Parlamentul României

Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 mai 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Programele și proiectele culturale finanțate de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale se aprobă de ordonatorii principali de credite pentru activitățile proprii și pentru cele organizate de instituțiile din subordinea acestora, altele decât obligațiile ori programele minimale care urmează să fie realizate anual."

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, precum și alte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, care inițiază și organizează programe și proiecte culturale, pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente programelor și proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subvențiilor.

(2) Criteriile de acordare a fondurilor pentru organizațiile neguvernamentale menționate la alin. (1) vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Nivelul subvențiilor alocate se aprobă de ordonatorii principali de credite bugetare, după caz.

(4) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit alin. (1) vor fi utilizate numai pentru finanțarea cheltuielilor aferente programelor și proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subvențiilor.

(5) Modul de utilizare a subvențiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare.

(6) Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, celelalte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, care au primit subvenții, precum și cuantumul acestora se face publică, în mod oficial, prin grija ordonatorilor de credite care au acordat subvenția."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

În cadrul devizului general al programelor sau proiectelor culturale se pot prevedea și finanțarea cheltuielilor de cazare, transport și masă pentru participanți, precum și cheltuieli specifice acestor manifestări, pentru închirieri de spații și aparatură, acțiuni promoționale și de publicitate, tipărituri, remunerații, onorarii."

4. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În situațiile în care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicită plata în avans a unor sume stabilite în contract ordonatorul principal de credite poate aproba depășirea cotei de 30% prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, dar nu mai mare de 50%, cu condiția stabilirii unor clauze asigurătorii în contractele încheiate."

5. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Colaboratorii angajați în condițiile legii de către ordonatorii principali de credite pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale pot primi o remunerație de până la nivelul salariului mediu de bază maxim prevăzut pentru funcțiile de execuție din cadrul instituției publice organizatoare."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2001.

Nr. 245.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...