Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Modificări (8), Puneri în aplicare (6), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (66), Reviste (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 21 decembrie 2012.

În vigoare de la 21 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere disfuncționalitățile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfășurată în sectorul pieței de capital și cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activității de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competență a băncii centrale.

Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se mențin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncționalități să submineze, prin contaminare, încrederea populației în serviciile oferite de întregul sistem financiar și în modul în care se realizează supravegherea acestora.

Întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin preluarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Reviste (2)

(3) A.S.F. are sediul central în municipiul București, Str. Foișorului, sectorul 3, și își poate deschide reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României, în funcție de necesități.

Art. 2. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, supravegherea exercitată de A.S.F. privește activitatea: Jurisprudență, Reviste (1)

a) intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, piețelor de instrumente financiare și depozitarului central, precum și asupra operațiunilor de piață și emitenților, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

b) asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările din România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare; Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (1)

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009.

(2) A.S.F. este autoritate competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute la alin. (1), dacă prin lege nu se prevede altfel.

Art. 3. - Reviste (1)

Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin:

a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condițiile legii, de autorizații, aprobări, avize, atestate, derogări;

b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; Reviste (1)

c) realizarea controlului asupra entităților și operațiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite și prin verificări la fața locului;

d) dispunerea de măsuri și aplicarea de sancțiuni. Referințe (3)

Art. 4. - Modificări (1)

A.S.F., membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nici accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege.

CAPITOLUL II Obiective, atribuții și prerogative

Art. 5. - Reviste (1)

În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective:

a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;

b) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; Jurisprudență, Reviste (1)

c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele prevăzute în actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de regulamente, norme și instrucțiuni. Modificări (2), Reviste (3)

(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizațiile, avizele și deciziile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

(2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL III Conducerea și organizarea A.S.F. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 15 membri, din care unul deține funcția de președinte și 3 care dețin funcția de vicepreședinte. Modificări (3), Referințe (1)

(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței și calificării profesionale în supravegherea sectorului financiar. Modificări (3)

(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și ale art. 9.

Art. 9. -

Membrii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competențe;

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului și să nu candideze pentru o astfel de funcție; Modificări (1)

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice, cercetare științifică, consultanță sau expertiză pentru organismele internaționale, cu evitarea conflictului de interese; Modificări (1)

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de directori ori alte funcții la persoanele juridice și entitățile care sunt supuse supravegherii A.S.F. și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație de cel puțin 10% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație a acestora; Modificări (1)

e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea fără a-și respecta obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul și pentru care aceasta este răspunzătoare;

f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal;

g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Modificări (3)

Art. 10. -

(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 ori dacă se face vinovat de comiterea de infracțiuni în exercitarea funcției și/sau în legătură cu aceasta. Modificări (1)

(2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din funcție din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (1).

Art. 11. -

În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum și în cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

Art. 12. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;

d) prin înlocuire, conform art. 11;

e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii A.S.F. au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9. Modificări (1)

(5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligația să notifice de îndată, în scris, A.S.F. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Președintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea A.S.F. revine unuia dintre vicepreședinți, desemnat de președinte sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.

Art. 14. -

(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 8 membri ai acestuia. Modificări (2)

(2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți. Modificări (1)

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, este decisiv votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce dezbaterile. Modificări (1)

(4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului A.S.F., opinia separată a membrilor care au votat împotrivă sau care s-au abținut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței respective.

(5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abținut de la votul acesteia și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotrivă ori s-au abținut de la votul hotărârii.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul A.S.F., sens în care acesta trebuie să aprobe cel puțin: organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern.

(2) Consiliul A.S.F. stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară. Puneri în aplicare (2)

Art. 16. -

A.S.F. răspunde în limita patrimoniului propriu.

Art. 17. -

(1) În numele A.S.F., președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Bugetul A.S.F.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) A.S.F. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.

(2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevăzute la: Referințe (1)

a) art. 13 și 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 17 alin. (1) și art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. - Modificări (1)

Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către consiliul de administrație al A.S.F., în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.

Art. 20. -

Disponibilitățile bănești ale A.S.F., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiții de piață și cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte instrumente cu grad de risc scăzut.

Art. 21. -

A.S.F. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință imobilele necesare desfășurării activității din sursele de finanțare prevăzute la art. 18 alin. (2).

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 22. -

(1) A.S.F. preia de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 15 martie 2013, disponibilitățile bănești existente în conturi și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea. Modificări (2)

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.

Art. 23. - Modificări (1)

A.S.F. preia numărul de posturi și personalul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu menținerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) A.S.F. își exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare, prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 15 martie 2013. La aceeași dată, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desființează și mandatele membrilor acestor autorități, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Până la data desființării, în condițiile alin. (1), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private își continuă activitatea potrivit legislației în vigoare.

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) A.S.F. se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea, precum și în toate litigiile în care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și altele asemenea încheiate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență, își mențin valabilitatea și se preiau de către A.S.F.

Art. 26. - Reviste (1)

În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".

Art. 27. -

Actele emise de autoritățile care se desființează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, își păstrează valabilitatea.

Art. 28. - Reviste (1)

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 29. -

Prevederile art. 23, 25, 26 și 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 18 decembrie 2012.

Nr. 93.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Încheierea exercițiului financiar 2015 pentru societățile din domeniul asigurărilor
Cu privire la înființarea unei noi autorități administrative autonome, Autoritatea de Supraveghere Financiară
Societăți pe acțiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor printr-un act administrativ individual emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară/[The Completion of the Agenda of the Shareholders' Assembly by an Individual Administrative Act Issued by the Financial Supervisory Authority]
ASF are un nou regulament pentru controlul periodic și inopinat!
;
se încarcă...