Camera Consultanților Fiscali - CCF

Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28 decembrie 2012.

În vigoare de la 28 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, denumite în continuare Norme procedurale, sunt emise în vederea aplicării unitare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță, și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, denumit în continuare Regulament.

CAPITOLUL II Consultanți fiscali activi și consultanți fiscali inactivi

Art. 2. -

(1) Sunt consultanți fiscali activi persoanele înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală la secțiunea "persoane active".

(2) Persoana fizică înscrisă în Registrul consultanților fiscali ca membru activ poate, la cerere, să fie înregistrată ca și consultant inactiv, concomitent cu înregistrarea în stare de inactivitate a societății de consultanță fiscală la care are calitatea de administrator, cu excepția cazului în care își continuă activitatea ca și consultant fiscal persoană fizică. În situația în care persoana fizică înscrisă în Registrul consultanților fiscali care solicită înregistrarea ca și consultant inactiv deține și calitatea de unic administrator al unei societăți de consultanță fiscală, aceasta este obligată să solicite și înregistrarea în stare de inactivitate a societății de consultanță fiscală la care are calitatea de administrator. Obligația înregistrării în stare de inactivitate a unei societăți de consultanță fiscală concomitent cu solicitarea înregistrării ca și consultant inactiv nu intervine în situația în care persoana fizică în cauză deține orice altă poziție în cadrul societății comerciale de consultanță fiscală.

(3) Sunt consultanți fiscali inactivi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament.

(4) Consultanții fiscali care trec de la o stare la alta sunt obligați să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat mai mult de 6 luni în anul respectiv.

Art. 3. -

Persoanele care declară situația de inactivitate depun o cerere la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de documentul doveditor ori o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte motivul pentru care declară situația de inactivitate.

CAPITOLUL III Suspendarea activității

Art. 4. -

Membrii Camerei Consultanților Fiscali, denumită în continuare Camera , persoane fizice consultanți fiscali activi, pot solicita suspendarea activității în condițiile prevăzute de art. 15 din Regulament, prin depunerea unei cereri.

Art. 5. -

(1) Cererea de suspendare se depune la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de documente justificative și de o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte că nu au contracte în derulare și că nu sunt desemnați experți judiciari de către instanțele judecătorești. La data depunerii cererii, consultantul fiscal care solicită suspendarea activității, în condițiile prevăzute de art. 15 din Regulament, trebuie să aibă achitate la zi toate obligațiile prevăzute de Ordonanță și/sau Regulament.

(2) Temeinicia cererii se apreciază în funcție de documentele justificative doveditoare de către Consiliul superior al Camerei.

Art. 6. -

În nicio situație consultanții fiscali inactivi nu pot solicita suspendarea activității.

Art. 7. -

Cererea prevăzută la art. 4 se soluționează în prima ședință a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, suspendarea activității consultanților fiscali se acordă de la data înregistrării acesteia.

Art. 8. -

Pe perioada suspendării activității consultanții fiscali nu datorează cotizația de membru.

Art. 9. -

(1) În cazul în care pe perioada suspendării activității, potrivit art. 15 din Regulament, intervine oricare dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament, suspendarea acordată potrivit art. 15 din Regulament încetează de drept, fără nicio altă formalitate, consultantul fiscal fiind declarat inactiv. După încetarea motivului care a determinat declararea ca inactiv, consultantul fiscal poate depune o nouă cerere pentru suspendarea activității potrivit art. 15 din Regulament, dispozițiile art. 5 aplicându-se corespunzător.

(2) Suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, nu poate fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii și nu se acordă consultanților fiscali persoane fizice, care înregistrează obligații restante față de Cameră. Suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, nu se acordă consultanților fiscali persoane fizice, care au calitatea de asociat/administrator în societăți de consultanță fiscală care au obligații restante față de Cameră.

Art. 10. -

(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea, consultanții fiscali pot să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ, ori prelungirea perioadei de suspendare, fără a depăși perioada maximă de 3 ani prevăzută de art. 15 din Regulament. În cazul în care se solicită prelungirea perioadei de suspendare, prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul în care la expirarea termenului pentru care a fost aprobată suspendarea, potrivit art. 15 din Regulament, consultantul fiscal nu solicită prelungirea perioadei de suspendare a activității, acesta revine la statutul de membru activ fără nicio altă formalitate.

(3) La data revenirii la statutul de membru activ, consultanții fiscali au obligația de a plăti taxa de înscriere și cotizația aferentă anului în curs. În cazul în care consultanții nu achită taxa de înscriere sau cotizația, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situație Direcției de conduită și disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

Art. 11. -

Cererile pentru suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, depuse la Cameră sau la poștă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului, vor fi soluționate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, Direcția de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei documentația necesară, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 12. -

(1) Persoanele juridice care nu desfășoară activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, potrivit legii, depun cerere pentru a fi declarate inactive, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Regulament, împreună cu documentele justificative eliberate de registrul comerțului și organele fiscale competente, la Direcția de servicii pentru membri. Direcția de servicii pentru membri va înregistra la secțiunea "persoane inactive" din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală consultanții fiscali respectivi după achitarea tuturor obligațiilor către Cameră și le va notifica cu privire la aceasta.

