Guvernul României

Norma privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern din 04.12.2012

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Prezentele norme stabilesc cadrul general de cooperare pentru desfășurarea activității de audit intern, criteriile de constituire, modul de organizare și funcționare a compartimentelor de audit intern, precum și atribuțiile entităților publice partenere.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acord de cooperare - act juridic încheiat între două sau mai multe entități publice locale, care convin să coopereze pentru asigurarea activității de audit public intern, prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile fiecărei entități, precum și modalitatea de decontare a cheltuielilor generate de desfășurarea activității de audit intern;

b) entitate publică locală - denumirea generică, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora, regia autonomă, societatea comercială la care o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar și care are personalitate juridică, precum și cele finanțate în proporție de 50% din fonduri publice locale;

c) entitate publică organizatoare - entitatea publică locală sau structura asociativă de utilitate publică a autorităților administrației publice locale care își asumă responsabilitatea locală a coordonării activității de audit public intern, pentru toate entitățile publice partenere;

d) entitate publică parteneră - entitatea publică locală membră a acordului de cooperare, care își asigură funcția de audit public prin utilizarea capacității de audit intern a compartimentului de audit intern constituit la nivelul entității publice organizatoare sau la nivelul structurii asociative, după caz.

CAPITOLUL II Condițiile și termenii cooperării

Art. 3. -

(1) Exercitarea activității de audit public intern în sistem de cooperare respectă următoarele principii:

a) independența - sistemul de cooperare în realizarea activității de audit intern respectă independența juridică, decizională și financiară a fiecărei entități publice partenere;

b) confidențialitatea - auditorii interni angajați în cadrul entităților publice/structurilor asociative organizatoare nu vor divulga date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea competențelor; beneficiarul unic al informațiilor colectate, analizate și prelucrate, precum și al documentelor elaborate pe perioada de derulare a unei misiuni de audit intern este entitatea publică locală la nivelul căreia s-a realizat misiunea de audit intern;

c) echilibrul - dimensionarea compartimentului de audit intern se face astfel încât să se asigure realizarea activității de audit intern pentru toate entitățile publice partenere;

d) proporționalitatea - resursele financiare previzionate și alocate pentru finanțarea exercitării funcției de audit intern sunt proporționale cu activitatea de audit intern desfășurată în folosul fiecărei entități publice partenere;

e) unicității - entitățile publice care își realizează activitatea de audit intern în sistem de cooperare respectă cadrul normativ și metodologic specific activității de audit public intern;

f) competența profesională - auditorii interni își îndeplinesc atribuțiile de serviciu cu profesionalism, obiectivitate și imparțialitate, aplicând cunoștințele, aptitudinile și experiența dobândite.

(2) Realizarea activității de audit intern prin sistemul de cooperare se face pe baza acordului de cooperare liberconsimțit al tuturor părților semnatare.

(3) Entitățile publice locale partenere își definesc necesitățile de audit intern și stabilesc resursele necesare pentru organizarea și funcționarea compartimentului de audit intern, care sunt prevăzute prin bugetele anuale proprii.

(4) Activitățile de audit intern în sistemul de cooperare sunt realizate de un compartiment de audit intern înființat la nivelul entității publice/structurii asociative organizatoare.

Art. 4. -

(1) Organizarea, funcționarea și exercitarea auditului intern în sistem de cooperare se realizează în cadrul entităților publice de nivel local care nu și-au constituit compartiment propriu de audit intern.

(2) Cooperarea reprezintă, pentru entitățile publice locale, posibilitatea organizării și asigurării funcționării auditului intern, în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare, la un nivel redus al costurilor.

(3) Criteriile care stau la baza constituirii compartimentului de audit public intern în sistem de cooperare sunt următoarele:

a) gruparea mai multor entități publice partenere, pe zone geografice și pe principalele căi de comunicație, în jurul unei entități publice locale/structură asociativă organizatoare;

b) apartenența la structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

c) respectarea principiilor privind realizarea activității de audit intern prin cooperare.

Art. 5. -

(1) Activitatea de audit intern în sistem de cooperare poate fi realizată prin două modalități, respectiv:

a) prin cooperarea a două sau mai multe entități publice locale care nu sunt subordonate altor entități publice, pe baza liberului consimțământ, dintre care una îndeplinește rolul de organizator;

b) prin cooperare în cadrul structurilor asociative, caz în care structura asociativă îndeplinește rol de organizator, iar entitățile publice locale sunt partenere.

(2) Participarea la una dintre aceste forme de cooperare pentru asigurarea funcției de audit intern se realizează în conformitate cu hotărârile consiliilor locale.

