Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din 18.12.2012

Modificări (3), Referințe (7), Reviste (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28 decembrie 2012.

În vigoare de la 28 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Organizarea și atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale instituțiilor subordonate

SECȚIUNEA 1 Organizarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a instituțiilor subordonate

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția, este instituție a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie și cartografie. Reviste (2)

(2) Agenția se organizează și funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru.

Art. 2. - Modificări (1)

În subordinea Agenției funcționează 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară, organizate în fiecare județ și municipiul București, denumite în continuare oficii teritoriale, și Centrul Național de Cartografie, denumit în continuare Centrul Național, ca instituții publice cu personalitate juridică.

Art. 3. -

(1) Numărul de posturi aprobat pentru Agenție și unitățile subordonate este de 3.004. Modificări (1)

(2) Organigrama Agenției este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate se aprobă prin ordin al directorului general al Agenției. Referințe (1)

(4) Repartizarea numărului de posturi între Agenție și instituțiile subordonate, structura compartimentelor funcționale din organigrama Agenției, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Activitatea Agenției este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

(2) Toate încasările Agenției și ale instituțiilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Modificări (1)

(3) Agenția și instituțiile subordonate încasează sume din: Modificări (1)

a) servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spații și aparatură;

d) alte venituri, în condițiile legii.

(4) Tarifele se stabilesc, se modifică și se actualizează prin ordin al directorului general al Agenției.

(5) Agenția și instituțiile subordonate au personal angajat cu contract individual de muncă, salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a
Atribuțiile Agenției și ale instituțiilor subordonate

Art. 5. - Modificări (1)

Agenția exercită următoarele funcții:

a) de planificare strategică;

b) de reglementare și avizare;

c) de control;

d) de reprezentare;

e) de administrare;

f) de coordonare.

Art. 6. -

(1) În realizarea funcției de planificare strategică, Agenția are următoarele atribuții:

a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate;

b) elaborează strategia de pregătire și formare profesională în domeniile sale de activitate.

(2) În realizarea funcției de reglementare și avizare, Agenția are următoarele atribuții:

a) elaborează cadrul normativ național și instituțional pentru domeniile sale de activitate;

b) inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative și de acorduri internaționale în domeniile sale de activitate și conexe, cu respectarea reglementărilor legale.

(3) În realizarea funcției de control, Agenția are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) controlează activitatea instituțiilor subordonate;

b) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările în domeniile sale de activitate;

c) controlează executarea lucrărilor de cadastru, cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie și teledetecție la nivelul întregii țări;

d) aplică sancțiunile prevăzute de lege potrivit competenței.

(4) În realizarea funcției de reprezentare, Agenția are următoarele atribuții:

a) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;

b) reprezintă interesele statului în organizații profesionale interne și internaționale cu activitate similară sau incidentă domeniilor de activitate ale Agenției, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop.

(5) În realizarea funcției de administrare, Agenția are următoarele atribuții:

a) administrează, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate în patrimoniul Agenției și al instituțiilor subordonate; Modificări (1)

b) poate închiria sau primi în administrare bunuri imobile și aparatură, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității.

(6) În realizarea funcției de coordonare, Agenția are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea instituțiilor subordonate pentru aplicarea unitară a legislației în domeniile specifice de activitate;

b) îndrumă activitatea organelor și autorităților administrației publice centrale și altor persoane fizice și juridice interesate care au resurse financiare pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară;

c) îndrumă metodologic și procedural activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate.

Art. 7. -

În domeniile specifice de activitate, Agenția exercită următoarele atribuții:

a) coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și asigură înscrierea imobilelor în registrul cadastral de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări; Modificări (1)

b) asigură, în condițiile legii, executarea, completarea, modernizarea și menținerea în stare de utilizare a rețelei geodezice naționale; Modificări (1)

c) organizează și administrează fondul național de geodezie și cartografie;

d) organizează, administrează și întreține baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară;

e) realizează, actualizează și administrează registrul electronic național al nomenclaturilor stradale;

f) realizează și întreține registrul electronic al limitelor unităților administrativ-teritoriale;

g) recepționează lucrările de cadastru; Modificări (1)

h) avizează documentațiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

i) avizează, în limita competențelor din domeniile proprii de activitate, după caz, lucrările și specificațiile tehnice referitoare la sistemele informaționale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de către alte instituții ale administrației publice;

j) autorizează persoanele fizice și juridice să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României;

k) asigură formarea profesională continuă și pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenției Naționale, instituție fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entități abilitate;

l) asigură președinția și secretariatul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumită în continuare INIS, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare;

m) reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE;

n) realizează și întreține geoportalul INSPIRE al României și asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunității Europene, îndeplinește alte atribuții care îi revin prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare;

o) monitorizează implementarea și utilizarea INIS și face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene și publicului, conform art. 17 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare;

p) furnizează, la cerere, situații statistice din domeniile de activitate instituțiilor publice care justifică un interes. Modificări (1)

Art. 8. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu instituții și autorități ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, instituții de interes local, alte instituții publice, precum și cu organizații neguvernamentale, asociații profesionale, universități, societăți comerciale cu activitate incidentă, cu respectarea reglementărilor legale.

Art. 9. -

(1) Oficiile teritoriale furnizează serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agenției la nivelul județelor.

(2) În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești funcționează cel puțin un birou de cadastru și publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică. Modul de organizare, numărul, precum și arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea și administrarea Agenției și a instituțiilor subordonate

Art. 10. -

(1) Conducerea Agenției se asigură de consiliul de administrație și de către directorul general.

(2) Consiliul de administrație este format din 9 membri, din sectorul public și privat, reprezentanți ai entităților cu care Agenția are raporturi de colaborare în realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 7. Modificări (1)

(3) Președintele consiliului de administrație este directorul general al Agenției.

