Conducerea și organizarea ASF | Ordonanță de urgență 93/2012

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Conducerea și organizarea A.S.F. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 15 membri, din care unul deține funcția de președinte și 3 care dețin funcția de vicepreședinte. Modificări (3), Referințe (1)

(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți, exclusiv pe baza experienței și calificării profesionale în supravegherea sectorului financiar. Modificări (3)

(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și ale art. 9.

Art. 9. -

Membrii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și o experiență profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competențe;

b) să nu fie senatori, deputați sau membri ai vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului și să nu candideze pentru o astfel de funcție; Modificări (1)

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcție publică ori privată, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice, cercetare științifică, consultanță sau expertiză pentru organismele internaționale, cu evitarea conflictului de interese; Modificări (1)

d) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de directori ori alte funcții la persoanele juridice și entitățile care sunt supuse supravegherii A.S.F. și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație de cel puțin 10% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație a acestora; Modificări (1)

e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți comerciale, care, sub orice formă, și-a încetat activitatea fără a-și respecta obligațiile față de terți sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana și-a exercitat mandatul și pentru care aceasta este răspunzătoare;

f) să nu aibă cazier judiciar și fiscal;

g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Modificări (3)

Art. 10. -

(1) Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 ori dacă se face vinovat de comiterea de infracțiuni în exercitarea funcției și/sau în legătură cu aceasta. Modificări (1)

(2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din funcție din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (1).

Art. 11. -

În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum și în cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

Art. 12. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;

d) prin înlocuire, conform art. 11;

e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii A.S.F. au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9. Modificări (1)

(5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligația să notifice de îndată, în scris, A.S.F. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Președintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun.

(2) În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor președintelui, reprezentarea A.S.F. revine unuia dintre vicepreședinți, desemnat de președinte sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.

Art. 14. -

(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 8 membri ai acestuia. Modificări (2)

(2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți. Modificări (1)

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de balotaj, este decisiv votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce dezbaterile. Modificări (1)

(4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii Consiliului A.S.F., opinia separată a membrilor care au votat împotrivă sau care s-au abținut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței respective.

(5) Membrii Consiliului A.S.F. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abținut de la votul acesteia și au consemnat opinia separată în procesul-verbal al ședinței. Membrii Consiliului sunt obligați să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuție le revine potrivit legii și regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotrivă ori s-au abținut de la votul hotărârii.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului, criteriile de angajare și selectare a personalului care să asigure desfășurarea în bune condiții a activității se stabilesc de către Consiliul A.S.F., sens în care acesta trebuie să aprobe cel puțin: organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern.

(2) Consiliul A.S.F. stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi și a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară. Puneri în aplicare (2)

Art. 16. -

A.S.F. răspunde în limita patrimoniului propriu.

Art. 17. -

(1) În numele A.S.F., președintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 93/2012:
Dispoziții generale
Obiective, atribuții și prerogative
Conducerea și organizarea ASF
Bugetul ASF
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...