Guvernul României

Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, denumit în continuare SEAP, înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autoritățile contractante, finanțate din axa prioritară 1 "Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE" - beneficiari Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A., și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A., denumită în continuare CNCF "CFR" - S.A., axa prioritară 2 "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport" beneficiar CNCF "CFR"- S.A. și axa prioritară 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor" - beneficiar CNCF "CFR" - S.A. ale Programului operațional sectorial Transport din 04.12.2012

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Metodologia are în vedere calculul unor indicatori aferenți cheltuielilor realizate în cadrul contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiționale aferente acestora semnate până la data de 1 octombrie 2011, finanțate din axa prioritară 1 (beneficiari CNADNR - S.A. și CNCF "CFR" - S.A.) și axele prioritare 2 și 3 (beneficiar CNCF "CFR" - S.A.).

I. Indicatori care sunt în evidențele Autorității de management pentru Programul operațional sectorial Transport:

a) Valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport în declarații de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare și Plată

b) Valoarea totală a reducerilor individuale, ca urmare a procesului de verificare a cererilor de rambursare, inclusiv a celor aplicate până la emiterea/ca urmare a emiterii unor note de constatare, aplicate în urma identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achizițiilor publice

c) Valoarea totală a cheltuielilor autorizate, neincluse temporar în declarațiile de cheltuieli transmise de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport Autorității de Certificare și Plată, operate ca urmare a unor suspiciuni de neregulă în aplicarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice. Nu se încadrează în această categorie cheltuielile autorizate, excluse temporar 100% din declarațiile de cheltuieli.

II. Indicatori care sunt în evidențele Autorității de Certificare și Plată

d) Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanțelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport ca urmare a identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achizițiilor publice, recuperate de la debitori și deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport, în calculul cumulativ, din declarațiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare și Plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană

e) Valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de Certificare și Plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicații financiare ca urmare a unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice și pentru care este activă măsura Autorității de Certificare și Plată a neincluderii temporare a acestora în declarații de cheltuieli

f) Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanțelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport ca urmare a identificării unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice, recuperate de la debitori și deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport, în calculul cumulativ, din declarațiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare și Plată aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană

g) Valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de Certificare și Plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicații financiare ca urmare a unor abateri, rezultate din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice și pentru care este activă măsura Autorității de Certificare și Plată a neincluderii temporare a acestora în declarații de cheltuieli

III. Modul de calcul al sumei care se decertifică/se deduce definitiv:

SD = [(a + b + c) - (e + f) ] * 20% - (b + c + d + g)

NOTE:

1. Calculul sumelor care se decertifică/se deduc definitiv se efectuează la nivel de axă prioritară.

2. Sunt exceptate de la aplicarea acestor corecții următoarele categorii de cheltuieli:

(i) cheltuieli aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedura s-a lansat în SEAP după data de 30 septembrie 2011;

(ii) cheltuieli care nu rezultă din achizițiile publice (salarii, diurne, cheltuieli administrative curente etc.);

(iii) cheltuieli aferente contractelor de achiziție publică pentru care s-a aplicat procedura de achiziție directă;

(iv) cheltuieli aferente contractelor de achiziție publică pentru care s-au aplicat procedurile specifice BEI/BERD;

(v) cheltuielile efectuate de beneficiarii privați care nu aveau obligația aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...