(3) Conducerea entității publice locale/structurii asociative organizatoare la nivelul căreia se constituie compartimentul de audit intern își asumă responsabilitatea organizării și asigurării cadrului necesar desfășurării activității de audit pentru entitățile publice partenere.

Art. 6. -

Structurile care sunt implicate în sistemul de cooperare, cu atribuții în organizarea și exercitarea în comun a funcției de audit intern în entitățile publice locale, sunt următoarele:

a) Ministerul Finanțelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

b) entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare;

c) compartimentele de audit intern constituite la nivelul entităților publice/structurilor asociative organizatoare.

Art. 7. -

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în procesul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit intern, îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează și actualizează modelul acordului de cooperare;

b) asigură consultanța necesară pentru încheierea acordurilor de cooperare și sprijină implementarea acestora;

c) îndrumă compartimentele de audit intern înființate la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative organizatoare în implementarea sistemului de cooperare în asigurarea activității de audit intern;

d) avizează normele metodologice proprii, elaborate de compartimentele de audit intern înființate la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative organizatoare;

e) avizează numirea/destituirea șefului compartimentului de audit intern, înființat la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare;

f) sprijină procesul de pregătire profesională continuă al auditorilor interni care își desfășoară activitatea în sistem de cooperare;

g) verifică respectarea, de către compartimentele de audit public intern, a normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern, evaluează activitatea acestora și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice locale/structurii asociative organizatoare în cauză;

h) asigură raportarea activității de audit intern, desfășurată în sistem de cooperare, pe baza rapoartelor anuale ale activității de audit intern primite de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative organizatoare.

Art. 8. -

(1) Entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare au obligația constituirii unui compartiment funcțional de audit intern.

(2) Conducerea entității publice locale/structurii asociative organizatoare are obligația instituirii, prin sistemul de cooperare, a cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern.

Art. 9. -

(1) Structura și dimensiunea compartimentului de audit intern se stabilesc, de comun acord, de către conducătorii entităților publice partenere.

(2) Compartimentele de audit intern constituite la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative organizatoare au rolul de a planifica și realiza activitățile de audit intern, în conformitate cu necesitățile de audit ale fiecărei entități publice partenere.

(3) Activitatea compartimentului de audit intern nu trebuie supusă ingerințelor conducerii entității publice locale/structurii asociative, pe tot parcursul derulării misiunii de audit intern, respectiv de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea testărilor și până la comunicarea rezultatelor misiunilor.

CAPITOLUL III Acordul de cooperare

Art. 10. -

(1) Entitatea publică locală poate adera la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern, dacă există, în prealabil, o hotărâre a consiliului local.

(2) Asigurarea funcției de audit public intern, prin cooperare, se realizează în baza unui acord de cooperare încheiat între entitățile publice locale partenere.

(3) Termenii și condițiile acordului de cooperare intră în vigoare la data semnării acestuia de către conducătorii entităților publice locale partenere.

(4) Modelul-cadru al acordului de cooperare este prevăzut în anexa "Acord de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern" la prezentele norme.

Art. 11. -

(1) Acordul de cooperare se semnează și de către entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare, care își asumă responsabilitățile ce îi revin în acest sens.

(2) Modificarea acordului de cooperare se face numai prin voința părților, prin acte adiționale semnate de toți reprezentanții entităților publice membre ale acordului.

Art. 12. -

(1) Ieșirea din cooperare se poate realiza la sfârșitul exercițiului financiar, în caz contrar entitatea publică în cauză asumându-și responsabilitatea suportării cheltuielilor care îi revin pentru întregul exercițiu financiar.

(2) Hotărârea de retragere din sistemul de cooperare devine operabilă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care aceasta a fost luată, numai dacă este aprobată de consiliul local al entității publice care se retrage.

(3) Entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare se poate retrage din acordul de cooperare numai la încetarea acestuia.

Art. 13. -

(1) Acordul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit intern în entitățile publice locale, ordonatori principali de credite se încheie pe perioadă nedeterminată.

(2) Încetarea acordului de cooperare se poate realiza numai cu acordul, în unanimitate, al tuturor entităților publice partenere.

(3) Pentru încetarea acordului de cooperare trebuie să existe hotărârea, în acest sens, a consiliului local al fiecărei entități publice partenere.

Art. 14. -

(1) Încheierea sau încetarea acordului de cooperare pentru exercitarea în comun a activității de audit intern, inclusiv atragerea de noi membri sau retragerea unora existenți, se comunică Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la data aprobării.

(2) Responsabilitatea comunicării informațiilor prevăzute la alin. (1) revine entității publice locale/structurii asociative organizatoare.

