Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

Modificări (3), Referințe (2), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61, art. 1734 lit. b) și art. 235 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) și ale art. 43 și 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, precum și Recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) privind creditarea în valută (CERS/2011/1),

în temeiul dispozițiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament se aplică: Modificări (1), Referințe (2)

a) instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor de credit, persoane juridice străine;

b) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise în Registrul special;

c) instituțiilor de plată persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată, cu modificările și completările ulterioare; precum și

d) instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2011 privind instituțiile emitente de monedă electronică, denumite în continuare împrumutători, și reglementează, pentru scopul menținerii stabilității financiare, unele condiții de acordare și derulare a creditelor pe teritoriul României destinate persoanelor fizice și entităților nefinanciare.

(2) Prevederile art. 7-9, cele relevante ale art. 24 și art. 26 alin. (1) se aplică și următoarelor categorii de creditori: Modificări (2)

a) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise numai în Registrul general;

b) instituțiilor de plată persoane juridice române și instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, altele decât cele de la alin. (1).

(3) Prevederile art. 2 și cele relevante ale art. 24 se aplică instituțiilor de credit persoane juridice române și instituțiilor financiare persoane juridice române prevăzute la art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de creditare desfășurată în alte state membre.

Art. 2. -

(1) Instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (3) care desfășoară în alte state membre activități de creditare în valută a debitorilor expuși la riscul valutar, având domiciliul sau sediul în respectivele state membre, trebuie să respecte, în privința acestor activități, cerințele în materie impuse de autoritățile competente din statele membre în cauză, conform celor comunicate de Banca Naționale a României.

(2) Pentru scopul aplicării dispozițiilor alin. (1), Banca Națională a României publică pe site-ul său cerințele comunicate de autoritățile competente din statele membre respective.

Art. 3. -

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) credit pentru investiții imobiliare - orice credit acordat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este garantat cu ipotecă imobiliară și (ii) este acordat în scopul dobândirii ori menținerii drepturilor de proprietate asupra unui teren și/sau unei construcții, realizate sau care urmează să se realizeze, ori în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcții ori pentru viabilizarea unui teren sau exclusiv în scopul rambursării unui credit pentru investiții imobiliare. Pentru scopul prezentului regulament finanțările de tip leasing financiar imobiliar acordate persoanelor fizice sunt asimilate creditului pentru investiții imobiliare;

b) credit de consum - un credit acordat unei persoane fizice, altul decât cel prevăzut la lit. a);

c) credit - suma evidențiată în conturi bilanțiere sau în conturi din afara bilanțului, pusă la dispoziție ori pe care instituția creditoare s-a angajat să o pună la dispoziție unei persoane fizice sau unei entități nefinanciare, în schimbul obligației debitorului în cauză de a rambursa suma respectivă, precum și de a plăti dobânzi ori alte cheltuieli legate de această sumă; finanțările de tip leasing financiar sunt asimilate creditului; Reviste (1)

d) persoană neacoperită în mod natural la riscul valutar - persoana fizică ce nu obține veniturile eligibile pentru rambursarea creditului, respectiv entitatea nefinanciară ce nu dispune de surse pentru rambursarea creditului, denominate sau indexate la moneda în care creditul este solicitat/acordat;

e) entități nefinanciare - persoane juridice, persoane fizice ce acționează în scopuri legate de activitatea lor comercială sau profesională și orice alte categorii de entități, a căror activitate principală se află în afara activităților incluse în cadrul sectorului intermedierii financiare și a asigurărilor, potrivit Clasificării activităților din economia națională.

Art. 4. -

(1) Pot face excepție de la aplicarea dispozițiilor cap. III, respectiv, după caz, ale cap. IV:

a) creditele acordate persoanelor fizice, cu destinație finanțarea studiilor, acoperirea cheltuielilor de natură medicală ori a cheltuielilor legate de deces;

b) creditele garantate pe întreaga perioadă de derulare cu garanție de tip depozit colateral constituit la instituția creditoare, pentru sumele efectiv acoperite de o astfel de garanție;

c) operațiunile realizate exclusiv în scopul restructurării la același împrumutător, din considerente de dificultăți financiare ale debitorului, a creditului/creditelor acordate persoanelor fizice în sold la momentul realizării operațiunii de restructurare în scopul adaptării condițiilor de rambursare la noile posibilități ale debitorului;

d) creditele care se rambursează din subvenții la care debitorul este îndreptățit potrivit legislației aplicabile, în limita acestor subvenții.