(2) Pe perioada în care sunt declarate inactive pentru motivul prevăzut la alin. (1), societățile de consultanță fiscală nu datorează cotizația.

(3) Revenirea la statutul de membru activ se face după plata taxei de înscriere și a cotizației aferente anului în curs. În cazul în care, la expirarea perioadei pentru care societatea a declarat că nu desfășoară activitate, aceasta nu a solicitat revenirea la statutul de membru activ și/sau nu a achitat taxa de înscriere sau cotizația, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situație Direcției de conduită și disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

CAPITOLUL IV Incompatibilitate

Art. 13. -

În cazul consultanților fiscali care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, Direcția de servicii pentru membri va înregistra la secțiunea "persoane inactive" din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală consultanții fiscali respectivi și le va notifica cu privire la aceasta.

Art. 14. -

Când sunt indicii că neîndeplinirea condițiilor de obținere a vizei anuale prevăzută de art. 4 alin. (2) din Regulament poate constitui abatere disciplinară, Direcția de servicii pentru membri va sesiza Direcția de conduită și disciplină profesională, pentru eventuala constatare a abaterii disciplinare.

Art. 15. -

În perioada în care consultanții fiscali nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, consultanții fiscali plătesc cotizația fixă pentru consultanți inactivi și efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 16. -

În termen de 30 de zile de la încetarea stării de incompatibilitate, consultanții fiscali inactivi, ca urmare a faptului că au desfășurat o activitate incompatibilă conform prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Regulament, sunt obligați să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ și să prezinte actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.

Art. 17. -

În situația în care Camera ia cunoștință în orice mod despre încetarea stării de incompatibilitate, iar consultantul fiscal inactiv nu a respectat obligația prevăzută la art. 16, Direcția de servicii pentru membri va notifica respectivului consultant fiscal cu privire la obligația membrilor Camerei de a comunica producerea unor evenimente semnificative în activitatea lor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Regulament. Dacă după 30 de zile de la comunicarea notificării consultantul fiscal nu solicită revenirea la statutul de membru activ ori renunțarea la calitatea de membru al Camerei, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situație Direcției de conduită și disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

CAPITOLUL V Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală

Art. 18. -

Deciziile prin care au fost respinse cererile pentru înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (4) din Regulament, formulate de persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, de persoanele provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori de societățile comerciale de consultanță fiscală înființate conform Ordonanței, pot fi contestate potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Plângerea prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează în termenul legal de către Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei, pe baza referatului cu propuneri de soluționare al Direcției de servicii pentru membri, avizat de secretarul general al Camerei.

(2) În cazul unor opinii divergente, directorul Direcției de servicii pentru membri și secretarul general vor prezenta propunerile lor motivate în ședința Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.

(3) Decizia de soluționare a plângerii prealabile se ia în condițiile prevăzute de art. 37 alin. (3) din Regulament.

(4) Opiniile separate ale membrilor Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(5) Decizia prin care este soluționată plângerea prealabilă este semnată de către președinte sau înlocuitorul legal al acestuia și se comunică autorului plângerii, prin scrisoare cu confirmare de primire, de către Direcția de servicii pentru membri.

CAPITOLUL VI Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei

Art. 20. -

În cazul în care membrii Camerei, persoane fizice sau juridice, nu îndeplinesc ori îndeplinesc defectuos obligațiile prevăzute de art. 10 din Regulament, iar Camera ia cunoștință, în orice mod, despre acest aspect sau despre producerea unor evenimente dintre cele prevăzute de art. 10 din Regulament, Direcția de conduită și disciplină profesională procedează la constatarea eventualei abateri disciplinare.

CAPITOLUL VII Renunțarea la calitatea de membru al Camerei

Art. 21. -

(1) Consultanții fiscali persoane fizice și juridice care intenționează să renunțe la calitatea de membru al Camerei, potrivit prevederilor art. 11 din Regulament, transmit o notificare în acest sens Direcției de servicii pentru membri. Înainte de a transmite notificarea, membrii Camerei trebuie să achite la zi cotizațiile și orice alte obligații.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1), împreună cu referatele întocmite potrivit competențelor fiecăreia de către Direcția de monitorizare și control, Direcția de disciplină și conduită profesională și Direcția de servicii pentru membri, se înaintează Consiliului superior al Camerei.

(3) Consiliul superior al Camerei va lua act de renunțarea la calitatea de membru al Camerei sau va hotărî amânarea încetării calității de membru, după caz.

Art. 22. -

Hotărârea Consiliului superior al Camerei de amânare a încetării calității de membru poate fi contestata potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile cap. V se aplică în mod corespunzător.

Art. 23. -

În toate situațiile renunțarea la calitatea de membru al Camerei produce efecte numai pentru viitor, renunțarea la calitatea de membru al Camerei neputând fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii.

Art. 24. -

Notificările privind renunțarea la calitatea de membru depuse la Cameră sau la poștă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului sunt soluționate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, direcțiile menționate la art. 21 alin. (2) înaintează documentația necesară Consiliului superior al Camerei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

CAPITOLUL VIII Retragerea calității de membru al Camerei

Art. 25. -

Retragerea calității de membru al Camerei potrivit prevederilor art. 12 din Regulament se face și cu respectarea prezentelor norme procedurale.