Art. 15. -

(1) La un parteneriat deja existent pot adera noi entități publice, inclusiv cele retrase anterior, cu condiția respectării cerințelor și condițiilor acordului de cooperare și a existenței hotărârii consiliului local.

(2) Acordul de cooperare pentru noii membri se realizează prin votul reprezentanților entităților publice partenere, în cadrul unei ședințe organizate în acest scop.

Art. 16. -

Reprezentanții entităților publice partenere se reunesc în ședințe de lucru, în principal, pentru:

a) organizarea și dimensionarea adecvată a compartimentului de audit intern;

b) aprobarea normelor proprii privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul parteneriatului respectiv;

c) retragerea sau primirea de noi membri;

d) analiza și revizuirea acordului de cooperare;

e) aprobarea planului multianual și anual de audit public intern, inclusiv a actualizărilor intervenite în cursul anului;

f) analiza rezultatelor cooperării și aprobarea raportului anual de activitate;

g) încetarea acordului de cooperare.

Art. 17. -

(1) Ședințele de lucru cu entitățile publice partenere se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a conducătorului entității publice locale/structurii asociative organizatoare.

(2) Dezbaterile din ședințele de lucru se consemnează în procese-verbale, semnate de toți reprezentanții entităților publice partenere.

(3) Ședințele de lucru organizate sunt conduse de reprezentanții entității publice locale/structurii asociative organizatoare.

Art. 18. -

(1) Pentru ședințele de lucru organizate cu reprezentanții entităților publice partenere, compartimentul de audit intern înființat la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare asigură secretariatul.

(2) Principalele sarcini ale secretariatului sunt de redactare a proceselor-verbale ale ședințelor de lucru și de a administra un registru cu hotărârile luate.

CAPITOLUL IV Organizarea compartimentului de audit public intern

Art. 19. -

(1) Organizarea compartimentelor de audit public intern în sistemul de cooperare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a următoarelor reglementări specifice, astfel:

a) compartimentul de audit public intern se organizează la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare;

b) compartimentul de audit public intern este constituit în directa subordine a conducătorului entității publice locale/structurii asociative organizatoare;

c) dimensionarea compartimentului de audit public intern se face astfel încât să asigure necesitățile de audit intern pentru toate entitățile publice partenere;

d) sarcina asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern revine conducătorului entității publice locale/structurii asociative organizatoare, în conformitate cu deciziile reprezentanților entităților publice partenere;

e) compartimentul de audit public intern are față de entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare o subordonare administrativă, iar față de entitățile publice partenere răspunde în legătură cu planificarea și realizarea misiunilor de audit intern și comunicarea exclusivă a rezultatelor.

(2) Auditul intern, la entitățile publice locale aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea altei entități care nu și-au organizat propriul compartiment de audit intern, se realizează de compartimentul de audit intern de la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare, dacă entitatea publică nu decide organizarea unui compartiment propriu de audit public intern.

Art. 20. -

(1) Entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare este responsabilă de selectarea și angajarea personalului în cadrul compartimentului de audit intern, în conformitate cu decizia responsabililor entităților publice partenere.

(2) Șeful compartimentului de audit public intern este responsabil de organizarea și desfășurarea activităților de audit intern și gestionează resursele umane necesare îndeplinirii planului de audit intern.

CAPITOLUL V Drepturile și obligațiile entităților publice partenere

Art. 21. -

Entitățile publice partenere au dreptul:

a) să propună tematici de misiuni de audit public intern, în vederea cuprinderii lor în planul anual de audit intern;

b) să beneficieze de serviciile de audit intern desfășurate de compartimentul de audit intern înființat la nivelul entității publice/structurii asociative organizatoare, potrivit programului aprobat;

c) să aducă la cunoștința membrilor acordului de cooperare elementele de bună practică rezultate din activitatea lor;

d) să solicite și alte misiuni de audit, în funcție de capacitatea de audit intern.

Art. 22. -

Entitățile publice partenere au obligația:

a) să participe, prin reprezentanții desemnați, la întrunirile periodice în care se adoptă hotărâri cu privire la organizarea, funcționarea și exercitarea activității de audit intern, potrivit legii;

b) să asigure condițiile pentru desfășurarea activității auditorilor interni, numiți să desfășoare misiunile de audit, potrivit legii;

c) să asigure accesul auditorilor interni la date, informații și documente, în vederea realizării obiectivelor misiunii de audit intern;

d) să implementeze recomandările însușite și aprobate, formulate de compartimentul de audit intern, ca urmare a misiunilor de audit intern aprobate și efectuate;

e) să furnizeze date, informații și copii ale documentelor, certificate pentru conformitate solicitate de auditorii interni, necesare în planificarea și realizarea misiunilor de audit intern;

f) să îndeplinească, integral și la termen, obligațiile financiare referitoare la plata prestațiilor legate de organizarea, funcționarea și desfășurarea activității de audit intern, potrivit hotărârilor entităților publice membre ale cooperării.