(2) Împrumutătorii vor stabili prin normele proprii de creditare condițiile de acordare și de garantare a creditelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. -

Dispozițiile art. 16, 17 și 18 nu se aplică creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor acordate în baza reglementărilor împrumutătorilor aplicabile la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II Dispoziții comune

Art. 6. -

(1) Împrumutătorii desfășoară activitatea de creditare a persoanelor fizice și a entităților nefinanciare pe baza reglementărilor proprii, aprobate de organele statutare competente.

(2) În scopul dovedirii conformării cu cerințele aplicabile impuse de regulament, împrumutătorii transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere reglementările proprii, în limba română, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, însoțite de hotărârea organului statutar competent care le-a aprobat și de o fundamentare a acestora. Modificări (2)

Art. 7. -

(1) Împrumutătorii, precum și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să informeze persoanele neacoperite în mod natural la riscul valutar care solicită acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute despre impactul unei eventuale deprecieri severe a monedei naționale asupra nivelului obligațiilor lor de plată periodice. Modificări (1)

(2) În plus față de informarea prevăzută la alin. (1), în cazul creditelor care nu au dobândă fixă, împrumutătorii și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să prezinte în mod distinct și nivelul la care respectivele obligații de plată periodice ar putea ajunge ca urmare a unei eventuale deprecieri severe a monedei naționale asociate cu majorarea dobânzilor. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

Împrumutătorii, precum și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) realizează informarea prevăzută la art. 7 alin. (1) și, după caz, la alin. (2) particularizat pentru fiecare solicitare de credit, astfel încât să fie posibilă compararea nivelului obligației de plată periodice aferente finanțării solicitate determinat cu luarea în considerare a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii de la data realizării informării cu nivelul obligației de plată periodice ajustat cu valorile indicate la art. 12 alin. (2) pentru șocul pe cursul de schimb și, după caz, pentru șocul pe rata dobânzii. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Împrumutătorii, precum și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) furnizează informațiile prevăzute la art. 7 pe suport hârtie sau alt suport durabil, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încheierea contractului de credit. Modificări (1)

(2) Perioada de 15 zile calendaristice prevăzută la alin. (1) se poate reduce la cererea scrisă a solicitantului de credit.

(3) În aplicarea alin. (1) prin suport durabil se înțelege orice instrument care permite solicitantului de credit să stocheze informații care îi sunt adresate personal, în așa fel încât acestea să fie accesibile pentru consultare în viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informațiilor, și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate.

Art. 10. -

Împrumutătorii trebuie să își organizeze activitatea de creditare astfel încât să asigure separarea clară și efectivă a funcției de promovare și vânzare a produselor de creditare de funcția de analiză a riscului de credit și monitorizare a expunerii.

Art. 11. -

(1) Împrumutătorii trebuie să se asigure că terțele părți implicate în analiza prealabilă a capacității de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplică în acest scop aceleași proceduri ca împrumutătorii.

(2) Împrumutătorii urmăresc calitatea portofoliului de credite aferent clienților atrași de fiecare terță parte prevăzută la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clienților atrași direct de împrumutători.

(3) Analiza efectuată potrivit alin. (2) stă la baza deciziei împrumutătorului de a continua relația de afaceri cu fiecare dintre terțele părți prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Dispoziții privind creditarea persoanelor fizice

Art. 12. -

(1) Pentru scopul prezentului regulament, împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii, în concordanță cu profilul și strategia lor de risc, cel puțin următoarele:

a) modalitatea de organizare a activității de acordare a creditelor destinate persoanelor fizice și, atunci când este cazul, condițiile de garantare pe fiecare tip de credit, inclusiv limita maximă admisă pentru valoarea finanțării în raport cu valoarea garanției;

b) categoriile de clienți eligibili pentru finanțare;

c) procedura de clasificare a clientelei-țintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;

d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferențiat pe categorii de clientelă, precum și coeficienții de ajustare aferenți în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență ale acestora; Modificări (1)

e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel puțin cheltuielile de subzistență și obligațiile de plată, altele decât cele de natura creditului; Modificări (1)

