pentru membri. Direcția de servicii pentru membri va înregistra la secțiunea "persoane inactive" din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală consultanții fiscali respectivi după achitarea tuturor obligațiilor către Cameră și le va notifica cu privire la aceasta.

(2) Pe perioada în care sunt declarate inactive pentru motivul prevăzut la alin. (1), societățile de consultanță fiscală nu datorează cotizația.

(3) Revenirea la statutul de membru activ se face după plata taxei de înscriere și a cotizației aferente anului în curs. În cazul în care, la expirarea perioadei pentru care societatea a declarat că nu desfășoară activitate, aceasta nu a solicitat revenirea la statutul de membru activ și/sau nu a achitat taxa de înscriere sau cotizația, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situație Direcției de conduită și disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Consultanți fiscali activi și consultanți fiscali inactivi
Suspendarea activității
Incompatibilitate
Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală
Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei
Renunțarea la calitatea de membru al Camerei
Retragerea calității de membru al Camerei
Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei
Trecerea la statutul de membru inactiv
Comunicarea actelor către membrii Camerei
;
se încarcă...