Art. 23. -

Entitățile publice locale/structurile asociative organizatoare au obligația:

a) să organizeze și să asigure funcționalitatea compartimentului de audit public intern, astfel încât să acopere necesitățile tuturor entităților publice membre ale acordului de cooperare;

b) să asigure procesul de recrutare și angajare a personalului, pentru compartimentul de audit intern;

c) să asigure spațiul și dotarea materială necesare desfășurării activității compartimentului de audit public intern;

d) să asigure formarea profesională continuă a auditorilor interni, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 24. -

Drepturile și obligațiile entităților publice partenere și a entităților publice locale/structurilor asociative organizatoare se cuprind și în acordul de cooperare.

CAPITOLUL VI Planificarea, realizarea și raportarea activității de audit public intern

Art. 25. -

(1) Planificarea activității de audit public intern respectă cerințele normelor generale privind exercitarea auditului public intern și normelor metodologice specifice entității publice, precum și următoarele elemente specifice:

a) la nivelul fiecărei entități publice partenere se elaborează planul multianual și planul anual de audit intern, care sunt aprobate de conducătorul entității publice respective;

b) la elaborarea planului multianual și a planului anual de audit intern, se au în vedere cerințele cadrului normativ în domeniu, precum și sugestiile venite din partea conducătorilor entităților publice partenere;

c) planurile multianuale și planurile anuale de audit intern, elaborate la nivelul fiecărei entități publice partenere, se centralizează la compartimentul de audit intern de la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare și se aprobă în ședință, cu participarea tuturor entităților publice partenere;

d) referatele de justificare se întocmesc atât pentru planurile elaborate la nivelul fiecărei entități partenere, cât și pentru planurile centralizate.

(2) Planificarea misiunilor de audit public intern se realizează, în mod echitabil, pentru toate entitățile publice partenere, în funcție de nevoile acestora și de resursele de audit disponibile.

(3) Pe parcursul derulării planului anual de audit intern, reprezentanții entităților publice partenere, în situații bine fundamentate, pot solicita realizarea de alte misiuni de audit intern, prin actualizarea planului.

(4) Șeful compartimentului de audit public intern, în funcție de resursele de audit disponibile, realizează misiunile de audit solicitate, fără a afecta misiunile de audit intern cuprinse în planul anual de audit intern aprobat de reprezentanții entităților publice partenere.

(5) Misiunile de audit intern solicitate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern se cuprind, cu prioritate, în planurile anuale de audit public intern.

Art. 26. -

(1) Conducătorul entității publice partenere la nivelul căreia se derulează misiunea de audit public intern asigură, potrivit dispozițiilor art. 22:

a) accesul la datele, informațiile și documentele necesare auditorilor interni, pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii de audit intern;

b) condițiile necesare desfășurării misiunii de audit public intern.

(2) Pe timpul derulării misiunii de audit intern, conducătorul entității publice locale sau persoanele desemnate de acesta acordă tot sprijinul necesar, în vederea realizării obiectivelor acesteia.

Art. 27. -

(1) Constatările, concluziile și recomandările formulate de auditorii interni, pe timpul derulării misiunilor de audit intern, sunt aduse exclusiv la cunoștința reprezentanților entității publice locale la care se desfășoară misiunea de audit intern.

(2) Raportul de audit public intern finalizat, însoțit de rezultatele concilierii, dacă este cazul, este transmis exclusiv conducătorului entității publice partenere la nivelul căreia s-a derulat misiunea de audit public intern.

(3) Iregularitățile constatate pe timpul derulării misiunilor de audit intern sunt aduse, în cadrul termenului legal, la cunoștința exclusivă a conducătorului entității publice locale la care se desfășoară misiunea de audit intern și a structurii de control abilitate.

(4) Compartimentul de audit public intern informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern asupra tuturor recomandărilor neînsușite de conducătorul entității publice unde se derulează misiunea de audit intern.

Art. 28. -

(1) Entitatea publică locală la nivelul căreia a fost realizată misiunea de audit intern elaborează și transmite compartimentului de audit intern un plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor, aprobat de conducătorul entității publice.

(2) Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor conține acțiuni și termene de implementare, pentru fiecare recomandare formulată, precum și persoanele responsabile de realizarea acestora.

(3) Periodic, entitatea publică locală care a elaborat Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor informează compartimentul de audit intern asupra stadiului de implementare a recomandărilor.

(4) Compartimentul de audit public intern monitorizează implementarea recomandărilor.