Art. 26. -

În cazul retragerii calității de membru ca urmare a neachitării cotizațiilor și taxelor datorate, Direcția de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei un referat cu propunerea de retragere a calității de membru, însoțit de situația la zi a plății obligațiilor și documentele care atestă că întârzierea depășește 12 luni, consultantului fiscal fiindu-i notificate aceste situații.

Art. 27. -

În cazul retragerii calității de membru ca urmare a dizolvării societății comerciale, referatul Direcției de servicii pentru membri va fi însoțit de certificatele privind radierea emise de registrul comerțului și Agenția Națională de Administrare Fiscală. De la data dizolvării și până la data lichidării societății comerciale Direcția de servicii pentru membri urmărește recuperarea tuturor obligațiilor restante către Cameră ale societății dizolvate, în condițiile legii.

Art. 28. -

(1) În cazul retragerii calității de membru ca urmare a faptului că după data de înregistrare la Cameră se constată că societățile comerciale de consultanță fiscală nu mai îndeplinesc condițiile legale de funcționare, potrivit Ordonanței și Regulamentului, Consiliul superior al Camerei este sesizat de către Direcția de disciplină și conduită profesională.

(2) Oricare direcție care în orice mod ia cunoștință despre faptul că societățile comerciale de consultanță fiscală nu mai îndeplinesc condițiile legale de funcționare, potrivit Ordonanței și Regulamentului, are obligația să sesizeze de îndată Direcția de disciplină și conduită profesională cu privire la această situație.

Art. 29. -

În toate cazurile de retragere a calității de membru, Biroul permanent al Consiliului superior, pe baza propunerilor Direcției de servicii pentru membri, va analiza căile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice și juridice cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, oportunitatea declanșării acțiunilor și va mandata corespunzător persoanele care să reprezinte Camera în toate acțiunile judiciare și extrajudiciare pentru recuperarea debitelor. Biroul permanent al Consiliului superior poate angaja avocați ori societăți specializate în recuperarea debitelor.

Art. 30. -

Hotărârea de retragere a calității de membru al Camerei poate fi contestată potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile cap. V se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IX Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei

Art. 31. -

(1) De la data intrării în vigoare a prezentelor norme, depunerea carnetului profesional, respectiv a autorizației, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Regulament, se va realiza la Direcția de servicii pentru membri.

(2) Publicarea pe site-ul Camerei a retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanță fiscală în cauză și interdicția acestora de a practica profesia și de a utiliza titlurile respective, precum și înștiințarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulament, se vor realiza, de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, de către Direcția de servicii pentru membri.

CAPITOLUL X Trecerea la statutul de membru inactiv

Art. 32. -

(1) Pot solicita trecerea la statutul de membru inactiv în condițiile art. 66 din Regulament consultanții fiscali care nu vor desfășura activitate de consultanță fiscală pe o perioadă de minimum un an. În acest scop, consultanții fiscali depun o cerere la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 66 din Regulament, precum și că nu au contracte în derulare și nu sunt desemnați experți judiciari de către instanțele judecătorești.

(2) La data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), consultanții fiscali care solicită trecerea la statutul de membru inactiv trebuie să aibă achitate la zi toate obligațiile prevăzute de Ordonanță și/sau Regulament. După depunerea cererii consultanții fiscali nu vor mai desfășura activitate.

Art. 33. -

(1) După ce constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 32, Direcția de servicii pentru membri înaintează cererea, împreună cu documentația aferentă, Consiliului superior al Camerei. Cererea se soluționează în prima ședință a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, se procedează la înscrierea persoanei în cauză în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală la secțiunea "persoane inactive" de la data înregistrării cererii. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.

(2) În perioada în care consultanții fiscali sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală la secțiunea "persoane inactive" plătesc cotizația fixă pentru consultanți inactivi și efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 34. -

Revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, după plata cotizației aferente anului în curs, și se depune la Direcția de servicii pentru membri. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL XI Comunicarea actelor către membrii Camerei

Art. 35. -

(1) Comunicarea oricărui înscris către membrii Camerei se face prin orice salariat al acesteia ori prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, membrii Camerei cărora li se comunică actul în cauză având obligația să confirme primirea acestuia.

(2) În cazul în care comunicarea actelor nu s-a putut realiza prin niciuna dintre modalitățile prevăzute la alin. (1), comunicarea se poate face și prin fax, e-mail sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

(3) Dacă după ce s-a încercat comunicarea prin modalitățile prevăzute la alin. (1) sau (2) nu a fost posibilă comunicarea înscrisului, se poate proceda la comunicarea prin publicitate. Comunicarea prin publicitate constă în afișarea, concomitent, la sediul Camerei și pe pagina de internet a acesteia a înscrisului în cauză. În cazul în care înscrisul nu poate fi afișat din orice motiv, se va publica un anunț în care se menționează că a fost emis actul pe numele membrului Camerei. În toate cazurile, actul se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării sale sau a anunțului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...