(4) Membrii consiliului de administrație sunt numiți prin decizie a prim-ministrului pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competență profesională.

(5) Membrii consiliului de administrație, precum și secretarul acestuia sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agenției, cu excepția celor considerate de interes public.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar, în ședințe ordinare sau extraordinare, ori de câte ori este convocat de către președinte.

(2) Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate cu cel puțin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfășoare, la convocator anexându-se ordinea de zi și materialele supuse dezbaterii.

(3) În lipsa președintelui, ședința este prezidată de un alt membru al consiliului de administrație, desemnat de președinte.

(4) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți și se numerotează în ordine cronologică, pe an.

(5) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea cu participarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(6) Membrii consiliului de administrație răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea și gestionarea patrimoniului Agenției, în funcție de votul exprimat.

(7) Consiliul de administrație prezintă prim-ministrului, la începutul fiecărui an, raportul activității Agenției din anul precedent, precum și programul de activitate al acesteia pe anul în curs.

Art. 12. -

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște colaborarea Agenției cu persoane fizice și juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniilor sale de activitate;

b) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

c) analizează propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condițiile legii, în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general; Modificări (1)

d) aprobă obiectivele de investiții ce urmează a fi realizate de Agenție sau de instituțiile subordonate;

e) aprobă strategiile și proiectele Agenției și ale instituțiilor subordonate.

Art. 13. -

Revocarea unui membru al consiliului de administrație se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administrație, a președintelui acestuia sau a entității pe care o reprezintă respectivul membru.

Art. 14. -

(1) Consiliul de administrație își numește un secretar care nu este membru al acestuia.

(2) Secretarul consiliului de administrație îndeplinește următoarele atribuții:

a) redactează și transmite convocarea, ordinea de zi și documentele de ședință membrilor consiliului de administrație pentru ședințe;

b) invită reprezentanții organizațiilor sindicale desemnați să participe la ședințele consiliului de administrație în situațiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;

c) redactează procesele-verbale de ședință și hotărârile consiliului de administrație;

d) arhivează documentele de ședință, hotărârile și completează registrul cu procesele-verbale de ședință;

e) orice activitate dispusă de președinte privitoare la buna desfășurare a lucrărilor consiliului de administrație.

Art. 15. -

(1) Directorul general asigură conducerea generală a activității curente a Agenției și a instituțiilor subordonate și aplică hotărârile consiliului de administrație.

(2) Directorul general este ordonator secundar de credite.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ și individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Directorul general numește și eliberează din funcție personalul Agenției și directorii instituțiilor subordonate, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Directorul general este numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului și îndeplinește următoarele atribuții: Modificări (1)

a) aprobă, prin ordin cu caracter normativ, structura organizatorică a instituțiilor subordonate, atribuțiile compartimentelor funcționale și statele de funcții ale Agenției și ale instituțiilor subordonate; Modificări (1)

b) aprobă angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor Agenției stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii;

c) aprobă bugetele instituțiilor subordonate;

d) aprobă tarifele serviciilor din domeniile de activitate; Modificări (1)

e) asigură organizarea evidenței patrimoniului și integritatea bunurilor din patrimoniul Agenției și al instituțiilor subordonate; Modificări (1)

f) inițiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenției, cu respectarea reglementărilor legale;

g) organizează, coordonează și controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenției și de instituțiile subordonate acesteia;

h) organizează și controlează aplicarea propriilor ordine și instrucțiuni de către persoanele cărora le sunt adresate.

(2) Directorul general reprezintă instituția în raporturile cu instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.

(3) Directorul general este președintele Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale, conform art. 1 alin. (4) Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Directorul general poate delega din atribuții directorului general adjunct al Agenției.

(2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.

(3) Directorul general stabilește prin ordin și alte domenii de activitate coordonate de directorul general adjunct, atribuțiile acestuia fiind prevăzute în fișa postului.

Art. 18. -

(1) Instituțiile subordonate sunt conduse de directori, numiți prin ordin al directorului general în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.

(2) Directorii instituțiilor subordonate sunt ordonatori terțiari de credite și emit decizii în exercitarea atribuțiilor. Modificări (1)

(3) Funcția de director al instituțiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute pentru ocuparea funcției de inginer cadastru/geodezie sau ocupă funcția de registrator de carte funciară. Modificări (1)

(4) Registratorii de carte funciară sunt subordonați administrativ față de directorul oficiului teritorial, aceștia desfășurând o activitate profesională independentă cu privire la soluționarea prin încheiere a cererilor de înscriere în cartea funciară, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. -

(1) Numărul maxim de autoturisme și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea mijloacelor de transport și a combustibilului între Agenție și instituțiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agenției, cu încadrarea în plafonul maxim stabilit prin prezenta hotărâre.

Art. 20. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 11) la regulament Modificări (1)

___________

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ORGANIGRAMA
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ANEXA Nr. 2 la regulament Modificări (1)

NORMATIVELE DE CHELTUIELI
privind dotarea cu mijloace de transport și consumul de carburanți pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, în vederea desfășurării activităților specifice

Dotarea cu mijloace de transport a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (Agenția) și a instituțiilor sale subordonate, precum și costurile aferente consumului lunar de carburanți pentru acestea sunt următoarele:

a) Agenția și instituțiile subordonate au în dotare un parc auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barcă cu motor și o șalupă.

b) Consumul lunar de carburanți pentru mijloacele de transport menționate la lit. a) aflate în dotarea Agenției și a instituțiilor subordonate:

Nr. crt. Unitatea Plafonul maxim lunar* (litri/autovehicul/ echipament/lună)
1. Agenția 200
2. Instituții subordonate 200
3. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea - nave operative 300

* Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
;
se încarcă...