Art. 29. -

(1) Raportarea activității de audit public intern respectă cerințele normelor generale privind exercitarea activității de audit intern și a normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern, precum și următoarele elemente specifice:

a) la nivelul fiecărei entități publice partenere se elaborează raportul anual al activității de audit public intern, care se aprobă de conducătorul entității publice respective;

b) rapoartele anuale ale activității de audit public intern sunt elaborate în baza normelor generale privind exercitarea auditului public intern și a instrucțiunilor elaborate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

c) rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern, elaborate la nivelul fiecărei entități publice partenere, se centralizează la nivelul entității publice/structurii asociative organizatoare, se aprobă în ședință, cu participarea tuturor entităților publice partenere și se transmit la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

(2) Elaborarea și aprobarea rapoartelor anuale privind activitatea de audit public intern se face până cel mai târziu la data de 15 ianuarie a anului curent pentru anul precedent, la nivelul fiecărei entități publice partenere.

(3) Elaborarea și aprobarea raportului anual centralizat, la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare, se face până la data de 30 ianuarie a anului curent pentru anul precedent.

(4) Responsabilitatea elaborării rapoartelor anuale privind activitatea de audit public intern, inclusiv a raportului centralizat, este în sarcina compartimentului de audit public intern, iar responsabilitatea transmiterii raportului centralizat la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern este în sarcina conducătorului entității publice locale/structurii asociative organizatoare.

CAPITOLUL VII Confidențialitatea

Art. 30. -

(1) Informațiile, datele și documentele care se referă la activitatea entităților publice partenere, a căror activitate este supusă auditării de către auditorii interni din cadrul compartimentului de audit intern organizat la nivelul entității publice/structurii asociative organizatoare, sunt confidențiale.

(2) Entitățile publice partenere își asumă respectarea reciprocă a confidențialității în derularea activităților de audit intern și raportarea rezultatelor acestora.

Art. 31. -

Entitățile publice partenere au obligația ca, pe toată durata acestuia, ca și după încetarea lui, să nu solicite de la personalul compartimentului de audit intern date și informații care privesc pe oricare dintre celelalte entități publice implicate în acțiunea de cooperare și de care au luat cunoștință, în timpul exercitării competențelor.

CAPITOLUL VIII Finanțarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de sistemul de cooperare

Art. 32. -

(1) Entitățile publice locale susțin financiar funcționarea parteneriatului și achită contravaloarea cheltuielilor ocazionate de organizarea și funcționarea compartimentului de audit intern.

(2) Cheltuielile suportate de entitățile publice locale sunt aferente activităților de audit public intern, planificate și realizate de compartimentul de audit intern la fiecare dintre acestea.

Art. 33. - Jurisprudență (1)

(1) Cheltuielile cu organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern sunt repartizate în mod corespunzător, pe fiecare entitate publică parteneră, în funcție de numărul de zile/auditor prestate și sunt specificate în acordul de cooperare.

(2) Entitățile publice locale beneficiare ale activității de audit intern achită contravaloarea acestor cheltuieli după finalizarea misiunilor de audit public intern, în baza facturii emise de entitatea publică/structura asociativă organizatoare.

Art. 34. -

(1) Cheltuielile decontate între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare și entitățile publice partenere se referă la:

a) salarii și alte drepturi de personal acordate auditorilor interni care au realizat misiunile de audit intern;

b) obligațiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele oricărui fond special, rezultate în urma acordării drepturilor de personal;

c) cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit intern.

(2) Celelalte cheltuieli materiale, ocazionate de funcționarea compartimentului de audit intern, sunt în sarcina entității publice locale/structurii asociative organizatoare sau se decontează pe baza unor cote stabilite de comun acord, prin acordul de cooperare.

Art. 35. -

Entitățile publice partenere estimează costurile necesare realizării activității de audit intern și prevăd aceste angajamente în bugetele proprii.

Art. 36. -

(1) Entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare asigură evidența misiunilor derulate, a cheltuielilor efectuate cu organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern, precum și a decontărilor cu entitățile publice membre ale cooperării.

(2) Sumele încasate de entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare de la entitățile publice locale partenere, aferente activității de audit intern realizate, reprezintă venituri.

Art. 37. -

(1) Entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare are obligația să respecte procedurile privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și obligația de depunere a declarațiilor fiscale legate de acestea, potrivit legii.

(2) Entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare elaborează anual un raport cu privire la constituirea și utilizarea fondurilor privind organizarea și funcționarea compartimentului de audit intern, care, după aprobare de către responsabilii entităților publice partenere, se integrează în raportul anual privind activitatea de audit intern.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 38. -

(1) Entitățile publice partenere au obligația de a respecta prevederile acordului de cooperare, cu excepția cazurilor de forță majoră.