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferențiate pe categoriile de clientelă, pe destinația creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiții imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcție de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului și de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanției), în cazul creditelor de consum, nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii și a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului; Modificări (2)

g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienților de ajustare a veniturilor eligibile și nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acurateței acestora pe o bază continuă. Modificări (1)

(2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare în cazul creditelor de consum se vor utiliza următoarele valori:

a) pentru șocul pe curs de schimb - 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9% USD. În cazul celorlalte valute se utilizează valoarea aferentă CHF. În cazul în care venitul solicitantului și creditul solicitat sunt exprimate în două monede străine diferite, pentru șocul pe curs de schimb se utilizează maximul dintre șocurile celor două valute față de moneda națională;

b) pentru șocul pe rata dobânzii - 0,6 puncte procentuale pentru toate monedele;

c) pentru șocul pe venit: în cazul veniturilor de natură salarială - 6%; pentru celelalte categorii de venituri împrumutătorii utilizează coeficienții de ajustare menționați la lit. d) și g) de la alin. 1).

(3) Prevederile prezentului articol privind riscul valutar se aplică numai pentru partea de finanțare pentru care clientul nu dovedește că dispune de venituri în valuta creditului sau indexate la valuta creditului. Prevederile privind riscul de rată a dobânzii nu se aplică în cazul creditelor cu dobândă fixă.

Art. 13. - Modificări (1)

Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligațiilor totale de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e).

Art. 14. - Modificări (1)

La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că din documentele și informațiile prezentate rezultă că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Art. 15. -

(1) Împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienților pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăși cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior. Modificări (1)

(2) Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care să certifice veniturile declarate autorităților fiscale. Modificări (1)

(3) În situațiile în care nu există obligații legale de declarare a veniturilor la autoritățile fiscale, împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza altor documente justificative.

(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), împrumutătorii pot lua în calcul și venituri ce depășesc nivelul stabilit, numai după obținerea de la client a documentelor justificative care să demonstreze caracterul de continuitate în viitor a acestora. Documentele justificative trebuie să dovedească modificările intervenite în situația veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea încadrării în funcție, schimbarea locului de muncă sau modificări cu impact semnificativ asupra creșterii volumului afacerilor persoanelor care obțin venituri din activități independente.

Art. 16. - Referințe (1)

(1) La acordarea creditelor de consum denominate în valută sau indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie să dispună de garanții reale și/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului.

(2) Pentru scopurile prezentului regulament, polițele de asigurare având ca obiect acoperirea riscului de neplată vor fi asimilate garanțiilor personale.

(3) Pot face excepție de la obligația de garantare facilitățile de creditare prin trageri în descoperit de cont, precum și creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit, a căror valoare nu depășește de trei ori nivelul veniturilor nete lunare, fără a depăși însă o limită stabilită prin reglementările interne ale împrumutătorului.

Art. 17. - Referințe (1)

(1) Durata creditelor de consum nu poate depăși 5 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică creditelor de consum cu destinație imobiliară, în sensul art. 3 lit. a) pct. (ii), acordate în lei și pentru care debitorul a făcut dovada deținerii unui avans de minimum 40%.

(3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), este permisă prelungirea facilităților de creditare de tip revolving acordate prin intermediul cardurilor peste durata de 5 ani, numai cu condiția ca împrumutătorii să reevalueze capacitatea de rambursare a debitorului cel puțin la sfârșitul fiecărui interval de 5 ani de la data acordării. Reevaluarea capacității de rambursare a debitorului se realizează în baza metodologiei proprii a împrumutătorului, specifică acestor produse de creditare.

Art. 18. - Referințe (1)

(1) Valoarea unui credit pentru investiții imobiliare nu poate depăși 85% din valoarea garanției ipotecare în cazul creditelor acordate în lei.

(2) În cazul creditelor denominate într-o monedă străină sau indexate la cursul unei monede străine, în situația în care debitorul obține veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului, valoarea unui credit pentru investiții imobiliare este limitată la 80% din valoarea garanției ipotecare.