(2) Prin forță majoră se înțelege orice situație imprevizibilă și insurmontabilă, de natură a pune una dintre entitățile publice partenere în imposibilitatea de a-și exercita drepturile și obligațiile asumate.

(3) Entitatea publică parteneră care invocă forța majoră este obligată să notifice celorlalte entități publice partenere, în termen de 3 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile, în vederea reducerii consecințelor acestuia.

Art. 39. -

(1) Litigiile apărute între entitățile publice partenere, rezultate din interpretarea sau executarea activității de audit intern, se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluționarea litigiului pe cale amiabilă nu este posibilă, acesta va fi soluționat de instanțele române competente, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 40. -

Organizarea compartimentului de audit public intern, planificarea, realizarea și raportarea activității de audit public intern respectă, în totalitate, cerințele prevăzute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, de Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern și de prezentele norme.

Art. 41. -

Acordurile de cooperare încheiate între entitățile publice partenere respectă prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.

ANEXĂ la norme

- Model-cadru -

ACORD DE COOPERARE
pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern
încheiat astăzi, ......................

Preambul

Obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului fiecărei entități publice, iar cooperarea în asigurarea serviciilor de audit intern reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat, respectând în același timp independența și funcțiile specifice fiecăreia dintre entități.

Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea serviciilor de audit intern pentru fiecare entitate publică participantă la acord, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale și financiare și maximizarea aportului activității de audit la realizarea obiectivelor entității.

În baza acordului de cooperare entitățile participante se angajează la o colaborare pe termen lung care să asigure o mai mare sustenabilitate și coerență în realizarea activităților de audit intern.

Prezentul acord de cooperare funcționează pe baza unui set de reguli stabilite de comun acord, aprobate de reprezentanții legali ai entităților publice participante la acord și prevăzute în conținutul său.

Părțile acordului de cooperare

Primăria localității ............................, cu sediul în localitatea ........................, str. ..................... nr. ...., județul/sectorul ........, reprezentată prin domnul/doamna ............................., având funcția de ........................, împuternicit (ă) prin Hotărârea nr. ...../......./ emisă de Consiliul local al localității menționate, în calitate de participantă la acordul de cooperare și în același timp și primărie organizatoare;

Primăria localității ............................, cu sediul în localitatea ........................, str. ..................... nr. ...., județul/sectorul ........, reprezentată prin domnul/doamna ............................., având funcția de ........................, împuternicit (ă) prin Hotărârea nr. ...../......./ emisă de Consiliul local al localității menționate, în calitate de participantă la acordul de cooperare;

Primăria localității ............................, cu sediul în localitatea ........................, str. ..................... nr. ...., județul/sectorul ........, reprezentată prin domnul/doamna ............................., având funcția de ........................, împuternicit (ă) prin Hotărârea nr. ...../......./ emisă de Consiliul local al localității menționate, în calitate de participantă la acordul de cooperare;

Primăria localității ............................, cu sediul în localitatea ........................, str. ..................... nr. ...., județul/sectorul ........, reprezentată prin domnul/doamna ............................., având funcția de ........................, împuternicit (ă) prin Hotărârea nr. ...../......./ emisă de Consiliul local al localității menționate, în calitate de participantă la acordul de cooperare;

și

Primăria localității ............................, cu sediul în localitatea ........................, str. ..................... nr. ...., județul/sectorul ........, reprezentată prin domnul/doamna ............................., având funcția de ........................, împuternicit (ă) prin Hotărârea nr. ...../......./ emisă de Consiliul local al localității menționate, în calitate de participantă la acordul de cooperare,

convin să încheie următorul acord în baza căruia stabilesc să realizeze în cooperare asigurarea funcției de audit intern
spre beneficiul tuturor entităților publice locale participante, denumit în continuare acord de cooperare, prin care prevăd următoarele:

CAPITOLUL I Obiectul acordului de cooperare

Art. 1. -

Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea entităților publice locale semnatare, prin reprezentanții legali, în vederea organizării și exercitării funcției de audit intern în cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Art. 2. -

Acordul de cooperare stabilește drepturile și obligațiile părților în organizarea și exercitarea funcției de audit intern, atribuțiile specifice compartimentului de audit intern care va derula misiunile, reglementează obligațiile financiare ale entităților participante și asigură confidențialitatea datelor și informațiilor în posesia cărora vor intra oricare dintre persoanele implicate în acest proces.

Art. 3. -

Părțile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului și se angajează de a acționa consecvent pentru realizarea lor, sub forma:

a) menținerii independenței juridice, decizionale și financiare a fiecărei entități publice participante;

b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit cu resursele disponibile între entitățile publice participante;

c) irevocabilității pe cale unilaterală a acordului de cooperare;

d) respectării reciproce a confidențialității în derularea activităților de audit intern și a raportării rezultatelor acesteia.

CAPITOLUL II Drepturile și obligațiile părților în organizarea și exercitarea funcției de audit intern

Art. 4. -

Entitățile publice partenere au următoarele drepturi:

a) propunerea unor obiective de audit intern, specifice entității publice, de către echipa de audit desemnată să realizeze misiunea de audit intern;

b) solicită și beneficiază de servicii de audit intern pentru îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de management și control intern care să asigure atingerea obiectivelor entității publice;

c) să fie informată în mod exclusiv și operativ asupra problemelor și iregularităților constatate cu ocazia misiunilor de audit intern efectuate;

d) să primească în mod exclusiv rapoartele de audit intern care sunt întocmite, ca urmare a misiunilor de audit realizate la propria entitate;

e) hotărăște independent asupra acțiunilor necesare implementării recomandărilor formulate în baza misiunilor de audit intern realizate.

Art. 5. -

Entitățile publice partenere își asumă următoarele obligații:

a) respectarea metodologiei de audit, respectiv documentarea temeinică, participarea la ședințe, analiza și avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni, furnizarea în scris sau verbal a informațiilor solicitate ș.a.;

b) asigurarea accesului la date, informații și documente a auditorilor, în vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit intern;

c) asigurarea logisticii necesare desfășurării misiunilor de audit intern, respectiv spații adecvate, acces la sistemele IT și de comunicații, furnituri de birou etc.;

d) elaborarea și transmiterea către compartimentul de audit intern a planurilor de acțiune necesare implementării recomandărilor acceptate;

e) informarea compartimentului de audit intern cu privire la modul de implementare a recomandărilor dispuse și la gradul de implementare al acestora;

f) furnizarea informațiilor solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de audit intern;

g) estimarea costurilor necesare realizării misiunilor de audit solicitate în cursul exercițiului financiar și cuprinderea acestor angajamente în buget.

Art. 6. -

Entitatea publică organizatoare își asumă obligațiile următoare:

a) constituirea unui compartiment de audit intern, având o dimensiune corespunzătoare, în vederea asigurării realizării misiunilor de audit planificate, în conformitate cu standardele internaționale de audit;

b) asigurarea spațiului necesar și adecvat pentru organizarea și desfășurarea activităților compartimentului de audit;

c) asigurarea procesului de recrutare și angajare a personalului adecvat pentru compartimentul de audit;

d) asigurarea condițiilor necesare de pregătire profesională a auditorilor interni la nivelul cerințelor stabilite prin normele metodologice proprii ale entității publice.

CAPITOLUL III Atribuțiile compartimentului de audit intern

Art. 7. -

Compartimentul de audit intern asigură realizarea funcției de audit intern la entitățile publice partenere pe baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanții legali ai acestora.

Art. 8. -

În exercitarea activităților sale, compartimentul de audit are următoarele atribuții specifice:

a) elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea activității de audit intern în cadrul acordului de cooperare, aprobate de entitățile publice partenere la acord și avizate de UCAAPI;

b) elaborarea proiectelor planului anual și multianual de audit public intern;

c) efectuarea în condiții de calitate a misiunilor de audit intern privind evaluarea sistemelor de management și control intern ale entității publice;

d) asigurarea monitorizării realizării misiunilor de audit intern și a activităților de supervizare a acestora;

e) raportarea rezultatelor misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor și recomandărilor, numai către conducătorii entităților publice auditate;

f) raportarea operativă și exclusivă a problemelor și iregularităților constatate, către conducătorii entităților publice auditate;

g) elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;

h) asigurarea confidențialității datelor și informațiilor rezultate în urma activităților de audit intern desfășurate.

Art. 9. -

Planificarea și realizarea misiunilor de audit intern se realizează în mod echitabil pentru toate entitățile publice locale partenere, în funcție de misiunile solicitate și de resursele disponibile.

Art. 10. -

Compartimentul de audit intern asigură efectuarea misiunilor de audit intern de conformitate, de performanță sau consiliere, solicitate de către primăriile participante la acord, și formulează recomandări și concluzii pentru îmbunătățirea activităților.

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile financiare ale părților

Art. 11. -

În vederea realizării în comun a funcției de audit intern părțile sunt de acord să susțină financiar organizarea și funcționarea compartimentului de audit intern.

Art. 12. -

Asigurarea evidențelor privind misiunile derulate, precum și a costurilor acestora sunt în responsabilitatea entității publice organizatoare; recuperarea acestora se realizează prin facturarea în cota parte ce revine fiecărei entități publice partenere.