(3) În cazul creditului pentru investiții imobiliare acordat unei persoane fizice neacoperite în mod natural la riscul valutar, valoarea finanțării nu poate depăși 75% din valoarea garanției ipotecare în cazul creditelor denominate în EURO sau indexate la cursul EURO și 60% în cazul creditelor denominate în alte monede străine sau indexate la cursul unor alte monede străine.

(4) În scopul aplicării alin. (1)-(3) în cazul finanțărilor de tip leasing financiar imobiliar, limitele se aplică prin raportare la valoarea bunului finanțat.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul creditelor pentru investiții imobiliare garantate integral sau parțial de stat.

Art. 19. - Modificări (1), Referințe (1), Derogări (1)

Împrumutătorii pot utiliza în activitatea de creditare a persoanelor fizice nivelurile pentru gradul total de îndatorare stabilite și fundamentate în cadrul reglementărilor proprii, doar în măsura în care respectă dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. f) și g) și alin. (2). Derogări (1)

Art. 20. - Modificări (1)

Pentru împrumutătorii care nu aplică prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) și g) și alin. (2), nivelul maxim al gradului de îndatorare total este limitat la 35%, iar nivelul maxim al gradului de îndatorare aferent creditului de consum denominat în valută sau indexat la cursul unei valute, alta decât cea în care debitorul obține veniturile eligibile, nu va putea depăși 10%.

CAPITOLUL IV Dispoziții privind finanțarea în valută a entităților nefinanciare

Art. 21. -

(1) Împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii, în concordanță cu profilul și strategia lor de risc, modalitatea de organizare a activității de acordare și garantare a creditelor în valută destinate entităților nefinanciare, impunând condiții mai stricte de acordare și garantare a creditelor în valută decât cele aplicabile creditelor similare în monedă națională.

(2) Reglementările proprii ale împrumutătorilor privind finanțarea în valută a entităților nefinanciare, la care se face referire în prezentul capitol, se constituie ca o singură reglementare internă.

Art. 22. -

(1) Împrumutătorii pot acorda credite în valută sau indexate la cursul unei valute entităților nefinanciare numai în măsura în care, potrivit criteriilor stabilite de împrumutător în reglementările proprii, respectivele entități demonstrează că dispun de capacitate de rambursare a finanțării în valută chiar și în condiții de depreciere severă a monedei în care sunt denominate ori indexate sursele de rambursare și, după caz, de majorare a dobânzii.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), împrumutătorii utilizează la determinarea capacității de rambursare valorile indicate la art. 12 alin. (2) pentru șocul pe cursul de schimb și șocul pe rata dobânzii.

Art. 23. -

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică numai pentru partea de finanțare pentru care debitorul nu dovedește că dispune de acoperire naturală sau financiară la riscul valutar.

(2) În sensul alin. (1) prin acoperire financiară la riscul valutar se înțelege protecția obținută de debitor în baza unui contract încheiat cu o instituție financiară prin care se transferă riscul valutar de la cumpărătorul protecției.

(3) Prevederile privind riscul de rată a dobânzii nu se aplică în cazul creditelor cu dobândă fixă.

CAPITOLUL V Sancțiuni, dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. -

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute la art. 225, 226 și 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare sau, după caz, la art. 58 și 59 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ori la art. 66 și 68 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 69 și 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

Art. 25. -

Casele centrale supraveghează respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerințelor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 26. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, împrumutătorii, precum și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) se conformează obligațiilor ce le revin potrivit cap. II. În același termen, împrumutătorii transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările reglementărilor interne realizate pentru scopul conformării la obligațiile prevăzute la cap. II.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, împrumutătorii se conformează obligațiilor ce le revin potrivit cap. III și transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările reglementărilor interne realizate pentru acest scop.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, împrumutătorii se conformează obligațiilor ce le revin potrivit cap. IV și transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările reglementărilor interne în scopul dovedirii conformării la respectivele obligații.

(4) Până la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatele precedente, împrumutătorii utilizează reglementările proprii aplicabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) Pentru împrumutătorii care la data intrării în vigoare a prezentului regulament dispun de reglementări proprii validate pentru desfășurarea activității de creditare a persoanelor fizice este considerată îndeplinită cerința prevăzută la art. 19.

Art. 27. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. -

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Creditul bancar: what's in a name?
;
se încarcă...