Art. 13. -

Cheltuielile decontate între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare și entitățile publice partenere se referă la:

a) salarii și alte drepturi de personal acordate auditorilor interni care au realizat misiunile de audit intern;

b) obligațiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele oricărui fond special, rezultate în urma acordării drepturilor de personal;

c) cheltuielile privind deplasările auditorilor interni, pentru realizarea misiunilor de audit intern.

Art. 14. -

Celelalte cheltuieli materiale, ocazionate de funcționarea compartimentului de audit intern, sunt în sarcina entității publice locale/structurii asociative organizatoare sau se decontează pe baza unor cote stabilite de comun acord, prin acordul de cooperare.

Art. 15. -

Cheltuielile cu organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern sunt repartizate în mod corespunzător, pe fiecare entitate publică parteneră, în funcție de numărul de zile/auditor prestate și sunt specificate în acordul de cooperare.

Art. 16. -

Entității publice organizatoare îi revin obligațiile de achitare a drepturilor bănești cuvenite personalului compartimentului de audit intern, contribuțiile la bugetul general consolidat care decurg din încheierea unui contract de muncă (asigurări sociale, șomaj, asigurări sociale de sănătate, impozit salarii etc.) și de depunere a declarațiilor fiscale legate de acestea.

CAPITOLUL V Clauza de confidențialitate

Art. 17. -

Informațiile, datele și documentele utilizate de auditori interni în cadrul desfășurării misiunilor de audit intern sunt confidențiale.

Art. 18. -

Raportul de audit și documentele componente ale dosarului de lucru sunt comunicate sau puse atât la dispoziția exclusivă a entității publice unde a fost realizată misiunea de audit, cât și la dispoziția organelor stabilite expres de lege cu drept de control și evaluare a activităților desfășurate.

Art. 19. -

Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata acordului de cooperare și după încetarea acestuia, să nu solicite de la personalul compartimentului de audit intern date sau informații care privesc oricare dintre celelalte entități implicate în acțiunea de cooperare și de care aceștia au luat cunoștință în timpul exercitării misiunilor de audit intern.

Art. 20. -

Auditorii interni asigură confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor între entitățile publice participante la acordul de cooperare.

Art. 21. -

Divulgarea unor date, informații sau documente de natură a aduce prejudicii entităților publice partenere se sancționează potrivit legilor în vigoare.

CAPITOLUL VI Forța majoră și litigii

Art. 22. -

Niciuna dintre entitățile publice partenere nu răspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, dacă acestea se datorează unei cauze de forță majoră.

Art. 23. -

Forța majoră reprezintă orice situație imprevizibilă și insurmontabilă care împiedică entitățile publice partenere să își îndeplinească obligațiile.

Art. 24. -

Entitatea publică parteneră care invocă forța majoră este obligată să notifice celorlalte entități membre ale cooperării, în termen de 3 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor acestuia.

Art. 25. -

Orice diferend sau neînțelegere decurgând din interpretarea sau din executarea prezentului acord de cooperare vor fi soluționate de entitățile publice partenere pe cale amiabilă.

Art. 26. -

În cazul în care soluționarea diferendului pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre entitățile publice partenere va fi soluționat de către instanțele competente, conform legislației române.

CAPITOLUL VII Durata și încetarea acordului de cooperare

Art. 27. -

Acordul de cooperare se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanții entităților publice partenere.

Art. 28. -

Modificarea sau încetarea prezentului acord de cooperare în cursul derulării lui se poate face pentru motive obiective, întemeiate, neimputabile părților, prin acordul de voință al tuturor părților.

Art. 29. -

Prezentul acord de cooperare poate fi modificat prin acte adiționale aprobate de reprezentanții legali ai entităților publice partenere.

Art. 30. -

Ieșirea din cooperare se poate realiza la sfârșitul exercițiului financiar, în caz contrar entitatea publică își asumă responsabilitatea suportării cheltuielilor ce îi revin din acordul de cooperare pentru întregul exercițiu financiar.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

Art. 31. -

Părțile convin să se întrunească o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, pentru analiza rezultatelor aplicării acordului de cooperare, formularea de direcții de eficientizare a cooperării, precum și actualizarea și modificarea acordului de cooperare.

Art. 32. -

Prezentul acord de cooperare nu poate fi completat sau modificat decât cu acordul scris și expres al tuturor entităților publice partenere.

Art. 33. -

Acordul de cooperare a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală (art. 11 și 46);

- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

- Legii-cadru privind descentralizarea nr. 195/2006 (art. 13);

- Legii nr. 273/2006 privind Legea finanțelor publice locale (art. 35);

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.702/2005;

- Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.

*
* *

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în .... exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare entitate publică locală semnatară, astăzi, în data de ............ .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...